zaterdag 11 februari 2017

Denkt u dat de 'Orde van advocaten best wel deugt'? Lees dan svp de bewijzen van het tegendeel en help Vrouwe Justitia in ere herstellen!


'Advocaten van Orde' dekken elkaar... zelfs de beklaagde wordt beschermd.


d.d. 26-12-2016 Schokkende partijdigheid/ 'meten met 2 maten' door Orde:


Indiening formele klacht jegens de huidige R'damse

deken dhr. mr. Meijer

- vanwege evident partij-
dige wangedragingen! -

bij (nog) Haagse voorzitter van het hof van Discipline/

dhr. mr. Van Dijk...

die - helaas - echter weigerde om zelf te reageren en orde op zaken te stellen, hoewel hij meerdere malen persoonlijk aangeschreven werd - zowel per ondertekende, aangetekende post alsook directe mailverzending.
d.d. 09-01-2017 Hof van Discipline/ plv. 'voorzitter' Driessen-Poortvliet:


Verwijzingsbeslissing: klacht jegens R'damse deken Meijer wordt aan mw. mr. Van Empel, deken van Zeeland-West-Brabant voorgelegd.

Het is inmiddels 4 weken geleden dat zij de klacht jegens Meijer 'op haar vrouwelijke bord kreeg'. Niet een lekkere maaltijd, maar wel huisgemaakt door de top? - of juist flop! - 'koks' van het hof van - of juist Sof zonder! - Discipline en al 1 maand 'uw bier'!

Wanneer denkt deze 'mevrouw de deken'
haar beslissing dan te hebben genomen?

U heeft de opdracht daartoe reeds d.d. 09-01-2017 van uw hof van Discipline/ de plaatsvervangend voorzitter Driessen-Poortvliet ontvangen... > 30 dagen in bezit!


Nog eens nalezen wat de eigen leidraad van de Wan-Orde daarover eigenlijk te melden heeft...

Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. meent dat de redelijke/ te billijken beslissingstermijn inmiddels (allang) verstreken is.

Zeker gelet op het belang van een urgente klachtbehan-deling jegens de initieel beklaagde, 'zeer bijzondere' moeder-curator mr. Hopmans.


Opvallend is dat 'de 22 afvallige advocaten' die het prijs-monopolie van het gil-de (een beetje) doorbreken... d.d. 29-08-2016 op het matje geroepen werden bij hun dekens.

Ook (b)lijkt deken Van Empel geen voorstander van transparantie te zijn, gelet op haar 'waarschuwing voor sociale media' d.d. 20-12-2016 in advocatenblad 'Mr.', althans dat is wat Groenendijk - ook - 'tussen de regels leest', citaat:

  • “Het gebruik van social media kan er door zijn aard en snelheid toe leiden dat je als advocaat je vertrouwelijkheid schendt. Je hebt wel greep op wat je op social media zet, maar je hebt geen invloed op wat anderen delen.d.d. 30-01-2017 Melding doorzending en vaststelling van wangedrag hof:


Pas 4 weken later: melding aan klager van ver-wijzingsbeslissing met slap - en aldus niet werd geaccepteerd, want ongemeend - 'excuus', tevens:

Vaststelling van - 99,99% zeker en dat is de facto crimineel - antedateren door het 'Sof zonder enige Discipline'; op de akte = in hetzelfde document dat volgens de eigen melding van het Sof-secretariaat namelijk reeds d.d. 09-02-2017 werd opgesteld...

  • staat tevens - tegelijkertijd - uiteindelijke verzenddatum d.d. 30-02-2017 vermeld.


Hoe kan dat?


Mogelijkheid 1

Wist deze inderdaad blonde, aldus betrouwbare bron uit persoonlijke vaststelling - (nog) 'secretaris' mw. mr. A.K. reeds toen - d.d. 09-02-2017 - dat ze de door haar opgestelde en (via 'n digitale, niet 'natte', persoonlijk handtekening') door plv. 'voor-zitter' mr. Driessen-Poortvliet ondertekende beslissing sowieso pas 21 dagen - d.d. 30-02-2017 - later zou gaan verzenden en dit dus inderdaad... een zeer bewuste temporisatiestrategie was?!

  • Het ontvangen 'excuus' zou dan - 100% bewezen - totaal hypocriet zijn!

of... mogelijkheid 2:


De 'verwijzingsbeslissing' werd de facto pas d.d. 30-01-2017 door - aldus criminele?! - (nog) 'blonde secretaris' A.K. opgesteld en geantedateerd; van eerdere datum voorzien alsof het op die dag ge-typt zou zijn...

...bedrog/ misleiding, valsheid in geschrifte; zegt u maar wat dit feitelijk is dat het Sof mij blijft flikken?


Onacceptabel, dat zeker.


Want: nadat zij klaar was met het - in opdracht van de (plv.) voorzitter; welke of deed zij dit mogelijk op eigen houtje? - opstellen van de beslissing was zij zo 'eerlijk'...

- dom, dom, dom! als u dan toch meewerkte aan 'deze klager in de maling pogen te nemen'; dan moet u wel 'goed?' liegen, dan moet u zich namelijk niet laten betrap-pen door/ met uw eigen afsluit-routines! -


...om de datum van haar werkzaamheden, d.d. 30-01-2017, eveneens te vermelden, maar zij klaarblijkelijk alweer de datum bovenaan - d.d. 09-01-2017 vergeten had!

Het 'werk weer gedaan' en onderaan de - 99.99% zeker geantedateerde! - beslissing 'dan nog even de datum van die dag en klaar'?

Zo moet het ongeveer gegaan zijn, nietwaar mevrouw de 'secretaris' mr. A.K....?! 


  • Het ontvangen 'excuus' zou dan - 100% bewezen - totaal hypocriet zijn!Van Dijk speelt klaarblijkelijk verstoppertje en laat plv. het vuile werk doen?!

Dan s
napt de eerlijke, weldenkende lezer zeker waarom? de (plv.) 'voorzitters 'Van Dijk en Driessen-Poortvliet 'verstoppertje aan het spelen? zijn' en zij slechts per mailbericht, d.d. 02-02-2017, lieten melden:

  • 'Het hof kan op dit moment niets voor u betekenen'

Kan of wil niet... dat is een heel groot verschil, (plv.) voorzitters!


Mijn inziens is het Sof zonder Discipline namelijk wel degelijk in staat om 'orde op zaken te stellen en in te grijpen', sterker nog;

...dat is volgens drs. Groenendijk Msc. feitelijk ook vereist maar dit wordt om 'anderen redenen'... 


door mrs. Van Dijk en Driessen-Poortvliet - weloverwogen - nagelaten.

  • Want: niet alleen deze 'Wan-Orde' maar juist ook jeugd'zorg' en 'krom'-staat te Arn-hel worden ontmaskerd. De lawine van waarheid/ feiten is niet te stoppen... en genoemde partijen worden - stuk voor stuk - allemaal 'exposed'. Ook de - helaas - ziekelijk-egoïstische 'moeder', mw. Solvig S.!


Het hof van Discipline? weigert botweg... dit naar het klaarblijkelijke 'echte motto' van de Wan-Orde van Advocaten - van hoog? tot laag!; 'de ene confrère geeft de andere confrèrerugdekking’… ongeacht alles', nietwaar?!


Nogmaals: zowel van Sof zonder Discipline/ (nog) voorzitter Van Dijk en Driessen-Poortvliet alsmede van de Zeelandse deken Van Empel werd (nochtans) geen reactie/ beslissing ontvangen terwijl...

juist om hun ingrijpen verzocht werd!


Meent het advocaten-gil-de nu werkelijk dat dit een - wettelijk vereist! - behoorlijke en betrouwbare klachtbehandeling voorstelt? Dat dacht ik niet.

Absoluut niet. Feit. Of weerlegt u dit? Onmogelijk.
Houdt Meijer 'de eer' aan zichzelf? Wat beslist Van Empel? Van Dijk al wakker?


Om iedere 'verwarringte voorkomen, werden;

A) de 'Wan-'Orde van Advocaten te Rotterdam/ mr. Meijer en

B) de Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant, mr. Van Empel alsook

C) Hof van Discipline/ mrs. Van Dijk afzonderlijk per mail d.d. 08/ 09-02-2017 van voorgaande en vandaag. d.d. 11-02-2017 andermaal over publicaties en herhaald...


   A) publiek verzoek tot introspectie en 'de eer aan zichzelf te houden'

   B) en/ of C)


  • bevestiging van - tijdelijke - stopzetting van behandeling van klacht jegens 'zeer bijzondere'-curator Hopmans totdat Van Empel besloten heeft en 'frommel-werk' van Meijer in de papierversnipperaar beland is.


...geïnformeerdnogmaals rappel gezonden.Dit met verlengde dead-line en uiterlijke ontvangst mijnerzijds d.d. 16-02-2017:


d.d. 11-02-2017: Groenendijk aan de 'Wan'-Orde R'dam (nog) deken Meijer, verzoek de 'eer aan zichzelf te houden'

d.d. 12-02-2017: Groenendijk aan het Hof van DisciplineVan Dijk en Driessen-Poortvliet, verzoek 'ingrijpen hof bij Orde vereist'!

d.d. 12-02-2017: Groenendijk aan de Orde van Zeeland-West-Brabant/ de 1e vrouwelijke deken Van Empel, verzoek om haar spoedigste 'beslissing over klacht jegens deken Meijer'.


Daarmee werd de wel? - of juist niet! - edel-gestrenge 'dames en heren'-advocaten 1 week 'bedenktijd' ingeruimd. Al begrijpen ze 'dondersgoed' waar het om gaat; in het weekend/ deze komende (halve) week kunnen ze bij dit Sof 'hun wan?-daden!'... nog eens goed overdenkenWordt vervolgd en gepubliceerd.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia