zondag 12 maart 2017

Partijdigheid SKJ-'recht'er mr. Jacquemijns blijkt uit evidente collusie tijdens schorsing hoorzitting klachtbehandeling; 7 wrakingsgronden!


Wat er bij SKJ gebeurt, is 'van den gekke'! 'Recht'er Jacquemijns werd gewraakt!

De theorie: wat betekent het eigenlijk 'een rechter te wraken'?


 Huidig SKJ-huurpand 
Wraking is een procedure bij de rechtbank, die be-doeld is om de objectiviteit van een rechter te beoor-delen. Het is daarmee een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. Iemand die partij is in een rechtszaak, moet ervan op aan kunnen dat de rechter in die zaak onpar-tijdig is.

Een rechter moet objectief kunnen oordelen.


Als er redenen zijn om aan te nemen dat... een rechter vooringenomen is, kan degene die daar nadeel van denkt te kunnen ondervinden die rechter wraken.

Zo nodig kan daarmee de rechter worden vervangen. Dit is mede ter voorkoming van belangenverstrengeling. Er is sprake van behandeling van een zaak door een rechter, zodra deze zich met een zaak bezighoudt en dit voor partijen kenbaar is.

In de praktijk blijkt het er 'heel anders' aan toe te gaan:
Deel-1 SKJ-'behandeling' van klager als 'gevaarlijk misdadiger' is schokkend:


d.d. 05-03-2017: SKJ weigert - in strijd met de wet - audio-opname van hoorzitting en heeft klaarblijkelijk 'veel te verbergen'; bewaking erger dan de EBI Vught!


'Tas, jas en telefoon mogen niet meeen 'geen opname van SKJ-hoorzitting':

In mijn jarenlang verweer tegen 'liegende en bedrie-gende moeder' Solvig S., jegens kinder-onterende jeugd'hulp'verleners en versus criminele 'recht'ers dacht deze vader Erik Grrrrrrr. 'alles wel gehad te hebben'... maar het kan toch nog erger worden dan ooit eerder werd meegemaakt.

Oprecht schokkend;

al was ik/ waren ook mijn gemachtigde en toehoorder daarover niet verbaasd bij de SKJ/ in ons diep-trieste, jarenlange PAS-familiedrama...

...over de ruggetjes van 3 minderjarige meiden en (op)rechte rug van hun eigen en ook enige papa.

Luister en huiver:

deel 1, 'Welkom? en (bijna) 'alles' verboden'! 

Deel-2 Zelf-beklaagd 'voorzitter' Jacquemijns stelt 'College van Toezi/ucht' voor:


d.d. 10-03-2017:

SKJ = tucht'recht'er voor klachten over jeugd-'zorg' poogde tevergeefs hun verzaken te verbergen met - betwist - 'verbod' van een audio-opname!

Besloten werd om alleen de eigen woorden van klager te publiceren en voor het overige een feite-lijk zittingsverslag/ -transcript op te stellen.

Kortheidshalve wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 139a lid 2 wetboek van Strafrecht waaruit eenduidig blijkt dat het Groenendijk - als 1 van de gespreksdeel-nemer - wel degelijk is toegestaan is om een audio-opname te maken, ook zonder de (voorafgaande) toestemming van de overige deelnemers!


Lees svp het transcript en luister de bijbehorende opnames; een schokkend hoor'spel' van de werkelijke gang van zaken bij de SKJ... mijn dank.

Ergo:
De verbodsbepaling in SKJ-huisregels en mondeling zittingsverbod van beklaag-de mr. Jacquemijns houdt geen stand en kan op dat punt genegeerd worden. 

Want:


  • De wet staat boven ieder reglement/ huisregels dat daarmee in strijd is!
Deel-3 Reeds beklaagd 'voorzitterJacquemijns werd op zitting gewraakt; 7 redenen:


Afkortingen gespreksdeelnemers:


SKJ: 'Stichting Kwaliteitsmanagement Jeugd' of juist: Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren?!JAC: zelf-beklaagd SKJ-'voorzitter'
mw. mr. E.M. Jacquemijns


Beklaagde:

DIK: mw. mr. S. Dik van DAS-advocaten

GMK: beklaagd 'gezins'voogd mw. M.K.

TSS: ook beklaagd, maar niet-geregistreerd team'leider'
dhr. S.S. waarom legt hij geen verantwoording af?! (nu met zwarte bril)


GRN: klager, drs. E.M. Groenendijk MSc.

JNH: journalist dhr. N. van den Ham

TIW: toehoorder mw. I.C. WannerNa korte schorsing ivm verzoek aan de overige Collegeleden om terug te treden:


JAC: is iedereen binnen?
JAC: goed, we gaan weer verder met de zitting.

JAC: u heeft gevraagd, mijnheer Groenendijk, aan de leden van dit College of zij zich willen terugtrekken, we hebben dat besproken, zojuist, en...

...de leden ehm, zullen zich niet terugtrekken, ons tuchtreglement biedt daar ook geen gelegenheid toe, is ook geen regel van ons tuchtreglement, dus de leden trekken zich niet terug.


Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. had vervolgens slechts de keuze om voorafgaand reeds-beklaagde maar desondanks mee doorgedramde 'voorzitter' Jacquemijns op de hoorzitting d.d. 03-03-2017 te wraken...

....echter niet voordat naar de naam van de SKJ-'baas met baardje' werd gevraagd waarmee zij tijdens de schorsing overleg had (zie de audio-opname hieronder) en hij, daarna, 2x alleen met advocaat van beklaagde partij in gesprek ging - zonder (ook in) aanwezigheid van de klager dus!


Dat is eenduidig 'collusie' en doodzonde voor de geloofwaardig-/ onafhankelijkheid van de 'recht'er Jacquemijns... wel met beklaagde maar niet met klager (laten) spreken! Dat kan - uiteraard - niet...!

Eenduidig bewijs van haar partijdigheid. Dit ook tijdens schorsing van de 'hoorzitting'/ schijnvertoning. 

En tegelijkertijd - in strijd met de wet - poogde mr. Jacquemijns om vol te houden dat 'het maken van een audio-opname verboden' zou zijn. Kul. Natuurlijk mag ik mijn... en ook haar woorden opnemen! De SKJ ook.


Waar het om gaat is dat de SKJ klaarblijkelijk poogt om 'iets = haar eigen kul en voorsorteren op een klacht-afwijzing jegens de initieel beklaagde 'niet-Samen niet-Veilig Midden Nederland 'gezins'voogd mw. M.K., te verbergen'.

Zoals oma ons leerde: 'wie niets te verbergen heeft, behoeft niet te vrezen'... is de SKJ 'bang voor de waarheid/ feiten'? Heel bang, aldus Groenendijk.

Mijn (witte) opname-apparaat lag vol in uw zicht op de tafel en in plaats van door te drammen met uw onzin in een - klaarblijkelijk precies om die 'reden' - 'besloten' hoorzitting... had u zich kunnen verschonen (= het hazenpad kiezen).


Nu u en ook uw Collegeleden daartoe niet besloten, heeft klager geen andere keuze dan uw onheuseonbehoorlijke en aldus de klager eveneens niet-wets-conforme opstelling aan de kaak te stellen met deze en komende publicatie(s).


Start audio-opname(s):

---> svp wit pijltje in rode stip aanklikken

JACik heb de naam van die, vind ik verder niet relevant, geef ik geen antwoord op.

JAC: dus dat is de derde redenJAC: de zevende reden, goed. Dank u wel.
GRN: graag gedaan

JAC: dan schors ik wederom deze zitting; een gewraakte voorzitter kan immers niet doorgaan met de zitting.

JACEhm, ehm. volgens de, we zullen gaan werken volgens ons wrakingsprotocol, dan kijk ik even naar de - naschrift: 3e secretaris mw. - N.J. of de gronden allemaal zijn ge-noteerd, ja, aan de hand van de gronden zal worden gereageerd op dit wrakingsver-zoek, u krijgt bericht over het vervolg hiervan.

GRN: prima
JAC: dat is het voor dit moment

DIKdus dan kunnen we nu naar huis gaan?
JAC: ja, we moeten dit beeindigen

DIK: lijkt me helemaal duidelijk, ja
JAC: bedankt voor uw komst

GMK: u ook bedankt
JAC: en ik wens u ondanks alles toch een fijne dag verder

JAC: u krijgt daar bericht over

Wordt vervolgd...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia