maandag 2 januari 2017

Orde van Advocaten/ deken mr. Meijer (b)lijkt 'collegiaal' = partijdig bij klachtbehandeling 'zeer bijzondere' curator; nu zelf beklaagd bij Hof...!


Direct naar telefoongesprek met Orde d.d. 19-12-2016:


Dat de (nog) Rotterdamse deken te beslissen heeft op basis van d.d. 02-11-2016 ingediende stukken, zijnde; klaagschrift Groenendijk, het verweer Hopmans en repliek Groenendijk maar zonder verdere 'dupliek' van Hopmans! - want: werd feite-lijk weken 'te laat' = niet-tijdig ingediend - werd in 'zijn' = in opdracht reactie d.d. 21-12-2016 en ook in zijn persoonlijk ondertekende reactie d.d. 02-01-2017 totaal genegeerd (zie onder). Pardon?! Wie denkt mr. Meijer wel dat hij (niet) is?

Waarom geeft de deken niet, zoals fatsoenlijk geacht wordt, 'gewoon' antwoord op het duidelijke - en gegronde! - bezwaar van klager op - collegiale? = partijdige - verlenging van indientermijn met 2 weken = 11 weken na oorspronkelijke datumKlager had dit echter reeds voorzien en aldus d.d. 27-12-2016 klacht bij de voorzitter van het Hof van Discipline/ dhr. mr. Van Dijk ingediend. Want...

 • helaas blijkt er geen/ onvoldoende vertrouwen in behoorlijke en onaf-hankelijke dekenbeslissing door mr. Meijer te kunnen worden gesteld
Formele klachtindiening bij de Orde van Advocaten:


d.d. 03-09-2016 Indiening uitgebreid en punts-gewijs onderbouwd klaagschrift jegens 'zeer bijzondere curator' mw. mr. Hopmans bij de...
  
Orde van Advocaten, afdeling Rotterdam   met als (huidig) deken dhr. mr. O.E. Meijer.

d.d. 04-09-2016  Per mail als bijlage aan de Orde (met 8,15 euro verzendkosten).

d.d. 05-09-2016   Ondertekend per aangetekende post zodat (tijdige) ontvangst - in dit geval - door de Orde altijd verzekerd is.

d.d. 05-09-2016   Ontvangstbevestiging door Orde en doorzending aan beklaagde Hopmans met verzoek om verweer...

d.d. 21-09-2016   Orde van Advocaten ontvangt het verweer van de beklaagde.jegens 'zeer bijzondere' kinder?-curator mr. Hopmans:Zeer bijzondere  Hopmans
Een leugenachtige verklaring, aldus Groenendijk, maar als 'vertrouwelijkdoor de Orde aangemerkt... hoezo? Deken Meijer werd vriendelijk om zijn uitleg verzocht maar klager mocht geen verklaring ontvangen!

 • Kennelijk 'mag' de wereld niet weten hoe beklaagde zich met 'gelul in de ruimte' poogt vrij te pleiten?

Ter vermijding van '(mogelijk) staken van klachtbe-handeling' (na een openbaarmaking) werd dit verweer niet gepubliceerd maar het dekenoordeel afgewacht.

  d.d. 22-09-2016   Doorzending van 'verweervan be-klaagde Hopmans met onjuiste datum; 2015 in plaats van 2016...? en volgende - opmerkelijke! want uiteraard overbodige - dekenvraag:

  • 'Graag verneem ik van de heer Groenendijk of de reactie van mw. mr. Hopmans voor hem afdoende isIndien dit niet het geval is en de heer Groenendijk de klacht wil voortzetten, zal ik mijn visie geven over de klacht.De reactie van de heer Groenendijk ontvang ik graag binnen drie weken na heden, dat wil zeggen uiterlijk 13 oktober 2016. Hoogachtend, O.E. Meijer


  d.d. 10-10-2016:   Mijn reactiein 1 zin samengevat, citaat pagina 1:

  • 'Beklaagde is een schandvlek; het advocatengilde onwaardig en dient, aldus deze klager, per direct ‘van het tableau te worden geschrapt!'

  d.d. 11-10-2016   Wederom ondertekend en per aangetekende post gezonden.

  d.d. 12-10-2016   Deken Meijer geeft beklaagde Hopmans andermaal t/m...

  d.d. 02-11-2016   ...de tijd om op mijn brief d.d. 10-10-2016 te reageren
  Beklaagde en de Orde laten 9 wkn verstrijken en is dan 'collegiaal partijdig'!


  Inmiddels eind december 2016... de echte kerstboom gehaald en mooi versierd. Rui9 weken na sinds het laatste contact en 6 weken later dan door de deken voor de reactie van beklaagde gestelde termijn... noch van beklaagde advocaat Hopmans, noch van deken Meijer werd tot dan iets vernomen! Rarara, hoe kan dat? Werden zij soms door Sint en Zwarte Piet 'in de zak meegenomen...?


  Het is schokkend dat er maanden na klachtindie-ning in een 'simpele' = duidelijke zaak de Orde van Advocaten/ afd. Rotterdam nog steeds geen beslissing van de deken mr. Meijer voorligt. Het (gestelde) vertrouwen van klager in deze afdeling/ deken is dan ook tot een winters peil gedaald


  • Gelet op de verstreken reactietermijn meent klager dat de deken op basis van d.d. 02-11-2016 al dan niet ingediende stukken dient te beslissen.


  d.d. 18-12-2016   Deze gegronde boodschap 
  en melding van publicatie van dit artikel aan de Orde van Advocaten/ mr. Meijer per kort mailbericht leest u hier.

  d.d. 19-12-2016   Deken Meijer 'heeft het (te) druk gehad' en - dus-krijgt de beklaagde Hopmans opnieuw 2 weken (niet 1, zoals ik telefonisch zei) uitstel voor indienen van een dupliek? Kul. Dat is 'meten met twee maten'; te laat is te laat...!

  d.d. 19-12-2016   Orde van Advocaten: 'iedereen heeft het nu druk met de Kerst enzo'...? Nogmaals het telefoongesprek met duidelijk verzoek tot melding van onacceptabele termijnverlening voor mr. Hopmans - zelfs zonder schriftelijk verzoek van beklaagde daartoe = in strijd met de eigen leidraad van de Orde!

  Klager Groenendijk gaat, per omgaande d.d. 19-12-2016, niet akkoord met deze 'collegiale' = partijdige 2e kans... die wordt aan de burger(s) ook niet gegeven; bovendien mag van 'confreres' verwacht worden dat beiden/ het eigen secretariaat aan termijnplanning doet/-n. Dat is namelijk professioneelnietwaar?!

  Formele klachtindiening jegens de deken Meijer bij het Hof van Discipline  d.d. 26-12-2016   Reactie op onacceptabele brief mr. Meijer d.d. 21-12-2016, tevens formele klacht-indiening jegens betreffende (nog) R'damse deken bij het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten...

  voorzitter dhr. mr. Van Dijk.

  d.d. 27-12-2016   Als bijlage per mailbericht aan de Orde Rotterdam en tevens ondertekend per aangetekende post aan het Hof van Discipline te Den Haag nagezonden.


  Van het Hof van Discipline werd nochtans geen ontvangstbevestiging van klachtin-diening ontvangen, maar hoeft ook niet; binnen 10 werkdagen. Klager heeft geduld.


  'Als door een wesp gestoken', reageerde deken Meijer nu wel persoonlijk en per ommegaande... maar blijkt 'Oost-Indisch doof' en dramt 'gewoon' door en accepteert alsnog de - veel en veel te late - dupliek van beklaagde Hopmans - < 3 mnd. later!

  • Daarmee wordt - uiteraard en nog steeds - niet akkoord gegaan, geachte deken Meijer. Neen.

  Op gemelde klachtindiening jegens zijn persoon ivm evident partijdige opstelling gaat deze deken in zijn reactie d.d. 02-01-2017 niet in...? Wat een - misplaatste - arrogantie; dat is functie-onwaardig. Eens kijken wat het Hof van Discipline/ mr. Van Dijk met de klachtindiening jegens deze R'damse deken Meijer doet... 

  Zie (herhaalde) melding d.d. 03-01-2017 per mailbericht! Wordt vervolgd...
  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia