dinsdag 5 juni 2018

Afzetten die nep-'koning' Willem-Alexander: stiekem 3 burgerprinsessen laten ontvoeren maar op tv. 'lief en gelukkig-grijnzen' met zijn dochters!


d.d. 26-04-2017: Lucky TV - Koning Willem-Alexander over zijn dochters

NOS - Koning Willem-Alexander adviseert zijn dochters om zichzelf goed te leren ken-nen. "Daarom zeg ik ook tegen Amalia: ken je eigen grenzen. Ga daar overheen.

  • Maak fouten, dat heb ik ook gedaan, veel", grijnst hij.
FITTIE MET NEP-'KONING' WA - RED 3 BURGERPRINSESSEN of WORDT AFGEZET!
Bussum, 03 juni 2018

Niet-mijn Majesteit, nep-'koning' Willem-Alexander,

Ik schrijf u deze brief, van vader tot nep-vader-des-vaderlands, van man tot mijn-kinderen-verrader, van mens tot Willemie-niet-van-Oranje.

Ik richt mij wederom tot u, vanwege de schrijnende situatie rondom mijn drie ontvoerde dochters;

  • Lina, Jördis en Imke.

Want: twee jaar geleden, op 27 juni 2016, tijdens lopende ondertoezichtstelling, werden mijn drie dochters, voor de derde keer ontvoerd door de helaas ziekelijk-egoistische ‘moeder’ Solvig S., ditmaal vanuit Duiven in Gelderland.

Met absurde instemming van criminele jeugdzorg ‘niet-Samen, niet-Veilig Mid-NL’; criminele ‘moeder’-curator Hopmans, criminele burge’meester’ De Lange en de mis-dadige familie-’rechters’ Van Son om maar enkele kinderen-verraders te noemen.

Ik vind het nog steeds moeilijk om te geloven wat er is gebeurd.

Tijdens lopende ondertoezichtstelling werden mijn drie dochters, Nederlandse kinderen, voor de 3e keer ontvoerd, zeer waarschijnlijk naar Duitsland waar mw. S.S. vandaan komt.

Met een haast militaire operatie en in strijd met de geldende beschikking van de recht-bank Arnhem werden de drie kinderen van toen 14, 12 en 10 jaar oud hun eigen, altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader voor de 3e keer uit hun leven gerukt.

Als een militaire operatie, na 1,5 jaar blokkering van de geldende zorgregeling = om-gang om de week en vakanties gedeeld, 2x per maand ouderinformatie, maandag’s 19:00 uur bellen, werden mijn drie dochters, in strijd met de opdracht van de recht-bank Arnhem, uit het BRP naar het RNI-deel van het bevolkingsregister overgeschre-ven en aldus ‘groen licht' voor de huidige, 3e, internationale kinderen-ontvoering van Nederland naar Duitsland gegeven.

De gemeentelijke overheid handelde daarmee direct en bewust tegen de geldende ots-beschikking van de rechter in en maakte zich aldus (mede-)schuldig aan kid-napping in drie gevallen, het negeren van gerechtelijke uitspraken en nog diverse andere strafbare (non-)gedragingen.

Aangiftes jegens deze 100% bewezen misdadigers werden door GRN gedaan, jegens 3x-kinderen-ontvoerende nep-‘moeder’ S.S., jegens partijdige, onredelijke jeugd-’zorg’, jegens de moeder-'curator' en zelfs jegens de > 50 betrokken misdadige ‘rechters, grif-fiers, secretariaatsmedewerkers en ‘presidenten’ Van der Winkel (hof = sof) en Blaisse (recht = krombank) van het Paleis van Justitie te Arnhem = Paleis van Misdaad te Arn-hel werden gedaan.

Tevergeefs. Ondanks alle onomstotelijke bewijzen van de meest smerige misdaden zoals;


valsheid in geschrifte, machtsmisbruik, valse hand-tekeningen onder ‘beschikkingen’ maar desondanks ‘rechts-geldig verklaren’, weigeren bezwaarschrift ‘nietigheid van rechtswege’ te behandelen, omissies en leugens in diverse ‘proces-verbalen’, geheim-ge-houden tussen-beschikking Mintjes, weigering om mw. S.S. naar het strafrecht te vervolgen voor 9 maanden lang negeren om-gangsregeling = 2e, nationale kinder-ontvoering (1e artikel 12 procedure), negeren 2e artikel 12 procedure en ‘slager keurt zijn eigen vlees’-poging bij 3e procedure, niet-zenden van OM-stukken enzovoorts enzovoorts…


...weigert het Openbaar Ministerie of te reageren op gedane aangiftes of seponeerden zij een tiental aangiftes. Dit altijd zonder (valide) onderbouwing en zelfs herhaald op anonieme wijze, dus zonder de naam van de verantwoordelijk officier van justitie en verzonden door de politie… wat een bende!


  • Dat is feitelijk en 100% bewezen; geen recht maar een KROMSTAAT!

Dit allemaal, in criminele vereniging = misdadig samenspannend om mijn dochters naar Duitsland te laten gaan, enkel en alleen in de hoop dat vader GRN dan wel in Nederland op zou houden met zijn strijd voor zijn kinderen, voor Vrouwe Justitia en voor de waarheid.

Zijn zoektocht alleen naar Duitsland zou gaan verleg-

gen. Neen… natuurlijk niet.

Deze vader GRN houdt echt van zijn drie meiden en laat hen nooit in de steek.

Zowel in Nederland als Duitsland wordt gezocht...
en er gaat gevonden worden!


Arme meiden; al jarenlang met leugens en bedrog van hun lieve PapaErik te worden weggehouden, vast en zeker ‘veel goeds horen = ge-manipuleerd werden’ en steeds van hot naar her te worden gesleept ‘omdat mw. S.S. dat wil’. Omdat zij niet echt van onze kinderen houdt maar bovenal en alleen van zich-zelf. Dieptriest en onvergefelijk, Solvig…

  • de eretitel ‘moeder’ verdient zij allang niet meer!


Sinds 27 juni 2016 weet deze volhardend vader en recht-zoekend burger helemaal niets meer van zijn drie meiden. Geen foto, geen telefoontjes, geen foto, geen ou-derinformatie, geen adres. Helemaal niets. Het lijkt alsof zij van de aardbodem ver-dwenen zijn terwijl jullie allemaal weten waar Lina, Jördis en Imke zijn… dat is kinder-onterend, misdadig en absoluut niet in hun belang.

Een nachtmerrie waaruit zij en ik maar niet kunnen ontwaken, waar maar geen einde aan komt omdat het PAS-familiedrama sinds 2008 stap voor stap bewust georganiseerd werd door mw. S.S. in samenwerking met de Nederlandse overheid zijnde jeugd’zorg’, ‘moeder’-curator, familie’rechters’, gemeente Duiven, Nationale Politie en het OM.

In deze nachtmerrie leven zij en ik sinds die 3e ontvoering. Het voelt alsof de tijd stil-staat, terwijl de dagen voorbijgaan. Ik weet niet wanneer mijn dochters hun vader weer kunnen omarmen en andersom en wij kunnen vertellen hoeveel we van elkaar houden.

Wat ik wel weet is dat mijn drie dochters, vlak over de grens (?) ergens in Duitsland met de dag groter worden. Dag en nacht probeer ik op allerlei manieren contact te zoeken met Lina, Jördis en Imke, die nu inmiddels 16, 14 en 12 jaar oud zijn en totaal klemzitten in het ouderlijk conflict.Ik publiceer zo vaak mogelijk, bijna dagelijks op de eigen waarheids-brengende website:

stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

om zo niet alleen de meiden... maar ook de rest van de wereld te informeren. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot enige vorm van contact met LJI. OpaJan overleed na enige jaren geen enkele omgang met zijn kleindochters en ook met OmaIRene en de rest van de Groenendijk-familie wordt geen contact opgenomen…

  • arme meiden, jullie neemt Papa niets kwalijk; mw. S.S. des te meer!


Dit is niet alleen bij deze GRN en zijn drie, drie keer ontvoerde dochters het geval maar er worden bijna dag
elijks NL kinderen ontvoerd naar het buitenland, vooral naar Polen en Duitsland. Meestal door de ‘moeders’, in bijna 90% zijn zij de kinderjatters en dus niet de vaders, zoals wordt gedacht.

Ik herinner mij dat ook u, niet-mijn koning Willem-Alexander herhaald om hulp werd verzocht maar ‘u’ naar een niet-bestaande brief van het ministerie van (toen) Veiligheid en Justitie met afgetreden Van der Steur verwees en aldus 3 burgerprinsessen keihard in de steek liet!
Wel leuke beelden van uw dochters die op de fiets naar school gaan op het journaal maar… mijn drie dochters die liet u keihard vallen en deed niets.

   ‘In naam van de koning’ staat er dan boven;

nou… alles wat ‘oranje’ was, werd uit mijn huis ver-wijderd en ‘wij houden van Oranje’ letterlijk in de fik gezet!

Hoe kan dat nou, Willem-Alexander? Hoe kan het nou dat er voor de ontvoerde Insiya met moeder Nadia wel ‘op hoog niveau gesproken wordt door minister-president Mark Rutte en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Die in India krachtig aangedrongen op een oplossing voor deze ingewikkelde zaak.’… maar dat voor Lina, Jördis en Imke niets wordt gedaan?

Sterker nog: waar door ‘de overheid’ juist gepoogd wordt om mij ‘klein/ monddood te krijgen’ en ons PAS-familiedrama in de doofpot te stoppen… hoe kan dat nou, Willem? Is NL dan inderdaad een corrupte bende, geen rechtstaat en worden wij, ‘gewone’ burgers inderdaad door ‘de club tegen het volk’ en ‘in naam van de koning’ keihard genaaid? Het lijkt er zeer sterk op en dat pikt deze vader niet; nooi
t!

  • Onze inspanningen zullen leiden tot ontmaskering van de misdadige kliek waardoor het NL-volk nu ‘geregeerd’ wordt.

Het is onacceptabel en onvergefelijk dat drie NL-se meiden, met de NL-se nationaliteit en paspoort, hier geboren en getogen, ‘opeens’ = tijdens lopende ondertoezichtstelling met misdadige overheidshulp werden ontvoerd naar het buitenland = Duitsland.

Drie dochters zitten al jaren zonder hun eigen vader en ik zit hier nog steeds zonder mijn 3 dochters. Als vader doe je alles voor het welzijn van je kinderen en u preten-deert dat te begrijpen, nietwaar?

Ik kan en zal niet opgeven om mijn dochters terug te krijgen, maar ik kan het echt niet alleen. Eens kijken of u net zo ‘begaan bent met Lina, Jördis en Imke als Maxima met Insya’… want; gelijke monniken, gelijke kappen. De wet geldt toch voor iedereen en


  • ‘Oranje is er voor alle burgers’… of toch niet?

Ik vraag u om ‘even Merkel te bellen’ en mijn drie dochters voor hen en mij terug te halen; geen woorden maar daden, Willem-Alexander! En ja, dat kunt u gaan regelen… tenminste onmiddellijk herstel van contact en omgang!Ik vraag u om de zaak van Lina, Jördis en Imke nu wel met ‘hart voor het volk = hart voor LJI’ op te pakken en in Duitsland,bij Merkel, onder de aandacht te brengen.

Aanstaande Vaderdag, 17 juni 2018, leef ik in de hoop nooit meer een Vaderdag zonder hen, mijn drie dochters te hoeven doorbrengen. Hoewel ‘hoop doet leven’, gelooft deze volhardend vader en recht- en vooral zijn drie meiden Lina, Jördis en Imke zoekende burger Erik Groenendijk meer in daden.


  • Nederland zal weten ‘hoe daadkrachtig en gelijk’ het echtpaar Niet-Van-Oranje al dan niet handelt

Wordt vervolgd,
in het belang van de kinderen en Vrouwe Justita,
Groenendijk groet


d.d. 04-06-2018: 'Drie Nederlandse-meiden ontvoerd tijdens lopende ondertoezichtstelling


En (nog)) niets tegen zijn drie dochters... die kunnen het ook niet helpen dat Berta-4 Willempie en Maxima-al Lelijk-van-Binnen hun ouders zijn. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen daden en...

de benadering van het PAS-familiedrama met drie, drie keer ontvoerde dochters van PapaErik is, op zijn zachts gezegd: schokkend! Rarara, hoe kan het dat vader GRN die al jaren  - eerst heel vriendelijk, formeel en netjes - vecht tegen de 100% misdadige overheid op geen enkele wijze werd gesteund en juist tegengewerkt werd/ wordt?


Terwijl moeder Nadia Rashid van de eveneens ont-voerde dochter Insiya door de reguliere media, diver-se organisaties en 'de politiek' - Rutte, Koenders, Blok - zelfs door Maxima-al Lelijk-van-Binnen steeds en overal wordt geholpen?

Is de pijn, het verdriet en de ellende van mijn drie dochters Lina, Jördis en Imke dan 'minder erg' of...
komt dit

1) omdat GRN een echte vader is, een man en

2) omdat hij het niet pikt(e) dat drie NL-meiden hun eigen, lieve vader middels de smerigste leugens en bedrog van hun, helaas, ziekelijk-egoistische 'moeder' Solvig S. alsook van de criminele jeugd'zorg' en misdadige familie'rechters' werd afgepakt.

  • Onacceptabel en onvergefelijk. Van alle daaraan meewerkende personen, organisaties en ook die nep-'Oranjes/ vader des vaderlands'!

Alle wettig overtuigende, onomstotelijke bewijzen werden verzameld en zullen stuk voor stuk gepubliceerd worden. Heel Nederland en daarbuiten zal weten wat Rutte's rechtstaat feitelijk een bananenrepubliek is waar kinderen van overheidswege werden ontvoerd. Dit 'in naam van de koning'... want dat staat altijd boven 'beschikkingen' en ja, ook persoonlijk werd het bedrog van het Kabinet van de Koning bewezen:d.d. 16-05-2016: 'Een beetje erg dom doen in PAS-familiedramaDe koning dient het volk en niet andersom!

   Beetje dronken geweest?

Met tegenzin, maar noodzakelijk, stelt deze recht-zoekend burger en volhardend vader van 3 eigen prinsessen van nu 14, 12 en 10 jaar u het Kabinet van de 'grootste kluns des vaderlands'/ niet-mijn 'koning Pils' voor;

het 'secretariaat van WA' - dertig slaafse lakeien - die namens/ voor hem 'de post beantwoorden' maar deso-ndanks niet in staat bleken om de 

- klaarblijkelijk niet-bestaande?! - brief van het Ministerie van 'Vuiligheid & Jokke-brokken' waarmee d.d. 04-02-2016 de deur met een knal in het gezicht werd gesme-ten - WA verwijst naar het MinVJ maar die reageren nergens op en zonden geen brief! -

'uit de doofpot te krijgen'! Daar zorgt GRN dan zelf maar voor! Want PapaErik houdt echt, altijd en overal van zijn drie dochters LJI...Wordt vervolgd...


Uw delen wordt uiteraard gewaardeerd; mijn dank!

        No justiceno peace - Luctor et emergo -
       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!