zondag 14 augustus 2016

'Gecensureerde?' audio-opname met criminele gemeente Duiven alsnog (anders) gepubliceerd: hun 'hoogmoed komt voor de val'!

Deel 1: Groenendijk belt de gemeente en krijgt 'een bandje' want het is druk...onder aan het - voor 100% begrip - artikel het gehele gesprek/ vervolg...Het 'glazen huis' van de gemeente Duiven blijkt erger dan 'stinkende beerput'!

Terwijl op de website van de gemeente prachtige volzinnen staan over 'bestuur-lijke integriteit' en als 'in een glazen huis' verantwoording willen afleggen en daarop controle behoort te worden uitgeoefend door de gemeenteraad, blijkt de feitelijke praktijk... precies het tegenovergestelde te zijn! Rarara, hoe kan dat?

Wat heeft de gemeente Duiven te verbergen? Veel:

1) medewerking aan internationale kinderont-voering (vanaf d.d. 27-06-2016) tijdens (op dat moment) lopende ondertoezichtstelling zoals deze door de rechtbank Gelderland juist in hun belang was geacht (vergelijk met eerdere zaak; daar wel, hier niet?!);

2) met deze medewerking aan ontvoering van drie Nederlandse meiden naar 'een onbekende bestemming (aldus SVMN en de 'zeer bijzondere' curator Hopmans) werd het onmogelijk om de geldende ots-beschikking ten uitvoer te (laten) brengen. Dat is feitelijk: 'belemmering van de rechtsgang'; ook door de gemeente!

3) 'juridisch gesjoemel' over verantwoordelijkheid van de gemeente Duiven ter zake BRP/ RNI-overschrijving en nagelaten 'groot alarm slaan' ondanks feite-lijke kinderontvoering. Want: wist/ weet de gemeente Duiven nu wel/ of niet waar-heen...? Ja (99,99%)!
 
In het RNI-deel staat, na bezoek aan (1 van de 17) het RNI-loket te Amsterdam d.d. 26-07-2016 feitelijk vermeld:

'Bondsrepubliek Duitsland'...

Hoe weet 'het RNI-register' dat...?
 
...door de afmelding van de 'moederbij de BRP-balie te Duiven!
 
Dat betekent de facto medewerking aan onttrekking aan ots en internationale kin-derontvoering door de gemeente ; hoe smerig stinkt het in het gemeen-tehuis Duiven! 'Sluit deuren/ ramen, zet de radio aan en wacht maar rustig af'? Neen!

De grote schoonmaak en frisse wind voor Duiven  (Nederland) leidend tot wel integere en wetsgetrouwe bestuurders is aanstaande... en onvermijdbaar.

Alle bewijzen werden verzameld en nu wordt het gehele, feitelijke dossier openbaar gemaakt (met nakoming van privacy-wetgeving). Wie denkt deze gemeente & Co wel dat zij zijn...?! Crimineel.

En keihard betrapt!

Het vermelden van een ander adres is wettelijk verplicht en werd 'vast en zeker' door de 'moeder' gemeld bij haar afmelding uit de BRP aan de balie van gemeente te Duiven (aldus deze volhardend vader). Werden betreffende beveiligingsopnamen van d.d. 27-06-2016 zeker-gesteld door de gemeente, zoals verzocht, of blijken die 'helaas' al gewist te zijn...?

'Optie-2' (zie onder) werd daarmee dermate 'zeer aannemelijk' gemaakt en kan aldus als 'bewezen' geacht worden. De gemeente Duiven gedroeg en gedraagt zich nog steeds op onbehoorlijke, onwettige en strafbare wijze, aldus drs. Groenendijk MSc. (of teaching business economics) = 'gewoon' PapaErik.

 
Conclusies/ twee logische opties:
 
Of de gemeente 'weet het ontvoeradres van de kinderen inderdaad niet (0,01% kans)' en de 'moeder' meldde zich niet in Duiven uit de BRP af en werd na eigen onderzoek hun af-wezigheid vastgesteld en 'ambtshalve' tot overschrijving naar het RNI-deel overgegaan. Dit bijvoorbeeld na het signaal = verplichte melding door de scholen van de kinderen ('de Groene Ring' te Duiven/ Imke en 'het Liemers College' te Zevenaar/ Lina, Joerdis) aan de leerplichtambtenaar na hun vaststelling van school- verzuim sinds d.d. 27-06-2016 (= onttrekking aan de wettelijke leerplicht). 

Na deze vaststelling van 'vertrek naar een onbekende bestemming' van drie van haar minderjarige inwoners en ondanks herhaalde vaderoproep om 'groot alarm te slaan om de meiden op te (laten) sporen, naar Nederland terug te (laten) brengen en voor de 3e keer ontvoerende 'moeder' te (laten) arresteren', weigerde deze - aldus criminele! - gemeente Duiven echter ook maar 'iets te doen' voor de 3 kinderen (en hun volhardend vader, deze recht- en meiden-zoekende burger Groenendijk)!

Schokkend: uit Duiven 'verdwijnen plotsklaps drie minderjarige Nederlandse inwoners' en de gemeente doet feitelijk helemaal niets...
 
Niets anders dan 'overschrijven naar het RNI-deel' = alleen mogelijk na afmelding uit BRP door 'moeder' zelf aan de balie te Duiven of na een eigen onderzoek door de ge-meente en vervolgens de verantwoordelijkheid daarvoor af te schuiven (poging) naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk-relaties! Wat is dat voor een laf wan'beleid'...?!
 
 

Of de gemeente 'weet het ontvoeradres van onze drie kinderen wel (99,99% zeker) - maar weigert dat en geheel ten onrechte; wettelijk bestaat er namelijk geen absolute geheimhoudingsplicht, zoals de gemeente ten onrechte beweerde (= valsheid in geschrifte/ misleiding, valse voorstelling van zaken), maar slechts een beperking daarop - te melden! Op hypocriete wijze wordt de 'zoekende vader' gepoogd met een kluitje in het riet c.q. naar andere partijen te verwijzen en aldus van de eigen criminele gemeente geest/ (niet-) handelen af te leiden.

Door een dergelijk hypocrietcrimineel en 'gevoellooscollege B&W wenst ook een Duivenaar niet bestuurd te worden.
 
Juist in de bijzondere (?) omstandigheid van (want: inmiddels 3e!) internationale kinderontvoering en 'onttrekking aan het door de rechter opgelegde toezicht van de GI/ SVMN' - die zelf niet eens weten waar de drie aan hun toezicht toevertrouw-de kinderen (heen) zijn/ werden ontvoerd, althans... dat beweerden zij! en werd ken-nelijk niet gevraagd, hoewel de SVMN-team'leider' dhr. S.S. per mail meldde met de 'moeder' in contact te staan om 'op afstand... toezicht te houden'? wat een kul! - dient de gemeente uiteraard haar eigenstandige zorgplicht naar haar inwoners te vervullen (op het gebied van welzijn en sociale zaken).

Schokkend: in dit 2e geval (wel weten, niet willen zeggen) werkt(e) de gemeente Duiven mee aan de criminele non-'oplossing' van SVMN/ curator Hopmans en evident ook de RvdK, terwijl de rechtbank Gelderland anders besloten had. De rechter heeft het laatste woord in een rechtstaat en niet SVMN en ook niet de gemeente Duiven!


Ongeacht optie 1 of 2 staat vast dat:

     Aan feitelijke kinderontvoering en onttrekking aan het GI-toezicht
     zoals door de rechters in hun belang was geacht, weigert de gemeente
     Duiven iets te doen.
 
Zij beweren 'wij kunnen niets doen', maar in werkelijkheid is dat: 'wij willen niets doen',

'want'...

...'wij verkozen om mee te werken aan een criminele non-oplossing van een gigantisch jeugdzorg- en justitieel schandaal door deze 'moeder' in haar Heimat te laten gaan (met onze kinderen)'. Feit.


De gemeente Duiven bewees daarmee niet alleen 3x kinderenrechten/ -belangen te negeren (en de vader vooral; 'erg lastig te vinden omdat hij nooit opgeeft en zich blijft verweren tegen dit - bewezen! - smerigste onrecht in crimineel samenspan!) maar minachtte ook de rechtbank Gelderland door - en dit klaarblijkelijk ook 'zonder enige scrupules' - mee te werken aan het onmogelijk maken van uitvoering van de (toen) geldende, gerechtelijke, ots-beschikking.
 
Schokkend: niet alleen SVMN en curator Hopmans blijken zich crimineel (niet-) te gedragen, maar zelfs ook de gemeente Duiven bewijst en bij herhaling: 'het niet zo nauw te nemen met (nakoming van) gerechtelijke beschikkingen en onder-tekenen van juridische 'kul'/ zenden van onheuse 'wij doen net alsof wij niets kunnen doen'-brieven/ mails van (nog) burgemeester De Lange en de secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten.

Onbestaanbaar.

Een beerput stinkt, zoals dat moet ruiken... maar van deze gemeente Duiven krijgt rechtzoekend burger en volhardend vader Groenendijk 'a la minute braakneigingen'!

Na publicatie audio-opname weigert de gemeente Duiven antwoord en contact!

Gisteren, d.d. 11-08-2016 werden de actuele ontwikkelingen 'op internet' geplaatst, zodat ieder burger kan volgen hoe de criminele gemeente Duiven 'als een kat in het nauw, rare sprongen maakt(e)'. Een weliswaar pittige vorm, maar altijd correcte publicatie... inhoudelijk zou dat ook geen probleem mogen zijn in een recht?staat en met onze 'vrijheid? van meningsuiting'. Haat en geweld - van o.a. gemeente Duiven jegens drie kinderen en hun vader - mogen en zullen het nooit winnen', zoals (nog) minister-president Rutte dat 'met verve' zegt te zullen verdedigen. Groenendijk is benieuwd.... want:

Dit principe dient dan niet alleen van toepassing zijn op 'terroristen tegen onze manier van leven', maar net zo goed ook voor bewezen 'overheidsterrorisme', nietwaar?!

Helaas toont de gemeente Duiven en ook de provincie Gelderland een heel ander gezicht en 'passie voor misdaden' tegen de 3 kinderen, hun vader en Vrouwe Justitia. Dat is feitelijk 'familieterrorisme van overheidswege': zo is deze zeer ernstige en voortdurende 'emotionele kindermishandeling' = PAS-familiedrama en vertrappen van onze mensenrechten en dan 'de vermoorde onschuld spelen en net te doen alsof het normaal is dat niemand (= alleen de vader; de rest weet het wel degelijk!) weet waar 3 verdwenen Nederlandse kinderen zijn', te duiden... niets meer, niets minder. Schokkend.

Wat een overheids'haat' en -'geweld'... onbestaanbaar!


Allemaal in de 'recht'? -staat en het 'keurige?' Nederland onder (bier)'leiding' van niet-mijn 'koning Kluns'! Die wel 'o zo vaderlijk' oog heeft voor zijn eigen drie Oranje-dochters maar als 'vader des vaderlands' deze drie burgerprinsessen keihard in de steek laat..! De oranje-wimpel belandde aldus in het afval en nu wappert ons Rood-Wit-Blauw voor (komende!) fiere Volksrepubliek van eerlijke Nederlanders bij gelegenheid. Herstel de rechtstaat en lang leve het volk! Weg met 'koning Kluns'...!
 
Die 2x liet verwijzen naar klaarblijkelijk niet-bestaande brief van het Ministerie van 'Veiligheid  en Justitie'/ al 5x 'sorry' (= geen (zelf)respect?!) minister mr. Van der Steur. Een trouw vazal van 'koning Kluns'.

In het jarenlang en volhardende verweer van de vader/ burger Groenendijk werd en wordt nooit gelogen...
 
De waarheid is zijn sterkste en enige wapen. De feiten... dit uiteraard op subjectieve, mijn persoonlijke wijze gepresenteerd... spreken voor zich. Deze rechtzoekend burger meent dat 'de waarheid mag, neen, moet gezegd worden'. Het is van groot maatschappelijk belang dat de schokkende (non-) gedragingen van niet alleen de gemeente Duiven en de provincie Gelderland, maar ook van o.a. SVMN, de zeer bijzonder curator, de Raad voor de Kinder'bescherming' bij alle Nederlanders bekend worden!
 
Dit ter waarschuwing voor genoemde '(enkel voor feesten? en) partijen' en met doel:

     1) terugkeer 'mijn' meiden naar Bussum/ de Meent en wijziging gezags-
     verhoudingen en hoofdverblijfplaats;

     2) het voorkomen van nieuwe misdaden en slachtoffers van 'het door
     en door corrupte systeem'.

 
De gemeente Duiven?

Die weigert na de recente, kritische en gegronde publicatie om 'daarom?' verder enig 'inhoudelijk antwoord te geven' (evenmin schriftelijk) op hun feitelijke wangedragingen en

weigert zelfs 'ieder contact'... zo kent Groenendijk de hypocriete bestuurders weer. Als ze betrapt worden, dan gaan 'opeens' alle deuren en luiken dicht en ieder commentaar geweigerd, laat staan dat deze gemeente alsnog prudent, wetsgetrouw en vooral: in het belang van de 3 Nederlandse kinderen zou gaan handelen'... onbestaanbaar!

Ook bij de gemeente Duiven stinkt het gigantisch smerig... dan ruik ik nog liever een volle beerput. Dat is tenminste nog 'bio-logisch' en eerlijke stront!

Verzoek tot verwijdering van audio-opname/ telefoongesprek met gemeente?!

Waarom doet deze 'open en eerlijk'-gemeente Duiven die zo 'transparant? is' en de integriteitscode 'uiteraard respecteert?'... dan zo moeilijk over de publicatie van een audio-opname van het korte - helaas niet tot - contact met loco-burgemeester Van Groningen leidde ('ik kan op dit moment niemand bereiken') - en, dit wederzijds, keurige telefoongesprek?

Betreffende medewerkster van de gemeente Duiven/ het Klant Contact Centrum stelde zich sowieso niet met (familie-) naam voor en 'eventuele stemherkenning' beperkt zich daarmee slechts tot (de relatief beperkte groep van) 'haar bekenden'. Daarnaast: iedereen in (professionele) dienst, moet zich wettelijk min. 1x per jaar 'verantwoorden' in een functioneringsgesprek met 'de baas'. Daar is niets ver-keerds aan voor eenieder die zijn/ haar werk serieus neemt en naar beste kunnen uitvoert ook geen enkel probleem. 'Wie niets verkeerds en zijn/ haar uiterste best doet, heeft niets te vrezen'... toch? 
 
Ook docent Groenendijk heeft verantwoording af te leggen en daartoe altijd bereid - verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden wordt altijd genomen; ook als dit hem minder goed uitkomt... eerlijk is eerlijk; daar leer je van.

Dagelijks jegens de leerlingen (goede les/ uitleg) in de klas - zie: artikel 1 Grondwet en 'niet l#llen, maar poetsen- aan-pak' - maar ook naar de ouders bij 10-minuten gesprekken, jegens het management en de collega's enz. Je groeit door te leren van fouten en deze te herstellen; vallen... en opstaan.

De gemeente weigert te leren en houdt vast aan - hen waarschijnlijk opgedrongen? - criminele non-'oplossing' van SVMN & Co. Dat gaat hen allen opbreken... de waarheid duurt het langst.


Zoals blijkt uit dit mailbericht d.d. 12-08-2016 van gemeentesecretaris Papjes:

    Geachte heer Groenendijk,

Op 11 augustus 2016 heeft u de gemeente Duiven telefonisch benaderd naar aan-leiding van de e-mail op 9 augustus 2016 van de gemeentesecretaris dhr. Papjes. Uw vraag was om doorverbonden te worden met dhr. Van Groningen. Dhr. Van Groningen was op dat moment niet aanwezig. Vandaar dat een terugbelnotitie is ge-maakt.
 
Het telefoongesprek met het Klant Contact Centrum - KCC - heeft u opgenomen zonder dit van te voren aan te geven en zonder dat wij hiervoor toestemming hebben gegeven.
 

Daarnaast heeft u het opgenomen gesprek op uw website geplaatst. Wij kunnen ons niet vinden in deze handelwijze. Wij vragen u het opgenomen gesprek van uw website te verwijderen.
 
Naar aanleiding van uw voorgaande handelingen hebben wij besloten u niet verder te woord te staan.

Met name ook nu wij niet het bevoegde bestuursorgaan zijn ter zake uw informatie-verzoek zien wij hierin voor ons geen verdere rol en

zullen wij - behoudens het voeren van verweer in een door u eventueel te entameren procedure - verdere contactpogingen uwerzijds voor kennisgeving aannemen.
 
Met vriendelijke groet, Chris Papjes Gemeentesecretaris
In reactie:

1) In het gesprek vroeg Groenendijk niet om een terugbelbericht maar om melding per mailbericht van 3 telefonische gespreksmomenten waarop de loco-burgemeester Van Groningen bereikbaar zou zijn. De secretarismelding is feitelijk... onjuist.

De gemeente poogde inderdaad Groenendijk met een 'terugbel?bericht' = interne melding van het KCC aan Van Groningen - af te schepen terwijl expliciet verzocht (en begrepen!) werd om een mailbericht; schriftelijk dus en niet 'maar afwachten of en wanneer de loco terugbelt'?

Let wel: deze burger/ vader werd uitgenodigd om contact op te nemen om een af-spraak voor persoonlijke of telefonische 'uitleg'/ toelichting van dhr. Van Groningen... dan zou je toch 'een beetje meer je best doen van de gemeente mogen verwachten' dan dat, toch?!

2) Als deelnemer aan een (telefoon-) gesprek staat het iedereen vrij om van het besprokene (voor verificatie- en juridische doeleinden) een audio-opname te maken. Dat mag ook verdekt = 'verstopt' en zonder daarvan (van tevoren) melding, laat staan dat daarvoor 'gemeentetoestemming' voor nodig zou zijn, te maken. Het (pre-ventief maken van opnames) blijkt, helaas en schokkend, juist zeer nodig... en te-gelijkertijd effectief te zijn bij gesprekken met diverse (overheids-) instanties.

Groenendijk verwijst naar de publicatie d.d. 05-08-2016 en ingediende klacht ter zake de Rijksrecherche waar de telefoonverbinding werd verbroken toen burger wel melding deed van het maken van een integrale, vertrouwelijke audio-opname (zijnerzijds; ook deze?/ 'alle' instanties doen dat).

 


 

Ergo: als een burger de feitelijke gang van zaken vastlegt, per audio en dit wettelijk uiteraard toegestaan!, en dat meldt, dan is dat 'niet-goed' en wordt de telefoon- verbinding of het gesprek, ook dat werd elders meegemaakt, verbroken of geweigerd/ stopgezet. Maar als de burger niet meldt, hoeft ook niet, dan is het ook 'niet-goed' en weigert de gemeente Duiven over hun - betwiste, want criminele! - gespeelde rol 'daarom' nadere toelichting (ook niet schriftelijk) te geven... dit stinkt heel erg, nietwaar?
 
Misdadig en onacceptabel.
 
Groenendijk herhaalt: neem alles op en zeg niets (van tevoren) daarover.
Anders verandert vaak ook de 'toon' of de 'inhoud' van het gesprek, al valt dat laatste met melding natuurlijk niet meer te controleren. Dat zegt echter het gezonde verstand en praktische mensenkennis...
 
3) Pas als je openbaar maakt, kan er aangifte gedaan worden (eerst verzoek tot verwijdering) en mogelijk een juridisch vervolg krijgen waarbij de rechter een afweging dient te maken tussen 'belang van vermeende! privacybescher-ming' en het 'maatschappelijk belang van publicatie'. Soms is publicatie > privacy... zo ook in deze 'casus' = diep-triest PAS-familiedrama, mede 'dankzij' de gemeente.
 
Laat u niet intimideren... zie artikel 139a Sr. en mijn artikel.
Altijd alles opnemen, doen!
 
4) Zonder kwade intentie werd de feitelijke telefonische omgang = 'temporiseren en 'doen alsof', maar als puntje bij paaltje komt...' met de gemeente gepubliceerd. De gemeente Duiven 'schaamt zich' toch niet voor haar Klant Contact Centrum of schaamt - althans, die negatieve publiciteit is ongewenst - zij zich voor haar eigen wangedrag en 'mag het KCC dat voor hen afhouden'...?!
 
In dat geval 'begrijpt' Groenendijk - dit na plaatsing d.d. 11-08-2016 - dat de gemeente zich 'niet kan vinden in deze handelwijze' = volhardende vader die hun wangedrag 'publiek maakt'. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten en kijk eens wat vaker naar 'uw'-zelf'...! Nogmaals: kunt u zich voorstellen welke negatieve gevolgen en -invloed dit voor en op de kinderen heeft? Kennelijk toch wel een beetje, maar dat heeft niet uw aandacht... het gaat erom 'zelf buiten schot te blijven', nietwaar? Vandaar nu evidente 'paniek in Duiven en verder o.a. te Arnhem, Veenendaal en Den Haag'.
 
Aan het gemeenteverzoek:: 'wij vragen u het opgenomen gesprek van uw website te verwijderen.' werd d.d. 12-08-2016 voldaan om 'een eventueel - anders zeker, dat werd inmiddels door deze docent bijgeleerd - door hen eventueel te entameren procedure' te voorkomen.
 
5) Het 'niets'-zeggende telefoongesprek met de KCC werd daarmee echter 'alles'-zeggend... en dat zullen vele eerlijke, weldenkende medeburgers met Groenendijk eens zijn. Het verzoek tot verwijdering van de integrale audio-opname werd alleen verzonden omdat de gemeente inderdaad 'heel veel' te verbergen heeft. Tevergeefs.
 
6) Dat de gemeente Duiven zich betrapt weet, blijkt bovenal - voorgaande is slechts hun 'afleiding'/ gezochte 'reden' - uit hun feitelijke doel: 'naar aanleiding van uw voorgaande handelingen hebben wij besloten u niet verder te woord te staan.'

Dat 'mag' nu het Ministerie van BZK/ de RvIG voor u gaan opknappen...?

Met name ook nu wij niet het bevoegde bestuursorgaan zijn ter zake uw informatie-verzoek zien wij hierin voor ons geen verdere rol en


Voor het RNI: klopt... maar de kinderen stonden in de BRP op moment van hun ontvoering naar 'een onbekende bestemming' en daarvoor was/ is de gemeente Duiven verantwoordelijk. Groenendijk verwijst naar optie 1 en optie 2.

Van het MinBZK werd inmiddels een 'lachwekkende' brief en verwijzing naar de gemeente Leeuwarden ontvangen. Ook daarover wordt binnenkort - separaat - gepubliceerd. Voor nu: 'de ene misdadiger poogt de andere misdadiger te beschermen'... wederom aantoonbaar. Wordt vervolgd.

7) Nogmaals: dat de gemeente Duiven sinds d.d. 27-06-2016 = vaststelling afwezigheid van kinderen op school/ na eigen onderzoek op het voormalige woonadres, niets deed en evenmin na meest urgente vaderoproep per direct mailbericht d.d. 14-07-2016 overging tot (laten) 'opsporen en terugbrengen van de kinderen voor de start van het Nederlandse schooljaar 2016-2017' is waar het om gaat. Dat is medewerking aan criminele (non-) activiteiten van SVMN en de ziekelijk-egoistische 'moeder'.

Van 'minder belang' is de BRP/ RNI-inschrijving... hoe dat ging, staat 99,99% vast en de gemeente Duiven bleek zich ook daar crimineel (niet-) te gedragen.

Dit dient echter niet af te leiden van de grootste 'smerigheid'/ foute beslissing tot medewerking aan 3e internationale kinderontvoering naar Duitsland en laten onttrekken aan het door de rechtbank Gelderland juist in hun belang geachte toezicht van de GI/ SVMN. Schokkend.
 
 
 
 

Simpele oplossing: luistert u naar Groenendijk en lees de gemeente...
 
Deel 1: Groenendijk belt de gemeente en krijgt 'een bandje' want het is druk...
1e  melding medewerker gemeente Duiven:

'Gemeente Duiven, eh, goedemiddag, wat kan ik voor u doen?'

 
 Deel 2: Groenendijk meldt uitnodiging gesprek met Van Groningen, vraagt na

 
 
2e  melding medewerker gemeente Duiven:
 
'Okee, dus ik kan u doorverbinden, denk ik?'
 
 
 Deel 3: Groenendijk dankt het KCC
 
 
 
3e  melding medewerker gemeente Duiven:

'U ook.'


Deel 4: Groenendijk verwacht bestuurssecretariaat en zegt  'ja, goedemiddag?'
 4e  melding medewerker gemeente Duiven:

'Mijnheer Groenendijk?
Daar heeft u mij weer, want ik kan ze helaas op dit moment niet bereiken. Ik kan, ik kan eventueel even een terugbelnotitie voor u maken?

 
Deel 5: Groenendijk aan het lijntje gehouden? verzoek mailbericht 3 opties
5e  melding medewerker gemeente Duiven:
 
'Ja, ga ik even voor u noteren. Want ik dacht, u vraagt
 ik wist niet precies waar het naartoe ging, ehm...'


Deel 6: Groenendijk 'naar de loco-burgemeester, dhr. Van Groningen/ LA 6e  melding medewerker gemeente Duiven:
 
'Jaaa, dat weet ik maar ik wist niet precies waar u met uw vraag eh, hoe de vraag geformuleerd zou word U wilt graag een mail terug, eh, waarin eh ge- eh 3 opties, 3 belopties komen?'

 
Deel 7: Groenendijk acht dat een gebruikelijke wijze tot afspraak maken
7e  melding medewerker gemeente Duiven:
 
'Ja, nou, op dit moment kan ik niemand bereiken, dus eh...'
 
 
Deel 8: Groenendijk verzoekt om aantekening verzoek in gemeentesysteem


 

8e  melding medewerker gemeente Duiven:

'Is goed. Ik ga het doorsturen voor u.'


Deel 9: Groenendijk dankt en wenst persoonlijk 'een goede dag' 
9e  melding medewerker gemeente Duiven:
 
'Dag mijnheer'
 
 
Waarom - het gemeentelijke deel van - deze audio-opname nu echt van het telefoongesprek verwijderd moest worden...? Enkel als gemaakte 'reden' om niet verder in het 'stinkende moeras' van het huidige gemeentehuis te kunnen zinken, nietwaar?! Het is al te laat; daar komt u niet meer uit. Wordt vervolgd.
 


Naschrift: na mailmelding 'met open vizier' van her-publicatie maar dan anders ontving Groenendijk d.d. 14-08-2016 dit automatische bericht van de secretaris... 'gelukkig' voor hem is burgemeester De Lange nu zelf weer terug van vakantie . Groenendijk is benieuwd of hij de beslissing van de loco-burgemeester Van Groningen en/ of Papjes deelt of tot nog... gepaste stappen onderneemt?

Groenendijk verneemt gaarne onverwijld.

Vandaag, maandag d.d. 15-08-2016 werd een 2e mailoproep gedaan... want ook vandaag - terwijl de (nog) burgemeester weer aan het werk is gegaan - geen reactie van de gemeente Duiven. Keihard betrapt.

Zonder reactie van de 'heer' De Lange uiterlijk d.d. 16-08-2016 - hij krijgt nog 1 dag extra 'bedenktijd' - mag Groenendijk ervan uitgaan dat deze burger'vader' van Duiven, ook na uitgerust te hebben, be-sloot om 'zijn laatste beetje aanzien? te verkopen' en kan aldus gepubliceerd worden.

 
 

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

 

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia