donderdag 18 februari 2016

F#ck de Koning; emotionele kinder & vader -mishandeling = PAS-familie-drama gesteund door de staat: Nederlandse overheid steelt de kinderen!


d.d. 06-05-2015: ThePostOnline TPO


GRNF#ck de Koning! Nou, voor nog geen 17 miljoen zou ik dat willen doen...!

Want: ons Nederland is Inderdaad Niet Gek!

Wij lachen dit decadente 'Oranje' keihard uit. Mijn respect is te verdienen, maar ook niet-mijn Koning kreeg dat bij de inhuldiging niet cadeau! De facto breekt Koning Willem-Alexander zijn belofte aan het volk en heeft kennelijk alleen oog (appeltjes) voor zijn eigen drie dochters 'Amalia, Alexia en Ariane' (van Oranje).


Van Oranjegezind naar - revolutionaire - republikein:


De Koning Willem-Alexander is alleen 'vader' van zijn eigen 3 A's en niet van ons/ het volk!

Bij nationale feest- en herdenkings-dagen hang ik altijd de Nederlandse vlag uit, maar de 'oranje wimpel' die - ooit - extra werd aangeschaft om boven
onze fiere drie-kleur rood-wit-blauw te wapperen, belandde bij mij inmiddels in de prullenbak.Weg met de Koning; leve de republiek!

Let wel: deze vader meldt niets slechts over de kroonprinsessen en wenst hen een ge-lukkige toekomst net als ieder ander mens. Zij zijn 'slechts' gewone (Oranje) kinderen en daarmee niet verantwoordelijk voor hun (beide) ouders. Dat gezegd hebbende: de tekst van de eed of belofte op het
Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet luidt:


'Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Sta-tuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer (beloof) dat Ik de onaf-hankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Neder-landers en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen. Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!

  • Dat beloven wij!' - Koning Willem-Alexander, 30 april 2013
'Koning' Willem-Alexander breekt zijn inhuldigingsbelofte:Feitelijk blijkt deze 'Koning' Willem-Alexander echter niets te (willen) doen tegen - door hem benoemde/ te ontslaan - de facto misdadige rechters die schijt hebben aan de (grond)wet en reeds jarenlang de meest existentiele mensen-
rechten van vier burgers in Nederland vertrapten.

Niet-optreden = 'goed'keuren. Houdt de Koning zich zelf wel aan de (grond)wet en oerprincipes van 'mede-menselijkheid'...? Want:

Net als Koning Willem-Alexander werd deze burgervader namelijk meer dan ge-zegend met drie prachtige dochters: 'Lizzy, Juultje en Babetje' - gefingeerde namen - maar ondanks geldende zorgregeling van om de week papaweekend en de vakanties gedeeld en niet van toepassing zijn van
artikel 1:377a BW, hebben wij elkaar vandaag al 698 dagen niet meer 'mogen' zien/ gezien...! Onbestaan-baar.
Wanneer is onze Prinsessendag? In kindsnaam!Omdat noch politie Gooi & Vechtstreek en Gelderland, noch Openbaar Ministerie MidNL/ mrs.  Bac en Esbir Wildeman, noch College-Procureurs-generaal/ mr. Bolhaar, noch Ministerie van Veiligheid en Justitie/ mr. Van der Steur, noch vaste 2e Kamercommissie, noch individuele volks'vertegenwoordigers' - die allen op directe weg door rechtzoekend burger werden geinformeerd! - iets deden tegen de voortdurende emotionele kindermishandeling en ernstige schending van onze mensenrechten werd uiteindelijk 'de Koning' om hulp verzocht.Per korte oproep d.d. 20-09-2015 - na 548 dagen geen omgang! met dito nietszeggende reactie per mail en mijn uitvoerige brief d.d. 24-09-2015 werd zijn kabinet 'als de laatste, koninklijke mogelijkheid' derhalve 'vader des vaderlands' Willem-Alex verzocht om 'orde op zaken te (laten) stellen'.

Gevraagd werd wanneer wij onze 'Prinsessendag' zouden mogen gaan beleven...?

Helaas tevergeefs. Deze Koning blijkt er alleen voor zijn eigen meiden te willen zijn...
Reactie van Koning: afschuiven op MinVJ die al niets deed?!


Per 'prachtige, dure' enveloppe en op dito briefpapier werd d.d. 07-10-2015 via directeur mr. Beuker het 'antwoord' = standaard-'afschuif en afscheep-brief' van de Koning ontvangen.

Bestaande uit slechts 1 zin met melding van het doorzenden van mijn ultieme verzoek aan het Minis-terie van Veiligheid en Justitie dat al jaren niets deed tegen gemeld onrecht...?


Wat een kul en evidente temporisatie/ niet-de-zeer-hete-kolen-uit-het-vuur-willen-halen en drie kinderen/ meiden in ziekmakend loyaliteits-conflict klem laten zitten!

Terwijl drie lieve meiden hun bloedeigen vader werd afgepakt zonder enige valide reden wordt het volk bij de NOS/ main stream media (MSM) 'lastig-gevallen' met een lieve
Amalia op de fiets naar school of een agente die haar pistool 'vergat' op de wc! Totaal onbelangrijk als ondertussen gepoogd wordt om ernstige misdrijven in de doofpot te houden.
 'Wij hebben koninklijke lak aan het volk/ kindermishandeling' en 'steunen' professionele misdadigers van harte!Op mijn ultieme vaderbrief d.d. 15-12-2015 aan Raad van de Kinder-'bescherming', 'Samen Veilig' Midden-Nederland en de zeer bijzondere curator mr. Hopmans - met daarin alle relevante achtergrondinformatie van het PAS-familiedrama - werd door de Koning d.d. 11-01-2016 andermaal gereageerd met 'doen alsof de majesteitelijke neus bloedt' en doorzending naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ook op mijn 3e pragmatische oplossingsvoorstel tot herstel van de omgang in de twee weken kerst- en nieuwjaarsvakantie werd - direct - door de 'tegen-partij', inclusief ziekelijk-egoisti-sche moeder - afwijzend gereageerd. Waarmee de beschikking/ opdracht van 'krommer' mr. Van Son d.d. 10-04-2015 om: 'alles in het werk te stellen om de omgang te (laten) herstellen' door hen werd al die tijd en nog steeds genegeerd...!

Hoezo? Alleen de vader deed - wederom - verhoede pogingen om in persoonlijk contact te komen met de drie dochters en onze liefdevolle omgang te (laten) herstellen. Papa doet alles wat hij kan, lieve meiden!
Het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie'? 'Haha' = wat een kul.

Op beide opdrachten van het kabinet van de Koning 'tot behandeling' werd op geen enkele wijze gereageerd door minister Van der Steur en ook op mijn recente brieven d.d.
15-01-2016 en d.d. 25-01-2016 volgde uiteindelijk een hypocriete en typische 'dood-doener' van het kabinet per niet-'koninklijke' brief d.d. 04-02-2016, citaat:

 'Ik begrijp dat dit niet het antwoord is dat u wenst. Desondanks hoop ik dat mij toestaat u mijn goede wensen over te brengen'


Reactie: neen, aan niet-oprechte 'goede wensen' heeft deze vader geen enkele behoefte. Hypocrisie ten top! Uw daden zijn tegengesteld aan uw woorden.


  • Dat is 'zum Kotzen'..

Ook de melding van het kabinet van de Koning, citaat:

'Onder verwijzing naar het antwoord van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat u eerder heeft ontvangen, moet ik u meedelen dat het voor de Koning helaas niet mogelijk is verdere tussenkomst te verlenen.'

is onjuist

Reactie: het kabinet van de Koning werd daarmee 1. door het Ministerie van VJ niet-correct geinformeerd - wat daar (recent) vaker gebeurde/-t! of 2. pleegde 'valsheid in geschrifte' door te liegen over 'af-/ be-handeling door het MinVJ'.Want:

het MinVJ reageerde de facto namelijk op geen enkele wijze op mijn correspondentie of 2x opdracht tot behan-
deling door de Koning.

Door de recht-zoekend burger/ volhardend vader werd namelijk helemaal geen enkel antwoord ter zake
van (nog) minister Van der Steur ontvangen!

Nada, noppes, niets. Ergo:

het kabinet van de Koning WA verwijst naar (een) niet-bestaande correspon-dentie/ brief van het MinVJ, gooit de deur in het gezicht van rechtzoekend vader en laat de 3 kinderen 'in de klauwen' van ziekelijk-egoistische moeder en onredelijke/ partijdige jeugd'hulp'-verlening!

Het Kabinet van de Koning poogde af te schuiven op een niet-bestaande correspondentie en geheel niet-reagerende MinVJ/ Van der Steur.


De cirkel is rond; zelfs Koning Willem-Alexander doet mee aan/ steunt (in-direct) een misdadig systeem dat (drie) kinderen met meest smerigste leugens hun vader(s) afpakt! Het failliet van de 'recht'staat en aangetoonde 'emotionele kin-dermishandeling met goedkeuring van/ mogelijk gemaakt door de overheid'.

  • Onbestaanbaar!

Huichelachtige reclame van de 'hulp'verlening om steun = miljarden euro's te vergaren:Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen voordat Nederland wakker wordt en niet meer in de 'mooie praatjes = leugens en bedrog' van de heersende 'elite' trapt? Stop deze misdadige jeugd'hulp'-verlening! Actueel verwijst deze vader naar de
zeer trieste zaak van Sharleyne:

http://nos.nl/artikel/2087392-gemeente-voor-de-rechter-omdat-jeugdhulp-aan-sharleyne-8-faalde.html

...en spreekt zijn respect voor en medeleven met de vader/ familie uit. Maar of de aansprakelijkheidsprocedure 'gewonnen' wordt... dat wordt zeer gehoopt; veel sterkte. Moge Sharleyne rusten in vrede en het falende systeem keihard onderuit gehaald worden.

De feitelijke, misdadige jeugd'hulp'verleningspraktijk/ -industrie maakt meer kapot dan je lief is. Terwijl goedwillende/ bezorgde medeburgers zelf meestal wel het hart op de goede plek hebben zitten en juist pogen om kinderen in (mogelijk) gevaar te helpen, maakt BJZ Nederland/ het systeem het vaak alleen maar erger of weigert zelfs in het geheel om in te grijpen. 'Het blijft mensenwerk', aldus
Sprokkereef bij Zembla vandaag; wat een kul; wat een 'pannenkoek/ aardappel'... om maar niet heel erg te gaan vloeken!

Na de kinderen heeft BJZ nu een nieuwe 'doelgroep' aangeboord; ouderen en oudermishandeling. Ook dat is uiteraard onacceptabel, maar met deze 'hulp'verlening zijn nieuwe schandalen met - kwetsbare (en mogelijk dementerende) - ouderen voor-geprogrammeerd. Red de kinderen, red de ouderen; stop misdadige jeugd'hulp'-verlenings- en juridische monster dat met ons belastinggeld wordt gevoed.
Hoeveel schandalen/ doden zijn er nodig voor er een radicale schoonmaak plaatsvindt?Weer een schandaal en weer de jeugd'hulp'verlening en keer op keer gerechte-lijke 'dwalingen'. Geen uitzondering of een incidenteel geval maar:

   structureel falen/ onrecht
   'uit naam van de Koning'!

Dat is anno 2008-2016 de feitelijke staat van 'Konink-rijk - kromstaat Nederland' en dat is schokkend 'nieuws', uwe hoogheid (?) Willem-Alexander en (nog) minister Ard van der Steur..!

  • Maar dat mag de 'gewone' burger niet weten/ horen...

omdat daarmee het misdadige piramidesysteem van 'de elite & Co' in elkaar zou donderen en (mogelijk) tot (veel meer dan alleen) overhemden kapotscheuren leiden.

Let wel: deze vader is pacifistisch maar vecht tot zijn laatste ademsteug voor (ook) 'zijn' dochters en Vrouwe Justitia/ gerechtigheid. Niet de 'veilig-heid van de kinderen in de meest ruime zin van het woord', zoals de zeer bijzondere curator mr. Hopmans uit haar 'zwarte heksenhoed' toverde, is in het geding maar enkel het verdienmodel van de misdadige 'leugen- en verdrietfabriek' van BJZ NL & Co!
Eindstrijd om dochters-vaderschap in de openbaarheid: stop diep-triest PAS-familiedrama NU!In logische, rationele en gegronde oerstrijd blijft volhardend vader zich - vanaf de start van het 'ouderlijk conflict' in 2008 en ernstige escalatie/ verharding 'dank
-zij' reeds eerder bewezen onprofessionele = onredelijke en partijdige, m.i. zelfs misdadige jeugd/ouderen'hulp'-verlening en dito 'krom'-spraak tot het huidige PAS-familiedrama in 2016 - verweren:

Omdat rechtzoekend burger en volhardend vader volko-men ten onrechte van de meest smerige zaken beschuldigd werd  en met geheel schoon geweten in verzet kwam tegen het stelen van kinderen/ hun papa met 'k#tsmoezen'.

Omdat gepoogd werd om zijn meiden na 3 maanden verblijf in een triest opvanghuis met onnodige 'therapie' te gaan be-handelen voor een (toen nog) niet-bestaande psychiatrische stoornis PAS/ 'ouderverstoting'.

Omdat ons goede, liefdevolle en gezond 'sociaal leven/ kind-vaderrelatie' onmogelijk werd gemaakt door de 2e, nu na-tionale kinderontvoering naar Duiven.

Aldus gebaseerd op het kind-onterende bedrog van de ziekelijk-egoistische moeder die met 'een zielig' = doortrapt, onvergefelijk leugen-'verhaal' door het AMK/ toen BJZ Noord-Holland werd 'geloofd' en door BJZ Gelderland en nu BJZ Utrecht/ 'Samen Veilig' Midden-Nederland geholpen werd om vader uit de levens van onze kinderen te bannen.


De 'misdadiger/ patient' - = de moeder - werd/ wordt gesteund en werkelijk liefhebbende ouder - vader - 'in diskrediet gebracht' en (gepoogd) als 'lastpak weg te werken'?

Hoe smerig, onwettig en zeker niet in het belang van de kinderen!

De diep-trieste voorgeschiedenis/ het 'hele verhaal' wordt binnenkort gepubliceerd en helaas tot 'herkenning' bij andere ouders/ vaders - en (oudere) kinderen - leiden. Stop dit PAS-familiedrama. Stop het onrecht in krom bank! Red de kinderen en geef hen hun vader(s) terug!

Feitelijke misdaad blijkt in Nederland te lonen; onacceptabel! De moeder wordt aan alle kanten geholpen; laat staan dat zij vervolgd werd naar het strafrecht. Dat is de omgekeerde wereld! Sodeju! Bijna 700 dagen geen enkele knuffel, lach of traan van/ met de kinderen is pure emotionele kinder- (en vader) mishandeling en is de facto als chantage van de altijd liefhebbende, zorgzame en veilige vader te duiden.

  • Dit 'uit naam van de Koning' = door misdadige 'rechters',

       want dat staat altijd boven de 'beschikkingen'...

Dat gaat NU stoppen: uit naam van mijn kinderen, het Nederlandse volk en Vrouwe Justitia...!
Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia