donderdag 18 augustus 2016

Van der Steur verantwoordelijk voor internationale kinderontvoering tijdens ots; of brengt hij - in hun belang - NU 3 NL-meiden terug...?!

De Raad voor de Kinder'bescherming' weigerde actie tegen falende SVMN:

Zoals in dit artikel d.d. 08-08-2016 gepubliceerd werd, deed de RvdK/ algemeen directeur mw. drs. Roeters en regiodirecteur Arnhem, dhr. dr. Jansen helemaal niets tegen:
 
De zeer onredelijke en partijdige weigering van de ots - bewust - niet-uitvoerende! 'gecertificeerde instelling' SVMN - Samen Veilig' Midden Nederland  
om de 'meer dan verdiende' formele

schriftelijke aanwijzing aan 'moeder' te geven vanwege het structureel niet voldoen aan door
 
de rechtbank Gelderland opgelegde, 2-wekelijkse ouderinformatieverschaffing - qua regelmaat en diepgang - en evenmin nakoming van de belregeling (maandags 19:00 uur).
 
Kortheidshalve verwijst Groenendijk naar de aan SVMN en, per 'cc.', aan de RvdK gezonden mail-correspondentie (t/m d.d. 08-02-2016) waaruit blijkt dat zij de facto geen enkele 'behoefte' hadden of aanstalten maakten om deze verzakende SVMN 'tot de orde te roepen'. Integendeel.


De RvdK meldde aan rechtzoekend burger en volhardend vader:
 
     'Geachte? heer Groenendijk, De Raad heeft uw mails voor kennisgeving
     aangenomen en toegevoegd aan het tijdelijke dossier. Mocht de recht-
     bank de Raad om een onderzoek verzoeken dan zal u hier te zijner tijd
     een bericht ontvangen. Met vriendelijke? groet, medewerker A.G.'
 
Reactie:
RvdK weigert op te treden tegen SVMN!
 
Als de kinderen weer naar Duitsland ontvoerd zijn, halen wij alle bewijzen van RvdK-leugens weg en 'geen haan die er naar kraait'...
 
behalve dan die 'erg vervelende? vader die zijn drie dochters bij zich wenst'. Maar 'ach'... ons interesseren 3 Nederlandse kinderen die tijdens de lopende ondertoezichtstelling voor de 3e keer ontvoerd werden naar een voor SVMN 'net als voor u, onbekende bestemming'... helemaal niets.

Bij kinder- en Groenendijk-belangen geeft de RvdK namelijk:
 
'geen gehoor, geen antwoord en ondernemen geen actie'.
 
Dat is de feitelijke praktijk in dit diep-trieste, wederom op ernstigste wijze verhard en daarmee sinds 2008 voortdurende PAS-familiedrama! Zo 'beschermt'... de RvdK haar eigen, ook criminele!, medewerking daaraan. Tevergeefs. Alles wordt open-baar gemaakt. Roeters & Jansen; onthoud die namen en gezichten... absoluut niet te vertrouwen en zeer hypocriet!
Verwijzen naar de bewezen criminele 'recht'bank maakt RvdK zelf misdadig!
 
Want: in mijn mailbericht d.d. 07-02-2016 werd nogmaals verwezen naar de eerdere melding van indiening d.d. 04-02-2016 van bezwaarschrift 'nietigheid van rechtswege' ter zake de/ het - te vernietigen - 'beschikking en 'proces-verbaal' d.d. 21-01-2016 van de 'recht'bank Gelderland/ wrakingskamer met als voorzitter mr. drs. Van Groeningen en leden mrs. Van der Mei en Van Leeuwen - dit vanwege valselijk opmaken van beide akten... waarvan onomstotelijk audio-bewijs voorhanden is - en aldus enig vertrouwen in dit 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel onmogelijk gemaakt werd.
 
'Afsluitend' verwijst Groenendijk nogmaals naar 1e publicatie d.d. 27-01-2016...
'het sprookje van de Nederlandse 'recht'staat'Nogmaals ook de audio-opname van 'overleg- = misdaad in progress' gesprek d.d. 04-08-2015 met de 100% bewezen, misdadige (nog) president van de krombank mr. M.J. Blaisse, klik:
 
   

Hoe 'durft' = waar haalt de RvdK het gore 'lef?' vandaan om naar een - 100%bewezen - zelf-criminele 'recht'bank onder (nog) leiding van op 'liegen in haar achterkamertje'-betrapte president mr. Blaisse te verwijzen en op dan op 'hun opdracht' te gaan wachten om '(eventueel) wat te doen'. Wat een hypocrisie ten/ aan de top! Allemaal verwijzen ze naar elkaar en samen deden/ doen ze niets...

  
Onacceptabel. Want: de RvdK wist dat jegens deze >50 Arnhelse 'recht'ers = criminelen niet alleen gegrond, passend bezwaarschrift werd ingediend, maar er ook dito aangiftes jegens > 50 'recht'ers gedaan werden. Van de 'recht'bank Gelderland valt niets - anders dan veel pijn, ellende en verdriet door kromspraak - te verwachten. 
 
Zoals overduidelijk blijkt uit het feit dat de 'recht'-bank Gelderland/ mr. drs. Van Son & criminals onderstaande meldingen van SVMN alsook de 'zeer bijzondere' curator Hopmans (nota bene in hetzelfde VJAR-bestuur als moeders advocaat - mw. mr. Verbeke = door hof Arnhem desondanks 'goed'gekeurde belangenverstrengeling);
 
'wij hebben 8 maanden NIETS gedaan met uw opdracht ALLES te doen om de omgang te her-     stellen'
 
     gewoon slikte(n) en niet eens navroeg(en)...
 
      maar WAAROM heeft u (dan) niets gedaan?!
 
SVMN deed niets en laat deze ziekelijk-egoistische 'moeder' voor de 3e keer onze 3, sinds 14, 12 en 10 jaar, Nederlandse kinderen aan hun lopende toe-zicht onttrekken zoals diezelfde 'recht'ers - op papier, maar niet 'echt' - als in het belang van de 3 kinderen achtten - maar enkel 'voor de schijn'; want...
 
na ruim 8 maanden na de rechtbank-opdracht: 'alles in het werk te stellen om de omgang te herstellen' en meldingen op te'recht'zitting d.d. 03-12-2015 van
 
SVMN;     'er is niets gebeurd' en

de 'zeer bijzondere' curator Hopmans;
enkel '1 dag voor zitting belde met de 'moeder'
 
want?; 'Ik zie het niet als mijn taak om actief aan het werk te gaan om herstel van de omgang te bereiken' - citaat uit telefoongesprek
   
...dezelfde rechtbank Gelderland/ mrs. Van Son, Kuypers en Kroon slikte(n) dat 'als zoete koek' en...
 
 
kreeg de volhardend vader die wel 3x pragmatische voorstellen tot herstel van de omgang deed - en 3x neen als antwoord kreeg van SVMN en Hopmans - en

 
http://joepzander.nl/joep.htmPAS-expert J. Zander bereid vond
- nogmaals oprechte dank daarvoor -
om kinderen/ ouders te begeleiden
 
en onderzoeken of sprake was van voortschrijdende ouderverstoting,

desondanks...

'Groenendijk de schuld van het mislukken van deze - van hun kant slechts gepretendeerde; schijn- poging? tot herstel van de omgang'...?!
 
'Want' aan vader Groenendijk zou te verwijten zijn dat er geen omgang tussen de 3 kinderen en hun vader tot stand gekomen was in die 8 maanden (en daarvoor) na de opdracht van de rechters om juist: 'alles daarvoor te doen'...? Bah. wat een arro-gantie; wat een leugens!
 
De waarheid is feitelijk precies andersom;
  
Groenendijk deed alles en SVMN/ curator niets.
 
 
 
 
Huichelachtige, temporiserende correspondentie van de zelf-criminele RvdK
 
Dit is meer dan schandalig; 'gewoon' smeriger dan smerig en absoluut niet-rechtens. Puur misdadig (non-) gedrag. Zowel van deze 'moeder', GI-SVMN, curator Hopmans, de RvdK alsook van krombank Gelderland - mrs. Van Son, Kuypers en Kroon.
Onthoud ook die namen en gezichten.

En naar diezelfde 'recht'bank verwijst de RvdK desondanks - terwijl inhoudelijk en met gegronde redenen 'keer op keer', met de hoogste urgentie gemeld werd dat ingrijpen door henzelf bij de verzaken-de SVMN nodig was - en deed zelf verder helemaal niets. Anders dan zich vervolgens - pogen te - 'verschuilen achter c.q. af te schuiven naar' een - dit 100% bewezen! - Paleis van Misdaad'. In criminele organisatie? Dat (b)lijkt.

Ergo: hoewel de RvdK wist dat SVMN niets deed of zou doen en 'omdat' zij weet dat de criminelen van de 'recht'bank - in deze 'casus' zeker hoe dan ook - 'alles zullen goedkeuren wat de 'hulp?'verleners past'... lachen ze de volhardende vader uit en vooral; laten 3 minderjarige Nederlandse kinderen keihard in de steek. Zij beschermen alleen SVMN en eigen 'belangen'.


Feitelijk: de RvdK-besloot zelf om hun wettelijk opgedragen taak;
 
'bescherming van kinderen'... te negeren!
 
De RvdK besloot niet alleen niet-tegen de ziekelijk-egoistische 'moeder' op te (laten) treden maar hen ook niet-tegen de verzakende SVMN te beschermen.


Schokkend; wat doet de RvdK wel, anders dan 'mooie praatjes verkopen en hoge salarissen incasseren?' In ieder geval niet dat waarvoor zij werden opgericht, niet dat wat hun wettelijke hoofdtaak is.
 
Groenendijk herhaalt de waarheid/ feiten:
 
deze RvdK onder 'leiding?' van drs. Roeters/ dr. Jansen is absoluut niet, voor geen nanometer, te vertrouwen en levert (mogelijk) een ernstig gevaar voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van alle kinderen op...

niet-te-handhaven, maar juist 'per direct' te ontslaan en ter verantwoording naar het Strafrecht te brengen! Niets meer, niets minder. Want: het is - objectief - schokkend dat aldus onprofessionele RvdKdrs. Roeters en dr. Jansen tot nu
 
helemaal niets de(e)d(en) tegen...
 
Internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling
en melding door Groenendijk van het - bewuste falen van GI-SVMN,

 
zoals blijkt uit:
  
a) Brief/ oproep d.d. 17-06-2016 aan SVMN en per cc. aan de RvdK

Meest schandalige mailbericht van teamleiderS.S. ooit en directe reactie!
 
b) Brief d.d. 18-07-2016 met ultieme vader-oproep en duidelijke samen-vatting van het opgedekte, criminele schandaal. Dit verzoek tot correctie van de - bewust! - falende SVMN werd als bijlage middels mail direct aan de RvdK toegezonden en per post nagezonden.
 
c) De 'reactie'/ RvdK-brief namens dr. Jansen/ regiodirecteur Arnhem bleek schokkend en d.d. 28-07-2016 gedateerd, op  d.d. 30-07-2016 ontvangen;


'wij van de RvdK menen dat de juiste procedures doorlopen zijn en zien geen aanleiding om een onderzoek te starten'...

waarop volgende repliek werd verzonden:
 
d) Brief volhardend vader d.d. 02-08-2016, per directe mail d.d. 03-08-2016 en aangetekende postnazending.
 Paniek: RvdK en Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' in het nauw gedreven!
  
Op de duidelijke taal, feitelijke weergave van de misdadige (non-) gedragingen van partijen en aanspreken van de RvdK op haar eigenstandige verantwoordelijkheid en wettelijke taakstellingen hebben Roeters en Jansen namelijk geen valide 'antwoord'...!

Dat is het 'mooie' aan leugens; de RvdK & Co raken daarin nu zo verstrikt c.q. zakken steeds dieper in het stinkende moeras van hun eigen bedrog en misdaden tegen de kinderen (en hun vader)  dat er geen uitkomen meer aan is. 'U' gaat allemaal keihard voor de bijl en wordt 'exposed' als zijnde smerige misdadigers... een stel bedriegende not-'abelen'. Dat is de waarheid en niets dan waarheid. Gebaseerd op voor heel Nederland zelf te controleren feiten. Uw 'spel' is uit. De waarheid duurt het langst.
 
Groenendijk heeft alles = ook 'zijn' 3 meiden, reeds 'verloren' en vandaag 880 dagen niet gezien, ge-sproken of kunnen knuffelen... andersom evenmin.

Dat is feitelijke, jarenlang voortdurende, emotionele kinder- (en vader) mishandeling en zeer ernstige schending van onze mensenrechten (familieleven en eerlijk proces)...! Onbestaanbaar, maar waar.


Daar gaan alle partijen, inclusief deze 'moeder', formele en publieke verant-woording voor afleggen. Wie denken zij wel dat zij zijn? Criminelen!

Desnoods ook de 'moeder'/ mw. S.S. (d.d. 1980/ Lutherstadt Wittenberg, BRD) 'en public' en met bekendmaking van haar familienaam en foto.

Want: de geestelijke en lichamelijke gezondheid - hun levensgeluk en belang van opgroeien met beide ouders! - van onze kinderen / onze drie dochters werd en wordt (primair) door haar op onacceptabele wijze in (mogelijk) ernstig gevaar gebracht. Onbestaanbaar. Daar gaat hun altijd zorgzame, prudente en veilige vader nooit mee akkoord; bij hun geboortes beloofde papa namelijk altijd goed voor jullie te zullen zorgen' en dat blijft hij proberen... in hun/ jullie belang.
 

e) d.d. 09-08-2016 Mailmelding aan RvdK

'Met open vizier' van 1e publicatie jegens de RvdK vanwege 'goed'keuring en medewerking aan internationale kinderontvoering en niet (willen) optreden tegen SVMN.
 
f) d.d. 11-08-2016 Ontvangstbevestiging RvdK gedateerd en ontvangen d.d. 13-08-2016 met kenmerk: jz/ mk.
 
Bevestiging van - dit v/d - drs. A.S. Roeters en aldus ondertekend door niet-meer 'anonieme' want inmiddels ontcijferde naam van 'juridisch adviseur dhr/ mw.? mr. M.A. Klarenberg van ontvangst van vader-brief/ expliciete oproep - d) Ook: als Roeters wordt aan-geschreven en het haar 'pakkie aan' is, dan dient ook zij zelf te ondertekenen, zeker als daar expliciet om werd verzocht. Wat betekent dus dit 'uitbesteden aan'...?

Juist; 'bingo'; dat stinkt misdadig/ is heel erg opvallend:
Drie kinderen ontvoerd en... niets doen en temporiseren!

Maar 'hoe-kan-het-ook-anders = hun paniek'; geen inhoudelijk antwoord - want ze staan met een mond vol dure tanden; daar is geen enkele, zinnige repliek op mogelijk; de feiten spreken voor zich! - laat staan actie om de kinderen terug te brengen voor begin van het Nederlandse schooljaar 2016-2017.


f) d.d. 12-08-2016 MinVJ aan GRN: Bervoets vs. Groenendijk
 
Ontvangst d.d. 13-08-2016 van brief, namens de minister/ mr. Van der Steur ondertekend door, mr. E. Bervoets waarin hij meende - jaja! - 'op een zorgvuldige en adequate behandeling door de RvdK te kunnen vertrouwen'... en

'daarom'? als MinVJ zelf niets te (willen gaan) doen! No way.

Bervoets mag bij eigen kinderen op de RvdK vertrouwen, maar Groenendijk heeft daar geen enkel vertrouwen (meer) in en verwijst naar bij het hof = 'Sof' Arnhem lopende beklag ex art. 12 Sr. onder meer jegens de RvdK zelf!


g) Ontvangstbevestiging RvdK/ Arnhem aan GRN = ook geen antwoord

 
Dr Jansen is 'niet in the house', althans hij deed er nog langer over dan Roeters om precies dezelfde - maar dan zonder het gedeelte in hele kleine letters rechts waar de behandelaar Klarenberg zichzelf in vermeldde en ditmaal met kenmerk '1-21S3O89' - brief te (laten) verzenden.

Weliswaar d.d. 11-08-2016 gedateerd, maar feitelijk pas d.d. 16-08-2016 (niet aangetekend) ontvangen.

Ergo: op meeste dringende oproep d.d. 03-08-2016 verzonden, reageerde de RvdK/ Arnhem feitelijk pas 13 dagen later met wederom niets - 'uitstel en tem-poriseren'. De wettelijke termijn, waaraan de RvdK zich ook dient te houden, tot verzending van een ont-vangstbevestiging is 10 dagen; zij willen niets doen!

Ter zake wordt dan ook hierbij formeel klacht inge-diend; als 'geleerd informatie-techneut'-dr. mag van dhr. Jansen verwacht worden dat hij 'van tevoren een automatische waarschuwing van zijn BIS (Boss Information System) kreeg'?! Te laat is te laat. Niets doen is diep-triest. Net als 'grote zus' Roeters...


h) Finale oproep/ brief d.d. 15-08-2016 Groenendijk aan MinVJ/ minister Van der Steur en RvdK/ algemeen- Roeters en regiodirecteur Jansen
 
Niet de RvdK gaat de klacht zelf - 'als slager het eigen stinkende vlees goedkeuren' = afwijzen',

maar het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie';

minister Van der Steur dient deze klacht conform H5 AWB zelf af te handelen - ook in mr. Bervoets bleek namelijk met gegronde redenen geen enkel vertrouwen (meer) gesteld te kunnen worden!

En hier het bewijs van aangetekende postverzending d.d. 16-08-2016.
 
De gestelde 'deadline' van d.d. 17-08-2016 werd door Van der Steur genegeerd... hij is kennelijk nog bezig met 'op zijn pen te zuigen'?! Drie Nederlandse kinderen zijn tijdens de lopende ots en naar 'een - alleen voor de vader verborgen gehouden - onbekende bestemming' in Duitsland ontvoerd door hun ziekelijk-egoistische 'moeder' en het gehele 'hulp'verlenings-, politie- en justitieel apparaat' staat er bij en kijk ernaar... maar doet niets'! Ook mr. Van der Steur niet. Nog niet... of helemaal niet?

Hoe deze VVD-politcus en 5x 'sorry'- (nog) minister echt over 'de rechtstaat' en 3x kinderbelangen denkt en daarnaar (niet) handelt, is duidelijk... Groenendijk kan in dat (tussen haakjes)-geval allemaal maar hopen - dit in zijn/ haar (toekomstige) belang - dat hieronder geen kinderen van komen:
 

Dat noemen ze in de Boulevard-volksmond:
'Een kat in de zak-trouwen... of zonder kat?!

Kan Van der Steur eindelijk eens zijn 'positieve? kant' laten zien; te stoppen met (laten) 'liegen en bedriegen'; zelf als MinVJ-boegbeeld uiteraard de wet en (toen) geldende ots-beschikking te (laten) respecteren?

Groenendijk verwijst kortheidshalve naar zijn mail aan de RvdK = deel van het MinVJ en verzoek d.d. 18-08-2016 tot doorzending aan Van der Steur.

En hier via het ingevulde contactformulier (max. 5000 woorden, geen bijlagen mogelijk) van de Rijksoverheid zoals op de site van het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie' verschijnt... kennelijk wensen mr. Van der Steur en zijn mede'werkers' geen 'directe verantwoording' af te leggen?! Komt dit door de - vaak gegrond - vele 'boze burgers' die het onrecht in de 'Paleizen van Misdaad' en de vaak niet-(correct) optredende politie en Openbaar Ministerie meer dan beu zijn? Hoeveel 'smerigheid' heeft het MinVJ/ VanVD der Steur wel niet te verbergen...?!
 
Uiteraard werd en wordt de Tweede Kamer (nader en direct) ingelicht over dit diep-trieste PAS-familiedrama door een gigantisch jeugd'hulp'- verlenings- en justitieel schandaal.

Nederland een 'recht'staat? Een grote leugen...!Onbestaanbaar. Wordt vervolgd, helaas.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia