zondag 14 mei 2017

Advocaat mr. J.J. Verbeke weigert niet alleen te zeggen waar mijn drie ontvoerde kinderen zijn, maar liegt ook keihard in haar 'verdediging'...!Op 14 maart 2017 zond volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk dit mailbericht aan, nog steeds, de m.i. zeer arrogante 'advocaat van - 3x kinderen-ontvoerende 'moeder' - Solvig S.:Uw cliënte Solvig S. ontvoerde 3x onze 3 kinderen en weigert al maandenlang ouder-informatie en nakoming van de belregeling...

...dat is toch niet goed, mw. mr. Verbeke?!


di 14-3-2017 16:40
Van: drs. Groenendijk MSc .

Aan: mr. Verbeke Advocaat moeder hannekeverbekejra@gmail.com


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

Bussum, 14 maart 2017
Mevrouw Verbeke/ advocaat van 'moeder' Solvig S.
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,


1. allereerst verwijst deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk u naar meest recente publicatie over het - mede dankzij uw toedoen wederom geësca-leerde - PAS-familiedrama, d.d. 14-03-2017:


Belangenverstrengeling helder: advocaat van 'moeder' - mw. mr. Verbeke - en zeer bijzondere curator - mw. mr. Hopmans - zitten samen in het VJAR-bestuur!

Kennis van zaken? In het belang van kwetsbare minderjarigen? Niet bij VJAR!


2. vervolgens wijs ik u expliciet op de volgende vragen:

Bijvoorbeeld:

  • Waar zijn mijn drie dochters...? waarheen heeft 'moeder' S.S. onze meiden voor de 3e keer ontvoerd...? waar houdt zij hen (en zich) verborgen...?
  • Hoe gaat het met ook mijn meiden...?
  • Waarom komt uw cliente, mw. Solvig S. haar verplichtingen niet na zoals door de rechters werd vastgelegd...? 


3. Groenendijk verzoekt hierbij met klem en gaarne per ommegaande (uiterlijk d.d. 16-03-2017):

a) opheldering over de huidige verblijfplaats van de kinderen c.q.

b) gemaand 'cliënte tot zinnen te brengen' = de verplichting tot nakoming van ouderinformatie en de bel-regeling.

Uiteraard wordt uw - spoedigste - reactie andermaal gepubliceerd.


met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.
rechtzoekend burger, volhardend vader

Luctor et emergo
- in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetge-ving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadres-seerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.
Medewerking aan = instemming met 3e kinderontvoering en PAS-familiedrama!


Omdat er geen enkele reactie van mr. Verbeke ontvangen mocht worden...

...zij negeerde vader van deze kinderen volkomen;

publiceerde Groenendijk d.d. 07-05-2017 een artikel speciaal over haar persoon/ 'werk'zaamheden en verhuis-escapades en werd zij per mail op directe wijze aangesproken:

'Verzwijgt (nog) advocaat J.J. Verbeke waar 3 ontvoerde meiden zijn en... weigert de volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk nu hulp?! Advocaat Verbeke weet waar drie ontvoerde kinderen zijn... maar zwijgt!'


'Advocaat' mw. mr J.J. Verbeke - 'moeder' Solvig S. haar 'steun en toeverlaat' - weet waar mijn drie sinds d.d. 27-06-2016 tijdens t/m d.d. 03-08 lopende ondertoezicht-stelling, ontvoerde dochters zijn, maar weigert dat te melden! Dat is schokkend...

Nu reageerde advocaat van 'moeder' wel en toonde mr. Verbeke zich arrogant!


Uw email van 7 mei 2017
ma 8-5-2017 13:34
Van: JRA hannekeverbekejra@gmail.com
Aan: drs. Groenendijk MSc.


Geachte heer Groenendijk,

Zojuist nam ik kennis van uw email van 7 mei jl., waarin u verwees naar uw email van 14 maart jl., waarop ik inderdaad niet heb ge-antwoord.

Ook
op de vragen in uw brief van 7 mei zal ik niet antwoorden.

Ik deel u wel het volgende mede:

> er is geen sprake van kinderontvoering, aangezien u al lang voordat de moeder met de kinderen vertrok geen gezag meer had over de kinderen (en er inmiddels ook geen omgangsregeling meer was)

> het moge duidelijk zijn dat ik als (voormalig) advocaat van de moeder aan de wederpartij en derden geen mededelingen wil
kan en mag doen (beroepsge-heim), tenzij de moeder mij daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft, hetgeen niet het geval is.


Hoogachtend,

Hanneke Verbeke
Advocaat familie- en jeugdrecht

Lichtenauerlaan 102-120, 3062 EM Rotterdam

Postbus 4365, 3006 AJ Rotterdam
T 010 7982403 M 06 57998581 F 010 4665868
Mijn repliek op deze kul van (nog) advocaat van de 'moeder', mw. Verbeke:


Leugen Verbeke-1:

   'Er is geen sprake van kinderontvoering
   ingaangezien u al lang voordat de moeder
   met de kinderen vertrok geen gezag meer
   had over de kinderen'Reactie:

1. Haar bewering is onjuist; weliswaar werd - geheel ten onrechte - door mw. mr. Van Belzen mijn vaderlijk gezag afgenomen, maar de kinderen stonden op moment van ontvoering - d.d. 27-06-2016 - onder het gezag/ toezicht van de gecertificeerde instelling van de jeugd'zorg'/ SVMN; dit in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 zoals door de rechters in hun belang was geacht.

Deze 'advocaat van de moeder'... weet dondersgoed dat onttrekking aan het toe-zicht van SVMN door haar cliente/ 'moeder' Solvig S. conform artikel 279 wetboek van Strafrecht gelijk staat aan (internationale) kinderontvoering!


Een juridische les van school'meester' Groenendijk voor (bent u echt?) 'meester' in de rechten'-Verbeke:


     Wetboek van Strafrecht: Tweede Boek.
     Misdrijven

     Titel XVIII. Misdrijven tegen de persoonlijke
     vrijheid

     Artikel 279 lid 1. Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het
     wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit 
     desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf
     van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.


2. Niet ontvoerd/ onttrokken aan mijn (afgepakte) vaderlijk gezag maar onttrokken aan het gezag van jeugd'zorg' = ontvoerd tijdens het toezicht van SVMN - 'gezins'-voogd mw. M.K. en team'leider' dhr. S.S. - die direct meldden 'niet te weten waar de kinderen zijn' en aldus werd de tenuitvoerbrenging van de geldende ots-beschik-king onmogelijk (gemaakt).

  • Feit: 'moeder' Solvig S. ontvoerde onze drie kinderen voor de 3e keer tijdens lopende ondertoezichtstelling. En ja, dat is keihard strafbaar!Leugen Verbeke-2:

'(en er inmiddels ook geen omgangsregeling meer was)


Reactie:

1. Haar bewering is onjuistweliswaar werd - geheel ten onrechte - door haar VJAR-vriendin; de zeer bijzondere kinder = moeder-curator Hopmans geblokkeerd 'omdat' - volgens haar = kul; smerige leugens! - 'de veiligheid van de kinderen in de meest ruime zin van het woord in gevaar is = zou zijn...'.

Onzin! Zie de laatste 3 papaweekend-verslagen; het 56e, het voorlaatste 57e  en het 58e (laatste weekend)-verslag en geniet mee van de lieve boodschap van de middelste en jongste dochter op ons krijtbord op de wc - op zondag d.d. 23-03-2014.

De kinderen wilden wel naar hun PapaErik toe... de blokkade van Hopmans was niet in hun belang maar enkel en alleen voor 'de moeder' bedoeld! Dit was en is nog steeds georganiseerde vader-vervreemding van overheidswege/ 'dankzij' o.a. die 'moeder'-curator Hopmans; luister naar en huiver bij haar curieuze 'taak'opvatting... in publicatie d.d. 03-01-2017.


2. Er was wel degelijk een omgangsregeling waarvan de rechtbank Gelderland/ mr. Van Son alle partijen de opdracht gaf om 'alles in het werk te stellen om deze te her-stellen'... maar wat deden partijen:


Deze vader deed meerdere pragmatische oplossingsvoorstellen maar die werden afgewezen; ook wist vader PAS-expert dhr. Zander be-reid tot onderzoek en bemiddeling maar hij werd - met een wettelijk-onmogelijke! -  'beschikking' ontslagen... voordat iets bereikt kon worden;

De 'gezins'voogd van SVMN en de zeer bijzondere moeder-curator Hopmans deden... 8 maanden helemaal niets.

  • Geen eigen initiatief of redelijke poging... niets

En neen, ook de 'moeder' Solvig S. dan wel haar 'advo-caat' Verbeke deden geen enkele (echte) poging tot omgangs-herstel... kinderen hun vader afpakken, was/ is namelijk precies wat - ziekelijk-egoistische - 'moeder'/ mw. S.S. altijd wil(de)!

  • Bewust en met voorbedachte rade... werden de kinderen hun vader onthouden en zij ondertussen door hun 'moeder' 'bespeeld = gemanipuleerd', aldus vader Groenendijk. Arme drie meiden.


Groenendijk herhaalt:

  • Misdaad mag nooit lonen en dit vergeef ik 'moeder' Solvig S. nooit...!
Leugen Verbeke-3:

'Het moge duidelijk zijn dat ik als (voormaligadvocaat van de moeder aan de wederpartij en derden geen mededelingen wilkan en mag doen (beroepsge-heim), tenzij de moeder mij daarvoor nadrukkelijk toestemming geeft,
hetgeen niet het geval is.'Reactie:

1. Haar bewering is onjuist; hoezo 'voormalig' advocaat... u bent nog steeds 'in dienst van criminele 'moeder' Solvig S.'. (althans dat is wat zij beweert). En dat kennelijk zonder scrupules?!

Over de ruggetjes van 3, nu 3x ontvoerde meiden... mijn drie dochters!

  • Dat pik ik niet, Verbeke... van niemand niet!2. Uiteraard begrijp ik wat 'beroepsgeheim' inhoudt... maar doet u dat ook?


Want: als advocaat (tenminste indirecte/ passieve) medewerking verlenen aan voortdurende, internatio-nale kinderontvoering... dat valt - naar mijn 'simpele? overtuiging!' - niet onder uw beroepsgeheim.

U maakt zich m.i. namelijk daarmee...

...zelf schuldig aan een misdrijf/ overtreding van de gedragsregels advocatuur;

medewerking aan kidnapping sinds d.d. 27-06-2016!, nietwaar?!3. Ook op de vaststelling dat uw cliente Solvig S. zich niet houdt aan door recht-bank Arnhem vastgestelde 2-maandelijkse ouderinformatie en belregeling, 19:00 uur op maandagen... weigerde deze (nog) advocate Verbeke te antwoorden.

Jaja; negeren van de geldende beschikking en zij wilkan en mag dat zeker! - niet eens trachten om de 3x onze 3 kinderen-ontvoerende 'moeder'... tot de orde te roepen? Althans, daarvan werd niet bericht door deze advocaat.

Hoeveel 'hart voor kinderen' heb je dan, ook moeder? mr. Verbeke?

  • Niets meer te 'verstoppen' of 'huichelen'... 'u bent er ook bij'.Keihard, net zoals u zich in deze 'zaak/ casus' = PAS-familiedrama als 'advocaat van de moeder' opstelde/ -t.

Weten
 uw kind(eren)/ ouder(s) 'hoe goed u uw werk doet en waarmee u eigenlijk echt uw geld binnenbrengt'?

Zij zullen zich voor u gaan schamen...
althans, dat zouden ze moeten doen, want:

'ook u?', mw. Verbekeheeft m.i. 'reddeloos verloren'!Tip: 'hoe harder ze schreeuwen en hoe arroganter ze doen... des te minder inhoud ze hebben', klopt heel vaak.


En m.i. geldt dat ook bij:

  • mr. (Jo)hanneke J. Verbeke!

Wie-o-wie helpt ons nog aan een mooiere foto?
Veel dank; Nederland moet echt gewaarschuwd worden voor deze (nog) advocate.

Zoals in de video aangekondigd zal bij de Orde van Advocaten te R'dam spoedig een passend klaagschrift ingediend en uiteraard weer gepubliceerd worden.


Delen van dit artikel wordt gewaardeerd; dank daarvoor!
Mede namens de meiden...No justice, no peaceStop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - schoolmeester
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia