woensdag 11 oktober 2017

Beklaagd en vroegtijdig vertrokken, 1e vrouwelijke en nu ex-'deken' mr. Van Empel in 't schandblok gezet met lopende klachtzaak; komt dat zien!

De feitelijke advocaten-praktijk
versus de mooi-klinkende theorie:

Laat u niet 'verarschen' door nep-'advocaten' die alleen aan

                                                                'hun schoorsteen moet roken', denken...

dit namelijk over uw rug/ de ruggetjes van 3 minderjarigen!


d.d. 03-10-2017: 'Overijssels deken Luttikhuis moet adviseren om beklaagd ex-'deken' Van Empel van het tableau te schrappen

 • of blijkt lid van 'club tegen het volk'!

Na 'samenvatting' van de voorgeschiedenis over de Nederlandse Orde van Advocaten en haar Wan-Orden - lees svp. de artikelen en/ of kijk de video's - vindt u de meest arrogante brief van beklaagd ex-'deken' van Wan-Orde Rotterdam/ Van Empel ooit...

de duidelijke reactie van deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc - gewoon PapaErik - en oprecht advies aan Overijssels deken Luttikhuis:

 • het enige juiste advies is schrapping van Van Empel!

Volhardend vader/ rechtzoekend burger


                                                  Dhr. drs. Groenendijk MSc.

Papastraat, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Kul-brief beklaagde ex-‘deken’, mw. mr. E. van Empel, d.d. 11-09-2017

2. Uw brief d.d. 12-09-2017/ A.J. Roossien-Feenstra, i.o. deken C.A.M. Luttikhuis

3. Uiteraard geen reden om de klacht in te trekken: tot ziens op openbare hoorzitting!
Orde van Advocaten Overijssel


                         Tav. deken mr. C.A.M. Luttikhuis

Postbus 708
7400 AS, Deventer
bureau@orde-overijssel.nlBussum, 02 oktober 2017

Geachte Orde van Advocaten Overijssel, geachte deken Luttikhuis,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers van Nederland,

in reactie op uw brief/ mw (secretaris) Roossien-Feenstra d.d. 12-09-2017, ontvangen d.d. 14-09-2017 meldt deze volhardend vader/ recht-zoekend burger Groenendijk het volgende:


1. Uiteraard is de leugenachtige, kul-brief van beklaagde Van Empel d.d. 11-09-2017 geen aanleiding omde klacht jegens die ex-‘deken’ in te trekken’….

integendeel.


Andermaal wordt er gelogen door mr. Van Empel en slechts in algemene bewoordingen ‘ingegaan’ op de gefun-deerde klachten, zoals in detail beschreven staan op de PAS-familiedrama website http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

- waarnaar Groenendijk andermaal verwijst en waarvan de inhoud als ingelast bij dit schrijven dient te worden be-schouwd (indien gewenst, zal deze uitgeprint en nagezonden worden) …en aldus bevestigde beklaagde Van Empel juist constatering van burger/ klager Groenendijk dat Van Empel ‘niet-te-vertrouwen is en schijt-aan-de-wet-heeft’; zich niet zo gedroeg zoals een advocaat behoort te doen (zie de gedragsregels).


2. Gaarne verneemt Groenendijk dan ook nadere informatie mbt. te houden, open-bare! hoorzitting en meldt zich daarbij gaarne te laten vergezellen door gemachtigde: dhr. N. van den Ham en vertrouweling/ toehoorder: mw. I.C. Wanner.


3. Ook verzoekt Groenendijk hierbij toestemming tot het maken van video- en/ of audio-opnames

van de mondelinge behandeling van mijn klachten jegens Van Empel en verwijst daarbij naar bepaalde in art. 139a Sr. (GRN is deelnemer!).

 • Wie niets te verbergen heeft, geeft toestemming… nietwaar?


Expliciet vermeldt Groenendijk dat de wet boven ieder reglement staat en gaat er aldus vanuit dat de Orde Overijssel zich daaraan zal houden… dit tot het tegendeel bewezen wordt.


4. Op de arrogante, kul-brief d.d. 11-09-2017 van mr. Van Empel zal op zitting in detail nader worden ingegaan; vooralsnog meent Groenendijk dat op grond van de feiten de

 • behandelend deken Luttikhuis van Overijssel geen andere keuze heeft dan een voor Van Empel zeer negatief advies af te geven.


Een korte repliek:


Dat Van Empel ‘nauw contact hield met haar staf-medewerker die zonder fiattering een prut- = nep- ‘samenvatting’ opleverde die onvoldoende

= niet overeenkwam met de daadwerkelijk ingediende klachten maar...

'desondanks geen enkele reden' toen en nu (na-dat zij beklaagd werd) 'geen enkele reden ziet om te twijfelen aan de inzet en/ of de kwaliteit van de door de stafjurist' = zelf be-klaagd, maar dat werd genegeerd! mw. mr. C.K., 'verrichte ondersteunende werk-zaamheden’ betekent dat:

 • zij niet inziet dat... als je een ‘witte auto bestelt’, je dan niet een ‘zwarte scooter’ kunt leveren!

Dat is inderdaad 100% prutswerk en als Van Empel dat niet begrijpt dan is zij niet geschikt alsadvocaat’ en dient van het tableau geschrapt te worden!Van Empel:

 • mij is echter niet gebleken dat de samenvatting onjuist of onvolledig wasGroenendijk: dat vindt de klager wel en dat werd ook duidelijk gemeld maar door de Orde R’dam/ Van Empel alsook door tevens beklaagde C.K. alsook door het raad van = zonder discipline genegeerd. Dat is ‘voorsorteren op afwijzing’; wie schrijft die blijft.


Neen dus.

De klager dient klacht in en die kunnen niet veranderd worden door de Orde zelf… dat is meer dan nep; dat is misdadig! Aangifte jegens betrokkenen wordt dan ook overwogen. Van Empel is verloren, C.K. en Gimbrère ook… en Luttikhuis?Van Empel:

 • Dat de heer Groenendijk zijn repliek alsvoorlopigaanmerkt, bete-kent niet dat deze ook als zodanig wordt geaccepteerd. Het is niet aan de klager, maar aan de deken om de voortgang van de klacht-procedure te bewaken.’


Groenendijk: en precies dat deed zij niet, die nep-ex-‘deken’ Van Empel!

Want de reden dat GRN zijn ‘repliek’ als voorlopig aanmerkte, was omdat hij niet akkoord ging met de door stafjurist C.K. opgeleverde prut-samenvatting’… op dat moment had Van Empel moeten ingrijpen maar liet dat na. Zij verkoos om ‘door te drammen’ in plaats van C.K. te corrigeren…

 • haar dekenale toezicht schoot in ernstige mate tekort.


Dan nu ‘durven’ beweren dat het aan haar is om te beslissen dat

terwijl Groenendijk een witte sportwagen indiende

maar zich content zou moeten verklaren met een zwarte scooter…

is de arrogantie ten top!

 • Neen, natuurlijk niet, Van Empel; wat een onzin!


Zie ook: d.d. 05-08-2017:

 • Pure chantage en arrogantie van Wan-Orde Advocaten Zeeland-W.-Brabant: 'slikken van ons kul-klachten'dossier' of stik er maar in...!’

d.d. 06-08-2017:

 • ‘'Samenspan in criminele vereniging'; geen motorclub maar hof van = sof zonder Discipline weer, nu: mr. P.M.A. de Groot-van Dijken, ontmas-kerd!’ en

d.d. 23-09-2017:

 • Tuchtrechtspraak advocatuur is nep; ook Raad van = zonder discipli-ne Den Bosch toont zich misdadig met uitspraak en negeren van wraking!’


5. Mocht dit - onmogelijk! - niet geschieden en

Luttikhuis zichzelf eveneens als lid van de club tegen het volk ontmaskeren, dan zullen ook jegens deze dan nep-‘deken’ Luttikhuis nadere, formele stappen worden genomen en nieuwe publicaties volgen.

 • U bent gewaarschuwd; recht is niet krom!

Wordt vervolgd en gepubliceerd…

Ervan uitgaande de Orde van Advocaten Overijssel naar behoren te hebben bericht, verblijft

met onthullende ‘groet’, drs. Groenendijk MSc. - PapaErik
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de gead-resseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/ of ver-strekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Deze brief werd d.d. 03-10-2017 voor kantoorbegin aan de Orde Overijssel gezonden/ bureau@orde-overijssel.nl en d.d. 03-10-2017 per aangetekende post en uiteraard ondertekend, nagezonden.

Het 'antwoord' van de Orde Overijssel/ Roossien namens Luttikhuis:

'Geachte heer Groenendijk,
geachte mevrouw Van Empel,

Hierbij bevestig ik drs. Groenendijk de ontvangst van zijn brief d.d. 2 oktober, waarvan mevrouw mr. Van Empel een exemplaar aantreft.

Mevrouw mr. Van Empel stel ik hierbij in de gelegenheid te reageren op deze brief binnen drie weken na heden. In afwachting van haar berichten verblijf ik,

hoogachtend,
namens mr. C.A.M. Luttikhuis,

A.J. Roossien-Feenstra                                     ontvangen d.d. 06-10-2017.Wordt vervolgd... delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd alsook het volgen van deze eerlijke, 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia