zaterdag 4 februari 2017

Geknoei met vz.-beslissing 'Sof zonder Discipline'; eerst klachtoordeel vs. deken Meijer en dan pas behandeling klacht vs. 'zeer bijzondere' curator!


Orde van Advocaten en Hof van Discipline bewijzen zich als '1 pot nat'


Waarom deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. meent dat er feitelijk geen enkel vertrouwen in deze (nog) deken mr. Meijer gesteld kan worden, werd in voorgaande publicaties helder onderbouwd:


d.d. 18-12-2016: 'Tuchtklacht over Jeugd'zorg' bij de SKJ of over advocaat bij de Orde van Advocaten? Je wordt aan het lijntje gehouden; nep-commissies/ -deken?'


d.d. 02-01-2017: 'Orde van Advocaten/ deken mr. Meijer (b)lijkt 'collegiaal' = partij-dig bij klachtbehandeling 'zeer bijzondere' curator; nu zelf beklaagd bij Hof...! Direct naar telefoongesprek met Orde; onheuse bejegening d.d. 19-12-2016.'


d.d. 03-01-2017: 'Zeer bijzondere kinder-?..of enkel moeder-!.. curator mr. Hopmans heeft schijt aan opdracht van rechtbank; 'alles te doen voor omgangsherstel'!

  • Schokkend telefoongesprek met kinder? - of alleen 'moeder!'- curator.'

d.d. 22-01-2017: 'Hof van Discipline/ mr. Van Dijk be-hoeft zelf tuchtiging na klaarblijkelijke weigering tot behandeling van klacht jegens R'damse deken Meijer?!'

  • 'Zeer bijzondere' curator Hopmans heeft schijt aan opdracht tot omgangsherstel van rechter!

d.d. 29-01-2017: 'SM-domina gezocht om voorzitter mr. Van Dijk van het Hof = Sof 'enige discipline' bij te breng-en na weigering klachtbehandeling jegens deken! Na zijn non-beantwoording en non-behandeling is 'disciplinaire straf' nu vereist!'In de procedurele 'behandeling' in onderliggende klachtzaak - jegens deze 'zeer bijzondere' curator mr. Hopmans - werd herhaald 'meten met twee maten' en on-behoorlijke gedragingen van zowel de Orde van Advocaten/ afdeling R'dam en het Hof van Discipline vastgesteld. De feiten staan vast en worden gepubliceerd.

Het aldus voorspelbare kul-'ad-vies' van be-klaagde R'damse Orde van Advocaten bleek helaas inderdaad... volstrekt onbehoorlijk en niet-betrouwbaar en is enkel en alleen goed voor de papiervernietiger...

...de facto van generlei waarde!

Personele problemen bij griffie en klacht vs. Meijer naar deken Van Empel

Nadat jegens deken Meijer bij het hof van Discipline klacht werd ingediend, vernam klager Groenendijk echter wekenlang niets van de voorzitter aldaar... mr. Van Dijk. Hij reageerde noch op aangetekend verzonden correspondentie ter zake noch op de gestelde finale dead-line voor reactie - ontvangst uiterlijk zaterdag d.d. 28-01-2017 

   ..werd eveneens genegeerd...!


  Mailbericht d.d. 29-01-2017Melding publicatie non-reactie Hof van Discipline/ mr. Van Dijk op aangetekende klacht-indiening versus R'damse deken mr. Meijer reeds d.d. 26-12-2016schokkend...! Pas toen Groenendijk opnieuw publiceerde, werd het hof 'wakker' en zond dit ontluisterende mailbericht d.d. 30-01-2017, 09:01 uur:


     'Geachte heer Groenendijk, 

     Hierbij onze welgemeende excuses. De verwijzingsbeslissing was reeds
     opgesteld, maar is door personele problemen op de griffie niet naar u ver-
     stuurd. Ik zal ervoor zorgdragen dat deze vandaag wordt verzonden.

     Met vriendelijke groet, 
     Mw. mr. F.O. - plv. hoofdgriffier'


Gelet op het tijdstip van verzending - 1 minuut na kantoorbegin - vond er in het weekend klaarblijkelijk 'druk overleg plaats' en 'opeens' zijn het 'Sof want zelf geen Discipline' en de 'Wan-Orde R'dam' wel in staat om te reageren... maar ongepast.Opvallend dat 'drukke werkzaamheden?' bij de Orde R'dam tot wekenlange non-reactie en 'personele problemen? bij de griffie' van het Hof tot wekenlange non-verzending leidden en in beide gevallen...

...op klager werd afgewenteld.

Een beetje 'erg toevallig'/ nogal onbehoorlijk, niet-waar? Wat een nep; evident is dat deze wel-of-niet-edel-gestrenge dames en heren 'elkaar door dun en dik dekken'... ongeacht het bewijs van hun jammerlijk falen!


Er werken welgeteld 5 (plv.) griffiers bij het hof van Discipline maar geen enkele/ niemand was in staat om d.d. 09-01-2016 ook voor verzending te zorgen; gelooft u het zelf? Ikke zeker niet. Deze klager heeft meer dan genoeg van dit nep-gilde!

  • Uw 'welgemeende? excuus' wordt dan ook niet geaccepteerd... u meent dat namelijk helemaal niet en bovendien 'koopt klager daar niets voor'!
Onomstotelijk? vastgesteld 'antedateren door Sof' is (mogelijk) strafbaar gedrag!

De beslissing van hof van Discipline en ondertekend door plaatsvervangend voor-zitter mr. G.J. Driessen-Poortvliet werd - volgens hun eigen documenten - d.d. 09-01-2017 genomen maar pas d.d. 30-02-2017 verzonden en dit - van door-slaggevend belang: eveneens vermeld in eenzelfde, hetzelfde document...!

  • Ergo: dit document/ de beslissing werd pas - in het voorafgaande weekend - opgesteld en vervolgens 'direct maandagvroeg om 09:01 uur' verzonden.


Het grootste 'personele probleem' bij het hof van Discipline? is dat zij zich herhaald niet-behoorlijk en misleidend gedragen en klaarblijkelijk 'geen probleem hebben te liegen dat het gedrukt staat' gelet op de letterlijke melding van dit Sof zonder Discipline

'De verwijzingsbeslissing was reeds opgesteld'...
is
 namelijk - hoogstwaarschijnlijk - niet waar;

...dit gelet op uw eigen gelijktijdige Sof-melding van 'de beslissing' d.d. 09-01-2017 en de verzending d.d. 30-01-2017 dit door plv. voorzitter Driessen-Poortvliet middels haar 'digitale handtekening' ondertekend - liet ondertekenen = misbruiken, aldus klager - in een- en hetzelfde document...!


Een rot-smoes dus; niemand gelooft uw 'personele problemen'-verhaal als 'reden', daarnaast; dat is een probleem van het 'Hof/ Sof' en niet van rechtzoekend burger. U krijgt niet dik betaald om uw 'werk' niet of pas weken later op misleidende wijze 'te doen'! Plv. voorzitter Driessen-Poortvliet had op tijdige verzending moeten toezien en is aldus 'net zo schuldig' daaraan/ draagt de (eind-)verantwoordelijk-heid... indien zij 'daadwerkelijk d.d. 09-01-2017 besliste' (= 0,01% aannemelijkheid).


Hoogstwaarschijnlijk werd 'in het weekend en hals over kop' een beslissing in elkaar geknutseld door griffier A.K. - in opdracht van?! - en werd door haar zelf geantedateerd, van de digitale hand-tekening van Driessen-Poortvliet voorzien en vervolgens met misleidende - uit de bedriegende duim gezogen - melding en onecht excuus aan vol-hardend vader/ recht-zoekend burger zond... wat een kul. En zij vraagt om respect/ vertrouwen? No way!


  • Zie pagina 3 van de ingescande brief/ - 99,99% zeker; geantedateerde! - beslissing d.d. 09-01-2017 tot doorzending van mijn klacht jegens de R'damse deken Meijer aan Zeeland/ W-Brabantse deken Van Empel, zoals d.d. 01-02-2017 per aangetekende post ontvangen = 23 dagen later!Het 1e 'personele probleem' bij de griffie van het Sof ontmaskerde zichzelf; (nog) griffier mw. mr. A.K. - hierbij verzoekt Groenendijk om disciplinaire maatregelen = ontslag op staande voet; gaarne uw terugmelding/ bevestiging, dank. 

Wederom wordt tenminste dubieus handelen van het Sof en ondertekend door de plv. voorzitter - 2e personele probleem mr. Driessen-Poortvliet onomstotelijk - vastgesteld... andermaal schokkend!En daar moeten wij als rechtschapenwetsgetrouwe burgers dan 'vertrouwen' in stellen? Onmogelijk. We zijn wel goed, maar niet gek! Uw gezamenlijke 'spel' is uit.En om een (eventuele) dagvaarding te voorkomen: 'gek' is in deze publicatie een afkorting die staat voor 'geleerd en knap'... wie dat in casus (meer) is/ zijn?

Daar zal de eerlijke, weldenkende Nederlander over kunnen oordelen en in het kader van 'hoor en wederhoor' worden betrokken partijen hierbij allen om hun - schriftelijke - repliek ter zake verzocht.

Let wel: 'wie zwijgt, stemt toe'... nietwaar?!

Ter informatie over deze Sof-voorzitter Driessen-Poortvliet wordt verwezen naar ontluisterende publicatie van derde met ook slechte ervaringen met mevrouw.
Deken Meijer 'begrijpt het niet' en Van Empel om spoedige beslissing verzocht.


Opvallend en zeker niet-'toevallig' maar juist 'in afgestemde actie' met het Sof werd eveneens d.d. 30-01-2016, ditmaal om 11:38 uur een ultra-kort begeleidend bericht van onbekende - want; zonder naamsvermelding! hoezo? - afzender die kennelijk toch bij de Orde R'dam werkzaam is - ontvangen met daarbij nu 'opeens'...
Waarop per omgaande als volgt d.d. 01-02-2017 gereageerd en per mail aan zowel de Orde Rotterdam en aan het - dit met 99.99% zekerheid - antedaterende Sof zonder Discipline alsook aan Orde Zeeland-West-Brabant/ mw. mr. E. van Empel gezonden werd. Eens kijken of zij 'orde op zaken stelt'... wat voorspelt u?Citaat'Hoe overduidelijk is uw (beider?) 'plan-netje'; helaas voor u gaat die vlieger niet op!

Want: eerst dient de klacht jegens deken mr. Meijer door het Hof van Discipline inhoudelijk behandeld te worden om vast te stellen of er ueberhaupt - neen! geen enkel - vertrouwen zijn 'ad-vies' in 1e aanleg gesteld kan worden.

Groenendijk is daarvan overtuigd dat het 'ad-vies' van (nog) deken Meijer door de papiervernietig-er gaat en aldus werd klacht bij hof van Discipline jegens hem ingediend dat - d.d. 30-01-2017, 09:01 per mail ontvangen - door de deken van de Orde van Advocaten, afdeling Zeeland-West-Brabant behandeld gaat worden.


<--- mr. Van Empel - deken Zeeland-W-Brabant 
Uiterlijk d.d. 06-02-2017 verwacht deze volhardend vader/ rechtzoekend burger Groenendijk uw schriftelijke bevestiging/ inhoudelijke reacties...!


En nogmaals, omdat het zo schokkend is, de audio-opname van het ontluisterende telefoongesprek met beklaagde/ 'zeer bijzondere; moeder- en geen kinder' curator Hopmans d.d. 23-12-2015 waar zij o.a. meldde;


  • 'het niet tot haar taak vinden te behoren om actief aan het werk te gaan om de - 'dankzij' haar ongegronde 'veiligheid in de meest ruime zin van het woord' ad-vies al sinds april 2014 geblokkeerde - steeds goede omgang tussen drie dochters en hun eigen - altijd zorgzame, prudente en veilige - vader te (laten) herstellen'


Dit hoewel de rechtbank Arnhem alle partijen daartoe expliciet de opdracht gaf. Ook aan beklaagde Hopmans dus!'. Hoe 'vies' is dat te noemen? Erg, toch?!Dat is pure werkweigering en feitelijke minachting van deze rechter/ mw. mr. Van Son (links) alsmede keihard bewijs voor haar bewuste/ geplande verzaken, nietwaar?!


Drie kinderen werden door de 'zeer bijzondere curator' - en SVMN zie de klacht-indiening bij de SKJ - keihard in de steek gelaten en liet ons reeds jarenlange PAS-familiedrama - sinds 2008! = nu al 9 jaar ellende, pijn en verdriet voor de meiden (en vader) andermaal escaleren... aldus mr. beklaagde Hopmans.

Dit klaarblijkelijk zonder enige scrupules gelet op haar botte weigering om het door deze rechter vastgestelde kinderbelang tot omgangsherstel met hun vader daadwerkelijk om te zetten... ze wenste zich in het geheel niet in te spannen en deed inderdaad 8 maanden lang helemaal niets! Maar incasseerde wel haar 'loon' - naar werken?... = ons belastinggeld dat hiervoor ge-? of juist misbruikt wordt.
 
  • Niets anders dan 1 dag voor terecht-zitting met 'moeder' telefoneren om te horen 'hoe het met de kinderen ging en wat 'zij = mw. Solvig S.' zou willen'. Wat een nep; doorgestoken kaart en - uiteraard - onacceptabel.


Schokkend, luistert u zelf (8:56 minuten):

Met 'open vizier' werden zowel de Orde van Advocaten/ beklaagde R'damse deken mr. Meijer alsook 'vage' voorzitter, mr. Van Dijk van het hof van Discipline over publicatie en directe verzoeken bericht: zie mijn mailbericht d.d. 05-02-2017.

Wordt vervolgd.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia