woensdag 15 augustus 2018

Rutte's recht?staat: de grootste duivels huizen in Paleizen van 'Justitie' = Misdaad. Criminelen Van der Winkel/ Blaisse laten 3 kinderen ontvoeren!GRN: Excuses voor dit vieze plaatje maar dat veroorzaken Van der Winkel en Blaisse!

Groenendijk eist aftreden en opsluiten van 2 'duivelse presidenten' uit Arn-hel:


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - kan er echt niets aan doen: als hij aan 'die duivels'... in het Paleis van Misdaad te Arn-hel denkt dan krijgt GRN iedere keer de neiging tot kokhalzen...

Van der Winkel en Blaisse zijn als bedorven voedsel

 • uitspugen die viezigheid! Waarom?

Omdat ze Vrouwe Justitia geketend in een hoek hebben liggen...


   ...omdat ze drie NL-meiden lieten ontvoeren,

omdat ze, jarenlang, weiger-(d)en om artikel-12 pro-cedures jegens - reeds 100% bewezen - misdadige 'recht'ers te (laten) behandelen...

omdat ze beschikking afgeven terwijl er geen hoger beroep werd aangespannen maar om vernietiging van een van rechtswege nietig vonnis werd verzocht...


...omdat ze een tussen-beschikking af lieten geven maar die (nog steeds) verborgen houden voor GRN;

...omdat ze maandenlang weigeren om aanwezige stukken ter beschikking te stellen enzovoorts!

Nog steeds hoort GRN niets over de artikel 12-procedure en ook het sof Den Bosch - Betteke Boogaard Derix doet mee aan het bedonderen van GRN. Voor haar geldt hetzelfde:

 • Groenendijk eist aftreden en opsluiten van beide 'duivelse presidenten' te Arn-hel. Nu! Weg met die bedriegers, weg weg!

Bij Zuiderburen pakken ze kidnapper wel aan; Oosterburen helpen de ontvoerdster:


d.d. 19-04-2017: mkm


MERKSPLAS - Een vrouw uit Merksplas moet naar de gevangenis omdat ze al jaren weigert haar twee kinderen om de veertien dagen naar hun vader te laten gaan, in het kader van het bezoekrecht na een echtscheiding. De rechtbanken treden steeds vaker streng op tegen zogenaamde ouderverstoting, maar dit vonnis kent geen voorgaande.

Rechter François Caers had zijn buik vol van de obstructie van de vrouw, die door gerechtspsychologen als manipulatief wordt neergezet. In zijn motivatie van het vonnis schrijft de rechter:“De beklaagde roept ten onrechte de nood-toestand in ter beveiliging van de kinderen, maar ze heeft bewust een ernstig loyaliteits-conflict gecreëerd tussen de kinderen en hun vader.


 • Dat is onaanvaardbaar.

En in Nederland? Daar is het 'precies' omgekeerd! De ontvoerdster krijgt de steun:


De ziekelijk-egoistische 'moeder', mw. Solvig S. - die 9 maanden lang iedere omgang blokkeerde ondanks geldende zorgregeling en ondanks ieder week aangifte door deze echte vader bij de politie...

werd geen strobreed in de weg gelegd....die weigerde om in te grijpen, weigerde om mw. S.S. een schriftelijke aanwijzing te geven en loog: 'het is aan de ouder(s) = nep-'moeder' om zich aan de beschikking van de familierechter te houden, daar kunnen wij niets doen' = onzin! Konden wel, wilden niet... dat is wat heel anders!...die weigerden mw. S.S. te arresteren ondanks aangifte van klachtdelict en begaan van strafbare feiten - onttrekking aan het vaderlijk gezag, artikel 279 Sr.


 • Niet door de 'recht' = krombank en 'hof' = sof te Arnhem = -hel:

...die niet alleen aantoonbaar in strijd met de wet oordeelden maar zelf voortdurende strafbare feiten pleegden waaronder 'valsheid in geschrifte'.


Ja: misdadige 'recht'ers in Nederland: >50 stuks!

Uiteindelijk oordeelde het sof te Arn-hel dat die mw. S.S. 'niet vervolgd zou gaan worden en werd GRN naar het civielrecht verwezen!

Ergo: het ge'recht'shof te Arnhem, onder leiding van nep-'president' Van der Winkel vond dat het afpakken van deze vader (soms ook moeders) 'niet bestraft' - huh? - hoefde te worden!

 • Dat het stelen van kinderen 'prima is, zo lang het maar door mw. S.S. gebeurde en nog steeds gaande is'... is schokkend en misdadig!

Onacceptabel en onvergefelijk!

Ook in Nederland wordt gezegd dat ze 'harder gaan optreden en de wet daartoe zullen veranderen' maar... dat is allemaal gel#l; mooi-praterij maar niet echt gemeend. Want: onttrekking aan het ouderlijk of jeugdzorg-gezag is allang straf-baar!

Het echte - en voor iedereen in Nederland ernstig - probleem is dat er desondanks niet tegen opge-treden werd en niet zal worden.

GRN heeft 100% bewijs dat het familie'recht' in Nederland 'op papier' goed lijkt, maar niet bestaat! In de praktijk erger dan een hel blijkt.

 • Waar de grootste duivels in de Paleizen van Misdaad huizen!

U wilt namen genoemd krijgen? Prima: hier 50 misdadige 'recht'ers! waartegen aangifte gedaan werd - let wel: het doen van een valse aangifte is strafbaar en GRN werd niet vervolgd = hij heeft dus helemaal gelijk maar dat mag niet naar buiten ko-men...

 • de meest smerige doofpotterij!


Aangiftes tegen niet; 'presidenten' maar criminelen mr. A.R. van der Winkel en mr. drs. Blaisse werden eveneens ge-daan... en genegeerd door het OM = Overheids Misdadigers!

   Gatverdamme, wat een bedriegende stel... 
   heel veel scheldwoorden zelf invullen, dank!

En dat is nog maar een hele korte samenvatting van het Paleis van Misdaad te Arnhel, meer lezen? Bijvoorbeeld:

d.d. 10-05-2018:

'PAPA-Erik is BOOS en KEIHARDE BEWIJZEN

KROMSTAAT NEDERLAND

d.d. 28-05-2018: 'Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertraptd.d. 10-06-2018: 'Netjes vragen en vriendelijk blijven?' helpt niets:
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN vindt dat Raad van State discrimineert... pastafari's mogen niet met vergiet op de foto op rijbewijs = geen: 'gelijke monniken, gelijke kappen'!
NOS-Teletekst pagina 105                                     

De Raad van State vindt de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster geen serieuze levensovertuiging. Daarom mogen de aanhangers ervan niet op een pasfoto voor een paspoort of rijbewijs poseren met een vergiet op hun hoofd.

Een Nijmeegse had de zaak aangespannen nadat haar foto met vergiet geweigerd was. Zij beweerde dat de vergiet een religieuze uiting is, vergelijkbaar met een tulband of hoofddoek die wél op de foto mogen. Maar de Raad van State oordeelde dat betreffende kerk satirisch van toon is, en niet voldoet aan vereisten als ernst, samenhang en overtuigingskrachtGRN: 'Niet voldoet aan vereisten als ernst, samenhang en overtuigingskracht'? 'Geen serieuze levensovertuiging'?

En dat zou voor 'erkende godsdiensten' wel gelden? Onzin!
Allemaal 'geloven' en geen 'bewijzen'!

   Waarom wordt het Vliegende Spaghettimonster-
   geloof dan door de Raad van State gediscrimineerd

   Want dat is het, nietwaar?! GRN gelooft dat de Raad
    van State discrimineert - zij beslist in gelijke situa-
    ties... toch anders!


Geen 'gelijke monniken, gelijke kappen' maar 'mijn God is de beste en de jouw bestaat niet'... jaja = neen; dat gelooft GRN 'never ever nooit niet'

En waarom niet, omdat GRN denkt dat godsdiensten door hun 'geestelijk leiders' ge/ = misbruikt worden om:

 1.  (andere) mensen onder de duim te houden,
 2.  rijk te worden/ macht te kunnen uitoefenen en
 3.  gelovigen tegen elkaar en tegen niet-gelovigen op te zetten...

dat is de waarheid
en niets dan de - zeer aardse - waarheid!


Punt 1 - hulde aan die Nijmeegse dame! Super dat zij het verstand, lef en doorzettingsvermogen heeft om op te komen voor 'onze God'!

Punt 2: 'devergiet? Wat is dat? Het is 'hetvergiet! Waarschijnlijk is die NOS-redacteur van buitenlandse afkomst... 'de/ het' is daar een standaardfout.

Punt 3: En wie zitten er dan wel niet in die Raad van State? Ah, Donner is daar de voorzitter... die preekt enkel voor eigen parochie, dat moge duidelijk zijn!


Echt waar: 'God bestaat niet, besta!', dat gelooft deze zelf-nadenkende burger GRN:


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - gelooft dat 'de waarheid en zijn echte liefde voor onze dochters LJI het langste duren'.. GRN gelooft in 'niet l#llen, maar poetsen en doe maar normaal dan doe je al gek genoeg'. GRN gelooft in 'samen spelen, samen delen en in lang leve de verschillen' en ga zo maar door.

Maar neen: GRN gelooft niet in 'Elohim' = Jodendom of 'God' = Christendom en ook niet in 'Allah' (Islam). Natuurlijk niet.

GRN gaat dus niet naar 'de hemel' maar.. gelukkig ook niet naar 'de hel'... want die bestaan beiden niet, aldus deze WEZB (wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burger).

Wikipedia:

 • In veel religies is de hemel (ook hemelen, zevende hemel of zeven hemelen) een plaats of bestaanssfeer waar God of de goden en engelen verblijven en waar men, of de ziel, na de dood volgens gelovigen heen kan gaan en die gekarakteriseerd wordt door het inherent aangenaam of gelukkig zijn van het bestaan daar.
 • De hel is een religieus concept en duidt een plek of bestaanssfeer aan waar men na de dood heen kan gaan en welke gekarakteriseerd wordt door een hoge mate aan fysieke en mentale pijn en lijden

GRN: 'Doe wat ik zeg en dan ga je naar de hemel' - lokkertje - of 'Als je niet doet wat ik zeg dan ga je naar de hel' - bangmakerij - zeggen al die respectievelijke 'vertegen-woordigers? van Elohim, God en Allah' op aarde... jaja = neen! Onzin.

d.d. 18-05-2016: NTVNijmegen

'Het Spaghetti geloof

 • Sommige mensen vinden ons geloof zotDat mag.

Maar in dat opzicht vragen wij ons af, waarom ons scheppingsverhaal – waarvoor meer weten-schappelijke onderbouwing is  dan elk anders geloof – vreemder is dan alternatieve verhalen, waar bijvoorbeeld een man water in wijn veranderde, een man een zee be-val in tweeën te splijten zodat een hele bevolkingsgroep in optocht kon passeren en een profeet ter paard met vleugels en een hoorn naar hemel vloog?!


GRN: Precies! De ene gelovige houdt van 'rood', een andere godsdienstige weer van 'wit' en GRN houdt (natuurlijk van groen maar ook van rood, wit en van 'blauw'...

   Rood-Wit-Blauw.

   Nederland houdt van 'vrijheid van godsdienst
   en van 'vrije meningsuiting' en ja, dat kan best samengaan...

 • in vredewelvarend en gelukkig!


GRN denkt dat alle godsdienstleiders niet oprecht zijn en hun, helaas te, goed-gelovigen... feitelijk besodemieteren (al dan niet bewust). Svp.... lieve gelovige medeburgers; denk daar (nogmaals) serieus over na - dank u wel! En neen; GRN is geen 'satan', poogt u niet te verleiden tot 'het slechte', heeft 'de weg allang gevonden':

 • 'zonder Schepperen 'met Hart en Verstand'!

Want: hoe weet de gelovige 'zo zeker?' dat er een Schepper zou bestaan en dat zijn/ haar godsdienst 'de ware is'?

Dat zegt namelijk ieder(e) geloof/ godsdienst en dat... gelooft GRN absoluut niet; natuurlijk niet.

Tot op heden heeft GRN  in de vele gesprekken (of elders) die daarover met gelovige medeburgers gevoerd werden - namelijk...

 • geen bewijzen gezien of gehoordd.d. 07-07-2016: Dagblad van het Noorden


Als je met een hoofddoek op de foto mag voor je ID-bewijs, moet een omge-keerd vergiet toch ook kunnen? Dat vinden pastafari's althans, aanhangers van de kerk van het Vliegende Spaghettimonster. Donderdag bepleitte hun advocaat hun zaak in de rechtbank in Groningen.

GRN werd gemaakt door zijn lieve ouders: 'mama en papa'... die lagen in de tent en het was koud. Een plus een is twee. Hoe simpel kan het zijn. In plaats van ons 'te druk te maken over waar we vandaan komen en waar we (eventueel)  heengaan', zouden de mensen zich druk moeten maken over hoe de wereld beter te maken.


Niet; 'wie er gelijk heeft'...

...dat interesseert GRN nog het allerminste!

GRN denkt dat 'alle geloven' het mis hebben.

Dat mag GRN toch vinden/ geloven en... 
ook zeggen; zelfs luidkeels als dat nodig is?!


En dat is nodig als sommige godsdienstige mede-mensen 'te weinig zelf-reflectie' tonen= te weinig kritisch nadenken over hun eigen 'godsdienst' c.q. anderen - niet-godsdienstigen - daar 'te veel mee lastig te vallen'.

Dat keurt GRN af: (eventueel) 'geloven' dient een prive-aangelegenheid tussen die persoon en zijn/ haar Schepper te zijn en zo min mogelijk = geen invloed te hebben op het landsbestuur.


Scheiding van kerk/ synagoge of moskee en staat'!

Want: 'rood' is niet beter dan 'wit' of 'blauw'... alleen samen vormen die de Nederlandse vlag.

Onze vlag van ons land... van gelovige (= te-weinig-kritisch-nadenkende) en niet-gelovigen (= zelf-nadenkende) mede-mensen. Enne: laat diegene die zonder zonde is de eerste steen werpen... kijk eerst eens naar uw/ onszelve voordat 'anderen de maat wordt genomen' of 'gedwongen worden de ene of juist de andere godsdienst te belijden'? Dat zal nooit werken...

en tot veel (onderlinge) pijn. ellende en verdriet leiden (terwijl de 'elite' zich kapot-lacht). Godsdienst is niet 'de juiste levensweg' maar 'het te-vermijden-pad', aldus GRN.


GRN: En belangrijk - 'als er wel een God zou bestaan' dan kan die Schepper des-gewenst zelf ingrijpen en iedere menselijke tussenkomst is aldus in strijd met 'de wil van God'. Als er een 'oordeel na de dood' komt dan is dat daarboven en niet door mensen onderling! Want: wie zegt dat ik, of jij, gelijk heb(t)?


Is jouw mening/ overtuiging meer waar(d)
dan de mijne?

Neen...

de waarheid is dat wij het allemaal niet (echt, met bewijzen, 100%!) zeker weten

Als we doodgaan, komt het antwoord...
of niet:

geen game over, voor niemand niet?!

 • Leef nu met 'leven en laten leven' maar altijd 'met hart en verstand'!

Dan heb je de meeste kans om 'een goed mens' te worden/ zijn, aldus GRN.


Meer weten over pastafarisme? Van alle kanten bekeken - 'veel lachen, is gezond':


Wikipedia:

Het Vliegend Spaghettimonster (oorspronkelijk Engels: Flying Spaghetti Monster, ofwel FSM) is de god van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster (ook wel pasta-far(ian)isme genoemd), een religie die opgesteld werd om de onzinnigheid van reationistisch geïnspireerd onderwijs aan te tonen

Ofschoon aanhangers van het pastafarianisme zich met publicaties en symboliek als echte gelovigen presenteren, wordt het meestal als een parodie op het geloof in een god of op 'intelligent design' beschouwd.

Geloofsartikelen

 • Het heelal is geschapen door het Vliegend Spaghettimonster.
 • Al het bewijs voor evolutie is aangebracht door zijn Noedelige Aanhangsels.
 • Bobby Henderson is de profeet van dit geloof.
 • De opwarming van de Aarde is een rechtstreeks gevolg van de afname van het aantal piraten sinds de 19e eeuw. Een grafiek in de open brief van Hen-derson toont het verband tussen beide zaken aan. Piraten worden dan ook als heilig gezien.
 • Het uitverkoren kostuum voor zijn volgelingen is een volledig piratenpak. Daarnaast wordt ook een vergiet gebruikt als religieus hoofddeksel.
 • De volgelingen noemen zich pastafari (een woordspeling op rastafari), soms ook pastafariër of pastafariaan.
 • Wie zich aan de Liever-nieten houdt, kan na zijn of haar dood in de Hemel komen. Deze staat vol met stripperfabrieken en biervulkanen. Wie zich mis-draagt gaat naar de Hel. Deze is vrijwel identiek aan de hemel, alleen hebben de strippers SOA's en is het bier verschaald.
 • Iedere vrijdag is een religieuze feestdag.
 • De mens is vrij van religieuze plichten of beperkingen.
 • Het enige dogma is de afwijzing van iedere vorm van dogmatisme.
 • Gebeden worden afgesloten met het woord RAmen in plaats van Amen (ramen is een van oorsprong Japanse noedelsoort; gewoonlijk wordt deze 'heilige' bezwering gespeld met twee hoofdletters aan het begin).

d.d. 03-08-2016: studio040nl

 • 'Pastafariërs mogen nog geen vergiet op hoofd op rijbewijs'

De acht "Liever-nieten":

Het Vliegende Spaghettimonster geeft de tabletten met de Liever-nieten aan kapitein Mosey. In het Evangelie van het Vliegend Spaghettimonster wordt verhaald dat deze godheid op een berg advies gaf aan Mosey, de eerste piraat, in de vorm van tien ste-nen tabletten. Op de weg naar beneden liet Mosey twee van de stenen tabletten vallen, waardoor er nog maar acht over gebleven zijn (de lage morele standaard van pastafa-ri's wordt verklaard door de twee ontbrekende tabletten):

 1. Ik heb echt liever niet dat je... doet alsof je heiliger bent dan iemand anders wanneer je mijn noedelige goddelijkheid beschrijft. Als sommige mensen niet in me geloven dan is dat oké. Echt. Trouwens, dit gaat niet over hen, dus niet afdwalen.
 2. Ik heb echt liever niet dat je... mijn bestaan gebruikt om mensen te onderdruk-ken, straffen, veroordelen of, je snapt het, je slecht te gedragen tegen anderen. Ik heb geen offers nodig en het begrip "zuiver" is bedoeld voor bronwater, niet mensen.
 3. Ik heb echt liever niet dat je... mensen beoordeelt op hoe ze eruitzien, hoe ze zich kleden, hoe ze praten of hoe ze lopen, maar wees gewoon vriendelijk, oké? O, en laat dit eens doordringen: vrouw = mens. man = mens. Precies hetzelfde. De één is niet beter dan de ander, tenzij we het over mode hebben en sorry, dat heb ik aan vrouwen gegeven en een paar mannen die toevallig het verschil weten tussen lila en violet.
 4. Ik heb echt liever niet dat je... je gedraagt op een manier die aanstoot kan geven aan jezelf of je willige partner met de wettige leeftijd EN geestelijke volwassen-heid. Voor wie daar problemen mee heeft; ik geloof dat de uitdrukking is: "doe 't effe lekker met jezelf", tenzij je daar aanstoot aan neemt; in dat geval moet je maar eens de tv uitzetten en voor de verandering een ommetje maken.
 5. Ik heb echt liever niet dat je... discussieert met gehersenspoelde, vooringeno-men, akelige mensen op een lege maag. Eet eerst en maak dan gehakt van ze.
 6. Ik heb echt liever niet dat je... kerken/moskeeën/tempels bouwt van multimil-joenen euro's voor mijn noedelige goedheid, wanneer het geld beter besteed kan worden aan bestrijding van armoede en ziekte, aan leven in vrede, liefhebben met passie en het goedkoper maken van breedbandkabel. Ik mag dan een alles-wetend complex wezen zijn, maar ik hou van de simpele dingen in het leven. Ik kan het weten, ik ben de Schepper.
 7. Ik heb echt liever niet dat je... rondbazuint tegen anderen dat ik met je praat. Zo interessant ben je niet. Word volwassen. Ik vertel je net dat je je naasten lief moet hebben, dat was een hint.
 8. Ik heb echt liever niet dat je... bij een ander dingen doet die je met jezelf wil laten geschieden, als je in bent voor dingen die te maken hebben met, eh... veel glijmiddel, leer of vaseline. Als de andere persoon het wil (gelet op punt 4), ga ervoor, maak foto's en in Mike's naam, gebruik een condoom! Echt, het is maar rubber. Als ik had gewild dat het niet goed voelde had ik wel stekels toegevoegd, of zoiets.


d.d. 16-08-2018:

Gooi en Eemlander


GRN: Waarom niet? Dat is namelijk niet veel anders dan die andere religies!

 • De Raad van State discrimineert!d.d. 05-06-2018: spaghetti monster 'pastafarianism hymn'
GRN:

 • RAmen!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Trap niet in Rijksmuseum-'Escape' = Valkuil: de werkelijkheid is nep - ge-manipuleerd en bij elkaar gelogen! 'No escape' - in opstand komen moet!GRN: Zet die Oranje-bril af, kijk weer scherp, denk zelf na en kom ook in opstand!

De werkelijkheid is niet echt, maar hartstikke nep = gemanipuleerd/ bij elkaar gelogen!


Na eerst wat op het 'I amsterdam'-bankje uitgerust te hebben en met liefde aan zijn meiden LJI te hebben gedacht, werd er
afscheid genomen van die (kleinere) toeristen-attractie en ver-
volgde deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - dus zijn weg, onder het Nederland Museum door naar Amsterdam Centraal.

'Escape game?' Wat een nonsense.

De NL-burgers zitten iedere dag opgesloten in een nep-werkelijkheid en dat is geen spel, maar de waarheid. Veel meer = alle mensen moeten dat gaan zien in plaats van zich 'bezig te laten houden met escape spelletjes in het Rijks'.


Want:

   Anders is er binnenkort... 
   niets meer te ontsnappen!

   No escape, no game over;
   NWO - NO WAY!


Wikipedia:

Het Rijksmuseum in Amsterdam is een van de 16 rijksmusea in Nederland. De collectie biedt een overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis met onder andere werken van 17e-eeuwse Nederlandse meesters als Rembrandt, Vermeer en Hals. Het museum is sinds 1885 gevestigd in het Rijksmuseumgebouw, ontworpen door de Nederlandse architect P.J.H. Cuypers.


Het Rijksmuseum:

   Visie:
   Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en ge-
   schiedenis.

   Missie: In het Rijksmuseum krijgen kunst en ge-
   schiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek.

Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restau-reert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.


-------------------------------------------------------------------------------------------------


d.d. 14-08-2018: 'Bitte, helfen Sie: Duitsland steunt kinderontvoering en vader-
                           vervreemding:
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vervolg: wie weet er een betere naam voor 'het Rijks'... Nederland Museum?


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia