zondag 13 november 2016

De Nederlandse overheid werkte mee aan 3e kinderontvoering: criminele hulpverleners, agenten, officieren, rechters, ministers - 100% bewezen!


Jeugd'zorg' verzaakt bewust - 'Samen Veilig' Midden-NL negeerde rechtbank Gelderland; nu tuchtklacht bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd ingediend

Jeugd'zorg' behartigt alleen de eigen belangen; niet die van onze kinderen...!


MinVJVan der Steur zijn 'veilige samenleving en sterke rechtstaat' blijkt de facto 'een lachertje', een schijnvertoning, nepper-dan-nep te zijn!

Zie d.d. 19-08-2016 publicatie met uitleg over de kwalijke rol van de gecertificeerde instelling voor de jeugdzorg 'Samen Veilig' Midden Nederland alsook de Raad voor de Kinder'bescherming'...


Ook zijn collega-ministers Plasterk van MinBZK d.d. 18-10-2016 en Bussemaker van MinOCW d.d. 21-10-2016 blijken er 'een potje van te maken' en de wet te negeren, laat staan rekening te willen houden met de kinder- (en vader-)belangen en onze mensenrechten. Het interessseert ze echt helemaal niets;

  • de doofpot werd jarenlang gehanteerd over de ruggetjes van mijn drie minderjarigen meiden en bewezen 'witte boorden'-criminelen (nog) niet vervolgd... schokkend!


Minister-president Rutte blijft zich verstoppen in 'het Haagse torentje' en over de niet-bestaande 'recht'staat orakelen. Klaarblijkelijk is hij 'erg bang voor de toorn des volks'... en terecht, want de burgers doorzien zijn gladde leugenpraatjes!

  • In Nederland worden kinderen met instemming/ medewerking van 'de overheid' van hun ouder(s) gestolen en dan vooral hun vaders afgepakt


Een op de vijf kinderen ziet na scheiding binnen twee jaar zijn/ haar vader... helemaal niet meer! Dat is schokkend; arme kinderen en arme vaders! Dit terwijl juist het opgroeien met beide ouders, dus ook met de eigen papa's, van het grootste belang is voor een gezonde persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Dat jeugd'zorg' dit erkent, althans op papier, betekent niet dat dit dan in de praktijk ook wordt omgezet... vergeet het maar! Niets is minder waar. Bescherm kinderen tegen deze jeugd'zorg!


Helaas denkt de - gelukkig voor uw kind(eren) - niet-zelf-ervaringsdeskundige burger echter (nog steeds?) dat de 'overheid/ jeugdzorg' wel te ver-trouwen zou zijn; want 'er vindt controle plaats en als er iets mis gaat dan wordt dat gecorrigeerd'.

Was het maar zo... zie PAS-expert J. Zander

In werkelijkheid is het - feitelijk - andersom!In ons, en vele andere - soms met zeer verdrietige afloop: Ruben en Julian - diep-trieste PAS-familiedrama (b)lijken/ deden vele - zogenaamde/ gepretendeerde -professionele 'hulp'verleners en - zogenaamde - onafhankelijke 'recht'ers precies het tegendeelKeiharde bewijzen werden verzameld en zullen allemaal op de site gepubliceerd worden.

Voor mijn drie dochters: Lina Osasu, Joerdis Imani en Imke Abeni - die hun vader en omgekeerd vandaag al 967 dagen niet konden zien, laat staan daat zij een knuffel konden krijgen en ook de door de rechtbank Gelderland vast-gestelde belregeling op maandag om 19:00 uur wordt door de, helaas, ziekelijk-egoistische 'moeder' sinds juni 2016 = al ruim 5 maanden, eveneens genegeerd. Dat is ziek...!

Niet (kunnen) zien, niet (kunnen) spreken, maar de maandelijkse - altijd betaald, uiteraard - kinderalimentatie - voor mijn drie dochters bestemd, maar wordt dit ook daadwerkelijk aan hen besteed? - van 513,96 euro wordt wel in ontvangst genomen. Dat is de ware aard van mw. S.S.... waartegen vader zich blijft verzetten!
Vaders worden in Nederland achtergesteld, gediscrimineerd en onmogelijk ge-maakt om papa te kunnen blijven na scheiding... in strijd met de wet voort-gezet ouderschap na scheiding! Dat pikken wij niet! Sta op vaders, vereenigt u! Wij boze, dwaze?, echte! vaders houden van onze kinderen en weten dat zij ons keihard nodig hebben. Hetzelfde geldt voor 'ook door de hulpverleners ge-naaide moeders' Wij pikken het niet... samen zijn we sterk. Niets houdt ons we van ons kind/ onze kinderenWeg met die 'hulp?-criminelen' en >58 dito 'recht'ers; terug met onze kinderen!


  • Met mama en papa... samen spelen, samen delen!Nationale Omudsman en de rechtbank Amsterdam zijn het met vader eens:


Bovenaan staat niet het belang van de kinderen om 'na scheiding' met beide ouders te kunnen opgroeien - voort-zetting van kind-ouder relatie - maar enkel financieel en machtsbelang van deze onredelijke, partijdige en zelfs criminele jeugd'zorg'organisaties. Er is niets veranderd.

Kortheidshalve verwijst deze volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk naar schokkende rapport 2012/ 129 van de (vorige) Nationale Ombudsman waar...

de eindconclusie luidde over:


  • (toen) het AMK/ BJZ Noord-Holland : 'onredelijk'

en jegens

  • BJZ Gelderland zelfs: '(schijn van) partijdigheid'.
Duidelijker kan niet..Tevens verwijst Groenendijk naar de rechtbank Amsterdam waar de wel dappere rechter mw. mr. Van der Veen oordeelde dat de smerigste en geheel ongefun-deerde beschuldinging van 'seksueel kindermisbruik' - bahbahbah! - uit het AMK overdrachts-rapport geschrapt moest worden... dit echter pas vele maanden later en reeds aangebrachte schade werd niet hersteld. Want: de 'moeder' weigerde terug te keren naar Bussum/ de Meent en leefomgeving van de kinderen en liet hen zelfs niet naar hun vader gaan ondanks 3x beschikkingen en haar opgelegde dwangsom


Op grond van smerige leugens en in laffe samen-werking met het AMK/ BJZ-NH werd de kinderen maandenlang hun vader afgepakt - de uitgebreide, vanaf donderdag 17:00 uur en dus vrijdags ook een schooldagzorgregeling werd tussentijds 'uit praktische gronden' door het misleidde hof Den Haag geminimaliseerd - en de kinderen ten 2e male door hun 'moeder' - na eerder naar Leipzig/ Duitsland in 2008 en na kort geding gedwongen terug te keren - via een BlijfHuis te Vlaardingen - de oudste dochter: 'haar meest stomme verjaardag ooit; ik wil dood...!' - naar Duiven/ Gelderland ontvoerd.

De ots-benoemde BJZ Gelderland weigerde toen, ondanks de ondertoezichtstel-ling, om in te grijpen en verschool zich achter - onjuiste - dooddoener; 'het is aan de ouders alleen aan de 'moeder' te verwijten! - om de beschikking na te komen, wij kunnen = willen, niets doen'...!


  • De 3e BJZ, nu met 'Veilig Thuis'-logo, te weten 'Samen VeiligMidden Nederland bewees zich onredelijk, partijdig en (b)lijkt zelfs crimineel...
Gaat u maar fijn klagenwe drammen 'gewoon' door en negeren uw aangiftes!


Gelet op de negatieve ervaringen kan ook de Nationale Ombudsman - helaas - niet (meer) vertrouwd worden; zij dient namelijk niet de burger(s) die een conflict heeft/ hebben met de overheid, zoals wordt gecommuniceerd en hun wettelijke taak is.

Neen, in de feitelijke praktijk (b)lijkt ook de Nationale Ombudsman (ja, stiekem toch) 'de tegenpartij = overheid' te steunen en vooral bedoeld te zijn om 'als buffer' te functioneren en schade voor de overheid af te houden...


  • Niet-onafhankelijk en niet-onpartijdig, aldus Groenendijk.


Zij geeft daarnaast slechts 'een advies' en geen bindend oordeel... ergo;

de Nationale Ombudsman bestaat enkel om 'een uitlaadklep voor de - vaak zeer terechte - burgerwoede te bieden', maar uiteindelijk, maanden later = achteraf - als de burger al met de gevolgen van het beklaagde overheidsoptreden/ nalaten daarvan is geconfronteerd - wordt er een selectief 'flut?!'-rapport opgeleverd waar niets mee gedaan wordt.

  • Ter bescherming van de overheid, niet van de burgerbelangen en daar-naast ook als 'mosterd na de maaltijd'! Dat is de feitelijke praktijk; het is helemaal niet 'goed geregeld in Nederland'... het is een enorme bende!


Jegens - aldus drs. Groenendijk MSc. - niet alleen onredelijke en partijdige maar zelfs ook criminele jeugd'hulp'verleners van 'Samen Veilig' Midden Nederland alsook criminele 'recht'ers - waaronder mrs. Van Son, Kuypers en Kroon van de rechtbank Gelderland alsook jegens beide (nog) 'presidenten' mrs. Blaisse en Van der Winkel - werd herhaald aangifte gedaan van 'emotionele kindermishan-deling, valsheid in geschrifte, belemmering van de rechtsgang' et cetera maar deze werden door het OM - ten onrechte! - geseponeerd en nu het hof Arnhem weigert om ingediende beklagen ex artikel 12 Sv. te behandelen! 'Ons dekt ons', nietwaar?!Het 'wettig en overtuigend bewijs' daarvan werd vergaard en zal successievelijk gepubliceerd wordende Nederlandse 'recht'-sstaat bestaat niet... de waarheid moet gezegd worden!

Pas op voor deze 'niet-aardige mevrouw' = criminele, plaats-vervangend 'recht'er drs. mr. Lous van Son...!

'Zeer bijzondere' curator bij Orde en SVMN/ 'gezins'voogd bij SKJ beklaagd!


Jegens SVMN/ de 'gezins'voogd mw. Marieke K. alsook jegens haar team'leider' dhr. Steven S. en jegens 'zeer bijzondere' curator mw. mr. Diana Hopmans werd d.d. 27-06-2016 een formeel klaagschrift ingediend bij de tuchtrechter...

...georganiseerd als zijnde de SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd te Bilthoven.


Leest u de achtergrond van PAS-familiedrama en klaagschrift over feitelijke gang van zaken bij SVMN & Co svp zelf maar na... werkelijk schokkend! Dit klaagschrift werd per mail d.d. 28-06-2016 en ondertekend per aangetekende post gezonden.


De SKJ/ 1e behandelend secretaris mw. mr. A.V. bevestigde per mailbericht d.d. 28-06-2016 de ontvangst van dit klaagschrift. Omdat de 'moeder' zich structureel niet aan opgelegde, 2-wekelijkse ouderinformatie hield, werd SVMN herhaald om het geven van een schriftelijke aanwijzing jegens 'moeder'/ mw. S.S. verzocht...


  • maar dat werd geweigerd en geweigerdhoe bedoel je partijdige SVMN?!


Zie ook aanvullend mailbericht d.d. 28-06-2016 en d.d. 29-06-2016... op dat moment niet wetende dat de kinderen d.d. 27-06-2016 met hulp van de criminele gemeente Duiven in Gelderland voor de 3e keer werden ontvoerd.Jegens de 'zeer bij-zondere' kinder?-of-enkel-moeder-curator mw. mr. Hopmans - die samen met mw. mr. Verbeke = advocaat van de 'moeder', in bestuur van de VJAR = evidente belangenverstrengeling! - werd aldus d.d. 04-09-2016 formeel klacht ingediend bij de Orde van Advocaten te Rotterdam, met als hun deken: dhr. mr. Meijer.

Groenendijk verwijst kortheidshalve naar publicatie d.d. 06-09-2016 met klaag-schrift; een update met de repliek en (nog te ontvangen) dupliek - zal volgen...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia