zaterdag 19 augustus 2017

'Verward' SKJ-bestuur/ vz. Hageraats, heeft behandeling nodig: je eist ontslag nep-'rechter' Jacquemijns, hij 'begrijpt' + bevestigt 'klacht'...?!


De SKJ keihard ontmaskerd en zakt steeds verder in haar stinkend moeras
:


De 'beperkte' voorgeschiedenis:


d.d. 28-07-2017: 'Neem ontslag! SKJ-'voorzitter'

mr. E.M. Jacquemijns of wordt oneervol verwijderd.

                       1 jaar na klacht... geen behandeling
                              is crimineel te noemen!'   --->


d.d. 30-07-2017: 'SKJ - WEG ERMEE;

Klachten over 'jeugdzorg' worden helemaal niet eerlijk naar het 'tuchtrecht' behandeld maar...

  • gepoogd in de doofpot te stoppen!


d.d. 10-08-2017: 'Geen klacht maar ontslag:

SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust...


  • en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!' GRN 2e oproep aan SKJ-bestuur tot ontslag Jacquemijns = 2 weken reactietijd:Volhardend vader/ rechtzoekend burger


Dhr. drs. Groenendijk MSc.
Papastraat
Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft: Zaaknr. 16.075T-Tv

1. Kul SKJ-mail d.d. 03-08-2017;
niet klachtencommissie maar het bestuur is aan de beurt!

2. Onmiddellijk opstappen/ ontslag Jacquemijns vereist; uw ‘klachtbehandeling is onzin!

3. Publicatie brief d.d. 10-08-2017 op: http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd - SKJ

Tav. het bestuur/ mr. R.S. Hageraats (voorzitter);

J. Winters-Vierhuizen (penningmeester/ BPSW); H.E. Bakker (NIP); E.H.M. Loykens (NVO) en C.M. de Waard (BPSW).

Jan van Eijcklaan 2 - 4
3723 BC Bilthoven

r.hageraats@nji.nl - dat is zijn hoofd’bezig’heid; ‘directeur’ transformatie bij de NJI

secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl - gaarne onmiddellijke doorzending aan het bestuur!                                                                                   Bussum, 10 augustus 2017

Stichting-?-Kwaliteits-?-register Jeugd bestuur, mr. Hageraats,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

in reactie op uw non-reactie ter zake mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 alsmede de totaal misplaatste ‘klachtbevestiging?’ d.d. 03-08-2017 door een anonieme secretaris van de SKJ-klachtencommissie meldt deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:


1. er werd d.d. 30-07-2017 geen klacht ingediend - dat werd reeds d.d. 24-01-2017 gedaan en door de SKJ geheel genegeerd! - maar:

   a) om uw inhoudelijke reactie als bestuur zijnde op schokkende vaststellingen
   van SKJ wan-gedragingen zoals in mijn brief d.d. 30-07-2017 (en voorgaande) be-
   schreven en

   b) werd om het onmiddellijke ontslag van uw (nog eventjes) plaatsvervangend
   ‘voorzitter’ mw. mr. E.M. Jacquemijns verzocht om diverse redenen - zie o.a. de
   website!


2. om herhalingen te voorkomen, verwijst Groenendijk kortheidshalve naar meest recente publicatie d.d. 10-08-2017 ter zake waarvan de inhoud als integraal onder-deel van deze 2e oproep aan het bestuur dient te worden beschouwd.


Geen klacht maar ontslag:

  • SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep!

In hun 'gelikte' SKJ-filmpjes ziet het er allemaal 'betrouwbaar' uit…

maar feitelijke SKJ-praktijk is van a tot z juist...


3. Tot slot:

Groenendijk herhaalt de inhoud van zijn brief d.d. 30-07-2017 en meent dat SKJ-bestuur/ voorzitter Hageraats ‘binnen 3 dagen’ = uiterlijke ontvangst door Groenen-dijk (dit per mail en vervolgens ondertekende na-zending per post!) d.d. 14-08-2017 (= aldus een totale reactieperiode van > 14 dagen!):

   a) bevestiging en behandeling van formele klacht-indiening jegens die anonieme
   nep-‘secretaris’ van de SKJ-klachtencommissie om het drietal redenen zoals in de
   web-publicatie d.d. 10-08-2017 beschreven werd;

   b) de schriftelijke bevestiging van ontslag op staande voet van mw. Jacquemijns of
   dan toch haar ‘vrijwillige vertrek’ en

   c) uw begrijpelijke? uitleg waarom niet het bestuur zelf reageerde maar waarschijn-
   lijk - of deed beklaagde, anonieme ‘secretaris’ dit op eigen houtje? - juist in opdracht
   van het bestuur - wie anders van de SKJ als niet ‘op eigen houtje’? - geschiedde!Dat klopt toch nietWat? Vindt u het ‘erg vervelend, SKJ-bestuur

  • dat het bedrog en de leugens van de hele SKJ doorzien
en onomstotelijk bewezen worden!

Vervelend, nietwaar… dat - mogelijk ook? - u ‘allemaal’ keihard ontmaskerd wordt en het einde van uw maatschappelijke loopbanen in zicht komt?! Want: dit valt niet meer ‘goed te spin-dokteren’…


  • met Groenendijk heeft u’ de verkeerde - of juist ‘n hele goede volhardend vader en recht-zoekend burger - te pakken!

Wordt vervolgd, uiterlijk d.d. 14-08-2017 en uiteraard weer - = vandaag! - gepubli-ceerd! Ervan uitgaande het SKJ-bestuur naar behoren te hebben bericht, verblijft

met onthullende ‘groet’,

drs. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe JustitiaVerzending:

d.d. 11-08-2017:

Per directe mail aan mrs. Hageraats en Winters; alleen die van de 'voorzitter' bleek actueel maar die van Winters was helaas niet up-to-date... 


d.d. 11-08-2017:

Nagezonden ondertekende brief, per aangetekende post. Verzendbewijs... weer, inmiddels 8,35 euro genegeerd geld. Hierbij verzoek tot restitutie van de portokosten door die SKJ!


SKJ-bestuur antwoordt niet = vindt zichzelf ook nep - wie zwijgt, stemt toe!


Meer dan 2 weken zijn verstreken sinds Groenendijk het SKJ-bestuur, met her-halingsbrief hierboven, opriep tot - persoonlijke, inhoudelijke - reactie, hun pas-sende ingrijpen en onmiddellijk ontslag van die 'voorzitter' Jacquemijns...

...alleszins een 'redelijke en billijke' termijn, nietwaar? Wettelijk ook, by the way.


Maar u raadt het al:

inderdaad d.d. 14-08-2017 werd geen mailbericht van de SKJ ontvangen en

ook d.d. 15-08-2017 tot heden...

            ...geen post.


Ergo:

Het SKJ-bestuur bewijst zich of totaal misplaatst 'zeer arrogant' of...

  • is het met Groenendijk eens; SKJ werd keihard betraptontmaskerd; weet na zinloos gebluf en kul-klacht? - neen; 2e ontslag oproep! - en nu...

niet 'wat ze nog kan antwoorden'?!

  • Simpel: niets.

Geen enkel antwoord, uitleg of nieuw voorstel kan nu nog 'geloofwaardig' weerleggen dat... - 'hahaha' -

de SKJ keihard ontmaskerd werd als een 'bende bedriegers'...

die niet eens in staat bleken om een behoorlijke klachtbehandeling con-form H9 Awb. tot stand te brengen en...

als 'mrs. in de rechten en met zijn allen... tegen één'

...het desondanks aflegden tegen deze drs. schoolmeester MSc.! Dan bent u niet geschikt voor uw taak en leerde meester Groenendijk u die - belangrijke - les en uw strafwerk komt nog...De SKJ-'spelletjes?' zijn uit en over...

  • het voltallige bestuur mag eerst nog Jacquemijns ontslaan en dan: zelf vertrekken! Daaaaaaag neppperds.


Geen enkele uitweg voor de SKJ anders dan:Verzonden d.d. 19-08-2017 aan (nog) 'voorzitter' Hageraats en SKJ-secretariaat.

Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen websiteoprechte dank daarvoor!
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia