vrijdag 21 oktober 2016

Wat doet Mark Rutte tegen - crimineel? - wangedrag op Ministeries, net als bij het OM en 'recht'bank/ 'hof' Arnhem? Wat nou; 'recht'sstaat? Kul.

'Democratische rechtsstaat' van Rutte bestaat alleen in zijn - natte? - dromen!


Les 3
: 'De meeste dromen zijn bedrog'
... waarom antwoordt Rutte niet?


Voelt Rutte zich 'betrapt'? De bewijzen van Groenendijk zijn niet 'weg te spinnen'! 'Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt het wel', minister-president! Het volk gelooft uw praatjes niet; uw 'recht'staat bewijst zich als een nachtmerrie.Zie ook het artikel in Volkskrant d.d. 10-09-2016 'Premier onder pathos'; Rutte spreekt het hart niet aan en dat is een makke' - dit is hem echt... gebabbel, ge-babbel, gebabbel... die Mark Rutte.
Echte 'tuig van de richel' zit in het huidige kabinet van drs. 'Pinokkio'-Rutte:


Geen rechtsstaat in casus PAS-familiedrama en de facto een nep-parlement aldus 2e Kamerlid G. Wilders...

Geen reactie minister-president; huiswerk niet gemaakt?!
Les 1 d.d. 25-09-2016 en les 2 d.d. 05-10-2016...

Nederland heeft recht op alle bewijzen ter zake het werkelijke tuig van de richel... in kabinet Rutte-2.

Leeft Rutte in 'vervlogen tijden' of verstopt hij zich 'in de kast tussen alle lijken' van zijn ministers en koningshuis?
Minister Plasterk die weigert om de criminele gemeente Duiven te Gelderland aan te pakken... ondanks bewezen overschrijving van de BRP naar RNI-deel tijdens lopende ondertoezichtstelling = 'groen licht' voor internationale kinderontvoe-ring van mijn 3 dochters naar 'een (on)bekende? bestemming' in Duitsland sinds d.d. 27-06-2016.

Zie artikelen d.d. 08-10-2016 en d.d. 09-10-2016 en d.d. 18-10-2016.


Minister Bussemaker benoemde de KACommissie Westerhof hoewel de wettelijke termijn daartoe verstreken was! Door mij werd niet ingestemd met KAC en dus moest staatssecretaris Dekker zelf be- slissen maar dit naliet... 'Want': de doorgedramde maar wettelijk onmogelijke KACommissie wees de ingediende klacht jegens toenmalig directeur van de Inspectie van het Onderwijs vervolgens af. Kul.


Deze drs. Roeters is nu directeur van Raad voor de Kinder'bescherming' en ook daar 'maakt zij meer kapot dan ons lief is'. Zij steunde namelijk RvdK/ Arnhem melding 'de juiste procedures zijn door-lopen'... en negeerde aldus internationale kinder-ontvoering tijdens lopende ots - '... schokkend en aangetoond onjuist! Meer publicaties over deze bewust-falende RvdK volgen. Meer dan schokkend...En ook Minister Van der Steur speelde en 'speelt' een zeer onprettige rol in PAS-familiedrama en 'jarenlange verkrachting van Vrouwe Justitia'. Bij het MinOCW liet hij verwijzen naar een niet-ontvangen, want nooit-gezonden brief van College Procureurs-generaal waarin vermeld zou staan dat de misdaad in samenspan tussen BOA mr. De Lange en mr. ing. Peijnenburg als 'partners in crime' niet bewezen zou kunnen worden... terwijl juist het omgekeerde de waarheid is!

 • Totale onzin dus... waarvan juist 100% bewijs!


Bij het MinBZK weigerde Van der Steur om inhoudelijk te reageren op de criminele gemeente Duiven die kinderontvoering mogelijk maakte met BRP/ RNI-overschrij-ving. Alle bewijzen staan in artikel d.d. 31-07-2016 ter eigen verificatie.

Van de Rijksrecherche of het College Procureurs-generaal werd evenmin iets ver-nomen. En ook niet-mijn 'koning' Willem-Alexander/ zijn Kabinet liet verwijzen naar een 'MinVJ-brief' die - wederom - nooit werd ontvangen. Ondanks mijn herhaalde na-vraag bij beide partijen werd deze niet (eerst-) 'nog'maals in kopie gezonden! 

Schokkend: luistert u zelf hoe het MinOCW bedriegt c.q. laat bedriegen!

Hoe het op smerigste wijze afpakken van het bijwonen van de eindmusical van de oudste dochter door de inmiddels opgeheven 'De Timp' van het 'Samenwerkings-verband De Liemers PO' , via een niet-behoorlijke maar juist onredelijke en par-tijdige klachtenprocedure tegen de school/ directeur W.G. en bestuurder M.B. tot klacht-indiening jegens de Inspectie van het Onderwijs - met toenmalig directeur: mw. drs. Roeters - leidde en na haar weigering om het wettelijk ver-eiste nalevingsonderzoek te starten tot 'we-gaan-u-bedonderen'-uitnodiging voor een 'overleg'gesprek d.d. 07-10-2014 met de BOA-directeur dhr. mr. L. de Lange:


  


MinOCW/ BOA-directeur mr. De Lange en KAC-secretaris mr. ing. Peijnenburg
Partners in samenspan bij Ministerie van 'Oplichting, Crimineel en Wegwezen'


Luistert u svp de audio-opname met mr. De Lange op het MinOCW - neen geen KAC - en vergelijk dat met de KAC-brief van mr. ing. Peijnenburg en duidelijk zal worden dat Groenendijk altijd de waarheid blijft spreken; het MinOCW, MinVJ en kennelijk ook het CPG/ mr. Bolhaar Co doen dat niet c.q. handelen niet daarnaar!De integrale audio-opname van 'overleg'-gesprek d.d. 07-10-2014:


Samengevat:

'We agreed to dis-agree' en Groenendijk stemde duidelijk NIET in met een procedure/ instelling van een klachtenadviescommissie (KAC), nietwaar?!

Echter: wat blijkt 1 week later dienaangaande door het MinOCW op papier te zijn gezet als zijnde 'de inhoud van het overleggesprek'?

 • Niet dat wat werd gezegd = GEEN KAC ; maar... precies het tegenovergestelde!

Wie is er nu of beter; doet hier een beetje 'gek'? Zij of ik? De burger of toch juist de minister Bussemaker & CoNogmaals: je zegt 'neen, geen KAC' en het MinOCW schreef; 'u wilde WEL KAC'. Feitelijk onjuist.
Leest u ook ter bewijsvoering de (korte) brieven:


d.d. 12-11-2014 van BOA-directeur mr. De Lange en mijn directe reactie daarop:

d.d. 15-11-2014 aan staatssecretaris drs. Dekker en (toenmalig) secretaris-generaal mr. Van der Vlist maar desondanks doordrammen

d.d. 21-11-2014 van MinOCW/ mr. ing. Peijnenburg, secretaris Klachten-Advies-Commissie en uitnodiging voor - afgewezen, daarmee wettelijk onmogelijke! - 'hoorzitting'... kul. Niet-rechtsgeldig en werd door mij dus ook niet bijgewoond.


 • 'Nee zeggen, maar dan toch ja lezen...? No way, MinOCW! Dergelijke 'bewind'slieden en 'top = flop'-ambtenaren zijn niet te handhaven; oneervol ontslag en (mogelijk) vervolging naar het Nederlandse wetboek van Strafrecht zijn de gepaste stappen...!


Door (nog) minister dr. Bussemaker werd vervolgens toch een KAC ingesteld; is dat het waarom zij 'zo raar' kijkt? Omdat 'de lijken nu uit de MinOCW-kast gaan vallen' onder haar 'regie? c.q. verantwoordelijkheid'? Wat verstandig - dit na eerdere, vergelijkbare ervaringen helaas noodzakelijk gebleken! - dat Groenendijk die integrale audio-opname van het overleggesprek op het MinOCW maakte...!


= 


Leest u het 'overleg'gesprek = uitnodiging om in de val te worden gelokt en dan als MinOCW zelf in de eigen valkuil te vallen, BOA-directeur mr. De Lange! desgewenst na in dit feitelijk gespreksverslag waarvan deze BOA bij niet-rechts-geldige 'KAC-zitting = onderonsje op het MinOCW' al bekende dat deze 'min of meer' = geheel overeenkwam met het daadwerkelijk door mij/ ons gezegde in het 'over-leg'gesprek d.d. 07-10-2016.


Ergo: 'quilty as - to be - charged', mrs. De Lange en Peijnenburg!

De in de audio-opname ook genoemden dr. Milo en drs. Meijer en hoofdinspecteur drs. Van Tielen en de toenmalig Secretaris-Generaal mr. Van der Vlist bleken zich 'in het voortraject' eveneens 'fout' te gedragen, maar publicatie zou op dit moment af leiden van 'grote bazen'... (nog) staatssecretaris Dekker/ minister Bussemaker!


Weg met die (nog) minister Bussemaker - die Commissie Westerhof toch instel-de, wetende dat dit wettelijk niet (meer) mogelijk was na geweigerde instemming! - ook; weg met 'verstoppertje-spelendestaatssecretaris Dekker - die 'te laf was om wat zonder KAC te beslissen' - en absoluut naar de strafrechter: mr. De Lange en mr. ing. Peijnenburg! Zo hoort dat namelijk in een echte 'recht'staat; daar geldt de wet/ gelden wetten voor iedereen; vandaar ook die 'symbolische' blinddoek van Vrouwe JustitiaDat ik dit klaarblijkelijk nog(maals) aan Rutte & Co moet gaan uitleggen, is schokkend en typerend voor huidige 'Nederland - bananenland'.


 • Geen recht- maar een kromstaat... dit op alle niveau's van de overheid! En ja, helaas ook al bij 'recht'?banken/ ge'recht'?shoven in Nederland.
Politie weigerde 3x aangifte vs. MinOCW en 2x OM schreef kul en CPG zweeg!

Uiteraard poogde volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk - dit na het 3x maken van een afspraak via 0900-8844 - om aangifte te doen jegens Ministerie van OCW - mrs. De Lange en Peijnenburg maar dat werd op desbetreffende politie-bureau's steeds geweigerd - dit na telefonisch overleg in de 'back-office' - met het Openbaar Ministerie (OM)...


 • Ergo: Groenendijk had/ heeft keihard gelijk... niet-waar?!Dat het 'OverheidsMisdadigers' aldus Groenendijk - met stelligste overtuiging want schriftelijk bewijs daarvan! - van het Amsterdam/ HOvJ mr. G.T. Hofstee en ook van Midden-Nederland/ toenmalige HOvJ mr. dr. Bac - nu Ministerie van 'Veiligheid en Justitie?' mij poog-den te verwijzen naar een 'artikel 12 procedure' zonder proces-verbaal van aangifte wetende dat dit altijd tot een 'niet-ontvankelijk verklaring/ afwijzing' bij het gerechtshof zou leiden, is misdadig... maar ook daar werd aangifte geweigerd' en reageerde het CPG - College Procureurs-generaal zelf - met hun voorzit-ter mr. Bolhaar - op geen enkele wijze...


Hoe 'toevallig'. Niet dus. Ook mr. Bolhaar weet dat wat zij - in crimineel samen-span - niet deden = weigering om op te treden tegen het 'liegen & bedriegen' van mrs. De Lange en Peijnenburg inderdaad het daglicht niet kan verdragen! Inhoude-lijke behandeling zou 'vele ambtelijke, politieke en zelfs juridische carrières namelijk doen laten eindigen... en dat zijn nu juist 'de/ zijn vriendjes', nietwaar?


Althans: dat (b)lijkt zo te zijn want...

waarom weigerde voorzitter mr. Bolhaar/ het CPG anders om 'gewoon' zelf schriftelijk en inhoudelijk te antwoorden op...

de bewezen misdaden onder andere bij het Ministerie van OCW...? • Nota bene 100% bewezen met audio-opname maar Bolhaar deed niets!

Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar zijn brief d.d. 29-07-2015 waarin het Ministerie van VJ/ Van der Steur verzocht werd om onderzoek te doen naar de - geconstateerde en bewezen - strafbare feiten gepleegd door het Ministerie van OCW/ De Lange en Peijnenburg & Co.
Hoe is 'mogelijk' dat Van der Reijt, namens (nog) minister Van der Steur meldde:

'Het is de officier van justitie die beslist of er al dan niet vervolging wordt ingesteld. De officier heeft daarbij een zekere mate van beleidsvrijheid, aan-geduid als het opportuniteitsbeginsel. Hij houdt bij die beslissing met een aantal factoren rekening. Zo beoordeelt hij of er strafbare feiten zijn gepleegd en of het wettig en overtuigend bewijs daarvan is te leveren. Ik kan, gelet op bovenstaande, aan uw verzoek dan ook niet tegemoet komen. Als ik dit wel zou doen, dreigt het gevaar van een politiek ministerie en komt de onafhankelijkheid in het gevaar

Dit laat onverlet dat ik in politieke zin eindverantwoordelijk ben voor de wijze waarop de strafrechtelijke rechtshandhaving door politie en open-baar ministerie plaatsvindt. Wel heb ik naar aanleiding van uw brief van 23 februari jl. contact opgenomen met het College van procureurs-generaal.


 • Ik heb begrepen dat het College u schriftelijk heeft geinformeerd over de reden waarom uw aangiften niet zijn opgenomen, namelijk het niet voldoende kunnen aantonen van een strafbaar feit.'


blijft een raadsel/ rot-smoes = criminele gedraging... want feitelijk onjuist.


 • Hoezo; 'niet voldoende kunnen aantonen'? Onzin. Juist 100% bewijs na vergelijking audio-opname met ontvangen brief van KAC-Peijnenburg!


Of het MinVJ had het 'verkeerd begrepen' - totaal ongeloofwaardig - of zij poogde zich achter het CPG te verschuilen terwijl juist optreden door minister Van der Steur tegen het OM/ CPG vereist was! Beide opties zijn onbestaanbaar!
  

 • Zie MinVJ-brief d.d. 20-08-2015/ Van der Reijt, namens (nog) minister Van der Steur.

Onomstotelijk bewijs van 'in de doofpot - willen - stoppen'... schokkend. En uiteraard: onacceptabel.


Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar zijn reacties:

 • d.d. 30-08-2015 'Juridische kul van MinVJ namens (nog) minister Van der Steur' als directe reactie op de kul van Van der Reijt die het ver-keerd 'begreep'... simpel: het OM reageerde met 2x onzin en het CPG bleef oorverdovend stil. Ergo: mr. Bolhaar/ het CPG weet dat Groenendijk 100% gelijk heeft...!

 • brief d.d. 07-09-2015 met de kinderen en vader aangedane onrecht/ verdriet beschreven... schokkend! Ingrijpen door het MinVJ, het CPG/ OM en de Tweede Kamer vereist en verzocht; definitief einde van de Nederlandse 'recht'staat?

Er volgde geen inhoudelijke of enkel afwijzende reactie van het MinVJ, alsook van de Commissie voor Veiligheid en Justitie/ drs. Buma, de Commissie voor Ver-zoekschriften en Burgerinitiatieven/ mr. Nepperus of van enig Tweede Kamer-lid. Op een presenteerblad opgediend met alle bewijzen erbij en dan niets - willen - doen...? Wat een stelletje 'nepperds/ toneelspelers'...!
Word wakker - nog slapende - eerlijke, weldenkende Nederlanders en sta op!

Opvallend vaak blijkt het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' te verwijzen naar nooit-ontvangen = niet bestaande brief van het College Procureurs-generaal en diezelfde samen'werking' werd geconstateerd bij het Kabinet van niet-mijn 'koning WA' en het Ministerie van VJ... Ergo: als een burger volhardend blijkt dan wordt er naar niet-bestaande correspondentie of naar elkaar verwezen c.q. eenzijdig het 'dossier gesloten'!


 • Dat is geen 'recht'sstaat maar de dictatuur van 'zichzelf elite vindende'/ huidige macht'hebbers'. Nederland word wakker en pik dit niet!


Wordt vervolgd; juist in de openbaarheid en met alle schriftelijke alsook audio-bewijzen want niet alleen persoonlijk = voor de drie al sinds d.d. 27-06-2016 - zelfs tijdens lopende ondertoezichtstelling! - ontvoerde Nederlandse meiden maar ook in groot maatschappelijk belang! Voor mijn kinderen en Vrouwe Justitia.
         Een volk dat voor tirannen zwicht

         Allen, die hier tesamen zijn,
         de levenden, de doden,
         de handbreed, die ons scheidt, is klein,
         wij zijn
tesamen ontboden voor het gericht...

         Gedenk de liefste, die hier ligt,
         de broeder, vrind of vader,
         maar
gun Uw ogen wijder zicht,
         aanzie het land en alle mens tegader,
         hoor dit bericht:

Hendrik Mattheus                Wij staan tesaam voor het gericht
van Randwijk,                      voor goed of kwaad te kiezen,
1906-1966,                           een volk dat voor tirannen zwicht,
dichter, prozaschrijver,        zal meer dan lijf en goed verliezen,
verzetsheld, journalist         ...dan dooft het licht.

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia