zondag 3 april 2016

Weigert moeder ouderinformatie? Schriftelijke aanwijzing SVMN nodig! Weigert OM misdadigers te vervolgen?

Weer geen ouderinfo; schriftelijke aanwijzing aan moeder verzocht

Conform geldende beschikking dient de moeder/ mw. S.S. deze vader iedere twee weken te informeren over 'het wel & wee' van onze drie kinderen. Helaas geschied-de dat de laatste jaren steeds slecht(er) en na wederom 12 weken... geen enkele ouder-informatie werd ots-uitvoerder 'Samen Veilig' Midden-Nederland om het geven van een formele schriftelijke aanwijzing aan moeder verzocht.Zoals d.d. 21-02-2016 gemeld, leidde dit tot... slechts 7 zinnen 'ouderinformatie' en weigering door SVMN; een oproep volstaat voor hen? Dan 'kan/ mag' moeder weer weken zwijgen?!

Sindsdien zijn weer > 4 weken verstreken en mocht de volhardend vader, want altijd geinteresseerd in de (dagelijkse) belevenissen en schoolse prestatie van onze kinderen, helaas van de 'moeder' opnieuw geen ouderinformatie ontvangen.


Niet na 2 weken en niet na 2x2 weken. Niets.
Maar dat vindt SVMN helemaal niet erg;

'Waarom zou deze moeder S.S. zich ook aan de bepalingen van de geldende be-schikking-(en) houden? Waarom zou zij ook de vader over onze drie meiden in-formeren? Geniet zij ervan hem uit te sluiten?!Weer verzoek geven schriftelijke aanwijzing na > 4 weken geen info:'Moeders wil is wet' en zij wil niets... anders dan onze kinderen (verder) van hun vader (laten) vervreemden en wordt daar door de SVMN & Co graag bij geholpen!


'Alleen daar maken zij zich sterk voor', die slappe lafaards! Dat dit gelijk staat aan een voortdurende emotionele kindermishandeling en de ernstige schending van de kinder- en vader-belangen/ rechten interesseert hen geen ene zier! Zo lang het PAS-familie-drama en structurele, bewuste falen van de 'hulp'verlening en dito 'politie & Justitie' maar in de doofpot blijft?

Te laat; alles wordt openbaar gemaakt, inclusief de audio-opnames zodat de burgers ook zelf kunnen horen dat en hoe er gelogen en besodemieterd wordt in de huidige niet-recht, maar kromstaat Nederland!

Kortheidshalve verwijst deze volhardend vader, die ongelofelijk veel van onze 3 meiden houdt en hen nooit in de steek zal laten, zoals de 'psychische' moeder dit met haar smerigste aantijgingen en nu zelfs uitsluiten van iedere ouderinformatie, dit in evident samenspan met nu BJZU = SVMN & Co doet, naar mijn brief:


  • d.d. 29-03-2016 waarop andermaal geen enkele reactie volgde.

Niet van SVMN, niet van de RvdK, niet van de zeer bijzondere curator en ook niet van de moeder - ook alsnog wat regels tikken na door de 'gezins'-voogd mw. M.K. daartoe gemaild te zijn, zoals dit steeds ge-praktiseerd wordt, geschiedde niet. Waar blijft die schriftelijke aanwijzing SVMN?


'Mag' er over de 'psychische' moeder op geen enkele wijze 'wat slechts in het dossier komen'?!


Waarschuwing: Ga svp. nooit dit gebouw binnen!

SVMN bewijst weer:

'Er is niets gebeurd', zoals d.d. 03-12-2015 op zitting erg gemeld als hun inspanning op de eenduidige opdracht van de 'krom'bank/ mr. Van Son om 'alles in het werk te stellen om de omgang te (laten) herstellen'. typisch en voortzetting van hun kinderen en vader minachtende 'beleid'... hoe 'professioneel' = misdadig!

Politiecontacten - burger: consequent aangifte bij bewezen misdaad!Dat de wet, zoals 'onze' volks'ver-tegenwoordigers' dat vastlegden door deze recht-zoekend, eerzaam burger/ altijd volhardend vader wordt nageleefd, is 'vanzelf-sprekend'. Meer dan een keertje een bekeuring voor (iets) te hard rijden of met de fiets door rood - na links/ rechts te hebben gekeken naar ander verkeer; geen, maar de - helaas - verdekt opgestelde agent werd gemist - zal het niet geweest zijn, zoals iedereen heb ook ik wat normale 'smetjes'.

  • Gelukkig een 'gewoon en gemiddeld' burger en mens, zou ik denken.


Nadere contacten zijn vooral de vele, vele aangiftes geweest die ik reeds deed en nog ga doen bij 'onze' politie over - inderdaad, helaas - ziekelijk-egoistische moeder, vele, vele liegende/ bedriegende jeugd'hulp'-verleners inclusief de successievelijke team-'leiders', dito 'gezins'-voogden van 'Samen Veilig' MidNL, Raad van de Kinder'-bescherming', de zeer bijzondere curator mr. Hopmans, diverse ingeschakelde en niet-professionele psychologen & Co zoals drs. Klein-Wassink (NIFP) en ook de vele, vele 'rechters = krommers' van 'de krombank en het Sof' Arnhem!

Politie/ OM-top zijn allang niet meer onze vriend: integendeel.


Deze aangiftes werden alleen voorgenomen indien de strafbare (non-) gedraging-(en) van betreffende personen ook keihard = onomstotelijk en zonder enige twijfel bewezen konden worden en werden aldus sluitende bewijsdocumenten altijd mee-ingediend.Met een strik erom en kant en klaar aangediend; er is geen nader 'on-derzoek' nodig, alleen de straf-rechtelijke vervolging dient te worden gestart.

Zoals dat bij ons - 'gewone' burgers - ook geschiedt indien wij 'iets ergs ver-keerd doen'. Politie en OM tonen dan geen clementie/ genade, er wordt (meestal) nooit een 2e kans geboden en leidt de daad-werkelijke vervolging tot het krijgen van boete, een strafblad en (mogelijk) ge-vangenisstraf.

Hetzelfde zou je dan toch ook verwachten indien 'gezagdragers = gezagmisbruikers', de facto niet-professioneel, maar onredelijk en partijdig blijkende 'hulp' verleners - in meest ruime zin van het woord - en erger nog; bij herhaling de wet overtredende en aldus niet-Justitiabelen'? Dan dient ook vervolging naar het strafrecht te geschie-den, ongeacht of - juist omdat! - het een 'rechter' betreft of niet, toch? De wet geldt voor iedereen of in casus toch niet voor het 'Paleis van Misdaad'? 

Waarom vervolgt de politie/ het OM hen dan (nog steeds) niet...?

Waarom beschermen zij juist de reeds aangetoonde criminelen...?
Geen rechters, maar 'krommers' die aangetoond misdaden plegen!


Helaas blijkt de waarheid anders(om) te zijn. Vrouwe Justitia heeft geen blind-doek voor en 'klasse(n)' niet-Justitiabelen worden (nochtans) niet vervolgd door het OM ovJ mr. Esbir Wildeman..!Dit al maanden/ sommige zelfs > 1 jaar wordt geen enkele reactie gegeven door het Openbaar Ministerie op mijn aangiftes jegens de facto misdadigers die in lopende procedure 'recht = krom'-spreken en middels deze leugens & bedrog ondertussen drie kinderen hun eigen vader afpakken.

  • De politie/ het OM doen niets en keuren dit dus goed...!

To serve and to protect? Geleuter.


Want: sinds wanneer is/ werd het hun 'taak' om misdadigers te beschermen? Dat is niet waarvoor wij belastingbetalers/ burgers politie/ OM betalen en niet de zogenaamde 'recht'-staat waarover (nog) minister-president mr. Rutte = 'OpRutten' steeds lachend huichelt. Wat een kul. Niet goed voor NL.

Misdadige, kinderen emotioneel-mishandelende 'hulp'verleners en 'krommers' die aantoonbaar... zaken verzwijgen c.q. niet-opnemen in het daarmee van rechtswege nietige 'proces-verbaal' en diverse aangetoonde omissies/ niet-vermelden van verklaringen/ feitelijke onjuistheden en valse voorstelling van zaken staat even-eens gelijk aan 'valselijk opmaken = aangifte' en deze 'beschikkingen' daarmee ook nietig, zoals per bezwaarschriften werd verzocht maar of geheel genegeerd of verkeerd 'geduid' werden. Totale onzin. Nadere publicatie volgt...


Politie G&V pretendeert 'start onderzoek emo-kindermishandeling'


Per brief d.d. 02-02-2016 meldde de politie G&V, maar wederom niet ovJ mr. Esbir Wildeman - hij bestaat helemaal niet, maar is een 'code' om burger(s) te negeren, nietwaar?! - dat 'uw zaak in onderzoek is genomen en met de Officier van Justitie besproken zal worden.' en tegelijkertijd; 'Houdt u er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat resultaten bekend worden.'


Daarmee zegt de politie G&V eigenlijk: 'Wij doen niets en wachten tot de krombank Arnhem de omgang van de kinderen met hun vader heeft ontzegd en dan hoeven wij niets meer te doen omdat deze krommer zo besloot' - dit evident;

  • in crimineel samenspan tussen de politie/ het OM en betreffende bende van niet-'Justitiabelen' te Arnhem!Recht-zoekend burger/ volharden vader verwijst kortheidshalve naar de brief/ navraag d.d. 29-03-2016 en mailverzending/ punt 3: 'politie G&V: wat is de stand van uw onderzoek? Openbaar Ministerie: idem en waar blijft uw reactie op aan-giftes > 1 jaar geleden...?

Nederland is geen recht- maar een kromstaat/ erger dan een bananenrepubliek; u bewijst het iedere dag weer en daar worden wij pas 'bang' van!

Wordt vervolgd.' waarop politie G&V vervolgens/ nochtans standaard 'oorverdovend stil' bleef.... blijft?
 


Duidelijker kan het smerige samenspan tussen 'de tegenpartij' in dit diep-trieste PAS-drama niet worden: er kan geen enkel vertrouwen gesteld worden in de SVMN-'hulp'verlening en justitiabele wetsloeders!

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester'
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia