vrijdag 15 april 2016

Hof Arnhem heeft teletijdmachine of pleegde 'valsheid in geschrifte, bedrog en machtsmisbruik'!

Vijf dagen nadenken over nietszeggende, misdadige zin/ 19 woorden?!

Hoe minder ze schrijven, des te meer hebben ze te verbergen... 
Feitelijk zond het Hof = Sof Arnhem, medewerker dhr./ mw. R.B. dit namens wederom 'onbekende' griffier - geen vermelding van de familienaam van deze 'beslisser' - echter een wel zeer kort 'antwoord op mijn urgente - per directe mail d.d. 06-04-2016 en aange-tekende postverzending d.d. 07-04-2016 - brief/ 'laatste kans voor het Sof' om de eigen ziel te 'redden'; slechts 1 zin:

  • 'Hierbij deel ik u mede dat uw brief met bijlagen op 5 april 2016 in goede orde is ontvangen.'

maar met enorme implicaties...! Het failliet van de 'recht'staat open en bloot - hoe enorm dom/ arrogant zijn ze in het 'Paleis van Misdaad' op Walburgstraat 2 - 4 wel niet? Oordeelt u zelf:


Want: dit levert wederom onomstotelijk bewijs van de bewuste en doortrapte misdaden van Sof/ 'grote broer' in georganiseerd crimineel verband met 'krom'bank Arnhem/ 'kleine zus' die tegen drie minderjarige meiden/ hun goede, lieve vader samenspanden en Vrouwe Justitia daarbij... stelselmatig verkrachtten! Gatverdamme.Bezwaarschrift nietigheid van rechtswege = hoger beroep = kul!

Zoals in mijn vorige d.d. 11-04-2016 - nogal lange, want complexe, diep-trieste PAS-zaak sinds 2008; filmpjes met een bondige uitleg/ samenvatting per deel-dossier volgen... - artikel:

'Recht'bank/ Hof Arnhem verkrachten Vrouwe Justitia en laten drie meiden bij hun 'psychische' moeder opgroeien!

beschreven, werd het d.d. 17-03-2016 gedateerde beroep- = bezwaarschrift 'nietigheid van rechts-wege' tot vernietiging van de facto valselijk opgemaakte 'beschikking' d.d. 11-03-2016 en dito 'proces-verbaal' d.d. 03-12-2015 door de krombank ten onrechte als 'hoger beroep' geduid, aan het Sof doorgezonden en door hen werd ingeschreven... 

ondanks directe, herhaalde en gemotiveerde correspondentie - geheel gegrond en op basis van de wet(ten)! - aan deze beide criminele organisaties dat de misdadige en onwettige gang van zaken = kul, dit in samenspan tussen de krombank en het Sof Arnhem - uiteraard - nooit geaccepteerd zal worden!
Balen: feitelijke bewijzen jegens Paleis van Misdaad werden vergaard!


'Erg vervelend' voor betreffende not-'abelen' waar-onder de (nog) presidenten mr. Blaisse van de krombank en mr. Van der Winkel van het Sof Arnhem is dat deze recht-zoekend burger/ volhardend vader - die net als iedereen ook na het door de moeder gewenste uit elkaar gaan,

  • 'gewoon papa' te kunnen blijven voor onze drie meiden;

dat was en blijft mijn motivatie, inmiddels tevens strijd voor het herstel van de Nederlandse recht-staat in ernstig verval - inderdaad beschikt over alle onomstotelijke en sluitende bewijzen jegens het Paleis van Misdaad te Arnhem of beter gezegd; te Arn-hel.

Eeallesomvattend, met diverse deeldossiers niet alleen tegen het Paleis van Misdaad te Arnhem, maar ook in Den Haag/ het Sof, de KGDW en het CTG/ RTG Amsterdam en jegens de in deze nachtmerrie/ periode van 2008 tot heden be-trokken organisaties als bijv. de Ministeries van VJ/ Van der Steur-OCW/ IVO en -VWS/ IGZ en IJZ; de politie G&V en Gelderland-Midden; het OM/ ovJ. Esbir Wildeman en het College Procureurs-generaal/ Bolhaar; de afwezige Raad van de Kinder'bescherming'; het bestuur, teamleider en gezinsvoogd van 'gecertificeerde instelling'-SVMN; de zeer onredelijke, partijdige en ondeskundige bijzondere curator Hopmans; idem NIFP/ drs. psycholoog Klein-Wassink, ook bij het NIP en Nationale Ombudsman; onpartijdig pretenderende maar in werkelijkheid juist heulende 'basis- en VO'-scholen; lokale bestuurders en - bewust - falende leer-plichtambtenaren enz.

  • bewijsdossier. Alles vastgelegd en geen enkele twijfel mogelijk!

Zowel schriftelijk/ papieren stukken = correspondentie van/ naar betrokken par-tijen/ belanghebbenden - helaas vele ordners vol - alsook belastende integrale audio-opnames van te'recht'zittingen en feitelijke transcripties daarvan, waarmee - na vergelijking met de van criminele 'recht'ers en hun medewerkers' ontvangen = valselijk opgemaakte 'proces-verbalen/ beschikkingen':


  • vaststaat dat in de behandeling in onderliggende procedures naar het familierecht te Arnhem herhaald: o.a. 'valsheid in geschrifte, bedrog en machtsmisbruik' werd gepleegd. Schokkend...!Waarom vervolgt het OM deze misdadige 'recht'ers & Co (nog) niet?

Uiteraard strafbaar naar ons wetboek van Strafrecht en aldus met consequente aangiftes met indiening van alle bewijzen/ bijlagen door mij ook expliciet verzocht, maar tot heden geen vervolging = geen enkele reactie sinds > 1 jaar c.q. onjuiste seponering en in reactie daarop bij Sof Arnhem - met verplaatsings-verzoek naar een ander Paleis in verband met de lopende aangifte jegens het Sof Arnhem en destijds - onjuist afgewezen; 'meten met 2 maten en bedrog'! - beklag ex. art ingediend beklag ex. art. 12 Sr. jegens de ziekelijk-egoistische moeder en BJZ Gelderland destijds = voorbeeld van deeldossier - d.d. 08-03-2016 andermaal met beklag ex. art. 12 Sr/ een 'artikel 12 procedure' bij het Sof vanwege het (nog) niet vervolgen van de vele, vele strafbare en 100% aangetoonde (non-) gedragingen van betrokken 'rechters = krommers, griffiers, medewerkers, presidenten' van het Paleis van Misdaad gedaan werd. 
Nogmaals: onomstotelijk en zonder enige twijfel bewezen.

Ook: het doen van een valse aangifte bij politie = het ten onrechte beschuldigen van de aangegeven personen/ organisaties van niet-gepleegde delicten is in Nederland strafbaar. Het plegen van 'smaad en laster' eveneens...


Desondanks werd deze recht-zoekend/ volhardend vader (nog) niet gearresteerd nadat hij deze 100% 'krommers' = misdadigers ook luid en duidelijk de waarheid in het gezicht zei tijdens de 'recht'-zittingen in Arnhem en ook te Amsterdam = de facto hypocriete 'toneel'stukjes/ treur'spel' en op deze klokkenluiderssite evenmin 'aardig' berichtte over veroorzaker(s)/ faciliterende misdadigers leidend tot een jarenlang, onmogelijk en totaal onnodig PAS-familiedrama.

  • Wat betekent dat nu.? Welke conclusie kan getrokken worden?


Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel!

Dat de waarheid door vader gezegd werd... dat is de enige, logische en juiste conclusie zoals met het bewijsdossier aangetoond werd! Omdat de waarheid niet alleen gezegd 'mag' maar hier zeker ook 'moet' worden, zoals de recht-zoekend burger consistent deed in zijn verweer tegen het slinkse, stapje-voor-stapje af (laten) pakken van bijna 10 jaar gezinsgeluk, het vaderlijk gezag en nu zelfs...
 
  • de omgang van meiden met hun eigen lieve, goede en veilige papa...!

Dat moet van de daken worden geschreeuwd; onbestaanbaar/ onacceptabel

De kinderen hebben hun vader meer dan ooit nodig; beter nu dan laat... in hun belang!

Papa houdt ontzettend veel van jullie, jongedame(s) en is er altijd voor - ook zijn -
'drie zusketiers'.

Alles komt goed; houd vol...! Knuf.

Betrapte president Van der Winkel maakt - onmogelijke - 'rook'!

'Waar roos is, is vuur'; dat spreekwoord kennen we allemaal. Ook hier is daar sprake van. De 'rook'  = onmogelijke bevestiging van ontvangst van uw brief' werd door het Sof zelf gemaakt; het 'vuur' is hun misdadige - pogingen met leugens & bedrog deze diep-trieste PAS-doofpot gesloten te houden met - en nietige 'beschikkingen/ proces-verbalen en aantoonbaar onjuiste beslissingen':


De Sof-reactie Arnhem d.d. 12-04-2016/ medewerker R.B. als antwoord op mijn laatste (uitstaande, want enige tot dan (nog) niet bevestigde) brief d.d. 06-04-2016 'namens de - wederom, bewust onbekend gelaten = naam niet genoemd! - griffier'...


  • is werkelijk 'om te huilen/ keihard (uit) te lachen'... want:het is de facto onmogelijk om 'ontvangst van uw - zonder een datum-kenmerk - brief (?!) met bijlagen (?!)' per d.d. 05-04-2016 te bevestigen 

...als deze laatste - en enige waarvan ontvangst door het Sof (nog) niet werd bevestigd - brief als reactie op de kul-brief d.d. 06-04-2016 van

president mr. Van der Winkel

...feitelijk namelijk pas d.d. 06-04-2016
opge
steld en per mail verzonden werd

....met nazending d.d. 07-04-2016
per aangetekende post...!
Bevestiging ontvangst voordat brief werd opgesteld = tijdmachine?Afbeeldingsresultaat voor teletijdmachineNogmaals: het is onmogelijk om de ontvangst van
'uw brief' van d.d. 06-04-2016 per d.d. 05-04-2016 te bevestigen; omdat deze brief mijnerzijds toen nog helemaal niet bestond...!

Dat is wederom 'valsheid in geschrifte/ bedrog' van het Sof en aldus bewezen 'gemaakte rook' van deze 'partners in crime' = 'domme' criminelen in Paleis van Misdaad te Arnhem. 


Aangifte jegens betrokken personen zal binnenkort volgen; publicatie werd bij deze gerealiseerd. 
Kortheidshalve wordt verwezen naar wederom onweerlegbare brief d.d. 13-04-2016 aan Sof/ (nog) president Van der Winkel en de krombank Arnhem/ (nog) president Blaisse zoals d.d. 14-04-2016 per aangetekende en ondertekende post en directe mailverzen-ding verzonden werd.


Uiterlijk d.d. 15-04-2016 - met onwettige, criminele 'verklaring van niet-ontvanke-lijkheid vanwege geen procesvertegenwoordiging bij niet ingediend hoger beroep' - of d.d. 16-04-2016 - met 'het met de juiste keuze = herstel van misdadige mal-versaties (mogelijk) nog redden van de criminele ziel' - zal duidelijk zijn welke keuze het Sof en krombank - tezamen, in spoedberaad - Arnhem maakt.
 
Mijn reactie is duidelijk, maar 'slechts figuurlijk'!:
liever rechtop sterven dan knielend 'leven'.


Afbeeldingsresultaat voor liever rechtop sterven dan op je knieën leven


Een volk dat voor tirannen zwicht, verliest meer dan
lijf en kinderen, dan dooft het licht... dat nooit!

Wordt vervolgd...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia