vrijdag 2 februari 2018

NL is allang geen 'democratische rechtsstaat' meer; stemmen is slechts 'voor spek en bonen' en familie'rechters' bewijzen zelf misdadig te zijn!
Waar komt voor spek en bonen meedoen vandaan en wat betekent het?


Als je voor spek en bonen meedoet of ergens voor spek en bonen bij zit, telt wat je zegt of doet niet echt mee.

Het kan zijn dat je er zelf om hebt gevraagd om 'on-opvallend' aanwezig te zijn, maar het kan ook bete-kenen dat de anderen jouw bijdragen negeren – en dat je daar niet blij mee bent.


De grote leugen:

De Grote Leugen (Duits: die Große Lüge) is een propagandatechniek. De term werd bedacht door Adolf Hitler en hij noemde het in autobiografie Mein Kampf;

  • "een zo kolossale leugen dat niemand zou kunnen ge-loven dat iemand de waarheid zulk grof geweld aan zou doen".

Burgers als kleine kinderen behandeld; stemmen is 'voor spek en bonen':

  • 'Democratische rechtsstaat' bestaat niet in Nederland:

het is de facto 1 grote schijnvertoning; een toneelstuk op landelijk niveau... waar het helemaal niet uitmaakt of u 'links, rechts of in het midden stemt' en denk niet dat u 'als burger bescherming tegen de overheid vindt', want...

  • ze zijn toch allemaal lid van 'de club tegen het volk'; gezamenlijk besodemieteren ze ons en drammen, hoe dan ook, altijd hun eigen plannetjes door!

ProDemos: wat is een rechtsstaat?

Een rechtsstaat is 'n staat waarin vrijheid, rechts-zekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn.

Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid.
Democratie is een manier waarop je een land kunt besturen:


Het woord democratie betekent ook letterlijk: heer-schappij van het volk. Het is afgeleid van de Griekse woorden demos (volk) en kratos (heerschappij). Democratie bestaat hoofdzakelijk in twee vormen:

Representatieve democratie:

  • het volk kiest mensen die verstand van politiek hebben om hen te vertegenwoordigen.

Directe democratie: het volk kan rechtstreeks meedoen aan het nemen van belang-rijke beslissingen (bindend referendum, bijvoorbeeld). Het tegenovergestelde van democratie is dictatuur.
Onder een politiestaat verstaat men een staat waar de sociale, economische en politieke macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van (geheime) politie. Deze politie heeft in dit soort sta-ten meer bevoegdheden dan gebruikelijk is in een li-berale democratie.

Politiestaten in de strikte betekenis van het woord worden meestal gekenmerkt door totalitarisme en een sterke sociale controle.Onder druk van een al dan niet vermeende in-terne of externe bedreiging van de staatsveilig-heid bestaat het gevaar dat wetten doorgevoerd worden die burgerrechten inperken en stapsge-wijs in de richting van een politiestaat leiden.

Voorbeeld is nazi-Duitsland. Adolf Hitler kwam via verkiezingen op democratische wijze aan de macht.
Vervolgens wist hij na de Rijksdagbrand, die mogelijk door de nazi's zelf is veroorzaakt, grote bevoegdhe-den naar zich toe te trekken (uitroepen van de noodtoestand, etc) om 'de orde te handhaven'...

  • GRN: ook nu wordt gepoogd om het volk 'bang te maken met terroristen en 'voor onze veiligheid?'... de vrijheid stukje bij beetje afgepakt en de contro-lestaat meer en meer uitgebreid; 'big brother is watching you', is allang realiteit en dat is eng... heel eng; word wakker!

  • Waarschuwing: In zijn in 1948 geschreven roman 1984 schetst Orwell een onmenselijke totalitaire staat die in alle opzichten volledig beheerst wordt door de Partij. De alom aanwezige leider van de Partij wordt Big Brother genoemd. Iedere bewo-ner van het land wordt voortdurend in de ga-ten gehouden met camera's, die zelfs in de huizen zijn geïnstalleerd. Dit ge-beurt onder de leuze Big Brother is watching you ('Grote Broer houdt je in de gaten').

Vervolg: Met deze, in theorie tijdelijke,

'orde-handhavingswetten' schakelde hij in snel tempo alle politieke tegenstanders uitwerd de noodtoestand permanent,

en werd het hele land aan zijn wil ondergeschikt


...gemaakt (gleichschaltung).
Rechtsstaat: wat is de betekenis en definitie?

Een rechtsstaat is een staat waarin de burgers worden beschermd tegen de macht van de staat als zodanig. Dit is vastgelegd in wetten die worden gewaarborgd door onafhankelijke rechters.

  • GRN: maar zijn die 'rechters' in de praktijk eigenlijk wel 'onafhankelijk' of maken zij juist deel uit van 'de club tegen het volk'?

    'T laatste is de waarheid; niet alleen schokkend maar ook onacceptabel!

De rechtsstaat waarborgt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en in een rechtsstaat gel-den wetten niet alleen voor het volk, maar ook voor haar regeerders. Als deze regeer-ders hun macht misbruiken of deze willekeurig inzetten kunnen zij door het recht ter verantwoording worden geroepen.


Belangrijke voorwaarden voor een rechtstaat zijn de aanwezigheid van grondrechten (een constitutie), de scheiding van de machten in een wetgevende, uitvoe-rende en controlerende macht (Trias Politica), de onaf-hankelijke rechtspraak en het legaliteitsbeginsel.

De meeste democratieen zijn rechtsstaten, maar een democratie is niet per definitie een rechtsstaat.


Leest/ kijkt u ook wat GRN van huidige 'NL-baas' en 50 misdadige 'rechters' vindt:


d.d. 29-01-2018: VVD = VuVuDu bezorgt het volk al 70 jaar ellende met huidige baas;
d.d. 29-05-2016

Namen van > 50 misdadige 'rechters, griffiers, presidenten' worden genoemd:

  • stop de criminele 'Justitie'-dictatuur in Nederland


Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia