zondag 28 mei 2017

Conclusie: geen onafhankelijke tucht'recht'spraak bij advocaten/ dekens; de Orde van Advocaten en het College van Toezicht spannen juist samen!
Herhaling van Wan-orde debacle... mr. Meijer/ baas R'dam en mr. Van Empel / bazin Zeeland- W.Brabant bewijzen zich beiden als onbetrouwbaar/ de ene deken dekt de andere deken'... om samen warm te blijven in de gevangenis; daar horen ze thuis?!

Onafhankelijke? tucht'recht'spraak door hof van Discipline blijkt onmogelijk: 99,99% zeker antedateren verwijzingsbeslissing; 'niet' - willen! - begrijpen van de 2e klacht-indiening jegens, ditmaal, deken Van Empel enkel om de NOvA (te pogen) te redden... tevergeefs. Zij gaan samen ten onder; beiden ontmaskerd als '4 handen op 1 buik'. Niet 'onafhankelijk' maar juist 'in samenspan met'... zeggen de feiten! Schokkend.


Voorafgaand, op 17 april 2017 publiceerde volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. dit artikel en video (onder) over de NOvA - Nederlandse Ordevan Advocaten.

Vele advocaten maar ook hun gilden;

 • de Wan-Orden van Advocaten blijken gigantisch te stinken'!Sterker nog: het is 10x erger - en iets anders - dan al aangetoond werd...!


Niet alleen vele 'advocaten', 2 'dekens' - van R'dam; Meijer en Breda/ Middelburg Van Empel - alsook de 'plv.-voorzitter' van hof van Discipline/ Driessen-Poortvliet, tenminste 3 'secretarissen/ griffiers en/ of hel-pdeskmedewerkster' en... niet-onafhankelijk:


Ook het College van Toezicht;

- (nog) 'deken' dhr. mr. Van Tongeren en zijn (nog) 'secretaris', mw. mr. A.L.H. Hoevers - (b)lijken...

 • de boel te (willen) besodemieteren!Zich m.i. bewust niet aan - o.a. de Advocaten-wet te houden en te pogen om deze volhardend schoolmeester 'met een kluitje in het riet te sturen'; dit enorme en diep-trieste overheidsschandaal 'in de doofpot te houden'...


Tevergeefs!!!

U wordt allen ontmaskerd.


<-- mr. Van Tongeren; (nog) 'al-gemeen' deken van het CvT.


(Nog) 'secretaris' van het CvT mr. Hoevers -->

    

Iedere medewerking aan instandhouding van ons PAS-familiedrama waar mijn drie dochters nu al 1.162 dagen hun eigen en enige vader niet konden zien, horen en knuf-felen en nu 'buiten schot pogen te houden van...

 • initieel beklaagde, de 'zeer bijzondere' kinder- = moeder-curator mr./ Hopmans, is onvergefelijk.


Niet alleen emotioneel/ persoonlijk gezien; hoe durft u op deze wijze geld te 'verdienen' bah! dat noemt men; 'hypocriet' (en erger)... maar ook formeel; deze NOvA dient haar naam aan te passen naar de werkelijkheid:

Nu: NOvA = echt NWO-vA... Nederlandse 'Wan-Orden van Advocaten.Meer dan schandalig. Hierbij eerst de openbaarma-king; nadere formele stappen worden overwogen. 

 • NOvA? Is m.i. een stinkende beerput! -->

Niet alleen ons PAS-familiedrama - 1 enkele 'casus' - maar structureel, van laag tot 'hoog'. Daar passen geen deksels (meer) op... stront komt naar boven!

 • Alle bewijzen werden verzameld, veiliggesteld en vele personen zijn op de hoogte van de noodzakelijke details. Hoe dan ook... u wordt 'exposed'!
Wie denken deze niet-edel-gestrenge 'dames en heren' wel niet dat ze zijn...?!


Dat 2 opeenvolgende dekens (en hun secretariaten; zie klacht jegens 'seretaris' C.K.) aldus de klager ipv. een behoorlijke klachtafhandeling conform H9 Awb. te (laten) realiseren juist...

traineerden, manipuleerden en partijdig bleken...

is schokkend. Want:


 • De Advocatenwet stelt juist dat na klacht-indiening jegens een deken deze onmiddellijk aan het hof van Discipline doorgezonden dient te worden!

Deze beklaagd R'damse deken/ Meijer produceerde - de facto na formele klacht-indiening - nog 'n kul ad-vies' mbt initieel-beklaagd 'advocaat' Hopmans; m.i. 

 • ...is dat direct in strijd met de wet


Dit waardeloze - zeer onbehoorlijk en partijdige - deken ad-vies dient dan ook onmiddellijk vernietigd te worden... uiteraard; zowel wettelijk als 'ook niet meer dan logisch'. Dat deken Meijer aldus klager, niet alleen keihard bluft en 'de feiten poogt om te draaien', wordt door zijn arrogante melding:

 'het onwaarschijnlijk te achten dat zijn ad-vies vernietigd zal worden',

alleen maar bevestigd!


'Hahaha'; hoe triest is een dergelijke persoon wel niet die 'op hulp van - aldus zelf-beklaagde - vriendinnetje/ deken Van Empel in Breda/ Middelburg rekent', terwijl het voor iedereen allang duidelijk is... dat u beiden 'voor geen wetsartikel' = geheel niet - kunt - deugen!

 • Juist deze 'gestrenge' mensen dienen 'onkreuk-baar, nauwkeurig en effectief te zijn maar bleken in de praktijk niet-integer te zijn, aldus Groenendijk.

Zij deden namelijk precies het omgekeerde van wat de wet en normaal fatsoen vereist; onacceptabel.

Wij eisen recht; geen flauwekul. Nederland is geen 'recht'- maar een kromstaat.
Waarom de NOvA en hof van Discipline m.i. niet deugen, feiten op 'n rijtje:


d.d. 26-12-2016:

Formele indiening van klacht jegens (nog) R'damse deken Meijer - punt 3.d.d. 11-01-2017 Te laat deken 'ad-vies'...

Na klacht-indiening had deken Meijer de behandeling direct te staken en de klacht onmiddellijk aan hof van Discipline moeten zenden. Het onredelijke en partijdige Meijer ad-vies is om die reden alleen al... te vernietigen = door de papiervernietiger te gaan!

Vooralsnog wordt om die reden waardeloos deken 'ad-vies' ter zake initiele klacht d.d. 03-09-2016 jegens mr. Hopmans niet gepubliceerd.


d.d. 03-03-2017: Poging afschuivennegeren door Meijer:

Begeleidende brief aan deken Van Empel van deken Meijer bij
zijn 'verweer' op een onjuiste en aldus door deze klager niet-geaccepteerde klacht'samenvatting'.


d.d. 
06-03-2017: Begeleidende brief van Orde Zeeland/ 'secretaris' C.K.

Zending 'verweer Meijer' door Orde Zeeland = klager Groenendijk voor de 1e keer geconfronteerd met - aldus betwiste - nep-'samenvatting' van mr. C.K.; Er werd niet om akkoord/ fiattering gevraagd = onbehoorlijk... want geen - vereiste - hoor en wederhoor toegepast!


d.d. 25-03-2017: Bedonderen ook 'recht'ers... van het hof van DisciplineDat (b)lijkt.

Mijn brief als reactie op begeleidend schrijven d.d. 03-03-2017 van de - 99.99% zeker antedaterende; hypocriet 'excuus' aanbiedende dus niet-geaccepteerd(e) - ‘griffier’ mr. A.K. van het h- = s-of van Discipline en 'voorlopige repliek' op het verweer van beklaagd deken Meijer.


En: citaat: Neen, mevrouw de ‘secretaris’ mr. C.K.!

Uwsamenvatting’ komt onvoldoende/ niet overeen met d.d. 26-12-2016 daadwerkelijk ingediende klachten.

Deze, pas-met-het ‘verweer’-van-de-beklaagde-bekend-geworden!,  ‘samenvatting’ van de Orde van Zeeland-West-Brabant is niet alleen van infantiel niveau wat betreft for-mulering maar ook verdraaid/ herhaald onvolledig; juist belangrijkste punten werden weggelaten!


Hier de nep-‘samenvatting’ van uw nep-‘secretaris:

     1) Klacht niet onverwijld doorgezonden;

     2) Fouten in de data/ jaartal niet gecorrigeerd;


     3) Brieven in opdracht ondertekend;


     4), 5) en 7) Na repliek geen visie/ niet opgemerkt

     dat geen dupliek was ontvangen/ dupliek ten on-
     rechte aan het klachtdossier toegevoegd;

     6) Met twee maten meten;

     8) Geen antwoord op procedurele vragen


Wat zijn dit voor onduidelijke klacht’punten’? Totaal niet ingebed in de situatie en zonder enige toelichting… infantiel en onacceptabel.


Klaarblijkelijk was ‘secretaris C.K. van de Orde Zeeland-W-Brabant niet-‘stoned’, zoals eerder als een mogelijkheid werd geopperd, maar gelet op haar bovenstaande ‘curieuze destillatie als zijnde mijn? - neen! - klachtpunten’…

 • onder invloed van alcoholische dampen’?! Beetje dronken geweest?

Gatverdamme; wederom ‘voorsorteren op afwijzing’… waar denkt die mw. C.K. - dit in opdracht van! - (niet) mee bezig te zijn? ‘Carrière maken over de ruggetjes van 3 ontvoerde minderjarigen en (op)rechte rug van hun vader’; u moet zich diep schamen, (nog) ‘secretaris’!
d.d. 10-04-2017 zending door Orde van Zeeland-W.Brabant van de 'dupliek' van beklaagde Meijer/ R'dam en poging tot 'sluiting instructiefase'. Niet dus.


Net zoals rechtzoekend burger Groenendijk niet-akkoord ging/ gaat met het partijdig accepteren door de 1e deken Meijer van een veel te laat ingediende dupliek van de initieel beklaagde advocaat Hopmans ('zeer bijzondere' kinder- = moeder-curator) gaat deze Groenendijk niet-akkoord met een niet-gefiatteerde, onjuiste klacht-'samenvatting' waarop Meijer zijn 'repliek en dupliek' baseerde.

Natuurlijk niet;

...dat staat gelijk aan 'voorsorteren op afwijzing' = onbehoorlijke klachtbehandeling, niet-conform de wettelijke vereisten en verordeningen van de NOvA zelf. • Groenendijk doet niet moeilijk; het is enkel en alleen de NOvA die er 'n potje van maakt... en niet anders! Laat dat iedereen svp. duidelijk zijn.

Klachtindiening vs. 2e deken/ Van Empel en hof van Discipline 'begrijpt het niet'?!


d.d. 15-04-2017 Ook jegens Van Empel moest worden geklaagd!


Jegens de (nog) Zeeland-W.Brabantse Orde/ deken mr. Van Empel (o.a. geen hoor- en wederhoor) werd formeel klacht ingediend bij het hof van Discipline.


Citaat, betreft:


1. Klachtindiening vs. deken Zeeland-W.-Brabant/
mr. Van Empel en ‘secretaris’ C.K.

2. Drieledig ‘verzoek’ na gratis advies ter oplossing

uw eigen advocaten-debacle!

3. Melding openbaarmaking van feitelijke - schandalige - gang van zaken op website.


Aan: Mr. J.C. van Dijk, voorzitter
Mw mr. G.J. Driessen-Poortvliet, plv. voorzitter


Bussum, 15 april 2017

Hof van Discipline, (plv.) voorzitter Van Dijk/ Driessen-Poortvliet,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,


Helaas moet ik u mededelen dat na klachtindiening d.d. 27-12-2016 jegens de Rotter-


damse deken mr. Meijer - zaaknummer: 160335 - en de lopende behandeling door de Bredase deken mr. Van Empel het nu noodza-kelijk geworden is om hierbij ook jegens laatstgenoemde formeel klacht te doen bij uw centrale organisatie - naschrift; met als taak onafhankelijke tuchtrechtspraak door; - het hof van Discipline.

 • Het is oprecht schokkend en schandalig te noemen dat de klachtbehandeling door uw 2e deken Van Empel eveneens niet-behoorlijk, niet-vertrouwens-waardig bleek… onacceptabel


Nogmaals: wie denken deze niet-edelgestrenge collega’s wel niet dat ze zijn?


 • Heel erg verkeerd (niet) bezig, aldus volhardend vader/ rechtzoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. En dat zal ieder eerlijk mens horen!Om de behandeling voor iedere burger navolgbaar te houden,
heb ik besloten om...

...de klacht-indiening jegens uw 2e deken’, mr. Van Empel, van de Orde Zeeland-W.-Brabant en jegens ‘secretaris’ mr. C.K.

...op drie hoofdpunten samen te vatten naar aanleiding van onderstaande constateringen/ vijftal feiten:


Feit-1:

Van door klager daadwerkelijk aangebrachte klachten werd door nep-‘secretaris’ mr. C.K. een ‘prut-samenvatting’ opgeleverd die niet/ onvoldoende overeenkwam met de feitelijk ingediende klachten.

Feit-2:

Deze Bredase nep-‘samenvatting’ werd aan beklaagd R’damse deken Meijer gezonden zonder dat goedkeuring/ fiattering door klager werd gevraagd… mogelijk zonder dat (eind-) verantwoordelijk Bredase deken Van Empel om akkoord met handelswijze werd gevraagd.


Feit-3:

Noch deken Van Empel, noch haar ‘secretaris’ C.K. 
reageerden op enigerlei inhoudelijke wijze op mijn
duidelijke melding niet-akkoord te gaan met deze
manipulaties; dat is - uiteraard - onacceptabel want eenduidig en direct...

 •  in strijd met een behoorlijke procesorde

Feit-4:

Met klem verwijst klager Groenendijk dat in afwachting van het vereiste ‘orde op zaken stellen’ door deken Van Empel dat zijn ‘repliek 
werd aangemerkt  als voorlopigen zelfs de beklaagde naar haar verwees aangaande mijn kritiekpunten op Zeeland-W.-Brabant-se wijze van klacht’behandeling’….!

Feit-5:

In plaats van haar ‘secretaris’ C.K. te corrigeren, werd de klager d.d. 10-04-2017 schaamteloos gemeld dat ‘de instructiefase tot een einde gekomen is; de deken voldoende geïnformeerd is en haar standpunt zal gaan formuleren; geen stukken meer ingediend kunnen worden en klager verzocht wordt om af te wachten'...


...jaja, neen dus!

 • Dit isbedrog/ misleiding’, nietwaar?!Wat leidt tot drie klachtpunten:

Nu ook zelf-beklaagd 2e deken mr. Van Empel werd door ‘secretaris’ C.K. tot 2-maal toe…

1. of niet voldoende gecontroleerd op de juistheid van haar ‘werk’zaamheden namens de deken/ Orde Zeeland-W.-Brabant? Dat had deken Van Empel beter wel kunnen = moeten doen; zij is namelijk eindverantwoordelijk voor handelen van de secretaris.!Werd de - nep! - klacht’samenvatting’ ter fiattering aan klager voorgelegd? Ging deken Van Empel persoonlijk akkoord met het negeren van mijn - gegronde! - non-acceptatie van de prut-'samenvatting’ of handelde deze mr. C.K. zonder haar instem-ming = ‘op eigen houtje’? (= gebrek aan toezicht!)


2. of werd deken Van Empel wel degelijk door haar ‘secretaris’ C.K. op de hoogte gehouden en deze - ernstige - schending van de procesorde juist met instemming/ in opdracht van de deken gepleegd?


Dat zou nog veel erger zijn en volgens klager de werke-lijke gang van zaken maar door hem niet te bewijzen… mogelijk dat secretaris C.K. haar bazin zal afvallen als zij geslachtofferd gaat worden, zoals gebruikelijk in dit soort - nu voor de Orden - ‘pijnlijke zaken’?

Hoe het ook zij; de vastgestelde wangedragingen door nu beklaagde nep-‘secretaris’ C.K. - al dan niet met medeweten en/ of in opdracht van - vallen onder (eind-)verant-woordelijkheid van nu beklaagde Bredase deken Van Empel. De Orde van Zeeland-W.-Brabant onwaardig!

Als laatste, verzamelklacht:3. Alle overige punten/ constateringen van onbehoorlijke gedragingen zoals in diverse publicaties op de ‘stop PAS-familiedrama’-site voor iedereen te lezen zijn en in de cor-respondentie met de Orde(n) vermeld staan waarnaar klager kortheidshalve verwijst.

Desgewenst zullen deze overige klachtpunten - nogmaals - netjes opgesomd worden.

‘Genoeg is genoeg’.. en ‘meer dan genoeg heeft klager

van de macht-'spelletjes’ van de NL Wan-Orden van
Advocaten.


d.d. 17-04-2017: Mailverzending klacht-indiening jegens Van Empel.

Direct aan het hof zonder Discipline en per cc. aan deze 2e beklaagd deken Van Empel.


d.d. 20-04-2017
Sof zonder Discipline laat klacht even rusten...?!

Sof zonder Discipline meldde 2e klacht-indiening 'Uw klacht tegen de deken Zeeland-West-Brabant laat ik even rusten' en poogde om Groenendijk te verleiden akkoord te gaan met klachtbehandeling jegens deken Meijer door de raad van Discipline op basis van de onjuiste, nep-klachten'samenvatting' en dito verweer, repliek en dupliek... dat dacht/ denk ik  - uiteraard - niet!

 • Groenendijk gaat, wederom, niet-akkoord.


De suggestie van het hof, citaat:

'Graag hoor ik of deze brief voor u aanleiding is om mijn suggestie te volgen. Uw klacht tegen de deken Zeeland-West-Brabant laat ik, in afwachting van uw nader bericht, even rusten.'

werd niet gevolgd. Natuurlijk niet.


d.d. 06-05-2017:     Reactie Groenendijk op kul van 'griffier' mr. A.K.Betreft:

1. Klachtindiening jegens deken Zeeland-W.-Brabant/ mr. Van Empel en ‘secretaris’ C.K.

2. Drieledig ‘verzoek’ na gratis advies ter oplossing van uw eigen advocaten-debacle!

3. Melding van openbaarmaking van feitelijke - schandalige - gang van zaken op website.


Citaat brief punt-1:


Allereerst; ‘arme’ mw. J.M. - 1 vd. 2 secretariaatsmedewerkers - die ‘i.o.’ = in opdracht van de d.d. 15-04-2017 zelf-beklaagde ‘secretaris’ mw. mr. C.K. - die namens de eveneens d.d. 15-04 beklaagde deken mr. Van Empel had moeten reageren – werd vooruitgeschoven om ‘het vuile werk te doen’…!


Want:

Het is mij niet duidelijk wat u van het Hof verlangt’…

citaat uit uw kul Hof-brief d.d. 20-04-2017…

is echt ‘te triest voor woorden’. Dom-doen = hof!

Wat ‘n klucht; het ‘Sof’ gaat opnieuw keihard onderuit en iedereen kan dat op de website ‘real-time’ volgen, met betrokkenen genoemd!


Citaat einde brief:      Mijn oplossing in deze zaak is simpel:

1) als betreffende dekens Meijer en Van Empel ‘niet door het hof ontslagen’ zouden kunnen worden, dan dienen zij ‘de eer’ dan maar aan zichzelf houden en ‘uit persoonlijke redenen’ per direct terug te treden/ ontslag te nemen.


2) bevestigde vernietiging van het zeer partijdige, onheuse ‘ad-vies’ van deken Meijer met betrekking tot de Hopmans-klacht en behandeling van de Meijer-klacht door de deken van de Orde van A’dam.

Bij een (eventuele) weigering om - vrijwillig - terugtreden en/ of ad-vies’ van deken Meijer ter zake de Hopmans-klacht te vernietigen en/ of Meijer-klacht door Orde A’dam te laten behandelen:


3) het landelijk bestuur/ de algemene raad van de NOvA/ algemeen deken dhr. mr. B. van Tongeren dient ‘orde op zaken te stellen’.Afbeeldingsresultaat voor orde op zaken stellen
Uiteraard is Groenendijk bereid om nader met dhr. Van Tongeren in overleg te treden over ‘(voorstel tot) ontslag van beide dekens’.

d.d. 08-05-2017: voor kantoorbegin aan de NOvA en hof van Discipline? gezonden.

NOvA/ bestuur en CvT alsmede het hof van Discipline kunnen, moeten en zullen!

 • RE: 'Oplossing' van het hof is een 'diep-triest lachertje'... als u begrijpt - - wilt begrijpen - wat ik bedoel. Mijn oplossing is beter en rechtvaardig!


wo 10-5-2017 15:44

Van: Helpdesk NOvA 
<helpdesk@advocatenorde.nl>
Aan: drs. Groenendijk MSc.Geachte heer Groenendijk,

Bedankt voor uw bericht. - naschrift: mijn brief d.d. 06-05-2017 - De Nederlandse Orde van Advocaten neemt geen klachten in behandeling.

De tuchtcolleges zijn onafhankelijke - ? naschrift: dat blijkt niet het geval te zijn! - colleges waar de NOvA geen invloed op kan uitoefenen.


De Advocatenwet bepaalt in artikel 46c, vijfde lid, dat klachten over de deken worden behandeld door de voorzitter van het hof van discipline.

Wij kunnen u met uw verzoek niet van dienst zijn.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
R.H. - naschrift: geanonimiseerd
 • Een onafhankelijke? blik op het toezicht? van dekens... = College van Toezicht (CvT)... jaja; neen dus!
d.d. 10-05-2017:     Directe reactie Groenendijk op NOvA-kul (cc. hof)Deken Van Tongeren werd persoonlijk - per aangetekende brief - verzocht om in te grijpen bij escalerend NOvA-schandaal en als antwoord kreeg Groenendijk een kort mailbericht van naam-veranderende hel-pdeskmedewerker R.H. met slot-opmerking:

 • 'wij kunnen niets voor u doen'

O neen? Dat is niet de (gehele) waarheid...


aldus drs. Groenendijk MSc. -->


Betreft:

1. Kul-mailbericht hel?-deskmedewerker R.H. d.d. 10-05-2017 = onacceptabel.

2. Hoogmoed? van de Orde van Advocaten komt voor den val… toch, deken Van Tongeren?

3. Melding van openbaarmaking van feitelijke - schandalige - gang van zaken op website.
d.d. 11-05-2017:    Niet NOvA-bestuur maar CvT./ 'secretaris' Hoevers bevestigde doorzending aan... zichzelf!


'Hahaha';

 • 'Uw bericht is doorgestuurd aan het CvT van de NOvA'. Alsook: 'Ik leg uw bericht voor aan het college van toezicht. Daarna hoort u nader van mij


Hoogachtend namens het college van toezicht'.

Ontvangen d.d. 13-05-2017; wordt nog ingescand...


Ergo:


Het NOvA-bestuur/ algemeen deken Van Tongeren reageerde feitelijk op geen enkele wijze op mijn expliciete brieven d.d. 06-05 en 11-05-2017...

en dat is niet-'toevallig'...

maar een bewuste 'strategie van pogen aan - vereiste! - ingrijpen te ontkomen', aldus klager.

Inhoudelijk onjuist en dus onacceptabel (zie verder).
d.d. 17-05-2017: Hof valt opnieuw door de mand en bewijst zich als 'dubbele sof'!Want: citaat mr. A.K. (sof-'secretaris) d.d. 17-05-2017...

'Hierbij bevestig ik u de ontvangst op 11 mei 2017 van uw brief met bijlage van 11 mei jl. (naschrift: = mijn brief d.d. 10-05, verzonden d.d. 11-05). Het is onduidelijk wat u van het Hof verlangt. Als u een klacht wilt indienen gelieve duidelijk te vermel-den tegen wie en op grond waarvan. Hoogachtend, i.o. mw. J.M. namens 'griffier' mr. A.K.'

Afbeeldingsresultaat voor geheugenverliesAllereerst helpt Groenendijk het 2x sof/ mr. A.K. zich te herinneren dat reeds d.d. 15-04-2017 formeel klacht werd gedaan jegens 2e deken Van Empel en u dat dit vervolgens...

 • d.d. 20-04-2017 wel begreepUw klacht tegen de deken Zeeland-West-Brabant laat ik, in afwachting van uw nader bericht, even rusten. - waarop klager echter d.d. 06-05-2017 repliek af en rappel aan het hof zond ter zake ingediende Van Empel-klacht en nu 'opeens'...


d.d. 17-05-2017 'is het u onduidelijk wat u = klager Groenendijk van het Hof verlangt'...? Hahaha, wat een onzin... dubbele sof.

Waar bent u (niet) mee bezig? Schande!

 • Onafhankelijk tucht'recht'? Wat een kulWordt nog ingescand...


Een korte klacht met 3 punten werd bijna 5 weken geleden ingediend, het hof van Discipline drie weken later nogmaals 'met de neus op de feiten gedrukt' en 10 dagen later... reageerde het hof/ mr. A.K. 
wel op een cc.-bericht = brief aan de NOvA maar niet op de aan haar gezonden brieven met duidelijke klacht-indiening d.d. 15-04 en rappel d.d. 06-05-2017!


 • Wat een zooitje ongeregeld...!


Groenendijk stelt vast dat het hof van Discipline na hun 99,99% zekere antedateren van de 'verwijzingsbeslissing' van plv. 'voorzitter' Driessen-Poortvliet zich nu 2 'dommer voordoet dan zij is/ zou moeten zijn' en (nochtans)Heh? Ja; de tucht'recht'ers doen alsof ze het niet snappen en weigeren? om de ingediende, korte en bondige klacht jegens zich-onbehoorlijk gedragende klachtbehandelaar deken Van Empel... -

= vriendinnetje van beklaagd deken Meijer; hun soort dekt hun soort mensen? bah! -

...nochtans te snappen/ behandelen!

 • Jegens het hof = sof zonder Discipline zal aldus eveneens klacht - moeten! - worden ingediend.
NOvA-bestuur duikt en weigert in te grijpen terwijl Van Tongeren dat wel kan!


d.d. 17-05-2017: NOvA-bestuur/ (ook) voorzitter Van Tongeren antwoordt niet zelf maar laat wederom de hel-pdesk een reeds betwiste afwijzing herhalen... ditmaal door mw. mr. E. van der Meijden-Wijn, brief:


Geachte heer Groenendijk,

U stuurt onderstaande mail met bijlage naar het bestuur van de Nederlandse orde van advocaten. Tevens heeft u een brief met dezelfde inhoud naar ons gestuurd. In overleg met de algemeen deken beantwoord ik uw correspondentie per mail.

Zoals al in een eerdere mail aan u bericht kunnen wij niet voldoen aan uw ver-zoek. De Nederlandse orde van advocaten behandelt geen klachten over de tucht-rechtspraak. De tuchtcolleges zijn onafhankelijke rechterlijke colleges waar de NOvA geen invloed op kan uitoefenen.

De Advocatenwet bepaalt in artikel 46c, 
vijfde lid, dat klachten over de deken worden ingediend bij of gezonden aan de voorzitter van het hof van discipline. De voorzitter wijst een andere deken aan om de klacht te onderzoeken.


Vervolgens wordt de klacht beoordeeld door de raad van discipline. Voor zover ik begrijp is dat laastste in uw geval nog niet gebeurd, omdat u het niet eens bent met deze gang van zaken.


Uw klachten over de dekens moet u voorleggen aan
de tuchtrechter, de bevoegde instantie die oordeelt over het gedrag van de dekens.

Een andere boodschap kan ik u niet geven. De Nederlandse orde van advocaten kan u verder niet van dienst zijn.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse orde van advocaten
Mr. E. van der Meijden-Wijn
d.d. 18-05-2017Ontvangstbevestiging mijn brief d.d. 06-05-2017 door 'secretaris' mw. mr. A.L.H. Hoevers die meldde dat:


'Uw bericht is doorgestuurd aan het college van toezicht van de NOvA. De reden hier-voor is dat college tot taak heeft om toe te zien op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekens.'

Met recente, andere vechtscheidingszaak d.d. 21-09-2016 met (ook) negatieve CvT-ervaringen.


d.d. 18-05-2017: CvT reageerde voor 2e keer/ Hoevers met... wij willen niets doen!

 • Enkel reactie op mijn brief d.d. 06-05 maar negeren 10-05-2017 terwijl deze 2e brief direct per mail (enkel cc. aan hof) aan de NOvA en aansluitend per aangetekende post werd verzonden!Citaat Hoevers:

'Deze taak is een vorm van systeemtoezicht. Dat houdt onder meer in dat het CvT geen taak of be-voegdheid heeft ten aanzien van klachten over de wijze waarop dekens klachten in individuele gevallen behandelen.

Het college kan daarom geen oordeel uitspreken over de kwesties die u voorlegten daar ook niet op andere wijze in treden.
Reactie op NOvA-bestuur en CvT:

 • Veel poeha en blablabla... want; het college van Toezicht kan - als ze wil - en moetdan wel het NOvA-bestuur m.i. wel degelijk ingrijpen.


'De kwesties' die Groenendijk voorlegt, betreffen namelijk geen inhoudelijk zaken - geen individuele geval - maar systeemfouten... in de personen van dekens Meijer en Van Empel die de boel pogen te besodemieteren (hoor en wederhoor niet toegepast en meten met 2 maten enzovoorts!

En ja, uiteraard is het dan de taak van het NOvA-bestuur/ mr. Van Tongeren in zijn hoedanigheid als voorzitter van die club of in zijn (dubbel-)functie als de algemeen deken om in te grijpen!

 • Of zegt de NOvA/ het CvT... herhaald bedriegende dekens... 'normaal bij klachtbehandeling te vinden'? Hoort dat bij 'het systeem'? Neen, toch?!


Nogmaals: niet inhoudelijk, gezien maar enkel betreffende - bewezen en structurele -onbehoorlijke proces wan-orde. Zulke 'advocaten' die tevens de 'belangrijke' functie van deken vervullen, dienen - pro-actief - door de NOvA zelf uit hun gilde verwijderd te worden in plaats van geen strobreed in de weg gelegd, laat staan te worden aangepakt.

Het is precies de omgekeerde wereld: in plaats van 2 dekens te (laten) corrigeren (ontslag is passend/ vereist aldus klager) verkoos de NOvA het om de recht-zoekend burger Groenendijk te 'pogen te overbluffen'... nietwaar?

 • Dat pikken we niet; wie denken deze not-'abelen' wel niet dat ze zijn/ (n)iets voorstellen?! 

Want 'ingrijpen/ actie ondernemen'... dat kan de NOvA/ het CvT; kunnen zij wel degelijk, al is het wat anders (minder direct) dan door Groenendijk werd verzocht.Afbeeldingsresultaat voor met uw eigen woorden om de oren geslagenOp de website van de CvT staat namelijk te lezen:

Taken en bevoegdheden van het CvT

Het college van toezicht is per 1 januari 2015 ingesteld bij de Advocatenwet als onafhankelijk
- ? - orgaan van de Nederlandse orde van advocaten.

Het college van toezicht heeft tot taak om toe te zien op de werking van het toezicht op advocaten en de behandeling van klachten over advocaten door de lokale dekens. Dit is een soort systeem-toezicht; het college heeft geen taak ten aanzien van individuele klachten over advocaten of over dekens. Tevens heeft het college tot taak om beleidsregels vast te stellen voor het toezicht en de klachtbehandeling, die bindend zijn voor de dekens. Op deze wijze kan het college zorgdragen voor een consistent toezichtbeleid.- reactie: Groenendijk vindt dit nogal tegenstrijdig/ halfbakken en
een schijn-oplossing voor falende advocatuur, inclusief gilden - 

Daarnaast kan het college het hof van discipline verzoeken om een deken te schorsen in, of te ontheffen van de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling. Aan de jaarlijkse vergadering van een orde in het arrondissement kan het college verzoeken om een deken te ontslaan en een andere deken te kiezen.


De voorzitter van het college - mr. Van Tongeren! - kan aanwijzingen geven aan een deken over de uit-oefening van het toezicht, nadat hij de andere twee leden van het college heeft gehoord.

 • Hoezo kan NOvA/ bestuur of CvT = beiden met voorzitter mr. Van Tongeren dubbele pet... 'niets doen?Hij heeft feitelijk 3 opties tot zijn beschikking:

   1) kan hof van discipline verzoeken om een deken te schorsen in, of te ontheffen van de uitoefening van het toezicht en de klachtbehandeling.

   2) aan de jaarlijkse vergadering van een orde in het arrondissement kan het college verzoeken om een deken te ontslaan en een andere deken te kiezen.

   3) de voorzitter van het college - mr. Van Tongeren! - kan aanwijzingen geven aan een deken over de uitoefening van het toezicht.


Ergo: de melding van mr. Hoevers is of niet juist...
dan loog zij op schrift met haar handtekening eronder
(aangifte van valsheid in geschrifte?!) en weigert de 
NOvA 'orde op zaken te stellen'. Zij kan wel, maar
steunt onbehoorlijke dekens Meijer en Van Empel...

Of doet zij nu alsof zij niet begreep welke 'kwesties' niet-acceptabel c.q. poogde dit als 'individueel geval te duiden' terwijl evident systeem-falen aan de orde is...?!


 • Begrijpt het CvT/ de NOvA zelf niet wanneer zij niet/ juist wel dient in te grijpen om de advocatuur te zuiveren van zulke gilde-leden en het functioneren/ de geloofwaardigheid te beschermen?! Kennelijk niet.Niet alleen in mijn klachtzaken maar in alle individuele zaken bij elkaar kunnen de be-klaagde dekens MeijerVan Empel niet-vertrouwd worden en maken een behoor-lijke klachtbehandeling - in alle gevallen - onmogelijk. Zij deugen - aangetoond - niet en gedragen zich eenduidig niet... zoals van een advocaat, zeker in hun deken-posities, verwacht mag/ moet worden.

Enkele reis uitgang dus... dat de NOvA dat zelf niet inziet/ wenst toe te geven, maakt Groenendijk zeer wantrouwend naar hen toe. Want: 1 + 1 = 3... iedereen begrijpt dat het 'stinkt, stinkt, stinkt' bij de NOvA... van laag tot hoog; van Den Haag, via R'dam naar Breda enzovoorts.De algemene raad bestuurt de NOvA. De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. Het college van afgevaardigden kiest de algemeen deken.Bart van Tongeren, algemeen deken

“Ik ben mij er van bewust dat de advocatuur nog wel eens in een slecht daglicht wordt geplaatst. Maar dan heb je het over een klein deel van de 17.500 advocaten.

Het merendeel werkt snoeihard en gaat door het vuur voor zijn of haar cliënt. ???


Iedere advocaat die op het tableau staat moet beseffen dat hij of zij onderdeel is van een beroepsgroep en met zijn of haar handelen het imago beïnvloedt. Een kwestie van de lange adem, maar ben ik er van overtuigd dat de advocatuur uiteindelijk het imago gaat krijgen die het verdient: 

 • als belangrijke hoeder van de rechtsstaat, die in ons land gelukkig op een hoog niveau staat.”


Kuchkuch, verslik... gelooft Van Tongeren dit echt? Ikke zeker niet.

 • Groenendijk meent dat hij slechts pretendeert/ doet alsof omdat ook hij weet - zie boven - dat de dagelijkse advocaten-praktijk er heel anders... tegengesteld uit ziet. Het stinkt enorm bij de Wan-Orde en het Sof.


En kennelijk wil Van Tongeren dat helemaal niet veranderen... alleen maar meer geld voor de gildeleden/ 'zijn advocaatjes' in het hele land.

Ook bij de zogenaamd 'onafhankelijke? tuchtrecht-spraak' van het Sof zonder Discipline ruikt het helemaal niet fris...

dat zijn de trieste! en schokkende (?) feiten


Onacceptabel.


Delen van dit artikel wordt gewaardeerd
(weer) dank daarvoor!
Mede namens de meiden.No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia