zondag 30 juli 2017

SKJ - WEG ERMEE; klachten over 'jeugdzorg' worden helemaal niet eerlijk naar het 'tuchtrecht' behandeld maar... gepoogd in de doofpot te stoppen!

Groenendijk vordert - al dan niet vrijwillig - ontslag van SKJ-'voorzitter':


d.d. 28-07-2017 deed volhardend vader en rechtzoekend

burger drs. Groenendijk MSc. - PapaErik - deze oproep aan de
- zich zo noemende - 'rechter':


Neem ontslag!  --->

SKJ-'voorzitter'

of wordt oneervol verwijderd.

Want:

Eén jaar na klacht... en nog steeds geen inhou-delijke behandeling is... m.i. crimineel te noemen!
Eens kijken welke 'mooie? praatjes' de SKJ over zichzelf placht te vertellen:


Vandaag wordt dieper ingegaan op 'waar staat de SKJ voor - zeggen ze - en waarom het SKJ-bestuur orde op zaken moet stellen:


Waar zegt de SKJ voor te staan; wat is hun 'missie':


'De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is in maart 2013 opgericht door het Nederlandse Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) (toen nog onder de naam Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)). 

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd heeft als doel:

- de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de jeugdhulp, alsmede de hand-having van die kwaliteit, te waarborgen.'


Groenendijk zegt:

Welke 'kwaliteit'? Ik kwam vooral falende, bedonderende personen tegen; kwaliteit van 'likmevestje', noemen we dat. Handhaving van die kwaliteit waarborgen? Eerst de eigen toko op orde hebben, SKJ... voordat 'u' (eventueel) voor betere waarborging kunt zorgen door de verzakende jeugd'helpers?' passend te sanctioneren na klacht-indiening!


Met die NIP psycho-logen had Groenendijk al eerder zeer slechte ervaringen waarbij hun toen-nog-bestaande 'eigen' klachtbehandeling ook al een farce bleek.

De namen van betrokken? 'hulp'verleensters:

mw. Van Kraalingen en vooral: mw. Klein-Wassink borrelen naar boven...

Tzt. zal Groenendijk hun 'bijdrage' aan ons diep-trieste PAS-familiedrama even-eens openbaar maken!En de SKJ-'vi(e)sie' = de praktische omzetting van de 'missie':


'Professionals hebben een eigen professionele auto-nomie. Vanuit hun vakbekwaamheid -?- en deskun-digheid -?- hebben zij de ruimte om invulling te ge-ven aan hun professionele verantwoordelijkheid. 

Hierbij handelen zij volgens de beroeps (- 't streepje werd vergeten, SKJ) ethische normen die horen bij hun beroepsgroep.

Zij moeten verantwoording kunnen afleggen over hun beroepsmatig handelen. - inderdaad; geen ontkomen aan...Door registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd onderwerpen professionals - bij de SVMN en bij de SKJ zelf = ??? - zich aan de voor hun beroepsgroep geldende pro-fessionele standaard en aan het tuchtrecht. Via een systeem van permanente educatie houden ze hun vakbekwaamheid op peil.


Het tuchtrecht beoogt - maar maakt niet waar! - enerzijds dat een geregistreerde jeugdprofessional wordt beoordeeld op zijn professionele handelen. 

Anderzijds heeft het tuchtrecht als doel dat naast de jeugdprofessional de hele beroepsgroep van deze toetsing kan leren en zich-zelf kan verbeteren.

Dit kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de pre-ventie van normoverschrijdend gedrag! en aan de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening in het jeugddomein.

Met name het leerelement, de preventieve werking en de kwaliteitsverbetering staan bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd hoog in het vaandel.'


- o, ja? hahaha... nou, daar werd niets van gemerkt; integendeel.


Groenendijk zegt:


Deze SKJ 'leert helemaal niet' en stapelt bij herha-ling... analoog aan bekende Ome Willem:

   'eigen fout op eigen fout'!

In de praktijk staat m.i. vooral 'bewust verzaken'
hoog in het vaandel bij de SKJ en

leiden 'mooie? praatjes' - ook hier - niet... tot het vullen van 'de gaten'!

SKJ-gaten: onbehoorlijke, aangetoond onwettige en aldus zelfs criminele wijze van klacht'behandeling'! Onacceptabel.

Lees de statuten en wordt het SKJ-doel in de praktijk nagestreefd? Neen!


Heel opvallend... de statuten;

Niet alleen inhoudelijk maar... als niet-meester-in-de-rechten (schoolmeester vind ik dit een nog 'leukere'!) zijnde vraagt Groenendijk zich namelijk ook het volgende af:

tucht'rechters' die ondergebracht zijn in een stichting? Heh? Waar slaat dat op.. sinds wanneer is rechtspraak een 'organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. Een stichting mag winst maken, maar de uitkering hiervan moet een ideële of sociale strekking hebben.'? 

Dat stinkt toch? Dat klopt toch niet? Wat is dit voor een kul-'oplossing'?


Want:

Zijn dit dan andere 'rechters' dan de 'normale?' rechters die m.i. namelijk niet in 'stichtingsvorm' georganiseerd zijn?!

  • Waarom is de SKJ dan toch 'apart gezet' van de normale recht?spraak...?


Is dat omdat er zo ontzettend veel klachten over de jeugd'hulp' zijn en er zo/ op deze wijze van orga-nisatie namelijk;

'meer = alle controle' en 'zelf minder = geen (publieke; vandaar dat de SKJ overal 'VERTROUWELIJK'op zet en niet antwoordt als je dan navraagt 'hoezo'?) verantwoor-ding afleggen'

...voor de SKJ mogelijk is?

Dat (b)lijkt, aldus Groenendijk en herhaalt: SKJ - WEG ERMEE!

  • Want: de SKJ is niet te vertrouwen, geen 'recht'ers maar krommers!
'Mooie huizen, maar daden?' - 'Gerlint-Jacqueline'Elisabeth' aldus 'Eer-ik':


Met drs. Stuifmeel en mr. Abbing heeft vader/ burger Groenendijk nog 'een hele zak met appels te schillen' en 'grappig'... die mw. 'Gerlint-Jacqueline' Stuifmeel is van oorsprong Duitse; ging in Bussum naar het VO en verhuisde pas later (nu nog steeds?)


naar;

'vlakbij de SKJte weten: 

wonend in De Bilt


- hoe handig en ook 'wat mooi groen en buiten daar'! Ook een villawijk (zie onder)? 


'Elisabeth' Abbing woonde/ woont nog steeds? aan de Koningslaan te Bussum; midden in een van de oudste villawijken van NL; 'Het Spiegel'!

Waarschijnlijk/ mogelijk ook een jeugdvriendin van Stuifmeel...?

'It's a small world after all'... nietwaar?

Maar... aan 'een bezoekje afleggen' aan deze 'dames', heeft Groenendijk - ook niet na (eventuele) uitnodiging - absoluut geen enkele behoefteHij blijft liever in zijn 'arbei-derswijk' met aardige en 'gewone' buren!
'Hoe tracht - inderdaad;  zo 'lukt het natuurlijk nooit - of is dat het echte doel? - de stichting haar doel te bereiken?'

Door:

  • 'het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschap-pers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid';


Groenendijk

de SKJ-'mooie? praatjes/ pretenties' worden niet 'bij toverslag' gerealiseerd alleen maar omdat de 'hulp'verleners kunnen worden ingeschreven. Het addertje onder het gras ligt in het woord; 'kunnen'... dat hoeft dus niet en klaarblijkelijk zijn er heel veel 'professionals' die niet-ingeschreven staan; zoals bijvoorbeeld SVMN-team'leider' Steven S.!


Je hoeft geen professor te zijn om te begrijpen dat die 'hulp'-verleners die er 'het meest 'n potje van maken'...

...nu juist verkiezen om zich dan maar niet te (laten) registeren.


En weg is het (eventuele) 'toezicht' van de SKJ...
kennelijk 'alleen voor de show' want;


a) geen algemene registratieplicht (bindend) en sowieso - aldus gebleken - 

b) geen behoorlijke klachtbehandeling conform de wet maar overduidelijk partijdig en onwettelijk!


Schokkend, nietwaar beste lezers? Maar dit is echt hoe het in NL aan toe gaat... onacceptabel. Dat pikt Groenendijk - en ook u - stelt u zich eens voor dat het uzelf of uw (klein-)kinderen zou betreffen - toch niet? Natuurlijk niet!  • 'het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak'

Groenendijk:

Bewezen:

SKJ-stelsel van tuchtrechtspraak voldoet geenszins - daar moet flink worden opgeruimd = de (strafrechtelijke dan wel volks-) bezem er door!

Zie: HIER alle - aanklikbare - achtergronden, nogmaals.


  • het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een in-schrijving in het register.'


Groenendijk: is punt 3 niet (bijna) gelijk aan eerst 'bullet'-point 1?

En: is dit een doel of... een beschrijving van de werkzaamheden van het secretariaat - vooral het laatste, vindt u ook niet?! Niet erg 'professioneel'?!

SKJ-bestuur wordt 'op het matje geroepen en dient te werken voor de dotatie'!Afbeeldingsresultaat voor mr. R.S. HageraatsGevolg/ de volgende stap:


In reactie op het kul-mailbericht van de SKJ d.d. 26-07-2017 tikte Groenendijk vandaag dan ook:


deze expliciete brief d.d. 30-07-2017!

zoals die per mail en d.d. 31-07-2017 ondertekend, per aangetekende post aan de SKJ wordt verzonden.Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia