woensdag 9 maart 2016

Misleidende reclame voor feitelijk bedrog van partijdige, onredelijke SVMN-/ niet-Veilig niet-Thuis 'hulp'verlening

Waarschuwing: SVMN & Co biedt geen 'hulp'verlening in uw belang

Vroeger heette het 'Bureau Jeugdzorg Utrecht' en nu 'Samen Veilig (?) Midden-Nederland' maar nog steeds werken daar veel machtsbeluste en onprofessionele 'hulp'verleners die meer kapot (pogen te) maken dan je lief is! De 'goede, idealistische' werknemer(s) op de werkvloer daargelaten. Met trieste filmpjes wordt een misleidende 'wervings'-campagne voor nieuwe 'klanten' gevoerd: 'Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ met als boodschap dat 'geweld in huiselijke kring nooit vanzelf stopt, totdat iemand iets doet. Zij roepen betrokkenen - of het nu gaat om slachtoffers, plegers of omstanders - op om bij vermoedens van geweld in huiselijke kring hulp en advies te zoeken bij Veilig Verprutst Thuis'.


Dat raad ik iedereen absoluut af; svp niet doen! Doe alles behalve dat; van kwaad tot erger is 'gegarandeerd'! Zoek indien nodig, zeker hulp bij wat voor problemen dan ook; bij uw (andere) familie/ goede vrienden of te vertrouwen bekenden of telefonisch - anoniem? - bij 'een luisterend oor' en op internet bij 'zelf-hulp groepen'; maar klop niet aan bij bedreven 'leven naar de kloten helpers'! Hang op, klik weg, bel nooit uw 'hulp'-verlener...


Want: de huidige, werkelijke 'hulp'praktijk in Nederland is - vooral in de 'jeugd'verle-ning - helemaal niet professioneel en blijkt juist 'onredelijk, partijdig en ondeskun-dig' te zijn waar de facto niet de belangen van de - mogelijke! - slachtoffers bovenaan, maar vooral hun eigen financiele belangen staan. Echt... maar helaas ook verzonnen/ gemanipuleerd verdriet is hun core-business met jaarlijks een miljardenomzet van - uw/ ons goedbedoelde - belastinggeld!


Red de kinderen; stop 'Veilig Verprutst Thuis'-zooitje ongeregeld!

De volks'wijs'heid: 'hoe groter de auto des te kleiner 't gereedschap' geldt analoog voor 'Bureau Jeugdzorg =Verprutst Thuis'; 'hoe dramatischer de reclamefilmpjes des te minder geloof ik hun - ware - intenties'. Geen (ver-) marketing, maar werkelijke hulp van de echte en vooral eerlijke professional is nodig!  De gelikte, ver van de werkelijkheid afstaande 'u wilt toch ook dat dit stopt en wij helpen (?)'-filmpjes voor nieuwe clientele = inkomstenbronnen staan in schril contrast tot werkelijk en struc-turele - niet incidentele! - falen van de jeugd'hulp'verlening en politie/ Justitie - zie recente slachtoffers; in memoriam - en de feitelijke (non-) handels-wijze van SVMN in het eigen PAS-familiedrama.


Hoewel 'iedereen' tegen geweld of dit nu in huiselijke kring of elders is, betekent dit niet dat 'een schreeuwende puber die naar zijn/ haar kamer gestuurd wordt door de opvoedende ouder(s) door hun buren aangegeven moet worden bij de 'hulp'verle-ning.' en 'opa zijn oude modelboot werd - uit 'betrouwbare' bron vernomen - helaas door hem zelf van tafel gestoten, niet de dochter'! Als typisch voorbeeld wordt verwe-zen naar 'Kinderen spelen doktertje' en de schandalige rol van de 'hulp'verlening daarin en hun uiteindelijke veroordeling - onder meer op basis van aangespannen en gewonnen zaak jegens AMK/ BJZ Noord-Holland.


De 'spagaat' van 'hulp'verlening wordt begrepen: 'te laat of niet ingrijpen is fout, maar te vroeg of onterecht ook', echter... is deze beoordeling nu niet juist de professionele taak van hulpverleners waarvoor zij door ons betaald krijgen?! Doe dan tenminste 'gewoon' je werk en onderzoek bij de toch gemelde zorgen goed en eerlijk 'of en wat er aan de hand is'...!


En niet zoals door SVMN in PAS-familiedrama op de te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 op navraag van de 'krom'bank Arnhem wat zij gedaan hadden om tot omgangs-herstel te komen, zonder blikken of blozen - zie pag. 4 transcript/ 'proces-verbaal - gemeld werd: 'Er is niets gebeurd' - 'gezins'voogd mw. M.K. '. Dat is goedkeuren/ steunen van jarenlange emotionele kindermishandeling 'van overheidswege'.
Vermoedens = hun leugens zijn voldoende om levens kapot te makenVermoedens zijn voor dit 'Verprutst Thuis' voldoende - waar of niet waar; 'wij grijpen preventief in' = veel onbestaanbaar verdriet en ellende veroorzakend - en vullen onze zakken met uw/ gemaakte 'zorgen over de veiligheid van de kinderen, vrouwen (en mannen), oma's en opa's'. 

Aan waarheidsvinding wordt door 'Samen Veilig' Midden-Nederland namelijk niet gedaan en aldus zijn 'vermoedens = bewuste leugens van de moeder' genoeg om je leven - ook ten onrechte! - kapotgemaakt te zien worden'.

Waar de drie kinderen de eigen vader ontnomen werd zonder enige valide grond! Daar wenst u toch niet aan mee te werken...? Geloof alstublieft niet hun vooral zeer misleidende reclames maar gebruik altijd eerst het eigen verstand/ netwerk, dank!Misselijk wordt deze (op)recht(e)zoekend burger en volhardend vader als hij de recla-mes 'op zoek naar nieuwe slachtoffers/ geldbronnen' ziet en van op website van Veilig Thuis/ 'advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kinder- en ouderenmis-handeling' waar met prachtige maar vooral hypocriete volzinnen gepoogd wordt om de goedwillende burger te verleiden 'vooral toch maar op te bellen; twijfels zijn/ een vermoeden is genoeg'? Mijn nekharen gaan er van overeind staan en krijg koude rillingen over mijn rug bij:

'Gaat het bij je thuis niet goed? Heb je zorgen over de veiligheid van iemand in je omgeving? Bel dan met Veilig Thuis. Ook als je twijfelt. Juist als je twijfelt!


Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Vaak gaat het om problemen die al langer bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten!

Wat verstaan wij onder veiligheid?
In de wet staat dat ieder kind veilig moet kunnen opgroeien. Ieder kind heeft recht op liefde, aandacht en een goede verzorging. Een kind moet zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen. Soms is daar hulp bij nodig. SAVE zorgt dan dat uw kind en uw gezin die hulp krijgen. De hulp is bij u in de buurt en zolang als nodig. Uw netwerk (familie, vrienden, buren etc.) helpt ook mee.

Juist als er 'twijfel' is, zijn professionals en waarheidsvinding van het aller-grootste belang, maar dat weigert/ weigeren - Verprutst Thuis - SVMN en zeer bijzondere curator mr. Hopmans - en o.a. de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad van de Kinder'bescherming' en 'krom'-bank/ 'sof' Arnhem - te doen.

Juist in ons PAS-familiedrama gebeurt precies het tegenovergestelde en wordt de meiden de liefde, aandacht en goede verzorging' van hun eigen vader - 100% bewezen! zie diverse aangiftes - zonder enige valide reden op misdadige wijze, onthouden en de kinderbelangen/ -rechten (en die van de vader) vertrapt/ gene-geerd! De badkuip met bewijzen van misdadige (non-) gedragingen van SVMN, curator en criminele 'justitiabelen' stroomt over; de feiten liegen niet. Deze vader volhardt in gegrond verweer; in het belang van ook zijn dochters en Vrouwe Justitia!
Structureel systeem-falen: 'geen geld' maar grote schoonmaak nodig!


Niet alleen bij ons, maar structureel/ veel te vaak biedt jeugd'hulp'-verlening Ver-prutst Thuis geen daadwerkelijk nodige hulp ondanks wanhopige pogingen om hulp te krijgen of juist het 'onnodig/ verkeerd diagnosticeren en rapporten schrijven, vervolgens temporiseren/ ignoreren en jarenlang euro's te incasseren'.


Dat mensen fouten maken, begrijp ik - tot op zekere hoogte - maar het 'doordram-men op foute weg en/ of bewust wegkijken' is uiteraard onacceptabel, maar (b)lijkt de 'nieuwe' standaard/ werkwijze te zijn. Als een ziekelijk-egoistische moeder die de kinderen als bezit ziet en er geen probleem daarmee had om de vader van 'wel/ geen/ wel misbruik' te beschuldigen om zo met 'haar' kinderen = onze drie dochters naar Duiven te kunnen 'verhuizen' = 2e nationale kinderontvoering door het AMK/ BJZNH toen en nu SVMN 'geloofd' en jarenlang actief geholpen wordt met haar kinder-onterende gedrag - zelfs door de politie/ het OM en de misdadige 'recht'bank te Arnhem -

dan is het 'helemaal mis'.... om maar niet enorm te gaan vloeken!

Stop SVMN/ 'krom'bank - PAS-familiedrama al 718 dagen geen omgang

Ondanks de geldende zorgregeling - om de week papaweekend en vakanties gedeeld - en niet-van-toepassing zijn van gronden zoals die genoemd zijn in art. 1:377a BW en ondanks oproep van behandelend, plaatsvervangend 'krommer' mw. mr. Van Son d.d. 10-12-2014 'alles te doen om de omgang te (laten) herstellen' hebben wij elkaar vandaag al 718 dagen niet gezien/ kunnen knuf-felen. Dat zijn bijna 2 jaren en vooral voor onze lieve meiden diep-triest...!


Dat is 'georganiseerde ouderverstoting'/ stelen van kinderen met hulp van de overheid en (mogelijk) Parental Alienation Syndrome bij de kinderen. 'Geef de gemeentes maar de schuld' en ondertussen worden de kinderen/ gezinnen veel leed aangedaan? Neen! De huidige 'hulp'-verlening is een 'business' geworden waar het 'verdien-model' over de ruggen van de slachtoffers en goed-willende, maar misleidde burgers wordt omgezet.

Waar zij/ de absoluut niet-'professionele hulp'-verleners gaan hakken, vallen de kinderen en hun - vooral - vaders ten prooi aan de scherpe klauwen van de 'liegende & bedriegende' hulp?-verleners en bevriende misdadige 'krommers' te Arnhem/ mrs. Van Son. Sluijters, Kuypers, Kroon en dhr. Kraehe & meer criminele 'rechters/ medewerkers' die 'In naam van niet-mijn Koning Willem-Alexander' als in het belang van het kind/ de kinderen plachten te achten... onacceptabel.
Oproep: kom in verzet tegen de huidige 'geen recht maar krom-'staat!

Red kinderen, vrouwen (en mannen), oma's/ opa's die echt in gevaar zijn. Te be-ginnen van de partijdige, onredelijke en ondeskundige 'hulp'-verleners/ misdadige 'justitiabelen' -  in het familierecht; want daar (ver-) schuilt het grootste gevaar (zich)...!

Zij houden nooit op, niet vanzelf. Wij maken ons sterk tegen deze 'hulp'-verleners die oorverdovend stil blijven en helemaal niets doen om de omgang tussen drie meiden en hun eigen vader te herstellen. Dit SVMN denkt de facto alleen aan het eigen ots-budget en -onvermijdbare en 100% verdiende - 'reputatie'schade.


U dient zich diep te schamen gezinsvoogd mw. M.K. en teamleider dhr. S.S. en zeer bijzondere curator mw. mr. Hopmans - wordt vervolgd.
No justice, no peace! Stop diep-triest PASfamiliedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia