zaterdag 30 april 2016

Rechtbank Arnhem: vervolging criminele 'rechters' vereist, maar niet door tevens misdadige Hof Arnhem; 100% bewijs!

Vooraf: erratum/ foutje mijnerzijds; met 'Justitiabelen' werd/ wordt 'de Rechtspraak' - besturen, rechters, griffiers en medewerkers - bedoeld...!

Deze schoolmeester leest het Paleis van Misdaad de juridische les!


Met publicatie d.d. 11-04-2016 werd - uitvoerig - het criminele '1-2 tje' tussen de 'Recht?' = Krom!bank en 'Hof' = Sof Arnhem, - tezamen = Paleis van Misdaad - toegelicht waarbij het ingediende beroeps- = bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' met als gegronde doel: de vernietiging van door krom-bank in 1e aanleg de facto valselijk opgemaakte - waarvan aangifte gedaan -'beschikking/ proces-verbaal' ten onrechte als zijnde een 'hoger beroep/ in 2e aanleg' door hen geduid, doorgezonden en 'gewoon' geaccepteerd werd door het Sof te Arnhem...?

Afbeeldingsresultaat voor vlaggende grensrechterDaarmee zette u zich beiden definitief 'buitenspel' en bewees zich weer als 'misdadig en corrupt'. Niet voor de eerste keer, maar zeer hardnekkig! Hoe arrogant kun je zijn? Opsluiten die misdadigers! Want:

De onomstotelijke en sluitende bewijzen werden reeds/ worden verder open-baar gemaakt. Vervolgaangiftes staan gepland; dit ook ter zake de kennelijke 'teletijd-machine' van het Sof Arnhem - die d.d. 05-04-2016 de - onmogelijke! - ontvangst van mijn brief d.d. 06-04-2016 wisten te bevestigen? - waarover d.d. 14-04-2016 eveneens gepubliceerd werd.

 

Afbeeldingsresultaat voor aangifte politieEen fikse tegenvaller voor deze niet-'Justitiabelen': zelfs met hun 'vals-spelen' kan de misdadige 'elite' het nog niet van de recht-zoekend burger/ schoolmeester winnen. Met hun eigen wapens/ feiten - 100% schriftelijk en audiobewijs - en het Nederlandse wet-boek (ook: EVRM) bewapend, wordt het Paleis van Misdaad te Arnhem nu bestormd en zeker veroverd. Leve de pacifistische revolutieHet wordt nog veel erger voor het misdadige Hof = Sof te Arnhem!


Want: ondanks direct en herhaalde correctie door recht-zoekend burger/ vol-hardend vader werd 'in criminele organisatie/ vanuit misdadig Paleis' gepoogd door te drammen met een onmogelijke behandeling van een 'hoger beroep in PAS-familiedrama' dat door deze volhardend vader echter helemaal niet werd ingediend, maar hij juist om de vereiste vernietiging van de - feitelijk! - valselijk opgemaakte stukken bij de 'recht'-bank verzocht had.Afbeeldingsresultaat voor bananenrepubliek

Van rechtswege nietig betekent namelijk dat - door reeds bewezen misdadige (non-) gedragingen van de krombank/ o.a. mrs. Van Son, Sluijters, Kuypers, Kroon en dhr. Kraehe - deze stukken 'wettelijk vereist door de papiervernietiger moeten en genoemde personen naar het wetboek van strafrecht te vervolgen zijn'! Is Nederland een 'recht'staat of dan toch een... bananenrepubliek?!De krombank Arnhem/ mr. Blaisse & Co weigerde echter in het geheel om op mijn zeker ontvangen - want per aangetekende post en directe mail verzonden - correspondentie te reageren en het Sof Arnhem/ mr. Van der Winkel & Co poogt...

- wederom tevergeefs! - 'met alle overtuigingskracht - = geen! - van weer een andere griffier', ditmaal mw. (?) D.S. - waartegen eerder aangifte werd gedaan vanwege het 'namens/ in plaats van' (?) de op betreffende 'recht'zitting bij het Sof daadwerkelijk aanwezige griffier te ondertekenen (handtekening vergelijking met haar secretariele correspondentie = 100% treffer!) en daarmee valselijk opge-maakte en nietige stukken. Dat mag namelijk helemaal niet! Logisch ook... -Afbeeldingsresultaat voor rode kaart
...om recht-zoekend burger 'te pogen verleiden/ dwingen' desondanks met een behandeling in 2e aanleg 'akkoord te gaan'. Nooit. Deze 'spelers' horen niet op juridisch 'speel'veld maar in de ge-vangenisuw nieuwe, thuis

Spoken in hun Paleis/ hoofd: afwijzing Sof staat bij voorbaat vast!

Want: de valselijk opgemaakte stukken in 1e aanleg worden dan niet vernie-tigd, maar blijven bestaan en een - onmogelijk en aldus niet-ingediend - hoger beroep ook sowieso 'niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard/ afgewezen' door dan geselecteerde 'drie bevriende collega-criminelen'... nietwaar? Zoals bij het Sof Arnhem reeds eerder ge-schiedde bij de afwijzing van de 1e door deze volhardend vader gevoerde 'artikel 12 procedure' jegens toen nog BJZ Gelderland en - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' waarover later gepubli-ceerd wordt.Waar 'dankzij' de zeker niet-'onpartijdige, redelijke en wetsconfor-me' beoordeling door 't Sof Arnhem - ondanks aangeleverd,100% bewijs! - BJZGL niet vervolgd werd voor 'liegen op schrift en op zitting over het niet = wel willen logeren bij papa na 9 maanden geen omgang na 2e, nationale kinderontvoering naar Duiven nadat de 'moeder' samen met het AMK/ BJZ Noord-Holland, smerigste en geheel onterechte beschuldiging van deze 'super-papa' van - gatverdamme! - seksueel kindermisbruik' en de 2x kinderontvoer-der = moeder niet vervolgd werd voor het negeren van geldende zorg-/ omgangsregeling van het Hof Amsterdam, het maandenlang negeren van 2x beschikkingen van de Rechtbank Rotterdam tot herstel van de omgang en betaling van dwangsom of de onttrekking aan het - toen nog, daarna volkomen onterecht door mr. Van Belzen afgepakte - vaderlijke gezag - art. 279 wetboek van Strafrecht. Dat begrijpt ieder kind, maar helaas het Sof Arnhem niet...?!

Het spookt in hun Paleis van Misdaad/ ziekelijke hoofd: denken deze misdadi-gers nu werkelijk dat ik daar in trap? Neen dus. U gaat allen voor de bijl/ in het schandblok c.q. naar het diepste en donkerste cachot dat er bestaat. En, daarna, als 'u' daarin gelooft: 'naar de hel met dergelijke smerigste, zeer hypocriete wetsloeders te Arnhem...'! Deze vader vecht voor zijn drie meiden en daar komt 'u of ziekelijk-egoistische moeder' nooit tussen...!
2e Brief nu: 'herstel verzuim hoger beroep' t/m 12-05-2016...?!

Het is werkelijk een 'lachertje'... zo doorzichtig, diep-triest en de facto misdadig hoe krombank met Sof Arnhem in crimineel samenspan pogen recht-zoekend burger tot een onmogelijk 'hoger beroep' = dan definitief 'rechtsgeldig' afwijzen, te verleiden/ dwingen. Dit terwijl ze wel degelijk weten dat het 'mis-interpreteren van feitelijk bezwaarschrift tot vernietiging in 1e aanleg' als een 'hoger beroep' uiteraard/ inderdaad een 'smerig plannetje'/ hun doorziene, gedwarsboomde 'oplossing'sstrategie' was, zoals in detail werd uitgelegd...!


Dat hun gepoogde en gedwarsboomde wijze van 'afhandeling' door de krom-bank/ het Sof Arnhem misdadig is en zeker niet door de beugel kan/ rechtsgeldig is, wordt andermaal door curieuze correspondentie van en door het Sof zelf bewezen, want:


' Geachte heer, mevrouw, op 18 maart 2016 ontving ik van u een beroepschrift waarmee u hoger beroep instelde tegen de uitspraak van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, van 11 maart 2016. Deze zaak is bij het gerechtshof ingeschreven onder zaaknummer F 200.188.525/ 01. Hierbij deel ik u mede dat het beroepschrift niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Indiening van een beroepschrift kan uitsluitend geschieden door tussenkomst van een advocaat. Het gerechtshof stelt u in de gelegenheid dit verzuim te herstellen. Hiervoor dient u contact op te nemen met een advocaat. Het verzuim dient uiterlijk op 15 april 2016 te zijn her-steld. Voor verdere informatie verwijs ik u naar het Juridisch Loket. Als u geen gebruik maakt van deze gelegenheid tot herstel van verzuim, wordt u in het verzoek niet-ontvankelijk verklaard.'


Hoe hautain/ arrogant kan het Sof Arnhem zijn? Want feitelijk:

1. werd geen hoger beroep ingesteld, maar om vernietiging van valselijke 'beschikking/ proces-verbaal' in 1e aanleg verzocht,


2. er is dan ook geen sprake van verzuim van zijdens deze burger, maar juist onmogelijke, misdadige Sof-poging tot doordrammen,

3. 'in de gelegenheid stellen om verzuim te herstellen' = pogen te 'dwingen' om in te stemmen met hun bewezen juridische kul,

4. is voor de vernietiging van de 'van rechtswege nietige' stukken van de krombank geen advocaat noodzakelijk; Sof-aankondiging van 'niet-ontvankelijk verklaring' = als pure intimidatie te duiden!


Let op: voor dit onmogelijke/ niet-bestaande 'verzuim' werd door het Sof Arnhem t/m uiterlijk 15 april - d.d. 15-04-2016 - de tijd 'gegeven'. Een reactieperiode van 2 weken om een advocaat te zoeken en beroepschrift 'aan te passen' dat nooit werd ingediend? Waar de wet voor een 'hoger beroep' de facto een periode van drie maanden = t/m 11-06-2016 (= 11 juni) voorschrijft? Het Sof 'geeft/ verstrekt' echter twee weken voor niet-mogelijke procedure 'F 200.188.525/01'? Kul.

Toen deze recht-zoekend burger/ volhardend vader zijn rug recht hield, zich niet liet intimideren of 'verleiden' en - uiteraard! - niet instemde met kul, werd de politie G&op hem afgestuurd. Met zijn d.d. 15-04-2016 onaangekondigde = enkel op de 'gang-bezoek' van Bussumse wijkagent XYZ  met als enige doel: 'moeten wij ons zorgen maken over u?'


in plaats van het nodige:


Afbeeldingsresultaat voor politie afwezig
'Waarom maakt(e) u zich geen zorgen over de drie kinderen die al jarenlang door hun ziekelijk-egoistische moeder emotioneel mishandeld worden/ PAS-familiedrama'?
 


De politie - ook wijkagent XYZ -
deed/ doet niets...!


De waarheid is dat 'niemand zich over de papa/ docent/ burger zorgen hoeft te maken', anders dan diegene die zich klaarblijkelijk en terecht nu 'grote zorgen maken dat hun eigen falen/ smerigste leugens en bedrog gaan uitkomen'. Uiteraard 'in rechte' en ook - middels publicatie van de feiten/ waarheid - 'en public'!'Op - ? datum ontbreekt! moet zijn: d.d. 01-04-2016 - heeft het gerechtshof u meegedeeld dat het beroepschrift niet voldoet aan de wettelijke vereisten. Een kopie van die brief ontvangt u hierbij - de facto werd geen bijlage meegezonden! Op dit moment is het beroepschrift nog niet op de juiste maner ingediend. Het beroepschrift moet uiterlijk op 12 mei 2016 in achtvoud door het gerechtshof ontvangen zijn. Wanneer u die stukken niet tijdig toestuurt, kan het gerechtshof daar bij de verdere behandeling consequenties aan verbinden die voor u nadelig kunnen zijn. ... Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u telefonisch contact opnemen met een van de medewerkers van de administratie van dit gerechtshof, afdeling civiel recht.'
Het Sof Arnhem voelt zich terecht 'betrapt/ ongemakkelijk' want:

1. nogmaals: er werd geen 'hoger beroep ingesteld of beroepschrift ingediend'. Het Sof weigerde echter (inhoudelijk) op de herhaalde correspondentie en verzoek tot herstel/ retour-zending aan krom-bank ter vereiste vernietiging te reageren. In deze vergeefse poging om de collega-misdadigers aldaar 'te redden', zakt het Sof zelf tot aan haar nek weg in 'stinkende leugens en bedrog'.


2. 'op dit moment nog niet op de juiste wijze ingediend' = zal nooit ingediend worden, want het is onmogelijk om een hoger beroep in te stellen na de vereiste vernietiging van betreffende, door krom-bank valselijk opgemaakte stukken. En dat weet het Sof ook.

3. ondanks de duidelijke correspondentie van recht-zoekend burger waar dit 'bedrog in crimineel samenspan' herkend en afgewezen werd, poogde het Sof nu door te drammen/ mij te verleiden alsnog in te gaan stemmen met onmogelijk hoger beroep...

4. enerzijds 'te lokken' door verlopen 'dead-line/' reactietermijn tot herstel van vermeend 'verzuim' van d.d. 15-04-2016, zonder een opgave van de overwe-gingen daartoe, plotsklaps 'te verlengen' = 'te verleiden/ intimideren' naar t/m d.d. 12-05-2016 = wederom 'slechts 2 weken reactie-termijn'. Anderzijds wordt 'onheuse druk/ intimidatie' uitgeoefend door op 'negatieve consequenties te wijzen' indien niet in 8-voud, met een advocaat en binnen 2 weken gereageerd - ingestemd met juridische onmogelijkheid/ kul zou worden. Hahaha, wat een 'lol'.Afbeeldingsresultaat voor rechter betraptDat deze volhardend vader/ recht-zoekend burger 'gewoon gelijk' heeft - en zal krijgen; wie denkt u wel dat u bent in uw Paleisje? niet-edel-achtbare maar misdadige 'Justitiabelen', wordt door plotseling gangbezoek d.d. 15-04-2016 van wijkagent XYZ/ politie aannemelijk en nu door van het Sof met hun 'uw 2e kans = 2e bedrogspoging' aangeboden/ opgedrongen te krijgen, weer bewezen.
Afbeeldingsresultaat voor kat in het nauwDat het Sof Arnhem 'uit alle macht = pure wanhoop' blijft pogen om deze burger/ vader met 2e kans/ termijnver-lenging om met een 'hoger beroep' in te laten stemmen/ vermeend verzuim te herstellen', bevestigt en bewijst zijn gelijk en hun - vele - strafbare (non-) gedragingen.

Ook het Sof en de krombank Arnhem weten heel goed dat wat zij 'in crimineel samenspan' deze eerzame, wetsgetrouwe burger pogen 'door de strot pogen te duwen' feitelijk onfatsoenlijk, gevoelloos en in strijd met de wet is!
 Al is jullie leugen nog zo snel, de waarheid/ vader achterhaalt 't wel...!

Want: waarom zouden ze mij een '2e kans' geven? Waarom zond het Sof Arnhem nadat deze burger hun '1e kans' en reeds aangekondigde niet-ontvankelijk verklaring 'bij volle verstand' negeerde/ afwees, dan niet 'gewoon' een brief met: 'uw hoger beroep is afgewezen'?


Daarmee zou de door recht-zoekend burger bestreden 'beschikking' d.d. 11-03-2016 van de krombank namelijk 'onherroepelijk' zijn gewor-den en zou het Sof van 'die o zo lastige vader' af zijn... dat geschiedde echter niet. Waarom niet?


Als krombank en Sof Arnhem op de juiste wijze met het ingediend bezwaar-schrift 'nietigheid van rechtswege' d.d. 18-03-2016, dat tijdig, binnen 1 week na nietige 'be-schikking' d.d. 11-03-2016 persoonlijk en conforme wettelijke vereis-ten (dit zelfs vorm-vrij!) bij de centrale balie van de krombank afgegeven werd en burger d.d. 15-04-2016 geen 'herstel' van - gepretendeerd - 'verzuim' bij de facto onmogelijk en aldus ook niet-ingediend 'hoger beroep' doorvoerde/ niet door een advocaat liet melden, dan had het Sof Arnhem 'gewoon' d.d. 15-04-2016 niet-ontvankelijk kunnen, moeten verklaren.Afbeeldingsresultaat voor dossier geslotenZaak gesloten:
beschikking van de 'recht' = krombank 'onherroepelijk' en de 'rechten van klagende burger gewaarborgd' en 'zorgvuldige procedure doorlopen' zijn...?


Nogmaals: dat geschiedde niet. In plaats daarvan kwam wijkagent XYZ langs en zond het Sof een 2e kul-brief ! Wat betekent dat... voor iedereen met een gezond verstand?


Afbeeldingsresultaat voor firma leugen en bedrog


De eerlijke burger begrijpt/ voelt daarmee aan zijn/ haar water dat de handelswijze van 'Paleis van Misdaad' te Arnhem niet deugt!


Stop PAS-familiedrama NU. Herstel rechtstaatHuidige art. 12 procedure: niet ingeschreven ivm sepotbrief = kul!

Zoals dit te meer en andermaal onomstotelijk - luistert u straks zelf maar - blijkt uit de vertragingstactiek die door het Sof Arnhem wordt toegepast bij huidige non-afhande-ling/ weigering tot inschrijving van - naar het strafrecht - inge-diend beklag ex art. 12 Sr. van d.d. 08-03-2016 jegens behandelend 'rechters = krommers = misdadigers' in lopende familieprocedure.


Dit 'omdat' volgens het Sof Arnhem 'de sepot-brief met PL0600-nummers van de politie Gelderland-Midden - plaats van delict - niet zou corresponderen met de in het beklag vermelde PL-0900 nummers van politie Gooi & Vechtstreek - plaats van aangifte. Kul.

Hoe 'dom' is, of doet, het Sof?! Want: reeds in het beklag ex artikel 12 Sr. werd de door de politie doorgevoerde 'om-nummeringeenduidig toegelicht en aldus sluitende verbin-ding met de ontvangen sepot-brief gelegd; PL0600 = PL0900... logisch toch, dat begrijpt ieder kind! Zie pagina 2, punt 3.1.Het Sof meldde echter dat 'zij het desondanks niet helemaal - willen - begrij-pen' en 'deze burger wederom - vermeend - verzuim dient te herstellen'...? Op mijn correspondentie in repliek - dit wederom per aangetekende post/ directe mailverzending - weigerde het Sof Arnhem - ook niet in meest recente brief d.d. 28-04-2016 - echter om nader op dit lopende beklag in te gaan? Hoezo (niet)?
Waarom zond het Sof geen verzoek tot het zenden van de vermelde audio-opname van dit 'PL-omnummeringsgesprek' dat met de politie Arnhem werd gevoerd?

Heeft zij dan helemaal geen interesse in de waarheid? Het vangen van boeven...?


Wenst het Sof niet aan de vereiste strafvervol-ging van al bewezen misdadigers van de krom-bank Arnhem mee te werken en maakt zich daarmee zelf strafbaar? Ons dekt ons? Bah!


Dat is 'rechtsweigering/ machtsmisbruik en de facto puur bedrog' van feitelijke wetsloeders...! Onacceptabel.Hier onherroepelijk bewijs van hun kul:

publicatie
van de integrale audio-opname van het gesprek met vriendelijke diender/ zich wel correct gedragende agente van de politie Arnhem waarmee de PL0600-nrs in ontvangen sepotbrief van de politie Gelderland-Midden, dit 'namens de officier = ovJ. dhr. mr. R. Esbir Wildeman' aan de corresponderen-de PL0900-nummers van de politie G&V eenduidig en aldus bevestigd, gelinkt kunnen worden. Onomstotelijk en sluitend bewijs van 'omnummering' door de politie Gelderland-Midden...!De misdadigers van het 'Hof'' = Sof Arnhem zullen schriftelijk, met een usb-stick/ deze opname en verwijzing naar dit artikel, om de onverwijlde inschrij-ving/ behandeling = opdracht geven tot 'nader onderzoek' - alle bewijzen zijn 100% rond; al maandenlang in het bezit van de politie/ het OM - en aldus: daadwerkelijke strafvervolging op grond van mijn beklag ex art. 12 jegens mrs. Van Son, Sluijters, Kuypers, Kroon alsook dhr. Kraehe worden verzocht en ook per mail geinformeerd worden, zoals altijd.


Deze brief werd inmiddels opgesteld en aan het Sof/ de krombank Arnhem per mail gezonden; morgen weer per aangetekende, ondertekende post en uiter-aard zsm publicatie. Hoeveel reeds bewezen criminelen in 'Paleis van Misdaad' gaat dit PAS-familie-drama' uiteindelijk tenminste hun baan en vrijheid kosten?


De wet geldt toch voor iedereen en ook/ juist voor 'Justitiabelen'!
Pacifistische revolutie: herstel van rechtstaat en meiden bij papa!


Daarmee is inschrijving van mijn beklag ex artikel 12 Sr. - klacht over het niet vervol-gen van deze misdadige 'Justitiabelen' in de lopende procedure naar het familierecht - vereist en zal de lawine van waarheid deze leugenaars/ bedriegers gaan bedelven...!Afbeeldingsresultaat voor in de gevangenis zittenMet als gevolgen: crisis en herstel van de Nederlandse rechtstaat middels oneervol ontslag door niet-mijn koning Willempie (reeds verzocht; maar geen reactie?!), strafvervolging conform de wet en dan gegronde 'langdurige op-sluiting' voor deze criminelen. Tien jaar in de EBI te Vught lijkt mij een prima plek/ tijd om mee te beginnen


Dat is niet meer dan logisch, rechtvaardig en conform de wet.
I rest my case... wordt vervolgd.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia