zondag 20 november 2016

Weigert directeur Trip van Rijksrecherche strafvervolging van criminele gemeente Duiven en laat 'simpele' medewerker het vuile werk doen...?!


Wie de waardeloze praatjes van Rutte (nog) gelooft, is 'stekeblind of erg dom'?!

Minister-president drs. Rutte zijn plan voor ons mooie Nederland is in werkelijkheid heel anders:

  • 'maak alles kapot wat de burgers lief is'... 

en vertelt onzin op tv; wat een hypocrietWie ondanks al die jaren ellende Rutte (nog) gelooft, is als verward persoon te duiden en moet wakker- geschud worden.

Red ons Nederland van Rutte! Behoed ons land voor zijn rampenplan... wie niets doet tegen de 100% bewezen, criminele (non-)gedragingen van diverse overheidsinstanties (ook binnen diverse ministeries), inclusief de 'recht'erlijke macht en daarmee ons diep-trieste PAS-familiedrama, opnieuw, liet escaleren, is 'geen knip voor de neus waard'. Dan ben je geen leider en geen echte man en geen minister-president waardig... dan ben je, drs. Mark Rutte, - tenminste - 'erg nep' en iedereen gaat het zien! Want:Drie Nederlandse meiden van toen 14, 12 en 10 jaar werden in diep-triest PAS-familiedrama niet-'recht'sstaat Nederland d.d. 27-06-2016 ontvoerd naar 'een onbekende bestemming in Duitsland' na illegale overschrijving van onze kinderen van de BasisRegistratie Personen naar het Register Niet-Ingezetenen op het gemeentehuis aan het Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven (toeval bestaat niet).

Dit terwijl de rechtbank Gelderland juist - in naam van diezelfde koning WAhad geoordeeld dat de kinderen in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht van 'Samen Veilig' Midden Nederland zouden staan... dat stinkt - inderdaad - gigantisch! De kinder- (vader)belangen vertrapt!


Feit: de gemeente Duiven/ Gelderland, (nog) burgemeester De Lange, secretaris Papjes en teamleider Hoogstraten werkten op criminele wijze mee aan negeren van de beschikking van de rechters en gaf 'groen licht' voor de huidige interna-tionale kinderontvoering... onbestaanbaar! Wie denken zij te zijn en boven de wet te kunnen staan? Is de macht hen naar het hoofd gestegen? Dat (b)lijkt wel zo te zijn... want:Deze gemeentelijke overheid Duiven handelde aldus geheel tegengesteld aan het oordeel van de rechtbank Gelderland... uiteraard is dat een grof schandaal, totaal onacceptabel en onwettig ook!

Niet de gemeente, maar de rechtbank heeft het laatste woord/ bepaalt... wie denken De Lange, Papjes en Hoogstraten wel niet dat zij zijn?

Inderdaad; misdadigers, aldus Groenendijk.Jegens deze - corrupte - personen werd dan ook aangifte ge-daan en expliciet om hun vervolging naar het Strafrecht ver-zocht. Dan zal het wel 'goed' komen, denkt u? We leven toch in een 'recht'staat, denkt u? Was het maar waar...

d.d. 21-10-2016 Wat doet Mark Rutte tegen - ook crimineel? - wangedrag op Ministeries, net als bij het OM en 'recht'bank/ 'hof' Arnhem? Wat nou; 'recht'sstaat? Kul.

'Democratische rechtsstaat' van Rutte bestaat alleen in zijn - natte? - dromen!

Zijn 'machtsgeile ministers' en overheidsvazallen; maken kapot wat je lief is!

MinBZK/ minister dr. Plasterk meende, na herhaald contact met de gemeente Duiven (= de daders); 'niets onrechtmatigs of strafbaars te kunnen ontdekken...'? Wat een nul, wat een  complete onzin; wat een 'verward persoon'. 

Zie publicatie: d.d. 18-10-2016 Minister Plasterk (b)lijkt zelf crimineel; hij wil kinderontvoering mogelijk makende gemeente Duiven niet aan-pakken... nu optreden of aftreden?! 

Weigering om de criminele gemeente Duiven aan te pakken? Rot op, Ronald!

Totaal ongeschikt als 'minister' gebleken na zijn onheuse, aldus Groenendijk de facto smerige weigering om recht te doen laten gelden! Hoe durft deze Plasterk zijn gezicht nog 'publiekelijk' = enkel met bewaking, te tonen? Hij moet zich doodschamen...!MinVJ/ minister mr. Van der Steur

Zie o.a. publicatie d.d. 12-09-2016 Weigert Van der Steur om criminele Raad Kinderbescherming, gemeente Duiven, jeugdzorg en curator te vervolgen na 3e kinderontvoering Dld.?! Zoek en gij zult vinden... 'werk'zaam bij Ministerie 'Veiligheid en Justitie'? Neen


Van der Steur speelt de 'grote afwezige' en blijft oorverdovend stil... geen enkele reactie ondanks meldingen van de criminele gedragingen van de gemeente Duiven, maar ook van vele 'recht'ers van het 'Paleis van Misdaad te Arn-hel' en zelfs na aangetoond verzaken van 'zijn eigen'; Nationale Politie, Raad voor de Kinder'bescherming', het College Procureurs-generaal en Rijksrecherche wordt er door deze min-ister niet opgetreden?!

Sterker nog: deze Groenendijk kreeg een dagvaarding vanwege - vermeende! - 'belediging en/ of smaad' jegens een Bussumse wijkagent die vrijdagmiddag d.d. 15-04-2016 'opeens' voor de huisdeur stond om; 'het gaat over uw kinderen'... te spreken. Zie o.a. publicatie d.d. 03-06-2016... meer volgt na komende zitting bij de politierechter d.d. 22-11-2016 te Lelystad!

  • Klaarblijkelijk geldt: 'wij... dekken elkaar en laten 3 minderjarige meiden - en hun vader alsook Vrouwe Justitia - daarmee keihard in de steek'... gatverdamme! Eveneens ongeschikt... voor alles!


Een super-mislukt Ministerie, waar niet de wet maar willekeur heerst en mis-daad/corruptie welig tiert. Weg met, aldus Groenendijk gelet op non-ingrijpen; onbetrouwbare en mislukte Van der Steur... COR-feestbeesten in het Amstel-hotel met dure Armani-pakken, zelf een verlovingsfeest in de NL-ambassade in Frankrijk maar geen huur betalen?, niet-optreden tegen 100% bewezen, criminele gemeente Duiven leidend tot huidige, 3e, internationale kinderontvoering in ons PAS-familiedrama en negeren van definitief failliet van de 'recht'staat in casus te Arn-hel... en ga maar door! Schokkend en onmenselijk.MinOCW/ minister dr. Bussemaker

Zie o.a. publicatie d.d. 30-05-2016.

Misdrijven MinOCW, OM Adam/ Mid-Nl 100% bewezen; maar het MinVJ/ mr. Van der Steur weigert strafvervolging?!

Oftewel de 'MinisterieOCW en de Commissie Westerhof'-doofpot: een 1e, korte introductie.

Zowel zij als staatssecretaris Dekker: ongeschikt

Verdacht, maar aangifte 3x geweigerd door de politie na bevel van het Openbaar MinisterieBOA-directeur mr. De Lange en KAC-secretaris mr. ing. Peijnenburg.Gemeente Duiven/ De Lange, Papjes en Hoog-straten leverde(n) drie Nederlandse kinderen en hun volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc. hele gemene, zelfs criminele streken...

...weg met beschikking-negerende 'bestuurders' = misdadige ambtenarenZie d.d. 31-07-2016.Criminele overheid 100% bewezen: SVMN, ge-meente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland' goed'! 

Steeds 'gekker Gelderland'; Commissaris Cornielje is zelf 'schrijnende kwestie'!
De bazen zwijgen en sturen 'simpele medewerker' om vuile werk op te knappen

U wilt weten wat de Rijksrecherche met directeur Trip - als onderdeel van separaat aangeschreven CPGvoorzitter Bolhaar alsook minister Van der Steur/ MinVJ - met mijn schriftelijke meldingen, recent:

  • brief d.d. 07-11-2016 aan Rijksrecherche - ook aan CPG/ Bolhaar en het MinVJVan der Steur gezonden per separate, aangetekende post - 

alsmede telefonisch d.d. 19-07-2016 en gedane aangifte d.d. 29-08-2016 jegens de criminele gemeente Duiven deed...?


Helemaal niets... zij weigeren allemaal om inhoudelijk te reageren, laat staan de ge-paste stappen = strafvervolging in te (laten) stellen!

D
e wettelijk verantwoordelijke bewinds-lieden/ personen weigeren om de betrapte, criminele gemeenteambtenaren te vervolgen en reageren op geen enkele wijze op melding van reeds bewezen, misdadige gemeente = het definitieve failliet van de 'recht' = kromstaat!Dit is de werkelijke praktijk in de Nederlandse 'recht'staat anno 2016... die be-staat niet, dat is een leugen, slechts een schijnvertoning! De 'big boys en ladies' zwijgen omdat zij weten dat zij zouden moeten ingrijpen, maar dat bewust niet doen om de belangen van 'hun corrupte vriendjes/ systeem' te beschermen... over de ruggetjes van drie minderjarigen en hun eigen vader. Dat (b)lijkt de feitelijke waarheid te zijn... onbestaanbaar!


  • Niet de wet, maar machtsmisbruik regeert in ons NL, aldus Groenendijk.


Want:
in plaats van onmiddellijk ingrijpen door directeur Trip, voorzitter Bolhaar/ CPG en/ of door minister Van der Steur, zoals inderdaad wettelijk vereist is en van de overheid verwacht mag worden, doen zij juist helemaal niets... 

anders dan hun smerige en onmiddellijke 'dood-zwijgen en pogen om de doofpot te hanteren'.

Dr. hart?-patient Plasterk verkoos het om eerst de deur in het gezicht van de klagende burger te smijten en pas daarna niet (meer) te reageren op de belas-tende correspondentie van deze drs. Groenendijk MSc. Niet-bevoegde en niet-'namens Trip' antwoordende rechercheur P.B.


In reactie op mijn brief d.d. 07-11-2016 aan Trip/ RR- ook aan het CPG/ Bolhaar en MinVJ/ Van der Steur -... werd van dhr. Trip, Bolhaar en Van der Steur nochtans geen enkele reactie ontvangen. De bazen zwijgen... dat stinkt enorm!

Alleen een onbekende en daartoe niet-bevoegde 'Rijks- en informatierechercheur dhr. P.B.' d.d. 11-11-2016 volgend e-mailbericht:


Uw brief van 9 november 2016vr 11-11-2016 08:24
Van: Rijksrecherche Info (Rijksrecherche)
Aan: drs. Groenendijk MSc.Geachte meneer Groenendijk,

op 9 november 2016 heeft de Rijksrecherche uw brief, gericht aan de directeur van de Rijksrecherche, in goede orde ontvangen. Daarin vraagt u om alsnog onder-zoek te doen naar de wijze waarop twee door u op 19 juli 2016 gevoerde telefoon-gesprekken met het Openbaar Ministerie te Den Haag zijn verlopen. Daarbij was en bent u mogelijk nog steeds in de veronderstelling dat het om medewerkers van de Rijksrecherche ging. Al eerder heeft u daarover een klacht ingediend. In verband daarmee laat ik u het volgende weten.

Op 11 augustus 2016 bent u per email op de hoogte gesteld dat de medewerkers in kwestie onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie vallen. In verband daarmee is uw klacht, inclusief de door u ter beschikking gestelde USB stick, op de-zelfde datum voor verdere be- / afhandeling overgedragen aan de afdeling klachtenad-ministratie van het AP Den Haag. Uit uw brief blijkt dat de Hoofdofficier van Justitie te Den Haag uw klacht heeft behandeld en daarop op 28 september 2016 schrif-telijk heeft gereageerd. In zijn reactie heeft hij onder meer bevestigd dat de mede-werkers in kwestie onder zijn verantwoordelijkheid vallen en op grond daarvan uw klacht heeft behandeld. Mocht u het met de uitkomst van uw klacht niet eens zijn, dan kunt u dat kenbaar maken bij de Nationale Ombudsman. De Rijksrecherche is en blijft in deze, zoals eerder aan u kenbaar gemaakt, geen partij.

Uw hernieuwde schrijven, die tevens is gericht aan de minister van V&J en het College van Procureurs-Generaal, geeft in verband met vorenstaande geen aanleiding om het eerder ingenomen standpunt te herzien. Dat betekent con-creet dat aan uw verzoek geen uitvoering zal worden gegeven en dat uw brief wederom aan de klachtenadministratie van het Openbaar Ministerie wordt overgedra-gen. Nadere correspondentie in deze met de Rijksrecherche is zinloos en zal verder onbeantwoord blijven.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
met vriendelijke groet,


P.B.
Rijks- / Informatierechercheur
Reactie:

Een beroep doen op de wet(ten) en die overheidsorganisaties die deze zouden moeten uitvoeren, (b)lijkt inderdaad zinloos te zijn als zijn 'bazen' de urgente brieven onbeantwoord laten en niet tegen 100% bewezen, criminele gemeente Duiven optreden ondanks aangifte en meegeleverd wettig en overtuigend bewijs...

  • Rechercheur P.B. heeft alle burgers van Nederland geïnformeerd dat de Rijksrecherche weigert om criminele overheidsdienaren te vervolgen.


'Kortheidshalve' verwijst deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk naar:

zijn brief d.d. 17-11-2016 aan de Rijksrecherche

aldus verzonden als mailbijlage d.d. 18-11-2016

en per aangetekende post d.d. 18-11-2016 - wederom expliciet aan directeur Trip geadresseerd - nagezonden.


Let op waar het om gaat: OM, CPG, MinVJ zwijgen als het graf en ook directeur Trip van de Rijksrecherche weigert om primair; de criminele gemeente Duiven naar het Strafrecht te vervolgen en poogt af te leiden met - onterechte - afwijzing van mijn secundaire klacht; 'Rijksrecherche bellen, maar het OM-Servicecenter aan de lijn krijgen die vervolgens de verbinding verbreekt als Groenendijk melding maakt van audio-opname van het telefoongesprek'.

No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia