dinsdag 14 maart 2017

Belangenverstrengeling helder: advocaat van de 'moeder' - mr. Verbeke - en zeer bijzondere curator - mr. Hopmans - zitten samen in VJAR-bestuur!


Kennis van zaken? In het belang van kwetsbare minderjarigen? Niet bij de VJAR!

Citaat:
'Het is helaas geen uitzondering dat een jongere te maken krijgt met het rechtssysteem: een dreigende uithuisplaatsing, verplichte bemoeienis van Jeugdbe-scherming? Rotterdam Rijnmond, een strafzaak;
het is allemaal erg ingrijpend. Voor kwetsbare minderjarigen is het van groot belang dat ze wor-den bijgestaan door een advocaat met kennis van zaken. Ook de ouders kunnen een advocaat nodig hebben, bijvoorbeeld omdat de ondertoezicht-stelling niet goed verloopt, of omdat hun kind uit huis dreigt te worden geplaatst.' aldus VJARVereniging Jeugdrecht Advocaten R'dam:

Citaat:
De VJAR is een specialistenvereniging die door bijeenkomsten en scholing probeert om het kwaliteits?niveau van de leden hoog te houden. Ook heeft de VJAR regelma-tig overleg met Bureau Jeugdzorg Rotterdam en de rechtbank.


Groenendijk: 'wacht even, dus de VJAR die voor de belangen van de kinderen en ouder(s) zegt op te komen... pleegt regelmatig overleg met 'de tegenpartij'. Overleg met door de 'recht'?er opgelegde = verplichte 'hulp'verleners die je kind(eren) vaak onnodige/ ongepaste behandelingen (willen) opdringen of zelfs van je afpakken? En overleg met 'de recht?bank' die 'in het belang van?' juist het kind/ de kinderen aan deze 'hulp'verleners overleverde...?

  • Dat klinkt allemaal 'prachtig'; ervan uitgaande dat die partijen inderdaad kinderbelangen behartigen/ bovenaan zouden stellen, zoals zij hard roepen en in mooie volzinnen schrijven.


Maar helaas... in de praktijk,


- aldus deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. uit Bussum -Laat u svp niet misleiden door 'zielige reclames' en 'professionele pretenties'... dat is slechts 'marketing'; het is niet wat ze echt doen! Help kinderen, stop jeugd'zorg'.

  • In plaats van het kind/ de kinderen en ouder(s) daadwerkelijk te helpen, (b)lijkt in de jeugd'hulp?'-praktijk het tegenovergestelde te gebeuren!


Niet helpen, maar erger maken; niet kijken of en wat er nodig is maar altijd pogen hun onnodige be-handeling op te dringen; niet luisteren/ samenwer-ken maar doordrammen en machtsmisbruik; niet teruggeven maar lang/ altijd afpakken... enzovoorts.

Dat is de trieste werkelijkheid in de jeugd'hulp'?-verlening...

  • Vertrouwen in 'hulp'verlening en familie-'recht'ers? Tot absoluut nulpunt gedaald.
Belangenverstrengeling advocaat S.S./ Verbeke en bijzondere-curator Hopmans:


Dat het in het belang van de/ onze kinderen is dat zij na het uiteengaan van hun 'vader en moeder' verder kunnen opgroeien, werd in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorg-vuldige scheiding vastgelegd en dient voor partijen leidend te zijn.


Echter: wat als nu, zoals in casus,

  • de advocaat van 'de moeder' - die eretitel verdiend zij allang niet meer! - Solvig S. in hetzelfde bestuur van VJAR-jeugd'recht'vereniging zit als de - desondanks door sof te Arn-hel benoemde - zeer 'bijzondere curator'?!


Moeder haar advocaat = mr. Verbeke, tevens VJAR-penningmeester, en zeer bij-zondere kinder? = moeder-curator mr. Hopmans = voorzitter van dezelfde club.

Dat kan natuurlijk niet; Hopmans is niet-onafhankelijk, maar bij voorbaat als (mogelijk) partijdig te duiden...! Schokkend.


Bestuursleden, mrs.:

Diana Hopmans, voorzitter                     
Hanneke Verbeke, penningmeester
    
Lia Deiman/ secretaris, Roosmarijn van Leur/ bestuurs-lid, Katja Logtenberg/ bestuurslid, Reinier Feiner/ bestuurslid en Wietske Arema/ Asp. bestuurslid


Verbeke en Hopmans zijn 'vriendinnen'/ bestuurs-collega's... de (schijn van) belangenverstrengeling is meer dan duidelijk voor ieder eerlijk, weldenkend lezer. Ondanks mijn gemotiveerd verzet werd vriendin Hopmans van moeder-advocaat Verbeke desondanks als - een zeer -'bijzondere curator' door het ge'recht'shof = sof, te Arn-hel benoemd. 

Definitie
Verstrengeling van belangen / belangenverstrengeling Eng.: conflict of interests : rechtswetenschap - situatie waarin een persoon tegelijkertijd meerdere belang-en dient of kan dienen, die niet met elkaar verenigbaar zijn; bezitten van ver-schillende belangen die niet met goed fatsoen door eenzelfde persoon gediend kunnen worden.


En inderdaad: mr. Hopmans bewees zich 'per direct' als 'zeer bijzonder'; geen kinder- maar een moeder-curator die enkel en alleen het belang van mw. Solvig S. behartigde en 8 mnd. lang de opdracht van de rechtbank 'alles te doen om de om-gang tussen de kinderen en hun vader te herstellen' ne-geerde en helemaal niets deed.

Citaat: 'omdat zij dat niet tot haar taak vond behoren om actief aan omgangsherstel bij te dragen'... schokkend.


Zelfs deze rechter, mw. mr. Van Son, werd door haar geminacht en de duidelijke opdracht tot omgangsherstel genegeerd!


Als 'advocaten te vertrouwen' zouden zijn... dan zag deze wereld er een heel stuk mooier uit; hetzelfde geldt voor 'professionele hulpverleners' en 'onafhankelijke rechters'... het zijn samentrekkingen die niet bij elkaar passen!


Opvallend is dat ik nergens op internet een foto kon vinden van de (nog steeds van 'moeder' Solvig S. zijnde haar) advocaat, mw. mr. J.J. Verbeke, kan vinden... hoezo?Schaamt 'Hanneke' zich voor haar voorkomen/ uiterlijk? Nee toch? Of wil zij niet met haar gezicht bekend worden... omdat zij - inderdaad - 'veel te verbergen heeft'? Op Lichtenauerlaan 102 te Rotterdam houdt zij kantoor; wie helpt? Dank.


  • Bijvoorbeeld: waar zijn mijn drie dochters? waar heeft 'moeder' S.S. onze meiden voor de 3e keer ontvoerd? waar houdt zij hen (en zich) verborgen? hoe gaat het met ook mijn meiden? waarom komt haar client mw. Solvig S. haar verplichtingen niet na zoals door de rechters werd vastgelegd? Enz.
Solvig S. verdient eretitel 'moeder' niet; 3x ontvoeren, geen info, niet bellen!

Concreet:

Sinds de 3e internationale kinderontvoering d.d. 27-06-2016 tijdens in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling - zoals door de 'recht'-bank Arnhem in hun belang was geacht - en met 100% criminele medewerking door de gemeente Duiven te Gelderland weigert de 'moeder' - na nog enkele malen een paar korte zinnen per sms te zenden - om aan haar ouderinformatieverplichtingen te voldoen.

Ook de vastgelegde bel-regeling, maandags om 19:00 uur, wordt niet nagekomen... steeds als de vader Groenendijk haar 06-nummer belde, kreeg hij of haar mailbox of tuuttuuttuut. 'Na de piep' werd - indien mogelijk - ingesproken en de 'moeder' Solvig S. verzocht om met onze kinderen te spreken.

Gisteren, d.d. 13-03-2017 werd dit weer gepoogd en bleek... mw. S.S. haar abonnement opgezegd te hebben. 'Geen aansluiting onder dit nummer'... 'kein Anschluss unter diese Nummer'. Binnenkort volgen ook daarover nadere publicaties.Feitelijk ontzegt/ ontneemt 'mevrouw' Solvig S. daarmee onze kinderen en hun vader de enige moge-lijkheid om direct in mondeling contact te komen en bewijst andermaal 'schijt te hebben aan de ge-rechtelijke uitspraken'.

Dat zij niet - echt - van onze drie meiden houdt... staat - sorry lieverds, jullie papa wel en altijd - vast.

Niet kinderbelangen stonden op 1 maar haar 'belang-en' werden doorgedramd... dan verdien je de eretitel 'moeder' niet; dan ben je ziekelijk-egoïstisch.Groenendijk verzocht de-advocaat-van-moeder-mw.-Verbeke d.d. 14-03-2017 per brief met klem om:

1) opheldering over de huidige verblijfplaats van de kinderen c.q.

2) gemaand 'haar cliënte tot zinnen te brengen' = verplichting tot nakoming van ouderinformatie en de bel-regeling.

Uiteraard wordt u van haar spoedige (non-?) reactie op de hoogte gesteld.
Wat als het 'totaal nep is' en kinderbelangen hen helemaal niet echt interesseren?


Wat als het 'ze' niet primair gaat om het welzijn/ ter bescherming van het kind of de kinderen... maar enkel en alleen/ primair om 'geld en macht' gaat?

Als 'ze' juist kwetsbare kinderen en (de vele) niet- of onvoldoende weerbare ouders niet - willen - helpen, maar 'alleen nog verder in de ellende, pijn en het verdriet storten' om er zelf 'beter' van te worden?!


En ja, helaas weet ik waar ik het over heb; de mensen die zelf ervaringen moesten maken met jeugd'hulp'-verleners zullen dat - voor het allergrootste deel - beamen.

  • Het is inderdaad heel, heel erg en er is helemaal niets veranderd of verbeterd, beste - gelukkig-(nog)-niet-zelf-betroffen- lezers... dat moet nu stoppen, met uw hulp... Word wakker svp; onze grote dank. Want:


'Fijn (belasting!)geld verdienen?' - bah! - over de ruggetjes van (drie) kwetsbare minderjarigen en hun ouder(s)'... dat vat de daadwerkelijke 'werk'wijzen van NL-'rechters, hulpverleners en advocaten' veel beter samen, aldus deze sinds 2008 zeer ervaringsdeskundige . En nee, dit beweer ik niet 'omdat hij niet tegen zijn verlies zou kunnen' - met 3x 'a pound of flesh uit je hart' leeft het niet zo makkelijk, dat klopt - maar

  • omdat daarvoor de - 100% onomstotelijke, wettelijk overtuigende -bewijzen werden verzameld in voortdurend, diep-triest PAS-familiedrama!


De jeugd'hulp'verlening doet niet waarvoor zij is opgericht en wat zij zegt te doen en ja; ook > 50 familie'recht'ers bewezen zich niet zo 'onafhan-kelijk (= totaal niet!) en conform de wet oordelend', zoals de ambtseed dat vereist en 'vele burgers' ge-loven dat dit wordt nagekomen. Was dat maar zo...

Niets 'scheiding der machten'... 'das war einmal'.


In ons mooie Nederland anno nu tiert de bestuur-lijke corruptie welig en beschermen de misdadige familie'recht'ers onze kinderen helemaal niet, integendeel. Zij keuren dit 'kinderen jeugd kapot maken'... 'gewoon goed'!!! Zij maken PAS mogelijk en 'geloven alles wat jeugdzorg zegt', zonder een eigen onderzoek of kritische navraag/ controle. Bah.


Juist hun 'smerige klassenjustitie' = wij beslissen (bijna) altijd in voordeel van de 'professionele hulp'?verleners en die kiest (bijna) altijd partij voor de 'moeder', maken kinderlevens 'kapot'... weg met dat onredelijke, partijdige en zelfs bewezen-criminele zwarte toga-tuig!

'Ze' doen meer kwaad dan goed en 'dat houdt niet op... niet vanzelf.' Wij hebben uw steun nodig.

De enige wijze om de kinder-onterende-miljarden-industrie en kinderen-hun-vader-laten-afpakken-criminele-'recht'-ers te corrigeren...

is het zelf te doen! Ondersteund door goede, lieve mensen; waarvoor mijn oprechte dank

  • In het belang van 3 kinderen/ Vrouwe Justitia!

Alles openbaar maken en zich ook met andere verdrietige, boze en volhardende lot-genoten samen sluiten. Want: de waarheid en echte liefde duurt het langst...
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia