zondag 19 februari 2017

Liegende rechters te Arnhem worden beschermd terwijl strafvervolging vereist is na criminele 'goedkeuring' 3e internationale kinderontvoering!


De 'recht'staat bestaat alleen in 'natte dromen' van radeloze, draaikont Rutte!

Wie denkt dat wij in Nederland in een 'recht'staat leven waar iedereen voor de wet gelijk - de blinddoek - is en onze 'recht'-ers conform de wet en onafhankelijk - weegschaal - recht spreken... gelooft als volwassene nog in Sinterklaas! Sorry, word u nu svp niet boos... maar ik moet u echt wakker schudden; juist in uw eigen belang en voor een gelukkige toekomst voor alle kinderen!

De 'recht'staat bestaat - helaas - in Nederland namelijk alleen nog in... 'de natte dromen van Rutte' maar niet (meer) in de praktijk van Paleizen van Justitie = van Misdaad. Met meer dan 35 'recht'szittingen/ 'beschikkingen' naar familie- en straf-'recht' meent deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. aldus... (enig) 'recht van spreken' te hebben.


Waar Sinterklaas een mooi kinderfeest is, blijken u en ik/ wij, de burgers, tegenwoordig in een kromstaat der Lage Landen en overzeese gebieden te wonen. Onder het 'oranje juk' van niet-mijn koning Willem-Alexander die alleen maar oog voor zijn eigen sinaas-appeltjes had en drie burgerprinsessen keihard in de steek liet

Onder minister-'presidentiele leiding' van de totaal-ongeloofwaardige, draaikont drs. M. Rutte die net als zijn ex-ministers mr. Van der Steur, dr. Plasterk en mr. Blok weigerde in te grijpen toen drie NL-kinderen tijdens de lopende ondertoezichtstelling met medewerking van criminele gemeente Duiven te Gelderland d.d. 27-06-2016 voor de 3e keer ontvoerd werden naar - waarschijnlijk - 'een (on)bekende bestemming ergens in Duitsland?'. Een tragedie...


Word wakker Nederland: de 'recht'staat van Rutte bestaat in werkelijkheid niet (meer); ons mooie land is 'n corrupte bananenrepubliek geworden!

Waar de gewone burgers - bewust - uitgeknepen, opgelicht en voor dom wordt gehouden door deze zogenaamde 'elite'/ de not'-abelen'. Waar de brave - domme? - burger(s) zich doorgaans wel aan de wet houdt, blijkt/ blijken nu juist de 'elite/ not-abelen' - die het goede voorbeeld zouden moeten geven en dat pretenderen - dat echter zelf... niet te doen!

De 'elite' die goedwillende burger aan alle kanten (laten) naait voor 'wat/ met ze maar kan vinden of verzinnen' en onderwijl zelf... 1000x erger blijkt te zijn en kinder-onterende misdaden pleegt. Achter een foute façade van 'wettelijk-/ betrouwbaarheid en fatsoen'... placht juist het tegendeel te doen. Dit om er niet alleen zelf - financieel/ macht etc. - 'beter' van te worden maar ook om 'hun vriendjes - van hetzelfde soort - te beschermen'... en dat is inderdaad schokkend!


Dit mede 'dankzij' - wie is hier nu de echte? - Mark Rutte?


De 'stront-jaloerse' Mark die 'uit zijn dakje gaat' tijdens een optreden van de ToppersHeel 'mannelijk' met zijden? sjaaltje om tussen al zijn 'buddies'?

Doet mij erg aan ex-burgemeester O. Hoes en zijn affaires denken... u ook?


of deze - gespinde - Mark Rutte...

die m.i. 'doet alsof'... met 'intieme? foto-shoot' waarover de Linda meldde:

'Bloeit daar nu iets op tussen
Mark Rutte en Marieke Elsinga?'


Nieuwspaal meldde d.d. 05-09-2016:

'Mark Rutte heeft opvallende uitspraken gedaan over zijn seksuele geaardheid. Al jaren gaat het gerucht dat de premier mogelijk op mannen valt.'


Mij interesseert het weinig 'waar hij op valt' - als het maar met wederzijdse instemming en > 18 jaar is - maar dat hij daarover 'zo moeilijk doet', maakt mij juist wantrouwig. In een dergelijke Rutte die enkel 'toneel-speelt'... kan geen enkel vertrouwen gesteld worden. Een 'man'/ premier die zich kennelijk 'voor zichzelf en zijn partner - vrouw of toch; man?! - schaamt'... is niet te vertrouwen; geen knip voor de neus waard. Geen woorden, maar daden... ook in Den Haag en te Arn-hel!

In plaats van 'pal te staan voor de rechtstaat en door te pakken'... deed deze onge-loofwaardige Rutte helemaal niets. Hij negeerde 3x mijn oproep om 'in te grijpen en zijn woord gestand te doen'... wat hij zegt, is niet wat hij doet; een nep-premier!

  • 'Loze praatjes vullen geen - 15 maart - gaatjes - kruisjes', Rutte!
'Scheiding der machten' slechts theorie; 1 grote vriendenclub in de praktijk!


'Dat kan toch niet'... denkt u? Jawel, helaas kan en gebeurt dat toch! Hoezo? Omdat de vereiste scheiding der machten in Nederland al jarenlang niet/ onvoldoende wordt omgezet.


Het is '1 grote vriendenclub van elkaar ...dekkende personen' die de facto niet dat doen wat zij zouden moeten doen... waarvoor zij ook nog, met belastinggeld, betaald worden!

Ook bij de Nationale = de Asociale?! Politie/ dhr. Akerboom en Openbaar Ministerie = Overheids Misdadigers?! en bij het College Procureurs-generaal = afwezige! voorzitter Bolhaar en Ministerie van Veilig-heid en Justitie = van 'Doofpotten en Jokkebrokken' zijn dergelijke personen te vinden die 'botweg' = op misdadige wijze weigeren om 'hun elite-vriendjes' aan te pakken; dit ondanks de verzamelde en onomstotelijke bewijzen! Schokkend.

  • 'Hun soort dekt hun soort'... werkelijk ongehoord! Kom in opstand.


Zie ook:

d.d. 14-02-2016: President mr. Blaisse 'kent de wet niet' en poogt misdadige doofpot dicht te houden; tevergeefs!

d.d. 23-03-2016Criminele familierechter & Co pakt 3 dochters met list en bedrog hun vader af; stop PAS-familiedrama. Update art. 12 Sv. beklag.

d.d. 31-03-2016Allerslechtste 1-april grap 2016: beweren dat Nederland een 'recht'staat is... feitelijk diep-triest en om te huilen!

d.d. 28-04-2016: Corrupte not-'abelenmishandelen kinderen emotioneel; het OM weigert aangiftes te vervolgen; de politie poogt zich vrij te tweeten?!


d.d. 30-04-2016: Rechtbank Arnhem: vervolging criminele 'rechters' vereist, maar niet door tevens misdadige Hof Arnhem; 100% bewijs!'

d.d. 03-05-2016: Liegend en bedriegend 'Paleis van Misdaad' te Arnhem ontmaskert: sluitend en 100% bewezen!' Nederlandse 'recht'staat in ernstig verval: 'macht corrumpeert'!

d.d. 08-05-2016: Schokkend: het onomstotelijke audio-bewijs van de bedrog 'recht'bank Arnhel
niet-te-vertrouwen (nog) president mr. Blaisse!

d.d. 26-05-2016: Hof Arnhem: valse handteke-ningen onder 'beschikkingen'; stinkende PAS-doofpot door criminele 'rechters' en (nog) president Van der Winkel. 'Beschikkingen' van Hof Arnhem werden valselijk opgemaakt.Trieste conclusie:


Van een 'recht'staat is in NL geen sprake (meer) en ja, ook de - veel te veel/ alle? - 'recht'ers en de beide (nog) 'presidenten' deden mee met deze criminele wanpraktijken...

...over de ruggetjes van mijn drie minderjarige kinderen en hun eigen, enige vader. Onacceptabel.

In Paleis van Misdaad te Arn-hel wordt Vrouwe Justitia stelselmatig verneukt!


Vele zogenaamde 'recht'ers bewezen zich in diep-triest en voortdurend PAS-familiedrama de facto als misdadigers waartegen consequent aangifte gedaan moest worden. Het bleken criminelen van de ergste soort te zijn die - 100% bewezen - 'schijt aan de geldende wetten, laat staan enig interesse voor de werkelijke kinderbelangen hadden'... gatverdamme!

Die Vrouwe Justitia feitelijk in een 'juridische gangbang' van meer dan 50 'recht'ers verneukten door zich niet aan de wet te - willen - houden = de wet niet toe te passen; aangetoond als 'recht'ers zelf overtraden met o.a.:

  • vervalste 'proces-verbalen' waarin de feitelijke gang van zaken niet werd vastgelegd (omissies) en/ of verdraaid werd weergegeven (gekleurd);
 
  • verkeerde handtekeningen onder de akten wat gelijk staat aan 'valsheid in geschrifte' en na - gedaan - verzoek tot vernietiging dient te leiden;
 
  • het ten onrechte duiden van 'bezwaarschrift nietigheid van rechtswege' als 'hoger beroep' en negeren van eerdere bezwaarschriften;
 
  • het maandenlang niet-behandelen van tweetal beklagen ex art. 12 Sv.;


of bijvoorbeeld de wettelijk onmogelijke beslissing van mr. Van Son om 25% van de 'expertkosten'/ dhr. Zander aan de staat toe te rekenen (75% aan vader; de 'moeder' niets)/ op te leggen...!

Enkel en alleen 'omdat dat tegen de belangen van deze 'elite'/ de ge-vestigde 'orde' in zou gaan... werd 'aldus' tot afwenteling van hun falen/ misdaden over de ruggetjes van 3 minderjarige meiden en hun eigen, enige papa besloten en het PAS-familiedrama verder doorgedramd.

  • Dat is anno 20NU de waarheid over onze 'recht'staat; een corrupte bende!
Navraag 2e beklag en indiening 3e artikel 12-procedure leidt tot 'dreigen met':


Van - het misdadige sof - (nog) 'president' dhr. mr. Van der Winkel werd na...

d.d. 25-08-2016 overzicht van onbehoorlijke, zelfs strafbare (non-) gedragingen van het Sof; zoals het niet willen-behandelen van ingediende 2e beklag artikel 12 Sv. jegens deze onmogelijke, partijdige en onredelijke, zelfs criminele! 'recht'ers mrs. Van Son, Kuypers en Kroon alsmede 'griffier' dhr. Kraehe - te zijn gewezen en...

d.d. 31-08-2016: formele indiening van 3e beklag niet-vervolgen van een strafbaar feit na - aldus Groenendijk; een politiek-gemotiveerd - sepot van hovJ mr. Vuylsteke - opnieuw een vuile OM-streek!


...opgeroepen te zijn om 'orde op zaken te stellen' aangaande de misdadige gang van zaken 'in zijn Paleis' d.d. 01-09-2016Enkele schokkende citaten Van der Winkel:

  • Uit de administratie is mij niet gebleken dat u partij of belangheb-bende bent in een aanhangige zaak’;

Meent u dat nu werkelijk, Van der Winkel? Dat is kul.
Zie publicatie d.d. 28-05-2016 met 't onomstotelijk audio-bewijs omnummering door politie Arnhem!Als Groenendijk de integrale audio-opnames van de misdadige 'recht's-zittingen zou publiceren... dan verwijst = 'dreigt' Van der Winkel deze burger met 'tot 1 jaar gevangenisstraf'...! Jaja.


Oh, wat wordt Groenendijk nu 'bang' gemaakt? Not.

Dit bewijst vooral dat Groenendijk gelijk heeft en... dat zal gaan halen ookIn het belang van 3 meiden en Vrouwe Justitia; wie denkt Van der Winkel wel dat hij is...? Mijn inziens een nep-'president'!


  •  De overige inhoud van uw brief geeft mij geen reden tot reactie.’


Hoe arrogant kan iemand zijn...? Van der Winkel bewijst zich totaal ongeschikt.


Waarop d.d. 20-09-2016 door volhardend vader/ rechtzoekend burger als volgt werd gereageerd en president Van der Winkel aan de ambtseed/ -belofte herinnerd werd:

 
'Ik zweer/verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven. Ik zweer/beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten. Ik zweer/beloof, dat ik mijn plicht nauwgezet en ijverig zal vervullen en de mij verstrekte opdrachten naar beste vermogen zal volbrengen. Ik zweer/beloof, dat ik zaken, waarvan ik door mijn ambt kennis draag en die mij als geheim zijn toevertrouwd of waarvan ik het ver-trouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal openbaren aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens de wet of ambtshalve tot mededeling verplicht ben.'

'Zo waarlijk helpe mij God almachtig' of 'Dat verklaar en beloof ik'... maar in casus klaarblijkelijk door mrs. Blaisse, Van der Winkel & 50 collega's werd 'vergeten'?!
Bevestiging ontvangst 3e beklag maar geen uitnodiging door raadkamer!


d.d. 09-08-2016 berichtte hof Arnhem ontvangst van mijn 3e beklag artikel 12 Sv. en inschrijving onder nr.: KL16/0751 en nodigde deze burger uit om 'de klacht in besloten zitting nader toe te lichten'.

d.d. 20-09-2016 werd door Groenendijk het daartoe benodigde formulier van raadkamer ondertekend en d.d. 26-09-2016 per aangetekende post aan het hof van Arnhem gezonden.


  • Inmiddels zijn we 5 maanden verder en liet Van der Winkel & Co niets van zich horen... hoe kan dat? Alleen in Paleis van Misdaad te Arn-hel!

Onbestaanbaar, onwettig en onacceptabel.

Binnenkort zal schriftelijk en telefonisch navraag worden gedaan alsook klacht bij de Raad voor de Rechtspraak worden ingediend en de Hoge Raad om vernietiging van betreffende stukken alsook ontslag van genoemde 'presidenten' verzocht worden.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia