woensdag 3 oktober 2018

Kijkt u mee? 'Houd de lijn vrij', zodat blinde/ slechtziende medemensen 'gewoon' kunnen gaan zonder zere schenen, knieen, erger? Dank u zeer!GRN: Wie van die organisaties tipt de drie helden even over deze publicatie? Dank!Houd de lijn vrij; houd de lijn vrij; houd de lijn vrij; houd de lijn vrij; houd de lijn vrij!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - nam vandaag na het werk de Intercity vanuit Amsterdam naar Hilversum. Op het stationsplein aldaar deelden een drietal kwieke senioren met blauwe jassen van de organisatie, eveneens blauwe folders uit aan de forensen waar 'in 1 oogopslag' duidelijk werd... 

waarover die folder ging (een goede campagne/ folder dus)! Enatuurlijk maakte deze echt-nieuws-gierige GRN even een praatje met een dame van deze positieve club.

Deze vriendelijke, energieke dame vertelde dat haar eigen dochter (zeer) slechtziende is, getrouwd met een blinde man en zij 'aldus gepusht' werd... om 'houd de lijn vrij'-folders uit te gaan delen.


Wat een lievegoede moeder (/ oma?) toch die zich nog steeds inzet voor haar eigen kinderen en andere blinde/ slechtziende medemensen...

 • hulde en knuffel!

Het doet GRN goed om ook nog veel lieve en actie-bereide (oudere, waar zijn de jongeren?) mensen te zien in Nederland. Dus: graag maakt GRN bij deze een positieve publicatie over dit nodige en goede initiatief:

 • Houd de lijn vrij!


Leest u hier zelf de folder maar even na, kijkt u onderstaande video met een - 'hoe het niet moet'- praktijkvoorbeeld op treinstation Bussum-Zuid en...

...houd svp. 'ietsjes meer rekening met de minder-zienden in Nederland' = houd die lijnen 'gewoon' vrij!

Ook als u 'haast' heeft of het 'minder makkelijk' is!


Want: hoe zou u zich voelen als...

u zelf blind/ slechtziend zou zijn (of worden) - wat GRN niemand 'gunt' - en bijna dagelijks over fietsen en andere obstakels zou struikelen?

Of 'de doorgang versperd zou vinden' als u mee wilt doen en met zo'n witte blindenstok - tegenwoordig ook met 'n wieltje eronder, viel mij eerder al op -

netjes de geleidelijn volgt en dan...

 • 'bam, auvloek'; weer 'n fiets of iets dergelijks?!

Niet fijn, inderdaad.

Dus, doe er iets mee en onthoud de volgende keer als u uw fiets of iets anders (even?) parkeert:

 • O ja; houd die lijn vrij!


Dank u zeer!

Want ook blinden en slechtzienden verdienen beter dan...

 'zere schenen, knieen of erger'!

 • Houd de lijn vrij!


d.d. 15-10-2008: Het Parool - Door de stad met een blinde

Dick van der Maat (60) is vanaf zijn geboorte blind. Omdat hij niet van honden houdt is hij aangewezen op zijn stok om zich veilig door het verkeer te kunnen bewegen. Waar loopt hij letterlijk en figuurlijk tegenaan tijdens zijn dagelijkse boodschappen?


Nog een keertje dan:

 • Houd de lijn vrij - veel dank!Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Rechtersdictatuur-6: Hoe kan het nou in Rutte's rechtstaat? dat Paleizen van Justitie = Misdaad Arnhem/ Den Bosch weigeren stukken te zenden?!d.d. 06-10-2017: Happy Monkey - Dog Really Hates Middle Finger Compilation
GRN vraagt het hof Den Bosch + Arnhem in beklag art. 12 = strafzaak om de stukken:
Stap-1: hof = sof Den Bosch weigert stukken te zenden, stelt geen behandelingsdatum vast:   12 september


Van: Voorlichting Hof 's-Hertogenbosch
 <voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl>
Verzonden: woensdag 12 september 2018 15:10
Aan: dr. E.M. Groenendijk MSc.

Onderwerp:

RE: Onmiddellijke toezending stukken + publicaties! Re: Filmpjes op YouTube


Geachte heer Groenendijk,

Op 28 maart 2018 heeft het hof uw klacht over het niet-vervolgen van een strafbaar feit (artikel 12 Sv) ontvangen - van het sof Arnhem - en op diezelfde dag is er een ontvangstbevestiging daarvan naar u gestuurd

Er wordt een zitting gepland om deze klacht te behandelen. Ongeveer 4 weken voor deze zitting ontvangt u daarvoor een oproep van het hof.

Daarbij worden ook het ambtsbericht van de offi-cier van justitie en het schriftelijk verslag van de advocaat-generaal meegestuurd.


Het andere document waar u naar vraagt,

de tussenbeschikking van mr. Mintjeskan het hof u niet toesturenHiervoor verwijs ik u naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Deze beschikking is immers van dat hof - terwijl gemeld werd dat Arnhem verzending weigert, net als Den Bosch nu - en niet van ons hof.


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Communicatie & Voorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch; 088 – 36 11 836; Postbus 70583; 5201 CZ


GRN: Wat is dat nou voor een 'rechtstaat' waar beide ge'recht?'shoven weigeren om die 'Mintjes'-beschikking toe te zenden...

...wat een juridische onzin, mrs. Phillipart (Den Bosch) en Van der Winkel (Arnhem)! Keihard bewijs van misdadige activiteiten in beide Paleizen van Misdaad en geen scheiding der machten!

GRN acht dit misdadig (non-) gedrag en u dient beiden naar het wetboek van Strafrecht vervolgd te worden... of moet GRN 'u' opnieuw;

 • herinneren aan de door 'u' gebroken ambsteed?!!

Stap-2: GRN toont minachting hof Den Bosch aan, herhaalt zijn verzoek om stukken:    16 september


d.d. 16-09-2018:

'Neen, hof - sof Den Bosch - handelswijze is onbehoorlijk en crimineel

 • GRN eist alle stukken per direct op!

Zo 16 september 2018, 17:30
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: Hof Den Bosch

GAARNE ONMIDDELLIJKE DOORZENDING aan PRESIDENT PHILIPPART (Den Bosch) c.q. VAN DER WINKEL (Arnhel)


Hof Den Bosch, nep-'president' Philippart,
Hof Arnhem, crimineel Van der Winkel,

Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,

In reactie op uw mailbericht d.d. 12-09-2018 (bijlage) meldt volhardend vader, recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. het volgende:


1. Hoe kan het dat GRN navraag deed over het niet sturen van een ontvangstbevestiging op d.d. 09-05-2018 per aangetekende post verzonden brief d.d. 07-05-2018...

het hof 'antwoordt' dat op ontvangst van het beklag d.d. 28-03-2018 na toezending door het hof Arnhem (> 2 jaar later!) direct een bevestiging werd verzon-den. Echter:

 • daar ging het niet om!

GRN herhaalt: waarom geen ontvangstbevestiging c.q. inhoudelijke reactie op brief d.d. 07-05-2018, zoals wettelijk verplicht? GRN dient bij deze om die reden bij deze formeel klacht in en verzoekt om bevestiging en behandeling daarvan!


2. Hoe kan het dat het hof Den Bosch ruim 6 maanden na ontvangst van het hof Arnhem van mijn - urgente - beklag ex art. 12 Sv. nog steeds weigert om stukken te zenden terwijl daar expliciet om gevraagd werd? De melding: 'die krijgt u 4 weken vantevoren', is schaamteloos en onacceptabel. GRN wacht al jarenlang op die stukken;

 • ook het hof Den Bosch temporiseerde reeds 6 maanden lang.


GRN herhaalt dat hij het volste recht heeft om zijn eigen stukken - per direct - te mo-gen ontvangen en indien dat niet per ommegaande alsnog geschiedt, is duidelijk dat ook 'president' Philippart niet te ver-trouwen is en er van een behoorlijke rechtsgang absoluut geen sprake is.

Dan is er sprake van 'medewerking aan PAS-doofpot' en

'schijt hebben aan de wet/ Vrouwe Justitia' en mijn drie dochters...

 • onacceptabel en onvergefelijk.


3. GRN herhaalt dat ook het hof Den Bosch zich schuldig maakt aan diverse strafbare feiten door > 2 jaar na indiening en gemelde aangiftes jegens Arnhem desondanks 'medewerking te verlenen aan'.

Schokkend. Ook Philippart beschermt niet Vrouwe Justitia maar enkel de belangen van de bewezen misdadige collega's Van der Winkel, Blaisse, Mintjes en Van Son!

Jegens deze laatste personen werd aangifte gedaan maar het OM weigert die te seponeren...

 • conclusie: het OM is zelf een criminele organisatie!


Zowel het hof Den Bosch als Arnhem hebben de beschikking over de geheim gehouden tussenbeschikking van die mr. Mintjes maar beiden weigeren om GRN deze toe te zen-den, ondanks herhaald schriftelijk verzoek daartoe en diverse publicaties dienaan-gaande. NL is nog erger dan een bananenrepubliek - een hypocriet zooitje bedriegers!

Samengevat:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/09/nl-is-geen-rechtstaat-3-misdadige.html

NL is geen rechtstaat-3: misdadige 'rechter' Van Son/ Arnhem niet vervolgd ondanks valsheid in geschrifte en emotionele kindermis-handeling!

GRN: NL - overheid is crimineel , maakt meer kapot dan ons lief is - onacceptabel. Tijdlijn 2015 - 2018:  3 jaar en geen behandeling! stoppasfamiliedrama.blogspot.com

GRN eist van het hof Den Bosch/ Philippart dan wel het hof Arnhem/ Van der Winkel onmiddellijke toezending van:


   a) tussenbeschikking mr. Mintjes
   b) ambstbericht officier van justitie
   c) schriftelijk verslag procureur generaal

Uiterlijke ontvangst door GRN d.d. 19-09-2018!

Met publicerende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Hof Den Bosch - civiel recht - 'antwoordt' met mail d.d. 21 september 2018:


Stap-3: Afdeling CIVIEL ipv. STRAFrecht/ managementassistente belooft opnieuw 'spoedig te antwoorden'... niet dus!   21 septemberVrijdag 21 september 2018, 14:18
Van: J.v.O. - Hof 's Hertogenbosch j.v.O@rechtspraak.nl>
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.


   Geachte heer Groenendijk,

    Uw mail d.d. 16 september 2018 is in goede orde ontvangen.

 • U zult zo spoedig mogelijk nader bericht ontvangen. 

    Met vriendelijke groet,
    J.v.O. - managementassistente

    Afdeling civiel rechtKamer D 3.29 - 088 36 21 695 - www.rechtspraak.nl

    De Rechtspraak
    Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Op deze site vindt u informatie
    over gerechtelijke procedures en de rechtspraak. U kunt hier digitaal een 
    rechtszaak starten.

Stap-4: ook '
Paleizen van Justitie' blijken 'Paleizen van Misdaad' te zijn:


GRN: Inmiddels zijn we dus > 2 WEKEN VERDER en er mocht nog steeds GEEN REACTIE en mochten er GEEN STUKKEN ontvangen worden!

Noch vanuit Arnhem, noch vanuit Den Bosch.

OokWat heeft een 'CIVIELrecht'-management-assistente te maken met STRAFrecht - artikel 12 procedure?

Niets! Phillippart... waar slaat dit op?

 • Ook Ronald ontmaskert zichzelf!d.d. 03-03-2016:

Burger Fiction - Cursing Without Cursing

When you wanna keep it PG, you gotta get creative.


GRN: Dus mrs. Phillippart = Den Bosch
         en Arnhel/ Van der Winkel...

...drs. GRN MSc. eist zijn stukken op - meteen - en verwacht uw persoonlijke reactie(s) per omme-gaande! 

 • Dat is niet meer dan logisch, rechtens en menselijk, nietwaar?!!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia