vrijdag 5 augustus 2016

Rijksrecherche hangt op na melding van criminele gemeente Duiven en internationale kinderontvoering naar Duitsland...!

(Non-) reactie van het Openbaar Ministerie op criminele gemeente Duiven:

Nadat Groenendijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ter zake de - 100% vastgesteld - criminele gemeente Duiven contact opnam (publicatie volgt), werd, mede op hun advies, gepoogd om melding te maken bij de Rijksrecherche van het OM/ Openbaar Ministerie.

Eerst werd de Rijksoverheid opgebeld om naar de juiste afdeling en goede telefoon-nummer te vragen, waar keurig en correct door een vriendelijke mijnheer werd door-verwezen. Opmerkelijk is dat voorafgaande aan enig persoonlijk telefonisch contact twee verschillende stemmen mel(d)den dat:

     1) 'dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteits- en trainingsdoel-einden', gevolgd door

     2) 'uw mening is belangrijk voor ons; na het gesprek heeft u de mogelijk-heid deel te nemen aan een kort tevredenheidsonderzoek'.

Luistert u zelf (3 minuten): keurige telefonische hulp door Rijksoverheid (klik hier-onder op de rode stip met witte pijltje...)

Naar de geconstateerde, wettelijke onmogelijkheden en onheuse poging tot afschuiven van mede-verantwoordelijkheid en -werking aan de huidige, derde internationale kinderontvoering naar Duitsland van drie Nederlandse meiden van nu 14, 12 en 10 jaar dient, aldus volhardend vader en rechtzoekend burger, formeel onderzoek door de Rijksrecherche te worden ingesteld.

Citaat website: taakomschrijving...

     'De Rijksrecherche verricht onpartijdig onderzoek naar... vermeend straf-baar gedrag... van semi-overheidsfunctionarissen en overheidsfunctionarissen (ambtenaren). Bijvoorbeeld naar fraude, corruptie en misbruik van bevoegd-heden.'Het is onbestaanbaar dat het Openbaar Ministerie/ Rijksrecherche akkoord gaat met een criminele gemeente... zou je toch denken en (mogen) verwachten...?

Helaas bleek de 1e medewerker van de Rijksrecherche, dhr. XYZ (nochtans geano-nimiseerd), na korte melding van deze 'onmogelijke situatie' = de criminele gemeente Duiven en - voorafgaand aan inhoudelijke reactie eerlijk, met 'open vizier' - melding van het maken van een integrale en toegezegd, in principe altijd vertrouwelijk tenzij... audio-opname voor verificatie-doeleinden (= 100% bewijs indien dit achteraf noodza-kelijk blijkt te zijn, zoals Groenendijk helaas vaak vaststelde; aldus deze, principieel ongewenste, maar nodige opname!) dat 'hij daar niet van gediend was' en...de telefoonverbinding verbrak; ophing!


Hoe onbeschoft.

Daar was geen enkele aanleiding toe en dat pikt Groenendijk dan ook niet. De Rijksover-heid neemt zelf (alles; niet af en toe, maar altijd; reken daar maar op!) wel de tele-foongesprekken op en als een burger het-zelfde doet en dat ook nog keurig meldt, dan wordt de 'hoorn op de haak gesme-ten' - dat is wat ouderwets, beter: 'de Voice over IP-verbinding' verbroken...?!


Luistert u zelf: audio-opname Rijksrecherche - deel 1 (en, jawel, wordt vervolgd)

De overheid wel, maar de burger niet en 'anders wordt u niet te woord gestaan'? Het is duidelijk 'hoe belangrijk de huidige overheid het vindt dat de burgers tevreden zijn'... in het geheel niet. 'Das war einmal', misschien zelfs niemals...


Andermaal wordt iedere Nederlandse burger met klem gewezen op de wettelijke mogelijkheid (ook zonder voorafgaande melding en zonder publicatie voor verificatie-doeleinden zeker niet strafbaar (zie art. 139a Sr.; zou ook van de gekke zijn als je je eigen woorden niet zou mogen opnemen; dat laat anders alle ruimte om door 'profes-sionals' verklaringen te laten opstellen die helemaal niet kloppen c.q. gelogen zijn, maar dat voor jou zonder opname onmogelijk is om te bewijzen!) om bij alle gesprekken met dergelijke instanties, bijvoorbeeld, uw mobiele telefoon op te laten nemen!
 
Als deelnemer aan het gesprek of met toestem-ming van u als / een deelnemer mag dat altijd...

ook in de 'recht'szalen van Nederland, ondanks hun aldus niet-correcte verbodsborden in de 'Paleizen van Misdaad'.

De wet staat boven ieder reglement dat daarmee niet strookt. Zie eerdere publicatie na schokkend gesprek met de (nog) president mr. Blaisse van de 'krom'bank te Arn-hel.


Laat u niet intimideren met 'anders bent u strafbaar', zoals ook 2 rechercheurs te Huizen ten onrechte beweerden bij het 'zinloze' verhoor van Groenendijk naar aanleiding van dito aangifte van een 'vriendelijke en o zo, open en eerlijke' Bussumse wijkagent.


Trap er niet in en zorg dat u kunt bewijzen hoe u,

maar vooral ook 'zij'...

zich gedroegen en verklaarden...!


 
Een korte klacht werd inmiddels opgesteld en zal ingediend worden bij de DVOM (juiste indienpunt?)
- Dienstverlenings-organisatie OM - en

is hier (geanonimiseerd) te lezen...


Over het verdere verloop van deze 'hoe ga je goed met een normale burger om?-klachtenprocedure uit fatsoenoverwegingen zal u uiteraard bericht worden.

Op d.d. 09-08-2016 ontving Groenendijk dit mail- - en mijn dank - bericht van DVOM waarin melding werd gedaan van 'verkeerde plek ingediend' en doorzending naar de juiste afdeling; de 'Rijksrecherche'... wordt vervolgd.
(Non-) reacties van de Provincie Gelderland op criminele gemeente Duiven:

De Commissaris van de Koning...

- niet de mijne: betreffend (nog) heerschap heeft alleen oog voor zijn eigen drie dochters, maar drie burgerprinsessen die al 867 dagen hun vader niet meer zagen, spraken en konden knuffelen... daar heeft hij geen enkele interesse voor en laat zijn kabinet feitelijk aldus herhaald naar een niet-bestaande brief van het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie?' verwijzen.

Ondanks de meest urgente oproep van deze burger/ vader van ook drie dochters om de toen al > 2 jaar durende en bewust door de 'hulp'-verlening en 'moeder' opgeroepen 'onthechting/ (mogelijke) ouderverstoting' te (laten) beeindigen, verwees hij naar het Ministerie van 'Vuiligheid en Onrecht' terwijl daarvoor reeds op de hoogte te zijn gesteld dat betreffende MinVJ-brief nooit ontvangen (want niet-bestaand!) werd... en ondanks mijn herhaald verzoek daartoe niet - eerst-/ nogmaals - (na)gezonden werd. Betrapt, nietwaar?!

 
Dat is hoe 'Willempie in zijn hemdje' in werkelijk-heid - wat u echter niet bij de NO-Stumperds te zien krijgt; daar wordt enkel 'Oranje-propaganda'  uitgezonden - 'werkt'/ laat 'werken'... feit.

Een smerig 'kluitje in het riet sturen' = ach, dat uw 3 dochters hun vader niet zien ondanks (toen) geldende zorgregeling... maakt mij niets uit zo lang wij maar naar onze villa in Griekenland kunnen en ikke en mijn maten zelf naar de Olympische Spelen in Rio!

Onbestaanbaar; zeker niet 'koninklijk'... sterker nog: het volk wordt in casus keihard 'bedrogen ende opgelicht'. Al jarenlang; over de ruggetjes van drie minderjarigen burgerprinsessen en de (op)rechte rug van hun eigen 'koning'...! -


...van de provincie Gelderland,

dhr. drs. Cornielje werd met klem opgeroepen om 'orde op zaken te (laten) stellen' maar ook hij bewees klaarblijkelijk 'geen gevoel voor mijn kinderen' en 'geen respect voor de wet/ rechtstaat te hebben'...!

Onbestaanbaar. Kennelijk doen hypocrieten het goed bij 'de Kroon'... hoe zou dat nou komen?

Cornielje meldde in zijn brief d.d. 28-07-2016: 'In uw brief van 23 juli jl. schrijft u mij over de zoektocht naar de verblijfplaats van uw kinderen, die volgens u, niet meer in Duiven zouden wonen'... terwijl de kinderen per d.d. 27-06-2016 (al meer dan 1 maand dus!) reeds in het RNI vermeld stonden en hem dat bekend was/ had moeten zijn.


Betrapt Cornielje/ VVD. Net als de burgemeester De Lange/ PvdA, gemeentesecretaris Papjes en teamleider Hoogstraten. Aldus gepubliceerd; logisch en rechtens.  Zijn weigering om op te treden tegen de bewezen criminele gemeente Duiven maakt de positie van deze (nog) Commissaris onhoudbaar:

'Gelet hierop is er voor mij geen aanleiding om
de gemeente aan te spreken op haar handelswijze'
 
Op mijn publicaties d.d. 27-07-2016 en d.d. 31-07-2016, waar de gemeente Duiven en de provincie Gelderland 'met open vizier' van op de hoogte werd gesteld, mocht nochtans geen enkele reactie vernomen worden, laat staan een inhoudelijk weerwoord/ repliek.


'Wie zwijgt, stemt toe', zoals ook voor drs. Prins/ VVD van Provinciale staten geldt... nochtans werd geen andere reactie dan wekenlange temporisatie; dit bij internationale kinderontvoering! Wat zijn dit voor 'personen'...?!

Groenendijk: 'gelet hierop is er voor mij alle aan-leiding om de gemeente, de provincie en ook 'de Koning' aan te spreken = ter publieke en straf-rechtelijke verantwoording te roepen om hun res-pectievelijke (non-) handelswijzen!


Want: terwijl de drie ontvoerde, Nederlandse kinderen sinds 14, 12 en 10 jaar reeds per d.d. 27-06-2016 uit de BRP naar het RNI-deel daarvan overgeschreven waren - dit of door afmelding door de 'moeder' uit de BRP te Duiven (= geen 1 van de 17 RNI-loketten) of na onderzoek door de gemeente en vaststelling van afwezigheid van de kinderen (na melding verzuim leerplicht door de betreffende scholen: 'De Groene Ring', locatie Zuid te Duiven en 'Liemers College, locatie Zonegge' te Zevenaar) en drs. Cornielje - het hypocriete gezicht van provincie Gelderland en 'namens de koning' - dat reeds wist/ behoorde te weten, deed hij ook na burger-melding niets tegen 'zijn' criminele gemeente Dit terwijl...

  • In het 1e geval werkt(e) de gemeente Duiven dan mee aan de huidige 3e kinderontvoering naar Duitsland en belemmering van de rechtsgang - dit omdat de rechter het in het belang acht(te) dat zij onder Nederlands toe-zicht van SVMN staan/ stonden en daaraan door 'moeder' onttrokken werden.
 
  • Ook in het 2e geval, waar de 'moeder' zich niet afmeldde bij de BRP-balie van de gemeente Duiven, maar overschrijving naar het RNI aldus geschied-de na onderzoek door de gemeente en vaststelling van afwezigheid, deed de gemeente niets ondanks 'spoorloos verdwijnen van 3 minderjarige inwoners uit de Duiven'.
 
In beide gevallen onbestaanbaar!

 
Hebben ze allemaal zelf geen kinderen dan...?

Anders - sowieso niet; want onmenselijk! en meest ernstige schending van onze mensenrechten -

kan vader Groenendijk niet 'begrijpen' dat een mens dit drie Nederlandse meiden en hun volhardende vader/ rechtzoekend burger aan 'durven' te doen...

schandalig en onacceptabel.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia