zondag 18 december 2016

Tuchtklacht over Jeugd'zorg' bij de SKJ of over advocaat bij de Orde van Advocaten? Je wordt aan het lijntje gehouden; nep-commissies/ -deken?


'Alles is goed geregeld' in NL blijkt niet waar: wij worden juist keihard misleid!

Wij Nederlanders zijn trots dat we 'kritisch zijn en niet met ons laten sollen'; klagen, klagen en klagen is onze volkssport! 'Het land wars van betutteling, geen uniform is heilig'... zongen FluitsmaVan Tijn nog in 1996 over toen 15 miljoen Laaglanders. Klagen doen we graag; over het weer, de buren en over de overheid.


 • Maar... heeft klagen over 'de overheid' (nog) wel nut?

Wordt uw ingediende klacht ook door een - daadwerkelijk -'onafhankelijken betrouwbare' klachtencommissie be-handeld? Wordt u/ de klager inderdaad serieus genomen en uw ernstige, onderbouwde klacht(en) inhoudelijk beoordeeld - met echte motivatie van genomevoorzittersbeslissing?

Een behoorlijke = onafhankelijke en betrouwbare klacht- behandeling zoals hoofdstuk 9 van de Awb. dat voorschrijft?


Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van bestuursorga-nen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

 • Of blijkt daar, in dagelijkse klachtpraktijk, vaak geen sprake van te zijn?

Waar 'klachtencommissie het stinkende vlees van bevriende slagers juist - bijna altijd - toch goed blijken te keuren' en de burgerklacht tegen desbetreffende (semi overheids-) organisatie afwijzen! Ergo: u mag klagen, maar daar doet de beklaagde organisatie 'bitter weinig/ niets' mee en de beklaagden = die personen die met hun falen/ verzaken juist ernstige schade, ellende en verdriet veroorzaakten... zij gaan 'vrijuit en door naar 'n volgend slachtoffer'; laat staan dat ze ooit 'sorry'-zeggen!Klagen mag, maar is volkomen zinloos omdat slechts de schijn van behoorlijke klachtbehandeling wordt gewekt.

En niets meer dan dat... wat een nep!


In werkelijkheid wordt niet de - meestal terecht - klagende burger geholpen maar juist de beklaagde (overheids)organisatie. Zij verschuilen zich echter achter niet-onafhankelijke/ niet-betrouwbare klachtencommissies die (bijna alle) klachten afwijzen en een 'hoger beroep' vervolgens - wettelijk - onmogelijk is! Zo kan ik ook 'alles winnen'; maar of dat eerlijk/ vertrouwenswaardig is? Klager denkt van niet, u?
 

Bestraft Orde Advocaten lid Hopmans en SKJ 'gezins'voogd M.K. van SVMN?

Zo ook in ons diep-trieste PAS-familiedrama waar drie Nederlandse meiden d.d. 27-06-2016 tijdens t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling werden ontvoerd door hun ziekelijk-egoistische 'moeder' na illegale overschrijving van de BRP naar het RNI-deel door aldus criminele gemeente Duiven/ Gelderland; (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten.

Na de gedane aangifte blijven niet alleen politie, Openbaar Ministerie, College Procureurs-generaal, Rijksrecherche en Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' oorverdovend stil of weigeren op te treden = smijten de deur in je gezicht dicht:


...'op eventuele toekomstige correspondentie van u met vergelijkbare inhoud zal ik niet meer reageren' - d.d. 17-10-2016/ J.A.M.H. Leenders

- (nog) directeur 'Control, Bedrijfs-voering en Juridi-sche Zaken

namens staats-secretaris dr. K.H.D.M. Dijkhof (nadere publicaties over MinVJ/ RvdK volgen).

Zijn 'talent?' wordt door ons echter niet gezien... hij (b)lijkt anderen namelijk - want zijn opdracht - nep te laten gedragen! Pas op voor - 'rechterhand' van - minister Van der Steur!


...maar ook de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met directeur mw. drs. J. Stuifmeel RA - klacht jegens 'Samen Veilig' Midden Nederland - en de deken van de Orde van Advocaten Rotterdam, mr. Meijer - klacht jegens 'zeer bijzondere' curator mr. Hopmans - bewijzen zelf dat zij het gestelde vertrouwen niet waard zijn en hun wettelijke taken te verwaarlozen/ negeren... schokkend en onacceptabel.Wie denken deze personen...

directeur drs. J. Stuifmeel RA

1. nu SKJ - non-profit management

2. haar levensloop; werkgevers en opleiding

3. oudervereniging 'Balans'...


alsmede


Orde van Advocaten/ afdeling Rotterdam

deken mr. O.E. Meijer

...wel niet dat ze zijn? Nu zij niets' (b)lijken te - willen - doen met de respectievelijk tegen SVMN/ 'gezins'voogd M.K. en 'zeer bijzondere' curator mr. Hopmans ingediende klachten?

'Geen woorden, maar daden',
(b)lijkt bij hen niet te gelden!Eng?

SKJ-directeur mw. drs. Stuifmeel RA zat - van 1973-1980 = 7 jaar; 1x blijven zitten dus - op het 'Willem de Zwijger-College' te Bussum.

Groenendijk meent haar zelfs eens op het trein-station te hebben gezien in de eigen woonplaats.Zelf ging klager - dit in 6 jaar en met 8 vakken -
naar het onafhankelijke 'Goois Lyceum', ook te Bussum... 'kennis is macht', voor oud-gedienden.

Of: hoe mensen verschillende keuzes maken...


Klacht jegens 'zeer bijzondere' curator Hopmans bij Orde van Advocaten/ R'dam

d.d. 03-09-2016   Klaagschrift jegens 'zeer bijzondere curator' mr. Hopmans bij de Orde van Advocaten, afdeling Rotterdam ingediend met onder punt 7 verzoek:

 • 'Gelet op de urgentie van deze zaak - huidige kinderontvoering - verneemt Groenendijk aldus gaarne uw nadere berichtgeving en dankt nogmaals voor uw begrip en snelle beslissing/ handelen ter zake.'

d.d. 04-09-2016   per mail, als bijlage, direct aan de Orde en - uiteraard -  

d.d. 05-09-2016   ondertekend en tegen betaling van 8,15 euro per aangeteken-de post nagezonden.

d.d. 05-09-2016   Ontvangstbevestiging door Orde Rotterdam/ Meijer en doorzen-ding aan beklaagde mr. Hopmans met verzoek om haar verweer...


Zeer bijzondere  Hopmans
d.d. 21-09-2016   Orde van Advocaten ontvangt ver-weerschrift Hopmans; een leugenachtige verklaring, aldus Groenendijk, maar als 'vertrouwelijk' door de Orde aangemerkt... hoezo? Gaarne uitleg van mr. Meijer!

 • Ter vermijding van '(een mogelijk) staken van klachtbehandeling' door de deken vanwege open-baarmaking wordt dit verweer niet gepubliceerd... het oordeel van de Orde van Advocaten/ de deken mr. Meijer wordt vooralsnog afgewacht.


d.d. 22-09-2016   Doorzending van 'verweer' beklaagde aan klager - met onjuiste datum; 2015 in plaats van feitelijke 2016... typefout? - en zeer opmerkelijke vraag van deken Meijer = temporisatietactiek, aldus klager:


'Graag verneem ik van de heer Groenendijk
of de reactie van mr. Hopmans voor hem afdoende is. Indien dit niet het geval is en de heer Groenendijk de klacht wil voortzetten, zal ik mijn visie geven over de klacht.

De reactie van de heer Groenendijk ontvang ik graag binnen drie weken na heden, dat wil zeggen uiterlijk 13 oktober 2016. Hoog-achtend, O.E. Meijer'


d.d. 10-10-2016:   Mijn reactie, in 1 zin samengevat, citaat pagina 1:

 • 'Een ‘zeer smerige’ schandvlek op de Orde van Advocaten, afdeling R'dam die het geachte gilde van advocaten onwaardig is; aldus Groenendijk ‘van het tableau geschrapt moet worden; meteen!'

en slotoproep, citaat pagina 7:

 • 'Ervan uitgaande u, mr. Meijer/ deken van de Orde van Advocaten te Rotterdam op dit moment naar behoren te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw geachte - inhoudelijke en procedurele - visie verblijft…
       Hoogachtend, drs. E.M. Groenendijk MSc. - school'meester',
       Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia'


d.d.
11-10-2016   Wederom ondertekend en per aangetekende post gezonden.

d.d. 12-10-2016   Deken Meijer geeft beklaagde Hopmans andermaal t/m d.d. 02-11-2016 de tijd om op mijn brief d.d. 10-10-2016 te reageren  Inmiddels is het al weer eind december 2016...
  de echte kerstboom gehaald en mooi versierd

  Ruim 9 weken na sinds het laatste contact en ook 6 weken later dan door deken/ mr. Meijer voor reactie van mr. Hopmans gestelde termijn...  • Noch van beklaagde 'advocaat' Hopmans, noch van de Rotterdamse deken Meijer werd sindsdien echter iets vernomen! Rarara, hoe kan dat?

  Werden zij soms door Sinterklaas en Zwarte Piet 'in de zak meegenomen?'


  Het is schokkend dat er maanden na klachtindie-ning in een 'simpele = duidelijke zaak de Orde van Advocaten/ afdeling Rotterdam nochtans geen beslissing van de deken mr. Meijer voorligt. Het vertrouwen van klager in deze afdeling en deken is dan ook tot een winters peil gedaald.

  De landelijke Orde van Advocaten zal dan ook om 'gepast optreden' = ingrijpen' verzocht worden.

  In het belang van uw eigen gil-de... wat een - trieste - Orde? van Advocaten-klucht!  Dit is niet-'toevallig' of 'vanwege ziekte', aldus klager, maar betekent dat:

     1) beklaagde Hopmans zond geen (tijdige) reactie op brief d.d. 10-10-2016

     2) of werd door deken Meijer niet (tijdig) gedeeld met klager - ceteris paribus

     3) en 'ze zitten heel erg in de maag met volhardend vader en rechtzoekend
     burger', nietwaar?!


  Gelet op de - aldus verstreken - reactietermijn en reeds oorspronkelijke klacht-indiening per d.d. 04-09-2016 en wettelijke behandelingsperiode meent klager Groenendijk dat per direct de juiste dekenbeslissing genomen dient te worden:


  'Alle door klager Groenendijk ingediende klachten jegens beklaagde Hopmans worden bevestigdals sanctie... 
  ...wordt zij - levenslang - geschrapt van het tableau'

  - aldus ondertekend door de Rotterdamse deken.


  Deze duidelijke en gegronde boodschap van Groenendijk en melding van publicatie van dit artikel aan de Orde van Advocaten/ mr. Meijer per mail leest u hier.
  Klacht jegens 'gezins'voogd mw. M.K. van 'Samen Veilig' Mid-NL bij de SKJ

  Als zelfs KRO-Brandpunt d.d. 04-12-2016 meldt dat de helft van de basisscholen 'Veilig Thuis' niet vertrouwd en ook de NOS meldt dat zij weinig vertrouwen in het meldpunt hebben... dan is het echt helemaal mis. Een grote ellende voor de kinderen en hun, sommige, ouders. Meestal vaders en ook dat is niet-'toevallig', maar de uitkomst van bewust - discriminatoir, aldus Groenendijk; zeker in ons diep-trieste PAS-familiedrama - 'beleid' in de jeugd'hulp'verlening en de familie-'recht'spraak. Geen 'incidenten' of 'te wijten aan de ouder(s)', lees man/ vader, maar structureel... een grote schande waardoor onze kinderen (emotioneel) mishandelend worden! Al jarenlang... stop ons diep-triest PAS-familiedrama NU.
  Allemaal dekken ze elkaar... in ons geval/ 'casus' - dagelijks en voortdurende pijn, ellende en verdriet over de ruggetjes van drie minderjarige meiden en de (op)-rechte rug van deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk Msc. Een eerlijke vader die opkomt voor de werkelijke belangen van de 3 kinderen - samen spelen, samen delen - wordt nochtans geen recht gedaan en wordt hij zelfs bestraft...? Onacceptabel. Deze vader Groenendijk geeft zijn dochters nooit op!


  In volgend artikel zal nader over de feitelijke gang van zaken bij de SKJ van de tucht-recht?-elijke klachtbehandeling gepubliceerd worden. Met schok-kende onthullingen... wordt vervolgd.

  Bij het College van Toezicht zoeken ze sinds 10 november 2016 een 'ervaren voorzitter'... zijn mrs. Jacquemijns en Markx niet meer in dienst? En runnen mw. Stuifmeel en haar secretaris samen 'de SKJ-show'? Wie wil erbij? Niemand.  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!
  Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’

  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia