zondag 5 maart 2017

SKJ weigert - in strijd met de wet - audio-opname van hoorzitting en heeft klaarblijkelijk 'veel te verbergen'; bewaking erger dan EBI Vught!


'Tas, jas en telefoon mogen niet mee' en geen opname van SKJ-hoorzitting:

In mijn jarenlang verweer tegen 'liegendebedriegende moeder' Solvig S., jegens kinder-onterende jeugd'hulp'verleners en versus criminele 'recht'ers dacht deze vader Erik Grrrr. 'alles wel gehad te hebben'... maar het kan toch nog erger worden dan ooit eerder werd meegemaakt.

Oprecht schokkend, al was ik/ waren ook mijn gemachtigde en toehoorder daarover niet verbaasd bij de SKJ/ in diep-triest, jarenlang PAS-familiedrama... over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en de (op)rechte rug van hun eigen en ook enige papa.

Luister en huiver: deel 1, 'Welkom? door bewaker N. en (bijna) 'alles' verboden'! Excuses voor 'wat gekraak in het midden'... daarna geheel ruisvrij (wordt tzt bewerkt).

Grote dank aan de lieve begeleiders mijnerzijds! Delen 2-3 volgen zsm... het is veel werk om netjes op te werken/ anonimiseren enz. Maar leest u svp verder:
Doordrammen met zelf-beklaagd 'voorzitter' leidde tot, aangekondigde, wraking:


Vrijdag 3 maart 2017 was het eindelijk zover...

Na 8 maanden onheuse SKJ-temporisatie werd dan toch gepoogd om mijn ingediende klacht jegens de onredelijke, partijdige en m.i. zelfs criminele 'gezins'voogd (geanonimiseerd;) mw. M.K. van 'niet-Samen niet-Veilig' Midden Nederland...

--------------------------------------------------------------------------------- 

Als haar naam toch voluit wordt vermeld dan krijgt deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. een dagvaarding op de mat vanwege 'schending van haar privacy'; maar...

dat zij in samenspan met haar collega's drie kinderen hun eigen vader liet afpakken...

is voor SVMN kennelijk 'niet/ van ondergeschikt belang' en vond de SKJ 'ongeschikt voor een openbare behandeling?! Opvallend is dat 'enkel haar initialen' voldoende waren om zeer negatieve reacties van diverse lotgenoten over mw. M.K. - inderdaad dezelfde - mevrouw te mogen ontvangen.

---------------------------------------------------------------------------------------------


...door de SKJ, Stichting Kwaliteit?sregister Jeugd of 'Systematische Kindermishandeling Justificeren'? als de benoemd klacht'behandelaar' op hoorzitting te laten behandelen in een kantoorpand te Bilthoven.

Gepoogd
inderdaad... maar helaas; tevergeefs.

 • Lees verder 'hoe welkom bij de SKJ' een/ de terecht-klagende burger(s) 'echt' is en waarom partijdig-'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns gewraakt moest worden.


Schokkend. Twee man - externe - beveiliging in-gehuurd, collusie van onbekende SKJ-'baas' die tijdens schorsing van de zitting met de advocaat van beklaagde 'niet-Samen niet-Veilig' Midden Nederland, mw. mr. Dik van DAS-'zorg'team overlegde maar weigerde om zijn naam te noemen, de niet-gemelde wisseling van 'twee-petten-op-secretaris' mw. mr. C.A. (wel aanwezig/ gezien in de SKJ-'vesting') door 3e 'secretaris' mw. mr. N.J., verbod op meenemen van jas, tas en opname-apparatuur, het later-inperken van door klager aangemelde toehoorders, het niet-toestaan van video- en/ of audio-opname, herhaald breken van SKJ-'beloftes', acceptatie van door beklaagde te laat-ingediende repliek en zo kan ik nog wel even doorgaan... oprecht schokkend.

 • Wie denken ze daar bij de SKJ wel niet dat ze (niet!) zijn?! Bah.Verwijzing naar ontluisterende voorgeschiedenis:

Zie bijvoorbeeld meest recente SKJ-artikel d.d. 25-02-2017:

Bij SKJ als 'toehoorder'-geweigerde journalist nu als 'gemachtigde' bij de hoorzitting ivm klachtbehandeling versus 'SVMN' = de jeugd-'zorg' aanwezig! Onbehoorlijke - initiële klacht- behandeling leidde tot klacht jegens de SKJ.

Met drietal ontluisterende telefoongesprekken van 'melder-van-misstanden'/ de journalist Nico van den Ham ter zake aanmelding en toestemming voor het maken van video-opname van hoorzitting op verzoek van klager (en desgewenst zónder de beklaagde M.K. of gemachtigde Dik van DAS en toehoorder team-'leider' dhr. S.S. in beeld te nemen).


Reeds vóórafgaande aan de zitting bleek namelijk dat er geen vertrouwen in een behoorlijke SKJ-klachtbehandeling met d.d. 12-34-2017 namelijk zelf-beklaagde 'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns en 'twee-petten-op-secretaris' mw. mr. C.A. ge-steld kón worden.

Klager waarschuwde aldus voor 'n ultra-korte hoor-zitting als de SKJ tóch zou 'doordrammen' met reeds partijdig gebleken 'voor-zitter' Jacquemijns... zij in dat geval, uiteraard, gewraakt zou moeten worden!
Zijn SKJ-huisregels in strijd met de wet? Wat heeft SKJ te verbergen? Veel.


Vergelijkbaar SKJ-'aquarium'
Zullen we de toegezonden SKJ-huisregels, zoals die ook op een - pontificaal geplaatst - bordje 'in het aquarium' stonden -

...een middels glazen wanden van bodem tot plafond, dito deur, afgescheiden kantoorgedeelte - waarin wij aan twee - zeker voor oudere bezoekers - onprettige picknick?!-tafels plaats mochten nemen - daarheen begeleidt door de brede? 'beveiliger/ bewaker N.' (hij wilde zijn 'naam en beeltenis' niet in de publicatie teruglezen; bij deze aldus gehonoreerd)' -

...samen eens doornemen?

Voor de VMBO-leerlingen op school in Amsterdam hanteren wij 'slechts' 5 simpele huisregels... de SKJ in het 'deftige Bilthoven' heeft er 10 'nodig'? Waarvan enkele direct in strijd met de wet zijn, aldus Groenendijk:Huisregels voor cliënten - wij zijn geen 'cliënten', maar bezoekers!


1. Bezoekers melden zich altijd bij het secretariaat. Logisch, akkoord. Echter:

Groenendijk, Wanner en Van den Ham werden bij de - gezamenlijk met andere huurders van het pand - hoofdingang door 'zich conform opleiding correct-gedragende en door de SKJ extra voor de hoorzitting ingehuurde'-beveiliger dhr. N. 'welkom' geheten en naar de receptiebalie (achter glas) begeleid. Na aanmelding - drie kwartier van tevoren ivm treintijden - mochten wij eerst bij de balie plaatsnemen en daarna naar 'het aquarium voor bezoekers' te leiden waar regelmatig SKJ-ers 'visjes kwamen kijken' in voorbijlopen naar hun 'werk'plek achter een groot zwart gordijn met rode stip erop; o.a. mr. C.A. 2x)


2. In de zittingszaal zijn telefoons of audiovisuele apparatuur niet toegestaan.

Wat heeft de SKJ te verbergen?


Telefoon op 'uit' ivm geen storing door beltones is nog 'te begrijpen'... echter:

het maken van visuele opnames = video, met beeld - is afhankelijk van de beslissing van de voorzitter maar...

het ontzeggen van (de mogelijkheid om als deel-nemer aan het gesprek of met zijn/ haar toestem-ming) maken van een audio-opname van hoor-zitting is... in strijd met de wet, aldus Groenendijk. Van tijdens de economie-studie gevolgde 2 vakken-Recht' werd o.a. onthouden dat:

 • de wet > SKJ-huisregels... die laatste kunnen dus, waar in strijd met de wet, 'aan de laars gelapt'/ genegeerd worden. Logisch en rechtmatig.

Kortheidshalve wordt verwezen naar bepaalde in artikel 139a Sr. dat het maken van audio-opname door anderen dan de gespreksdeelnemers of zonder hun toestem-ming, strafbaar is.

 • Als gespreksdeelnemer of met zijn/ haar toestemming... ben je dus niet strafbaar; u doet niets wat verboden zou zijn. Logisch ook.


Het is namelijk de enige wijze waarop een burger - zonder enige twijfel, naderhand indien noodzakelijk - kan aantonen wat er daadwerkelijk gezegd werd door de partijen; zeker wanneer het een 'besloten hoorzitting' betreft'. Helaas blijkt dit ook absoluut noodzakelijk te zijn omdat (anders) 'de kans groot is dat het na zitting - vaak pas weer maanden later - opgeleverde proces-verbaal/ zittingsverslag...

 • een aanfluiting blijkt te zijn' en er geen feitelijke samenvatting maar een gemanipuleerd, eenzijdig en/ of onvolledig beeld weer te geven?!

'Een gewaarschuwd burger telt voor twee': neem alles op... dat mag en is - helaas - keihard nodigLaat u niet intimideren door 'verbodsbordjes'; juist dan dient u zich te wapenen... met de waarheid/ feiten, zoals middels audio-opname ook nader-hand aantoonbaar is! Laat u niet vrijwillig 'naar de slachtbank' voeren; verweer u!


3. We gaan respectvol met elkaar om: het is niet toegestaan te schelden, te dreigen, geweld te gebruiken, andere bezoekers of medewerkers lastig te val-len of te intimideren. Ook is het verboden om spullen stuk te maken of te be-schadigen.

Niet-schelden, -dreigen, geen geweld, -lastigvallen of -intimideren, -stukmaken of -beschadigen... zijn voor ons normale gedragsregels. Klaarblijkelijk wordt 'al huilie-huilie gedaan zonder dat daar echte reden toe is' - of wordt de boel daar 'regelmatig kort en klein geslagen'? Dat denk ik niet... daarvoor zijn de meeste burgers namelijk (veel) te netjes/ goed opgevoed.

 • Uw huisregels kunnen m.i. ook juist agressie oproepen/ uitlokken... SKJ!

'Zoals de waard is, vertrouwt 'ie haar cliënten?! Erg jammer dat de SKJ zelf niet-respectvol met terecht-klagende burgers omgaat c.q. liet omgaan (klager voelde zich door de 'dwingende wijze van optreden van bewaker N. steeds meer onder druk gezet en geïntimideerd').


4. Gesprekken van bezoekers met medewerkers worden niet verstoord, be- lemmerd of verhinderd.

Uiteraard hebben klager/ beklaagde zich niet te bemoeien met SKJ-medewerkers en derden die niets met de hoorzitting te maken hebben.


Stuitend is het feit dat 1 van de 2 mannelijke mede-werkers - 'baas' met baardje; van de in totaal 21 medewerkers aldus het smoelenboek dat aan de wand van het bezoekersaquarium hing - tot tweemaal toe tijdens schorsing van de zitting met de advocaat van beklaagde, mr. Dik, in overleg ging... zonder aanwe-zigheid van klager! Pardon? Voelde u zich wel lekker?


Ondanks de herhaalde en steeds vriendelijk verzoeken, weigerde deze 'baard-baas' om zijn naam bekend te geven... wat een nepDe klachtbehandelaar heeft tijdens de schorsing 'geheim overleg' met gemachtigde van beklaagde maar wil anoniem blijven? Dat is het definitieve einde van iedere SKJ-'geloofwaardigheid'. 


5. Andere bezoekers worden niet lastigvallen. Is dat niet hetzelfde als 4.?

Neen, natuurlijk vallen wij andere bezoekers niet lastig. Wat hebben wij met 'andere bezoekers' te maken? Daar komen wij ook niet voor. De enige die langsliepen, waren de 'aapjes-kijkende SKJ-medewerkers, waaronder 'met-2-petten-op-secretaris' mw. mr. C.A. (luister opname)'.

Beklaagde en haar beroepsmatige 'sympathisanten' werd afzijdig gehouden bij de receptie en zelfs bij toiletbezoek werden wij door bewaker N. 'veilig-gehouden'/ begeleid... 'nog maar net mocht de wc-deur gesloten worden'!


6. Bezoekers houden zich te allen tijde aan de aanwijzingen van onze mede-werkers.


Hoe kan je nu weten of het een SKJ-medewerker betreft als die 'boze man met baardje' weigerde om zijn naam te noemen, maar wel...

...(bijna) 'handtastelijk werd en wilde gaan duwen' toen wij 'niet snel genoeg gingen'?!

Uiteraard gedroegen klager Groenendijk, zijn ge-machtigde Van den Ham en toehoorder Wanner zich op een betamelijke/ fatsoenlijke wijze, zoals altijd.

7. Tijdens een gesprek met de medewerker staan telefoons op stil of uit. In bijzondere gevallen kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Dit dient altijd van te voren besproken te zijn met de betreffende medewerker.


Oh, wat is de SKJ 'bang' dat nog veel meer mensen onomstotelijke bewijzen gaan verzamelen van de daadwerkelijke - schokkende! - gang van zaken... dan kan er niet meer 'gelogen en bedrogen' worden; dan 'vallen ze door de mand'! 

 • De wet staat toe om als gespreksdeelnemer, ook zonder melding vooraf, alles op te nemen! En daar zijn ze 'bang voor'!

Deze huisregel is m.i. in strijd met de wet... en hoeft dan ook niet opgevolgd te worden!

Dat zou ook 'van den zotte zijn'... volledig afhankelijk zijn van dat-gene wat de SKJ op papier zet als zijnde 'feiten c.q. be- of afgesprokene'!

Dat dacht ik niet; de SKJ blijkt namelijk totaal niet-te-vertrouwen te zijn en - onomstotelijke, wettig-overtuigende - bewijs daarvoor werd verzameld.8. Bezit van wapens in het gebouw is niet toegestaan.

Volgens mij is dat nergens toegestaan, tenzij met een wapenvergunning... dat is dus een overbodige huisregel. Lokt eerder agressie uit dan het voorkomt. Wat een 'lol'?!


Indien de SKJ meent dat er wapens meegenomen zouden worden dan kan zij beter een detectiepoort plaatsen... want:

...zonder 'fouilleren door bewaker N.' kan 'onze veiligheid niet met een papieren regeltje gega-randeerd' worden, zoals ervaren d.d. 03-03.


9. Roken, drugs en/of alcoholgebruik is niet toegestaan in het gebouw.

Roken op de werkplek is wettelijk al niet toegestaan... drugs- en/ of alcoholgebruik? Wij kwamen voor een hoorzitting naar het Tuchtrecht en niet voor een... 'bedrijfs-feestje' van de SKJ?!


10. Dieren zijn niet toegestaan, uitgezonderd geleidehonden

Ook dat lijkt mij vanzelfsprekend; geleidehonden zijn wettelijk overal toegestaan. Ergo: wederom een overbodige huisregel... klaarblijkelijk wilden 'ze' de 10-regels volmaken?!

SKJ: - jaja, gelooft u het? Groenendijk niet. -

Er is begrip en ruimte voor emoties, maar nooit voor overtreding van de om-gangsnormen zoals beschreven in de huisregels. Overtreding is onder geen beding acceptabel en krijgt altijd een gevolg.


Dat klagende burgers (soms) emotioneel zijn, is niet meer dan logisch.

Hoe zou u zich voelen als u in een kamertje zit met 'gezin'svoogd en team'leider' die uw/ jouw kinderen - in samenspan met - helaas - ziekelijk-egoïstische 'moeder', 'zeer bijzondere curator mr. Hopmans en > 50 criminele 'recht'ers - ten onrechte hun vader (of soms ook moeder) afpakten...

...en nu in schriftelijk 'verweerbeweren; 'zich van geen kwaad bewust te zijn'; ook te huichelen zich 'voor de kinderbelangen te hebben ingezet' en zelfs het 'gore lef' hebben om deze altijd liefhebbende, prudente en veilige vader desondanks als 'de boeman' aan te wijzen'? Bah. U zult ter verantwoording geroepen en 'exposed' worden!


 • Dan bent u toch ook 'een beetje' - neen, beter gezegd; heel erg - boos, verdrietig enzovoorts, natuurlijk. Net als klager/ vader Groenendijk...
SKJ heeft camerabeveiliging, doet altijd aangifte en extra bewakers ingehuurd!


Gelukkig hebben wij nog - eerlijke - emoties; wij houden namelijk echt/ wel van onze (drie) kinderen... voor deze jeugd'hulp'verleners ging het primair om 'geld en macht' en dus niet om de kinderbelangen = opgroeien met beide ouders.

Dat roepen ze alleen, in de praktijk doen ze het tegenovergestelde; daarbij 'gedekt?' door de SKJ... die zelf 'sancties/ consequen-ties' verdient:  


Consequenties van het overtreden van de huisregels: 

 • Bij een eerste schending van de huisregels wordt een waarschuwing gegeven. 
 • Blijft het gedrag bestaan, dan wordt het gesprek beëindigd en wordt de bezoeker gevraagd het gebouw te verlaten
 • Wordt het uitdrukkelijke verzoek om het gebouw te verlaten niet opgevolgd, dan wordt de politie ingeschakeld.

Bij strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan
Wij maken u er op attent dat dit pand beveiligd is met camera’s.

Wat toont de SKJ zich een 'bange poeperd', aldus Groenendijk. Bijna net zo 'goed beveiligd' als de EBI te Vught. Bang voor de burger(s) en de waarheid?!

Wordt vervolgd...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia