zaterdag 29 april 2017

Ik haat: 'je kunt niet op tegen jeugd'zorg'... je verliest het toch'. Geef uw kind(eren) nooit op; wij verenigen tegen kinderjatters en zullen winnen!

Hoe je na klachtindiening jegens zeer partijdige en onredelijke 'hulp'verleners gecon-fronteerd wordt met een niet-behoorlijke, niet-onafhankelijke klachtbehandelaar; de SKJ. Van de regen in de drup. Behandelend 'voorzitter' Jacquemijns moest gewraakt worden en; geef nooit op... wij gaan ons verenigen; terug met onze eigen kinderen!Helpt jeugd'zorg' kind(eren)/ ouder(s) naar de knoppen? Parasiteren ze op ellende?


Op 13 maart jongstleden publiceerde volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk dit overzichtsartikel over schandalige! wijze van klacht'be-handeling' door de SKJ. Dat is de Stichting Kwaliteits?management die verantwoordelijk (gemaakt) is voor de afhandeling van o.a. klachten over geregistreerde medewerkers van de jeugd'zorg'. Niet omdat 'klagen nu eenmaal een NL-hobby is', maar omdat de jeugd'zorg' met wie je te maken kreeg... dermate slecht = onredelijk, partijdig en soms zelfs crimineel bleek dat dit absoluut noodzakelijk werd.

Als u zelf met hen te maken zou krijgen - moge wie dan ook dat verhoeden - met der-gelijke jeugd'zorgers' dan weet u dat dit - bijna altijd! - niet aan u ligt... u bent zeer waarschijnlijk helemaal geen 'slechte ouder'... laat hen u of anderen zoiets nooit wijs (proberen te) maken! Dat beweren ze alleen - waar of niet waar, dat doet er helemaal niet toe; het is enkel en alleen - om 'hun business' te kunnen starten!


De standaard 'werk'wijze van jeugd'zorg'

Als een (uw?) kind bijvoorbeeld 'een pleister nodig' heeft voor 'n kleine schram op de knie na een val met het cross-fietsje, dan... is het de 'hulp'verlening die 'een gecompliceerde armbreuk vaststelt' en is lekker buitenspelen bij de rechter volgens hen; 'een directe bedreiging van de gezonde ontwikkeling' en u als liefhebbend ouder, volgens hen, 'verkeerd bezig'; wat een kul

 • Lariekoek, maar dat schrijven die 'hulp'verleners wel op in hun rapporten naar de 'recht'bank die... dat nog wenst te 'geloven' ook!


Zo gaat het in de praktijk van de jeugd'zorg', beste mensen. 'Van een mug wordt een olifant gemaakt' en als dat niet lukt(e)... dan 'liegen en bedriegen ze wel eventjes/ doorlopend', aldus Groenendijk en vele tienduizenden lotgenoten (kinderen, vaders en moeders) met hem.

Echt waar; vraagt u het de - helaas - 'ervaringsdeskundigen' maar.. die zullen (bijna) allemaal hetzelfde vertellen! Het zijn geen professionals en neen, 'zij van jeugdzorg' = nu 'Veilig Thuis?'-kliek behartigen helemaal niet de kinderbelangen... integendeel. Dat zijn de feiten, ook als u dat misschien niet leuk vindt/ zou willen lezen... helaas.

Geloof alstublieft niet de - misleidende! - 'zielige reclames' op tv... die u proberen te overtuigen van 'de goede bedoelingen van deze jeugd'zorg'ers en aanverwante 'hulp'-verleners! Ze houden namelijk niet op, niet vanzelf.

 • Als u werkelijk hart voor kinderen heeft, leest u verder; kom 'in opstand'!Door meestal 'dwazevaders' - en 'dwaze? moeders' die zijn er ook -  te steunen en niet in het smerige 'verweer' van de jeugd'zorg' te trappen alsof al die vaders en moeders 'verward, aan de drugs of te dom' zouden zijn!

Neen, heel 'gewone ouders' worden hun kinderen afgepakt en nog veel erger:

vele kinderen worden geheel onterecht! hun lieve, zorgzame en goede ouder(s) afgenomen...

en dat is en blijft... onacceptabel. • In plaats van een kind(-eren en/ of ouder(s) te helpen indien dat nodig is... 'helpt' jeugd'zorg' een goed gezin juist 'naar de knoppen'. Jarenlang ellende, pijn en verdriet; dat is de 'hulp'verlening waar de jeugd'zorg' heel goed in is. Denkt u nu niet: 'het zal wel meevallen; dit zijn incidenten', want het valt niet mee en het is structureel...

dit niet-de-kinderen-maar-zichzelf-op-1e-plaats-zettende jeugd'hulp'verleningssysteem is door en door ziek/ corrupt, aldus Groenendijk en aan een zeer grondige schoonmaak toe met als 1e kinder-beschermende maatregel:

Het ontslag op staande voet van alle 'Veilig Thuis' en aanverwante organisaties-besturen alsmede de gehele Raad van de Kinder'bescherming'.

 • Red de kinderen, ontsla en soms; strafvervolging van deze 'types'!


Eventuele problemen oplossen... dat doen ze helemaal niet; dat willen ze ook niet (echt). 'Want' dan kunnen ze namelijk niet meer aan het/ de 'gevangen kind(eren) en ouder(s)' 'verdienen'... neen; jeugd'zorg' zal 'zo lang mogelijk zeuren of andere zaken verzinnen' om maar geld te kunnen incasseren. Dat is de praktijk die ik ervoer/ hoor!

 • Over de ruggetjes van minderjarigen en van de ouder(s), vaak vader(s).


Die vaders (en soms moeders) kunnen dan 'kiezen';

 • 'ja en amen zeggen tegen 'hulp'verleners en hopen dat ze hun kind(eren) ooit weer - af en toe, onder toezicht; als ze 18 zijn? - 'mogen zien'
  
 • of ze pikken het niet en verweren zich maar worden dan (meestal) helemaal kapotgemaakt en geven hun verweer 'moe-gestreden' zelf op...


Deze Groenendijk volhardt. Weg met 'hel-'verleners!Want: alle - onomstotelijke! - bewijzen in mijn jarenlang verweer tegen onprofes-sionele 'hel'-verleners en de facto criminele 'recht'ers zijn verzameld en tonen aan dat 'het systeem'...

 • inderdaad zo kapot = corrupt als wat is'.De waarheid en mijn echte liefde voor 'mijn' drie dochters duren echter het langst; 'opgeven' = mijn meiden in de steek laten, staat niet in mijn woorden-boek.

Onze drie dochters hebben mij nodig en
andersom ook; daar komt niemand tussen...

Niet hun - helaas - ziekelijk-egoistische 'moeder' en ook niet 'de Nederlandse overheid of jeugd'zorg'.


 • 'Ze' aan zelfs zo ver dat niet-hulpbehoevende kinderen... 'hulp' opdringen en parasiteren op andermans/ vrouws 'kapot-gaan'. Dat is jeugd'zorg' anno... nu; onbestaanbaar en absoluut niet-'in het belang van onze/ alle kinderen'.


Wij moeten deze smerige jeugd'zorg' stoppen... omdat zij de kinderbelangen hele-maal niet plachten te behartigen maar juist vertrappen!

Die echte ouder(s), meestal vaders soms moeders, 'bestraft' als zij in opstand komen en hen chanteert met 'wel/ geen omgang met uw kind(eren)'...

Uit naam van de overheid, uit naam van niet-mijn 'koning' WA. Alstublieft beste Nederlanders, word wakker en pik dit evenmin:


 • Red onze (klein-)kinderen, stop jeugd'zorg'!

Klagen over jeugd'zorg'? 'Niet omdat het kan, maar omdat het moet'...!


Klagen vanwege 'hulp'verleners die niet-professioneel = 'partijdig en onredelijk' blijken en niet de kinderbelangen behartigen maar eigen 'macht en geld' is niet alleen keihard nodig maar het minste/ enige wat een 'boze' = echte ouder dan moet/ kan doen'.

Niet omdat het kan, maar
omdat het keihard nodig is...!

Voorleggen aan 'een onafhankelijke, kundige com-missie van experten' is 'de weg die afgelegd moet worden' en zij zal dan 'alles afwegende een eerlijk en kundig oordeel geven waaraan partijen zich te houden hebben'. Dat is de theorie.


Een onafhankelijke, kundige klachtbehandeling is hierbij van doorslaggevend belang = essentiele voorwaarde, daar is iedereen het over eens. Maar helaas... in de ervaren praktijk (b)lijkt de afhandeling van klachten door deze SKJ eerder op:

 • 'Systematische Kindermishandeling Justificeren', aldus Groenendijk.

Want: niet alleen tegen de 'hulp'verleners van jeugd'zorg'/ 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland' moest klacht worden gedaan maar ook tegen klacht'behandelaar' SKJ die - bewust verkoos om?! - zich eveneens... niet-onafhankelijk en niet-behoorlijk te gedragen!


Van een betrouwbare, kundige en klachtbehan-deling conform vereisten van de wet, is absoluut geen sprake, aldus Groenendijk, zoals in detail op deze site werd aangetoond. 

Het gezegde:            'de ene crimineel dekt de andere crimineel', (b)lijkt ook hier op te gaan?!

Ja, beste mede-Nederlanders; 'je mag klagen', maar verwacht u daar niets van - zeker geen be-hoorlijke en onafhankelijke klachtbehandeling zoals vereist is conform Awb. H9 klachtrecht...

 • In SKJ-praktijk komt daar niets van terecht; schandalig/ onacceptabel.
Rechter: 'alles doen om omgang te herstellen'; maar SVMN deed helemaal niets!


In deze casus = ons PAS-familiedrama, gaat het om jegens de 'gezins'-voogd mw. M.K. van 'niet-Samen niet-Veilig Midden-Nederland' ingediende klacht waarbij opgemerkt wordt dat... ook jegens de team'leider' dhr. S.S. klacht werd gedaan, maar hij niet bij de SKJ geregistreerd bleek te staan - is dat niet verplicht, ook voor hem?! - en aldus 'niet naar tuchtrecht/ bij SKJ aan te klagen is'. Hoezo (niet)?

 • Ergo: de 'baas' blijft buiten schot en de medewerker moet zich wel komen verantwoorden? Ook dit is een vaak-voorkomende 'oplossing'; schandalig!


Opmerkelijk: deze team'leider' S.S. was d.d. 03-03-2017 wel aanwezig bij gestaak-te hoorzitting vanwege - helaas noodzakelijk geworden - wraking van behandelend 'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns. De belangrijkste klacht jegens de SVMN- 'gezins'-voogd M.K. en - zich niet-verantwoordende - team'leider' S.S. luidde:

Hoe kan het dat nadat de rechter aan alle partijen, dus ook aan SVMN, de duidelijke opdracht gaf om 'alles te doen om het contact tussen de drie kinderen en hun vader te (laten) herstellen' maar... de 'gezins'voogd, de team'leider' en de 'zeer bijzondere' moeder-curator Hopmans... allemaal, helemaal niets deden. Niets.


De opdracht van rechter mw. mr. Van Son negeerden en dat pas 8 maanden later op volgende familie'recht'szitting aan haar en overige leden van toen meervoudige kamer - mr. Van Leeuwen en mr. Van der Mei - mededeelden...

...onderwijl de door vader tot bemiddelingPAS-onderzoek bereid gevonden expert dhr. J. Zander samen met de 'recht'-bank op - aantoonbaar! - corrupte wijze te hebben geloosd...

en daarvan vervolgens; 'de vader, de schuld te geven'? 


Gatverdamme!

 • Wie denken deze personen bij de 'hulp'verlening en het 'Paleis van Misdaad' wel niet dat u bent? Misdadigers die kinderen onteren en de wet minachten!Jegens de 'vriendin? van de advocaat van de 'moeder' - samen in hetzelfde VJAR-verenigingsbestuur; zij als 'voorzitter' en haar vriendin/ mr. Verbeke als 'penning-meester! hoe bedoel je (schijn van) belangenverstrengeling! Jegens de 'zeer bijzondere' moeder-curator, mr. Hopmans werd bij de Orde van Advocaten een vergelijkbare tuchtklacht ingediend maar ook daar bewijzen de behandelaars zich als niet-edel-gestrenge 'dames? en heren?'...


En neen, dat is wederom niet-'toevallig' maar in - bewust - samenspan... 'want' deze smerige zaak 'ma niet bij het grote publiek bekend worden'.

Dan gaan zij namelijk allemaal... de gevangenis in!

Want dit is echt zo smerig, kunt u zich niet voorstellen?

Op mijn (grote) vaderhart gezworen;
jawel... het is nog veel erger dan u denkt.


 • Alles wat gepubliceerd wordt, is 100% waar en (kan) met onomstotelijke, schriftelijke en/ of audio- en/ of video-bewijzen gestaafd (worden)...!Klachtbehandeling SKJ 'n schijnvertoning? Ja, zegt klager en aldus gewraakt!


Ontvangst van mailbericht van de - inmiddels 3e - secretaris van de SKJ met melding van doorzending naar de wrakingscommissie - maar geen namen van de voorzitter/ leden aldaar vermeld! - en als bijlage;

het - door haar opgestelde! - 'proces-verbaal' van 'krom-'zitting d.d. 03-03-2017:VERTROUWELIJK - hoezo? ook op die vraag; geen SKJ-antwoord! - wrakingsverzoek 16.075T-W, behorend bij zaak 16.075T


do 20-4-2017 16:45
Van: Tuchtrecht | SKJ <tuchtrecht@skjeugd.nl>
Aan: vader/ drs. Groenendijk MSc.Proces Verbaal 16.075T.pdf216 kB

(komt in volgend artikel; geanonimiseerd enz.)


Geachte heer Groenendijk, 

U heeft op 3 maart 2017 mondeling ter zitting een wrakingsverzoek ingediend. Ik heb conform art. 1.2 van het Wrakingsprotocol de gronden van uw verzoek schriftelijk vastgelegd.

Het proces-verbaal van de zitting, met daarin het wrakingsverzoek omschreven, treft u bij-gaand aan

Op grond van artikel 3.1 van het Wrakingsprotocol zal aan mw. mr. E.M. Jacquemijns een schriftelijke reactie worden gevraagd op uw wrakingsverzoek.

 • De behandeling van uw klacht in de hoofdzaak wordt geschorst totdat de wrakingskamer een beslissing heeft genomen. 

Ik verzoek u nadere berichtgeving betreffende het verloop van de procedure af te wachten.

Met vriendelijke groeten                                                      Stichting Kwaliteitsregister Jeugd 
namens het College van Toezicht,                                                   Jan van Eijcklaan 2 - 4
                                                                                         3723 BC Bilthoven

mr. N.J. 
secretaris                   


Groenendijk 'wacht niet af', maar zal uw/ SKJ 'proces-verbaal':

 • controleren, indien nodig corrigeren en de feiten publiceren!
Verenigt u: samen zijn we sterker dan zij/ die jeugd-in-zorgen brengers!


Oproep tot Actie-Actie-Actie!


Beste mensen, tot slot. Ik ben het zo zat. U ook?

Geconfronteerd te worden met dit soort ellende, dit soort bedrog, dit soort zogenaamd 'behoorlijke' klacht-afhandeling. Het overkomt niet alleen mij, maar ook vele duizenden andere vaders, soms ook moeders per jaar.


Mannen, vrouwen. Echte vaders, echte mannen.
Echte moeders, echte vrouwen; dit pikken wij niet.Wij moeten in opstand komen... samen tegen deze jeugd'zorg'! Gewoon, met z'n allen, duizend man en/ of vrouw eens een keertje - of steeds...


tot ze letterlijk niet meer om ons heen kunnen!

...om de 'recht'bank gaan staan; met honderd man gewoon eens een keertje die jeugd'zorg' gewoon eens de toegang tot hun pand belet-ten! Ja?!

Dan hebben we media-aandacht, dan verandert er wat! Samen sterker dan 'zij'...!

 • Niet pikken, niet huilen, niet opgeven maar: actie, actie, actie!En ja, uiteraard weet ook deze vader dat er al anti-jeugdzorg organisaties en -platforms bestaan, maar die (b)lijken soms of 'vooral met zichzelf bezig te zijn' of 'door de overheid te zijn getrold'... zoals er vele internet-reageerders - 'namens de overheid'; ja, daar krijgen ze voor betaald! - zijn die de publieke opinie (pogen te) bespelen en door 'de elite' gewenste rich-ting te duwen of 'opstandige' ouders = goede papa's en mama's (niet: Solvig S.; m'n ex) pogen te ontmoedigen.


Wij slaan - figuurlijk - terug en gaan ons organiseren in een actie-actie-actie-groep die.. het woord zegt het al, gezamenlijk (harde) actie zal gaan voeren.

Voor de deur van de jeugd'kapot-makers'
en de arrogante 'Paleizen van Misdaad'.

Nadere plannen worden uitgewerkt en indien u mee wilt doen...

...meld u reeds nu aan via de mail en geef svp aan welke organisatie u helemaal zat bent en waar (plaats/ locatie) + wanneer u tijd zou willen maken (periode/ tijdstip)'.

 • Een spandoek maakt weinig indruk; 1000 boze ouders wel.Wij moeten, helaas, met duizenden zijn en samen zijn we veel sterker dan 'zij'!


 • U bent toch ook enorm verdrietig, boos en demonstratie-bereid?

Meld u dan vast aan, dank en ik voel met u mee...!

Wordt vervolgd.


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia