zondag 23 september 2018

#BLIJF VAN ONS(CHULDIG) DNA AF! Als EenVandaag reclame maakt voor 'wij willen iedereen's DNA', is erg oppassen geboden = neen, neen, neen!GRN: #BLIJF VAN ONS(CHULDIG) DNA AF!

Maak Nederland een stuk veiliger door NFI zelf eens grondig te onderzoeken!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - waarschuwt Nederland:

dit gaat niet de goede maar...

 • totaal de verkeerde kant op!!

In de uitzending van EenVandaag d.d. 21-09-2018 werd - dit opnieuw - geprobeerd om de Nederlandse burgers 'rijp te maken voor een landelijke DNA-databank'...

'want daarmee kunnen zoveel misdaden opgelost worden en NL stukken veiliger worden'. Echter:


Wat 'ze' er echter niet bij vertellen, zijn alle nadelen:1. inbreuk op privacy 

2. mogelijkheden van misbruik door onbevoegden

    - hoe streng de wetgeving ook zal zijn,
    de ervaring leert dat misbruik met zeker-
    heid zal plaatsvinden!

3. mogelijkheden van misbruik door bevoegden 

4. je weet niet wie later bevoegd zal zijn

   - de geschiedenis heeft genoeg voorbeelden

5. DNA bewijs zegt niet alles, er is makkelijk mee te knoeien.

   Het is heel wat eenvoudiger om wat haren van een ander achter te laten dan
   een vingerafdruk van een ander.


De mogelijkheden van misbruik zijn natuurlijk ook op te splitsen.

Bijvoorbeeld misbruik in de zin van achterhalen wie ergens geweest is (wie heeft daar staan demonstreren, wie heeft dat pamflet geschreven), maar ook misbruik in de zin van screening op persoonseigenschappen. Zodra het gen voor geaardheid XYZ bekend is iedereen met dat gen opsporen en [verzin maar wat].

Nog een overweging: waarom zouden we wel een data-bank willen met dna-materiaal van iedereen, maar hebben we nooit een databank gemaakt van alle vingerafdrukken? We hebben natuurlijk wel een databank met de vingerafdrukken van veroordeelde criminelen en misschien een groep daaromheen.


GRN: Deze nadelen wegen altijd zwaarder dan een 'bijna smekende mevrouw' die GRN absoluut gunt dat haar zaak opgelost wordt maar kan = wil bovenstaande nadelen niet terzijde schuiven. Het feit dat die bloedmonsters niet voor dat doel - vrijwillig - werden afgegeven, weegt zwaarder volgens deze GRN! Afblijven dus.


Dat materiaal in de NFI-kluis werd namelijk onder voorwaarde van 'enkel ter bepaling van de bloedgroep' afgegeven' en mag aldus inderdaad niet op DNA getest worden.

 • Als dit toch zou gebeuren, staat vast dat Nederland schijt heeft aan de rechten van individuele burgers...

GRN herhaalt:


Als EenVandaag - op de begrijpelijke, maar 'zielige' wijze - reclame maakt voor 'wij willen iedereen's DNA hebben'...

...dan moeten wij heel erg gaan oppassen:
Neen, neen, neen! Dat is 'n brug, veel, te ver!


 • Afblijven van het DNA van onschuldige burgers!


Kijkt u zelf naar betreffend 'geef-ons-uw-DNA-uitzending':


Gebruik uw verstand ipv emoties: NFI-'professionaliteit' = gefabriceerd DNA-'bewijs':GRN: Bracht het - begrijpelijke - zielige verhaal van mevrouw u aan het twijfelen? Niet doen. Leest u maar eens na over hoe het bij dat NFI intern aan toe gaat:d.d. 21-09-2018: De Telegraaf

- Bart MosWikipedia:

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), voorheen het Gerechtelijk Laboratorium, is een overheidsinstantie die fo-rensisch onderzoek doet. Vrijwel alle forensisch sporenmate-riaal dat bij grote justitiële zaken wordt gevonden wordt in het laboratorium onderzocht. Binnen het instituut bestaan meer dan veertig vakgebie-den en kan multidisciplinair aan een onderzoek worden gewerkt.


Onderzoek varieert van pathologie, toxicologie, che-misch onderzoek, wapens en munitie, verkeer, milieu, digitale sporen tot onderzoek van verdovende midde-len en DNA.

Het NFI is sinds de fusie in 1999 sterk gegroeid dank-zij intensiveringsprogramma's, waaronder dat met terrorisme als aandachtsveld. Er zijn anno 2018 meer dan vijfhonderd voltijdsarbeidsplaatsen.Bij onder andere de volgende zaken is het NFI in opspraak gekomen:


 • Bij de moord op het Groninger echtpaar Lisa en Leendert van der Lei bleek het in de pers komen van de zaak van invloed te zijn op de door NFI opgestelde rapportage, dit was het geval nadat er eveneens onderzoek was gedaan door het FLDO, een laboratorium van de Universiteit Leiden, waarna verschillen in bevindingen in de pers aanhangig waren gemaakt.

 • Bij de zaak van het hart van Denise Schouten is het hart van iemand anders door het NFI ter beschikking gesteld voor onderzoek in het acade-misch ziekenhuis te Maastricht; tevens kreeg de familie Schouten ander orgaanweefsel dan van hun eigen dochter terug van het NFI. Op 26 mei 2008 maakt justitie bekend, na een onderzoek van 10 maanden door de rijksre-cherche, dat het mysterie van het verdwenen hart niet is opgelost.

 • Bij de Deventer moordzaak is in 2007 door Maurice de Hond een zwart-boek uitgegeven. Op basis van een groot aantal rapporten van het NFI uitgebracht in het kader van de Deventer moordzaak zijn door samenwer-kende burgers zeventien rapporten gemaakt over geconstateerde problemen bij het werk van het NFI. Dit is mogelijk geworden door het feit dat, anders dan bij andere rechtszaken, veel van het basismateriaal in 2006 beschikbaar is gekomen en door het uitbrengen van meerdere rapporten van het NFI over hetzelfde onderwerp. Na intern onderzoek kwam het NFI zelf tot de conclusie dat er op enkele punten inderdaad een andere handelswijze de voorkeur had verdiend, maar dat de onzorgvuldigheden tijdens het onderzoek geen relevante gevolgen hadden gehad.

 • In de zaak Marco Kroon is door het NFI op basis van door haar verricht onderzoek drugsgebruik gerapporteerd. Op 5 april 2011, de tweede zit-tingsdag bij de militaire rechtbank in Arnhem, bleek dat het NFI in eerste instantie het onderzoek weigerde uit te voeren omdat er zes haren (0.3 mg) beschikbaar waren terwijl volgens NFI 10 mg vereist is. In tweede instantie werd het onderzoek toch uitgevoerd. Volgens de bij het proces aanwezige Franse deskundige Pascale Kintz moet het honderdvoudige aan haar beschik-baar zijn om tot de conclusie te komen dat iemand drugsgebruiker is of van buiten is besmet met cocaïne. Ook bleek bij het proces dat het haar door Kroon zelf uitgetrokken was. Het is daarom ongeschikt voor onderzoek omdat er sprake kan zijn van externe besmetting. NFI was niet op de hoogte van de manier waarop het haar verzameld was. Volgens Klintz kunnen er geen con-clusies getrokken worden op basis van het verrichte onderzoek; een tweede deskundige, De Wolff, steunt dit stand-punt. De rechtbank verwerpt het door NFI geleverde bewijs.

 • In september 2010 werden in Geleen de lijkjes van drie vermoorde baby’s aangetroffen. De moeder wordt ervan verdacht de pasgeboren baby’s te heb-ben gedood. Een particulier onderzoekslaboratorium verrichtte onderzoek in deze zaak nadat het NFI geen doodsoorzaak kon vinden. Daarbij werd ge-bruikgemaakt van de diensten van de Zwitserse forensisch patholoog Danny Spendlove. Deze constateerde dat een van de baby's waarschijnlijk door verstikking was omgebracht. Belangrijke organen bleken echter niet meer in het lichaam aanwezig toen hij nader onderzoek wilde uitvoeren. Het NFI ontkende dat de organen zijn weggegooid of zoekgeraakt.
       Spendlove stelde een voor de organisatie vernietigend rapport op
       en werd vervolgens beticht van valsheid in geschrifte.


GRN: Neen, dank u. Deze wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burger vertrouwt dat NFI totaal niet, u toch ook niet? Het NFI is namelijk niet-te-vertrouwen!

 • BLIJF VAN ONS(CHULDIG) DNA AF!Meer weten over DNA? d.d. 12-05-2016: Digistudies Examens
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

BEWEZEN MISDADIGE FAMILIERECHTER IN ARN-HEL WORDT BESCHERMD - HOE KAN DAT NOU: RUTTE, GRAPPERHAUS, DEKKER, DE JONGE, BLOK?!!

GRN: In een rechtstaat 'keurt de slager NIET het eigen - stinkende - vlees'...


...het Arnhemse hof poogde dat echter
   WEL te doen!

   Mr. Mintjes = misdadiger.

   Van der Winkel en Blaisse eveneens!HOE KAN DAT NOU:

   RUTTE, GRAPPERHAUS, DEKKER, DE JONGE, BLOK?

   IS DIE NEDERLANDSE 'RECHT'STAAT DAN TOCH...
   EEN BANANENREPUBLIEK?

   EN ZIJN DIE PERSONEN DIE DAT VERDEDIGEN DAN NIET...
   SMERIGE MISDADIGERS?

    DIE HET VOLK BESODEMIETEREN EN DRIE KINDEREN 
    LIETEN ONTVOEREN?


VOLHARDEND VADER EN

RECHT-ZOEKEND BURGER

GROENENDIJK EIST NU
METEEN ANTWOORD 

= ALLERLIEFSTE DRIE
KINDEREN TERUG!

ONMIDDELLIJK.

HOE KAN DIT NOU:

RUTTE...
GRAPPERHAUSDEKKER, DE JONGE, BLOK?!!De waarheid is dat Nederland geen 'recht'staat is maar een bananenrepubliek is!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSC. - gewoon PapaErik - hoopt dat hij met bovenstaande uitleg duidelijk gemaakt heeft dat wat er op het nieuws door de 'heren':

   'RUTTE, GRAPPERHAUS, DEKKER, DE JONGE en BLOK'
   beweren op televisie het nieuws toch altijd het volgende:

 • 'We hebben in Nederland gelukkig een rechtstaat met onafhankelijke rechters en die verdedigen wij altijd!'

In de werkelijke rechtspraktijk echter  ...

 • blijkt dit NIET WAAR te zijn - KEIHARD GELOGEN!!


GRN toont met slechts 1 simpel praktijkvoorbeeld aan dat die 'recht'staat in Nederland feitelijk een kromstaat is. Want:

Als een burger - GRN in dit geval - namelijk aangifte doet tegen een in zijn/ haar ogen misdadige rechter - in dit geval Arnhem - dan kan het in een 'rechtstaat' namelijk niet zo zijn dat er - na seponering door OM van die aangifte - gepoogd wordt om het ingediende beklag = artikel 12 Sv. door haar collega-rechters van het hof in dezelfde plaats/ arrondissement behandeld worden!


Dat is een evidente poging tot besodemieteren door het Paleis van Justitie in Arnhem = crimineel wan-gedrag bewezen!

Voor iedereen te begrijpen en onomstotelijk staat vast dat:

 • Het is idd. een Paleis van Misdaad in Arn-hel;

Schokkend en onacceptabel!


 • Afzetten/ ontslaan, oppakken, vervolgen met eerlijk proces en opsluiten!

Uiteraard kan er geen enkel vertrouwen gesteld worden in een Paleis van Justitie in Arnhem/ Van der Winkel en Mintjes, dat poogde om 'als niet-bevoegd slager het stinkende vlees van nep-rechter Van Son binnen 30 minuten wel even goed te zullen gaan keuren'!


GRN: Nou, niet dus. 'Van het pluche naar de gevangenis'...

 • dat wordt de (terug-)betaling/ payback!


Helpt hof Den Bosch/ Philippart bewezen criminele Paleis van Misdaad/ Arnh-hel?


Ook het hof Den Bosch/ president R. Philippart liet via de afdeling Communicatie en Voorlichting beves-tigen dat dit wettelijk onmogelijk is...

...maar toch geschiedde.

Feitelijk liet het hof Arnhem/ Van der Winkel het in-gediende beklag 2 jaar lang in een la liggen, sprak een nog steeds geheim-gehouden tussen-beschikking/ Mintjes uit, poogde beklaagde ex-rechter Van Son 'te redden' door GRN uit te nodigen voor behandeling op zitting in Arnhem en toen GRN dat niet pikte...

...werd met het Hof Den Bosch bekokstoofd dat nu zij aan de beurt zijn om deze - schokkende en hen ontmaskerende - zaak in de doofpot te stoppen.

'Want':

   NL moet blijven geloven dat 'rechters' te 
   vertrouwen zijn...

   en dat zij 'onafhankelijk zijn'...

   en 'volgens de wet oordelen' - kuchkuch -


terwijl...

burger drs. GRN MSc. al met 1 simpel voorbeeld 
aantoont dat dit

   EEN SMERIGE LEUGEN is!!!

Het 'sprookje van de rechtstaat', is een dagelijk-se nachtmerrie - waar 'rechters' in Arnhem = te Arn-hel feitelijk misdadigers blijken die schijt heb-ben aan de wet en drie NL-kinderen voor de 3e keer naar Duitsland lieten ontvoeren!

 • Dat is de waarheid en niets dan de waarheid.


Dan begrijpt nu u ook 'waarom' het hof Arnhem 'die Mintjes-beschikking + bericht officier van justitie + verslag procurereur-generaal niet wil sturen'...

en 'waarom' ook het hof Den Bosch dat tot op heden weigert en > 6 maanden geen behandelingsdatum wist te produceren...

 • het zijn misdadigers in criminele organisatie!

'De ene crimineel? - Philippart? - in Den Bosch dekt de andere criminelen in Arnhem: Van Son, Blaisse, Van der Winkel, Mintjes (en vele anderen!)'


De strafbare feiten van misdadige 'rechter' L.A. van Son uitgelegd:


d.d. 22-09-2018: 'NL-Rechtstaat bestaat niet: keihard bewijsGRN zegt: Opsluiten die hele misdadige bende!

d.d. 24-09-2010: Brabant10 IRene Groenendijk-Wanner minder 'leuk' om te delen.

En voor het eerst in al die lange jaren waarin kinderen en hun vader een onmetelijk onrecht wordt aangedaan, ga ik dit toch doen.

Het is even volhouden, het kijken naar dat filmpje van een terecht woedende vader. En het topje van een ijsberg van het een loopje nemen met de regels van recht. Je gelooft het niet.

 • Maar ik weet dat het woord voor woord  w a a r  is. Deel dit bericht.

Opdat er  r e c h t  gedaan kan worden in dit land.
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia