donderdag 21 juni 2018

Markie Rutte doet alsof hij 'op zijn stuitje is gevallen' - beschuldigt Trump van Obama-wetten, liet zelf 3 NL-kinderen ontvoeren, deed bewust niets!



GRN: Trump reageert wel... Markie Rutte doet alsof hij 'op zijn stuitje is gevallen'!



Wel 'opkomen voor migrantenkinderen' maar drie NL-kinderen in de steek laten?!


Artikel 8 Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)
             Recht op eerbiediging van privé-, familie en gezinsleven

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinslevenzijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het econo-misch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Ingevolge Artikel 8 lid 1 EVRM heeft een ieder recht op respect voor zijn privéleven en familie- en gezinsleven (hierna: ‘family life’). Ingevolge het tweede lid is geen inmeng-ing van enig openbaar gezag toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover opgesomd. Het artikel biedt bescherming tegen een ongerechtvaardigde inmenging in ‘family life’ door overheidsorganen, maar levert geen verplichting voor de Staat op de mogelijkheden te herstellen voor een gezin 
dat al door een van de gezinsleden, althans door één van hen, beschadigd is.



d.d. 19-06-2018, 01:19 RTL Nieuws


Premier Mark Rutte maakt zich zorgen over de be-handeling van kinderen die met hun ouders illegaal de grens van de Verenigde Staten oversteken. Ze worden daar van hun ouders gescheiden.


GRN: Het moge duidelijk zijn GRN altijd tegen het scheiden van ouder(s) en kind(eren) is maar hoe zit dat nu met...


DRIE NEDERLANDSE KINDEREN
   DIE AL BIJNA 4 JAAR

VAN HUN VADER GESCHEIDEN WERDEN

   MET HULP VAN DE 100% BEWEZEN;
   CRIMINELE NEDERLANDSE OVERHEID?

DAAR HOOR JE RUTTE NIET OVER...


  • HOEZO NIET? WAT EEN SMEERLAPPERIJ!


06-2018: De Goede - ??? - Zaak:

'Aan: Minister-president Mark Rutte
         Rutte: roep de Amerikaanse ambassadeur
         op het matje!'

GRN: Wat een slechte zaak, die 'goede zaak'! Kijk dit is nou 'n goed voorbeeld van 'staatspropaganda'... van gekochte sites, aldus deze kritische burger.

NIET TEKENEN dus, als u tenminste zelf nadenkt: wees slimmer en laat u niet manipuleren! Misschien moet GRN maar een alternatieve petitie starten:







'Mooi praten op tv' maar in de krompraktijk is Mark Rutte 100x erger dan Trump!



d.d. 16-06-2018: 'GRN acht premier Mark Rutte 'pathologisch leugenaar'

Dat is pas echt in - ons Neder - landsbelang!'




d.d. 17-05-2018: 'OIA-16: Schokkend en onacceptabel - bijna iedere dag NL-kind ontvoerd:







d.d. 16-02-2017: 'Papa vindt jullie ook heel lief en
                            houdt ontzettend veel van jullie'!






Wordt vervolgd...

Uw delen wordt gewaardeerd;        
daarvoor mijn oprechte dank!         


No justiceno peace - Luctor et emergo -
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!