donderdag 11 augustus 2016

Bewust falende gemeenteraad Duiven keurt bewezen crimineel college B&W 'goed' en laat drie Nederlandse meiden ontvoeren!


'De overheid' is toch van/ voor ons allemaal samen... of kennelijk niet!

In mijn economie-les laat ik de VMBO-leerlingen het volgende rijtje leren (en vraag ik altijd op de toets)... 'de overheid' =

     1) 't Rijk = de regering, 1e en 2e Kamer,

     2) de Provincie/ Provinciale Staten en

     3) de Gemeentes (Gooise Meren, Duiven)

     4) en ja, soms ook Stadsdeelkantoren (A'dam)


In de huidige 'transitie bij de overheid' = 'overhe-veling van taken en bevoegdheden van het Rijk (Den Haag) naar gemeente (Duiven)' wordt de rol van de gemeentelijke politiek en -raden en -colleges B&W steeds belangrijker.

Dat kan positief uitgelegd worden; het bestuur komt dichter bij de burgers... maar ook negatief, aangezien dit een hoge(re) mate van professionaliteit en integriteit bij gemeentelijke bestuurders en ambtelijke uitvoerders vereist waarbij vraagtekens gezet kunnen worden. Want: zijn de gemeenten daartoe eigenlijk wel in staat?

En hoeveel van de burgers volgen nu wat daar echt gebeurt... bijna niemand. Tot ze 'opeens zelf' met de gebakken peren zitten (- dat gun ik niemand - maar dan is het 'te laat'? Wees gewaarschuwd: voorkomen is altijd beter dan genezen...

Dat laatste is een belangrijk punt; gelooft u klakkeloos 'alles wat de Gelderlander' bericht - want als het in de krant staat, zal het wel kloppen? - of bent u toch wat kritischer aangelegd...?

Ik hoop zeer van wel: want hoe zit het nu eigenlijk echt... met de controle op deze gemeentelijke be-stuurders? Want hoewel ik andere mensen graag wil vertrouwen, blijkt het soms nodig te zijn om 'goed te controleren'... zeker bij 'de macht' die de vervelen-de eigenschap met zich mee te brengen...

 • dat het sommige mensen corrumpeert.  --->


Kortheidshalve wordt verwezen naar de zoveelste corruptiezaak met een VVD-wethouder die met 240 uur werkstraf 'erg gemakkelijk wegkomt'... zeker in vergelijking tot een 'gewone' burger die zoiets zou flikken, nietwaar?!
Hoe werkt bestuur van gemeente Duiven; college B&W en gemeenteraad?


Dat de burgemeester in de gemeente 'de hoogste baas' is/ mag spelen, weten we allemaal en hij/ zij is ook makkelijk te herken-nen aan de ambtsketting. Qua gewicht meestal een flinke last en klaarblijkelijk representeert dat de 'zware verantwoorde-lijkheid' die hij/ zij draagt voor de inwoners van de gemeente.

In deze criminele casus werd dhr. drs. L. De Lange op unanieme voordracht van de gemeenteraad door de Commissaris van de Koning, dhr. drs. C. Cornielje/ PvdA benoemd, waarover in dit artikel gepubliceerd werdWat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De taken:
 • De bevolking van Duiven vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners.
 • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De raad besluit hoe-veel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de raad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
 • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afge-sproken beleid goed uitvoert.

Raadsvergaderingen
De gemeenteraad vergadert ongeveer 9 tot 10 keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Op de vergaderka-lender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken. U bent van harte welkom op vergaderingen van de raad.

Wat doet het college B&W = burgemeester en wethouders?


Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de ge-meente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Bij hun werk-zaamheden krijgt het college B&W adviezen van de gemeentesecretaris.

De politieke partijen Lokaal Alternatief, VVD en CDA vormen samen de coalitie in de gemeente Duiven. De Burgemeester/ De Lange (PvdA) en zijn wethouders/ Nijland (VVD), Van GroningenKnuiman (2x Lokaal Alternatief), Goossen (CDA) hebben ieder hun eigen portefeuille met de taken waar zij zich mee bezighouden. Hun politieke afspraken en plannen staan in het collegeprogramma: 'Samen werken we aan onze gemeente.' = hoe het college het beleid wil uitvoeren voor de 4 jaar dat het college zit (?), maar ook voor daarna...


Tot zover de uiteenzetting/ korte 'les' over 'hoe het zou moeten en wie daarvoor verantwoordelijk zijn in de gemeente Duiven/ Gelderland'. Zelfs in mijn school-vakantie... 'sorry'!

Commissaris Koning, Cornielje en Provinciale Staten, Prins: doen niets!


Na vaststelling van de bewust-falende en aan 3e internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling...

- zoals door de rechtbank Gelderland in het belang van de drie Nederlandse meiden was geacht (met 'SV'MN als GI) -

...meewerkende en daarmee criminele gemeente Duiven; (nog) burgemeester De Lange, de secre-taris Papjes en de teamleider Hoogstraten, werd niet alleen de Commissaris van de Koning/ Cornielje maar ook commissievoorzitter Algemeen bestuur/ Prins (VVD) bericht.

Met als resultaat: dhr. Cornielje toonde zich hypocriet en mw. Prins zond slechts een temporiserende ontvangstbevestiging...

Hoe arrogant en jammerlijk... zij blijken 'niets te
- willen - doen en zijn aldus medeschuldig aan 3x
kinderontvoering en verzaken in hun plicht: zie
Bewijscorrespondentie gemeente(raad), provincie Gelderland, RvdK, MinBZK


Zoals later ook VNG als haar advies gaf, informeerde burger Groenendijk reeds de gehele gemeenteraad, bestaande uit 21 leden:


over deze 3e internationale kinder-ontvoering uit hun gemeente Duiven en de - 100%criminele rol daarin van hun (nog steeds) burgemeestersecretaris en teamleider:


d.d. 14-07-2016:

GRN aan gemeente: melding kinder-ontvoering en verzoek BRP-info

d.d. 15-07-2016:

Van gemeente/ Hoogstraten: weigering verstrekking BRP-gegevens

d.d. 17-07-2016:

GRN aan gemeente: reactie op ongepaste brief van de teamleider burgerzaken, dhr. Hoogstraten; 15-07d.d. 18-07-2016:
Van gemeente/ De Lange en Papjes: intrekken weiger-besluit, zending aan RvIG

d.d. 19-07-2016:

GRN aan de gemeen-te: de 1e reactie op ongepaste brief De Lange/ Papjes; 18-07.

d.d. 19-07-2016:

GRN aan gemeente: 2e reactie na telefonisch 'overleg' met gemeente - helaas; de telefoonverbinding werd verbroken! - op ongepaste brief De Lange/ Papjes; 18-07-2016 (n.a.v. 17-07)

d.d. 19-07-2016:

Gemeente aan RvIG: afschuif-poging gemeente, onjuiste doorzending 14-07.

d.d. 21-07-2016:

Van gemeente/ Hoogstraten: melding telefonisch overleg RvIG; zij melden zich?

d.d. 21-07-2016:

GRN aan RvIG: vastlegging telefonisch overleg en waarschuwing gemeente


d.d. 22-07-2016:

GRN aan gemeenteraad; o.a. navraag bij PvdA-fractievoorzitter Schols

d.d. 22-07-2016:


Lokaal Alternatief aan GRN:1e reactie van fractievoorzitter dhr. Dijkstra + mijn antwoord daarop

d.d. 23-07-2016:

GRN aan RvIG: reactie op gemeld telefonisch overleg gemeente en RvIG


d.d. 24-07-2016:

GRN aan gemeenteraad/ alle fracties: update dossier aan de gehele gemeenteraad

d.d. 24-07-2016:
GRN aan Provincie Gelderland/ Cornielje en Prins

 • Zeer urgente brief tot correctie van de gemeente en het zetten juiste stappen.


d.d. 24-07-2016:
Provincie Gelderland aan GRN/ Cornielje en Prins

Wel automatische mailbevestiging - werkelijk d.d. 24-07-2016 - met een vermelde beantwoordingstermijn van 2 weken = d.d. 08-08-2016. Update: termijn verstreken maar geen antwoord... dat stinkt.


d.d. 26-07-2016:
Provincie Gelderland, Cornielje en Prins aan GRN/

 • Valselijk opgemaakte niet-'automatische' ontvangstbevestiging met vermeld een beant-woordingstermijn van 8 weken = d.d. 25-09-2016!

Mijn brief gedateerd d.d. 23-07-2016 werd d.d. 26-07-2016 'automatisch' 1 dag later 'gedateerd' op ontvangst d.d. 24-07-2016 = mailverzending!Vergelijk d.d. 24-07 met d.d. 26-07 en stel vast: twee verschillende beantwoordingstermijnen - 2 of 8 weken! De provincie Gelderland werd andermaal keihard betrapt op 'crimineel gesjoemel'! Rarara, hoe kan dat?!


d.d. 26-07-2016GRN mbt RvIG/ RNI-loket Amsterdam:
Daarmee staat vast dat de Nederlandse kinderen uitgeschreven werden - aldus 26-07 bekend bij vader (en eerder bij alle anderen) want in het RNI vermeld. Feitelijk geschiedde dit reeds d.d. 27-06-2016; dit of aan de balie te Duiven door de 'moeder' of door de gemeente na eigen onderzoek en vaststelling afwezigheid (maar geen alarm slaan? vanwege onttrekking aan toezicht = kinderontvoering!).


d.d. 27-07-2016:
MinBZK/ RvIG aan GRN/ namens Plasterk, directeur Concern-ondersteuning W. Sutherland.              --->

Zij temporiseerde eerst maar 3 weken en op; 'het kan zijn dat een medewerker van MinBZK reeds contact met u heeft opgenomen.', meldt Groenendijk nochtans niets te hebben mogen vernemen.

d.d. 28-07-2016:
GRN aan College, Gemeenteraad, Provincie Gelderland

Mailmelding 'met open vizier' van 1e publicatie ter zake 100% vaststaande criminele gemeente Duiven; links- of rechtsom... maar zeker niet 'recht door zee'.


d.d. 28-07-2016:
Provincie Gelderland aan GRN/ Commissaris Cornielje

 • Hypocriete Commissaris vd. Koning, Cornielje - is zelf 'schrijnende kwestie'.


Citaat-1:

'In uw brief van 23 juli jl. schrijft u mij over de zoektocht naar de verblijfplaats van uw kin-deren die, volgens u, niet meer in Duiven zouden wonen.'

- al bekend bij hem bij simpele raadpleging van het RNI zie 26-07), aldus zeer hypocriet...

feitelijk crimineel, aldus Groenendijk.

Citaat-2:

'U hebt de gemeente verzocht om informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente heeft uw verzoek doorgestuurd naar de RvIG omdat de kinderen - nu - ingeschreven staan in de Registratie Niet-Ingezetenen. Het is aan deze Rijksdienst om op uw verzoek te beslissen. Gelet hierop is er voor mij geen aanleiding - ? = hypocriet en maakt medeschuldig! - om de gemeente aan te spreken op haar handelswijze.'


d.d. 28-07-2016:
GRN aan Tweede Kamer/ alle fracties:Ook het 'nepparlement' werd ingelicht over inter-nationale kinderontvoering, criminele gemeente en zeer schrijnende provincie Gelderland.

Behalve hun automatische ontvangstbevestiging en 'dank' voor uw bericht... verder niets.Dat is schokkend!

 • De 'volksvertegenwoordigers' deden en doen helemaal niets... totaal ontmaskerd als 'bende bedriegers'!


d.d. 28-07-2016 RvdK aan GRN/ regiodirecteur dr. Jansen (Arnhem)                                     --->

Schokkende kinder-in-de-steek-laat-brief van RvdK = goedkeuring aan ontvoe-ring tijdens lopende ondertoezichtstelling, instemming met bewust- falende GI.

d.d. 28/29-07-2016 Provincie Gelderland aan GRN/ Cornielje en Prins

Nu wel automatische ontvangstbevestiging, met in de bijlage:

'Als uw bericht om een reactie van de provincie Gelderland vraagt, ontvangt u binnen acht weken een reactie of nadere informatie over de afhandeling van uw e-mail.' =
d.d. 12-08-2016

d.d. 02-08-08 GRN aan RvdK/ alg. directeur drs. Roeters, regio dr. Jansen

Reactie op RvdK 'einde rechtstaat-brief en aankondiging openbaarmaking. 


Gestelde termijn tot melding 'opsporing en terugbrengen kinderen', d.d. 08-08-2016, werd door de RvdK genegeerd.

Vaststaat aldus dat het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie?':

 • akkoord gaat met deze internationale, 3e kinderontvoering; met een vastgesteld, criminele gemeente/ provincie en helaas ook zelf...

- dit middels weigering van de hypocriete RvdK = onderdeel van MinVJ om 'orde op zaken te (laten) stellen' -

...heel, heel erg fout (niet) bezig is.


Schokkend. Hoe hypocriet bewijst (nog) minister mr. Van der Steur zich; hoewel dat mij geenszins verbaast... '6x sorry-zeggen' is onbestaanbaar. Wordt vervolgd...


25) d.d. 03-08-2016 GRN aan GemDuiven/ vz. Lokaal Alternatief, Dijkstra

Mail-oproep Groenendijk om reactie politieke partij LA = lid College B&W

26) d.d. 03-08-2016 GRN aan GemDuiven/ gemeente en college B&W
Melding oproep aan gemeenteraad = vertegenwoordigde politieke partijen

In theorie: de gemeenteraad Duiven controleert het college van B&W


Op de website van de gemeente staat weer een 'prachtig verhaal' vermeld, wat de gemeenteraad volgens de eigen regels zou moeten doen c.q. hoe het hoort:

Verantwoording

Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde beslui-ten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen. In het uiterste geval worden 1 of meerdere wethouders naar huis gestuurd. - Groenendijk meent: het gehele college (en gemeenteraad?!) moet 'naar de gevangenis'/ ontslagen en inderdaad aldus nieuwe, tussentijdse gemeentelijke ver-kiezingen in Duiven noodzakelijk! -

Gedragscode bestuurlijke integriteit

Het gemeentebestuur van Duiven (gemeenteraad, commissies en college van B en W) hechten veel waarde aan de integriteit van hun handelen.

Als volksvertegenwoordiger hebben zij een voor-beeldfunctie in de maatschappij. Zij zitten als het ware in een ‘glazen huis’ en moeten over hun gedrag en handelen verantwoording af kunnen leggen. In de gedragscode worden afspraken vastge-legd over bijv. het gebruiken van gemeentelijke voorzieningen, declaratiegedrag en uitgaven, nevenfuncties, verstrekken van informatie enz.

pdf Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeente Duiven (PDF, 600.52 KB)

De praktijk: wordt het college B&W daadwerkelijk gecontroleerd door de raad?


Helaas, daar komt u/ Groenendijk bedrogen uit... want:

d.d. 08-04-2016 GroenLinks aan GRN/ fractievoorzitter mw. Snaas

'Ik heb de reactie van de gemeente Duiven gelezen op uw verzoek(en) en ben daarmee tevreden. Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering. De gemeente geeft aan dat zij niet gemachtigd is u informatie te verstrekken. Voor nu wil ik het daarbij laten. Ik zal dan ook niet (meer) (inhoudelijk) reageren op uw mails.

'Voor nu' en 'dan ook 'niet meer'; dat strookt niet met elkaar. Nu niet, nooit niet!


Groenendijk: jammer, dat GroenLinks raadslids mw. Snaas het college 'op de liegende ogen' geloofde en zich zo tevreden laat stellen. Dit terwijl de leugens van het college onomstotelijk aan haar werden bewezen middels gezonden bijlagen.

 • Ergo: mw. Snaas/ GL steunt een crimineel college, feit.


Want: zou zij dat ook zou doen als het om 'haar (mogelijk) eigen kinderen' gaat? Denk het niet. Hoe 'respectvol' ben je dan... echt?

Niet naar drie ontvoerde kinderen en niet naar hun volhard-end vader/ rechtzoekend burger en niet voor Vrouwe Justitia. GroenLinks? GriezeligeLeute... dit kennelijk met het oog op (mogelijke) deelname aan het nieuwe college ('wij doen niet moeilijk, met ons valt te dealen, ook als daarvoor de rechtstaat wordt genegeerd')?!

Staat ook in schril contrast tot haar GL-'promotiefilmpje':

'GL is voor mij een partij die omgaat met respect. - ? hoe kan 'een partij omgaan met respect'? - Respect voor mensen - maar niet voor ons mensenrecht op familie-leven en nakoming van geldende ots-beschikking enz! - maar ook voor milieu. Daar moet je aan werken. In de hele wereld, niet alleen in Duiven. enz. - ?


Van 'haar respect' heeft Groenendijk feitelijk bitter weinig gemerkt.

Deze vader meent: het (b)lijkt een goed plan dat mw. Snaas maar heel ver weg 'de wereld' gaat 'helpen' (mw. Hachichi achterna?) of lekker de hele dag in BurgersZoo gaan 'vrijwilligen'?

d.d. 07-08-2016:
GemDuiven aan GRN/ fractievoorz. Lokaal Alternatief, Dijkstra


Schokkende taak-opvatting = werk-weigering om het bewezen, criminele college keihard aan te pakken.

Of dat te maken heeft met deel-name van Lokaal Alternatief aan Duivens college?Hoe dan ook:

Lokaal Alternatief? laat nu drie meiden, hun vader en Vrouwe Justitia in de steek. Dat vindt Groenendijk geen 'alternatief'. Diep-triest - onacceptabel. Tip: vaker meelopen/ -spelen bij de KDO... is vast ook veel leuker dan de raad!

Een klein pluspuntje voor Snaas/ GroenLinks en Dijkstra/ Lokaal Alternatief: zij hadden tenminste nog 'het lef/ fatsoen?' om te reageren.

De overige fractievoorzitters: H. Albers/ CDA, P. Neuteboom/ SP, G. Schrijner/ VVD, H. Egtberts/ D66, K. Schols/ PvdA, A. Reebergen/ Pro Duiven en andere -leden reageerden geen van allen ('oh, wij waren op vakantie'?)... nog erger!

Conclusie:

Ook de gemeenteraad van Duiven weigert om 'orde op zaken te stellen' en poogt af te schuiven op anderen...


 • Onbestaanbaar.

Voor 1x een passende, lid van het college zijnde, VVD-verkiezingsposter; dit geldt toch ook voor henzelf, naar de burger mag aannemen?!

De Duivenaars worden niet alleen vertegenwoordigd door een criminele burgemeester, zijn  secretaris en teamleider maar ook door (de rest van) het college en zitten (nochtans) opgescheept met een gemeenteraad die dit misdadige wangedrag 'prima vindt', althans niet daartegen optreedt...

ook de inwoners van Duiven verdienen beter dan dit. Wordt vervolgd.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia