zaterdag 3 december 2016

NL is anno 2016 een politiestaat waar de(ze) brave burger/ docent wordt achtervolgd door 'slimme camera's' en 'betrouwbare?' overheidshelpers?

Criminele gemeente Duiven bewezen, maar RvIG en MinBZK treden niet op?!
  

Sinds d.d. 27-06-2016 zijn 3 Nederlandse meiden tijdens t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoe-zichtstelling - zoals door de rechtbank Gelderland in hun belang was geacht - door, helaas,  ziekelijk-egoistische 'moeder' naar een - alleen voor eigen vader - '(on)bekende bestemming in Duitsland'... ontvoerd na de facto criminele overschrijving van de Basisregistratie Personen (BRP) naar het RNI-deel (Register Niet-Ingezetene) bij de gemeente Duiven te Gelderland.


De overheid - te weten: de (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten - handelde daarmee - en dat 100% bewezen - precies tegengesteld aan de door de rechtbank Arnhem vastgestelde kinderbelangen en poogde dit zeer ernstige misdrijf vervolgens 'goed te praten/ te negeren'... en af te schuiven naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens - voormalig directeur mw. Keizer-Balde (nu MinEZ), schokkend!

Ook de eindverantwoordelijk (nog) minister dr. Plasterk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties weigerde op te treden tegen zijn evident misdadige burgemeester en meldde zelfs: 'niets onrechtmatigs of strafbaars te kunnen ontdekken'. Pardon?!

De gemeente Duiven te Gelderland - levert je gemene, criminele streken -  handelde feite-lijk contrair de geldende beschikking van de rechtbank Arnhem en dat 'vindt grote Ronaldje desondanks allemaal prima'? Bent u echt hersteld en gezond? Voelt u zich wel helemaal lekker...?

 • Wat een onzin, Plasterk; hier (b)lijkt sprake van 'de ene crimineel dekt de andere', toch?!
Rijksrecherche weigert te antwoorden en het OM Den Haag poogt af te leiden!


Uiteraard werden ook directeur Trip van de Rijks-recherche - als staforgaan van College Procureurs -generaal met voorzitter Bolhaar die zelf eveneens werd verwittigd - alsook de minister van 'Veiligheid en Jusititie?'/ Van der Steur zowel schriftelijk als-ook telefonisch herhaald verzocht om 'orde op zaken te stellen' en deze criminele ambtenaren naar het wetboek van Strafrecht te (laten) vervol-genTot op heden tevergeefs...


...directeur Trip/ RR, voorzitter Bolhaar/ CPG en minister Van der Steur/ MinVJ - de 'grote? bazen' - weigerden allen te antwoorden op herhaald, per aangetekende post verzonden, ondertekende correspondentie, laat staan dat zij optreden tegen criminele gemeente Duiven. Feitelijk laten zij daarmee 3 ontvoerde NL-kinderen keihard in de steek...!

 • Ergo: waar Nederland verwacht dat 'bestuurders/ directeuren en mi-nisters' optreden tegen criminelen... doen zij dat juist - bewust - niet!

Ons dekt ons en drie kinderen zien hun eigen vader vandaag al 986 dagen niet meer... onbestaanbaar! Het levensgeluk van 3 NL-meiden interesseert hen niets?!


Alleen het OM Den Haag/ hovj Nieuwenhuizen zond 2x 'de aandacht afleidende'-brieven waar alleen op mijn secundaire klacht over het - ten onrechte; na melding van burger het gesprek op te nemen - verbreken van de tele-foonverbinding door het OM-Servicecenter (terwijl het op de website vermelde nummer van de Rijksrecherche werd gebeld) werd ingegaan maar...

...de primaire klacht/ verzoek = eis; de 100% criminele gemeente Duiven te vervolgen naar het wetboek van Strafrecht, wordt juist geheel verzwegen! Dat is geen 'toeval' maar, aldus Groenendijk, > 'doorgestoken kaart'!


Verantwoordelijke beambten zijn:
 • De leiding van het arrondissementsparket Den Haag is in handen van hoofd-officier van justitie mr. A.J.A.M. (Bart) Nieuwenhuizen.
 • Mr. C.J.L. (Chris) van Dam is plaatsvervangend hoofdofficier van justitie. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de officieren van justitie en parketsecretarissen.
 • Mw. mr. drs. L. Hennink-Weijers is directeur bedrijfsvoering en verant-woordelijk voor de bedrijfsvoering, logistiek van het primaire proces en werkprocessen.Gelooft u nog steeds dat Nederland een 'recht'staat isLees dan

1) het Openbaar Ministerie Den Haag/ hoofdofficier van justitie Nieuwenhuizen d.d. 24-11-2016 versus 

2) volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk d.d. 26-11-2016, aldus d.d. 28-11-2016 ondertekend, per aangetekende post verzonden.


Uiterlijk d.d. 03-12-2016 werd om schriftelijke reactie/ optreden van dit zeer curieuze Arrondissementsparket verzocht... of Groenendijk morgen post krijgt?

Naschrift: vandaag, d.d. 03-12-2016 werd geen brief/ reactie van (nog) hoofd-officier van justitie? mr. Nieuwenhuizen van het Arrondissementsparket Den Haag ontvangen. Mijn - en uw? - gegronde conclusies/ gevoelens ten aanzien van deze 'heer?' en 'zijn' organisatie mogen duidelijk zijn. En: wie zwijgt, stemt toe!

 • De wettelijk vereiste scheiding tussen de Rijksrecherche - stafdienst CPG - en anderzijds het Openbaar Ministerie (b)lijkt bij een telefonische melding van criminele overheidsdienaren bij het OM-Service?center niet (voldoende) gewaarborgd te zijn!


Van de Rijksrecherche werd d.d. 11-11-2016 slechts - geheel onjuist en onbevoegd - een mailbericht van medewerker P.B. ontvangen die meende niet alleen 'voor directeur Trip te kunnen spreken?' maar ook 'voor voorzitter Bolhaar en voor minister Van der Steur' te kunnen beslissen...?

Kennelijk een medewerker met 'hoge geldingsdrang'! Feitelijk echter 'voor zijn beurt/ niet gevraagd'... en nu zwijgt ('lol')!


De 'heren' Trip, Bolhaar en Van der Steur werden in de plicht geroepen... maar 'sturen een lagere medewerker om geheime missie af te ronden'? Zie expliciete reactie d.d. 17-11-2016 die door de Rijksrecherche (nog) niet beantwoord werd.

 • Dat is niet-'toevallig', maar 'heel smerig', aldus drs. Groenendijk MSc.


Dit is feitelijk van overheidswege georganiseerde emotionele kinder- (en vader) mishandeling, een ernstige voortdurende schending van de mensen-rechten en betekent het einde van de (familie) 'recht'staat. Die bestaat anno 2016 niet (meer) in Nederland... maar blijkt in casus zeker - slechts een schijnvertoning, nepper-dan-nep, een diep-triest 'lachertje' in marmeren 'Paleizen van Misdaad'. Over de ruggetjes van 3 minder-jarige meiden... dat is onmenselijk, onwettig en onacceptabel!
 
 • Vrouwe Justitia wordt vertrapt, verkracht en de brave burger niet serieus genomen en eveneens 'gepakt'. Sta op tegen onrecht en herstel Vrouwe Justitia in ere; nu is Nederland veel erger dan een bananenrepubliek!
Criminele gemeente (nog) niet, maar burger wel en onder camera-observatie?

Dat het in Nederland heel erg mis is... staat voor Groenendijk sinds jaren vast en daartegen blijft hij/ ik mij verzetten. De 100% bewezen, criminele gemeente Duiven wordt (nochtans) niet vervolgd, ondanks hun 'smerig misdrijf met grote consequenties' maar daartegen in verzet gekomen Groenendijk werd wel ge-dagvaard en vervolgd, terwijl echte criminelen... not-'abeleoverheidsdienaren - die de wettelijke ambtseed aflegden en... braken! - 'vrolijk' op het pluche blijven zitten en het volk bedonderen'.


De inwoners van de gemeente Duiven verdienen echter eerlijke bestuurders en drie kinderen hun eigen vader; de waarheid mag, neen, moet gezegd (kunnen) worden! Reeds jarenlang verweert Groenendijk zich tegen hem en voor-al; de kinderen aangedane onrecht en voor Vrouwe Justitia... en zal dat blijven doen!

'Een volk dat voor tirannen zwicht verliest meer dan
lijf en goed, dat dooft het licht'...

Deze vader laat (ook) 'zijn' drie dochters nooit in de steek; amor vincit omnia! Houd vol, lieve meiden van je papa...


Dat wij inmiddels in een politiestaat 'leven' en van alle kanten in de gaten worden gehouden en 'beoordeeld'.... (b)lijkt mogelijk uit recent, niet-'toevallige' bezoek van 'Managing Director' - dhr. XYZ van Qubit Visual Intelligence (QVI) BV van mijn LinkedIn-account d.d. 23-11-2016aldus Groenendijk.

 • Wat heeft deze 'andere mensen in de gaten houden'-cameraverkoper met docent Groenendijk te maken? Is hij 'per ongeluk' op mijn vermel-ding terecht gekomen toen hij iemand anders zocht? Dat zou kunnen... maar wordt niet waarschijnlijk geacht.

Het zou ook 'zo maar kunnen dat even gekeken werd naar wie de Groenendijk nu eigenlijk is' - die mogelijk met uw 'slimme camera's' in de gaten moet worden gehouden...? En neen, dat is geen 'achtervolgingswaan' maar juist alles goed op een rijtje hebben; 1 + 1 = 2, dat snapt iedere eerlijke, zelfdenkende Nederlander!
Het 'werk'terrein van QVI BV 
volgens hun eigen vermelding:


 • QVI BV maakt het mogelijk om met zijn "intelligente software" het ge-drag en de intenties c.q. handelingen van mensen die voorkomen op camerabeelden volautomatisch te observeren, te herkennen en te beoordelen. Ook complexe menselijke gedragingen worden door ons systeem volautomatisch feilloos herkend.
 • De QVI organisatie heeft met haar gedragswetenschappers de inhoudelijke kennis voor het herkennen van afwijkend gedrag, dit in combinatie met de hoogstaande kennis van videoanalyse technologie maakt onze producten uniek. QVI BV is als geen ander in staat om tailormade oplos-sing te ontwikkelen voor specifieke eisen c.q. wensen van onze klanten en prospects. 

Vindt u dat ook niet 'best wel uniek = eng'... als u, net als Groenendijk, niets kwaads in de zin heeft maar op straat wel 'intelligent bekeken worden'? Ikke wel en met mij steeds meer mensen. Stop big brother is watching and judging you.. want: wie controleert de controleurs? Een zeer eng, hellend vlak!


Als je het eerlijke lef hebt = echte liefde voor de drie dochters, om in opstand te komen tegen kinder-onterende jeugd'zorg'verleners en daaraan in de dagelijkse praktijk helaas meewerkende 'recht'-ers en niet-te-vertrouwen-advocaten-dan... word je in Nederland tegenwoordig niet alleen je kinderen afgepakt, daarnaast voor een 'belediging' van de wijkagent vervolgd en nu mogelijk/ kennelijk? 'onder observatie van onder andere 'slimme' camera's geplaatst?'.
 
 • Nederland een vrij land? Voor 'uw eigen veiligheid'? Jaja... echt niet!

Dank u wel, maar neenGroenendijk heeft geen interesse voor aankoop van uw systemen en neen, ook ik wens niet gefilmd te worden door de 's(ch)limme' = enge camera's van uw bedrijf...! Gaarne heb ik inzicht in uw (mogelijk) reeds gemaakte opnames van mijn persoon en verzoek ik u mij - toekomstig - 'te blurren'/ alsnog te verwijderen, daarvoor bij voorbaat mijn dank! 

Uiteraard werd dit bedrijf in het kader van hoor en wederhoor per ommegaande op de hoogte gesteld van publicatie en betreffende verkoper/ managing director d.d. 03-12-2016 om reactie/ o.a. uitleg verzocht...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia