zondag 22 januari 2017

Hof van Discipline/ mr. Van Dijk behoeft zelf tuchtiging na klaarblijkelijke weigering tot behandeling van klacht jegens R'damse deken mr. Meijer?!


Curator Hopmans heeft schijt aan opdracht rechter:

Jegens 'zeer bijzondere' kinder? = feitelijke moeder!-curator mw. mr. Hopmans - die ondanks de duidelijke opdracht van de rechtbank Gelderland om 'alles in het werk te stellen om de omgang tussen de drie kinderen en hun eigen vader te herstellende facto acht maanden helemaal niets deed...

'omdat? zij het niet tot haar taak vond behoren
om daar actief aan bij te dragen!!!'

- werd d.d. 03-09-2016 dan ook klacht gedaan bij de Orde van Advocaten, afdeling R'dam, met deken dhr. mr. Meijer. 'Kortheidshalve' verwijst deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. naar eerdere publicaties, waaronder:


d.d. 06-09-2016: (nog) CPG-voorzitter mr. Bolhaar blijft oorverdovend stil! Dat is niet-'toevallig', maar... wat 'n...!

  • Schokkende aangiftes tegen criminele burgemeester   De Lange/ Duiven en liegende 'curator' Hopmans; nu vervolging door OM/ Rijksrecherche!

  d.d. 18-12-2016:
  • Tuchtklacht over Jeugd'zorg' bij de SKJ of over advo-caat bij de Orde van Advocaten? Je wordt aan het lijntje gehouden; nep-commissies/ -deken? 'Alles is goed geregeld' in NL blijkt niet waar: wij worden juist... keihard misleid!

d.d. 02-01-2017:
  • Orde van Advocaten/ deken mr. Meijer (b)lijkt 'colle-giaal' = partijdig bij klachtbehandeling 'zeer bijzondere' curator; nu zelf beklaagd bij het Hof... Direct naar schokkend telefoongesprek - Orde Rdam d.d. 19-12-2016.Géén behoorlijke, onafhankelijke en betrouwbare klachtbehandeling Orde?!


Na klachtindiening bij de Orde van Advocaten - met 'gedwongen winkelnering'; je 'moet'/ bent verplicht om een advocaat te nemen en te kiezen uit de leden van het advocatengilde (vrije beroepsgroep) - zou je als rechtzoekend burger toch mogen ver-wachten dat er tenminste sprake is van een behoorlijke, onafhankelijke en betrouwbare klachtafhandeling. Zoals de algemene wet bestuursrecht/ wet op de jeugdzorg ook vereist, maar... helaas door de Orde R'dam/ deken mr. Meijer zelf (b)lijkt niet te worden gerealiseerd, aldus deze Groenendijk. Schokkend!


  • Je klaagt over een bewust falende, rechter-negerende en kinder-onterende advocaat annex 'zeer bijzonder curator' Hopmans - aldus Groenendijk - en dan ben je genoodzaakt om ook tegen de klacht'behandelaar', deken Meijer, zelf klacht te doen bij het Hof van Discipline... nog schokkender!


De ene confrère dekt de andere confrère?! Ook mr. Hopmans heeft R'dam als haar 'werk'terrein... mogelijk dat zij 'elkaar reeds kenden van de jaarlijkse stadsborrel'? De deken Meijer stelde zich hoe dan ook eenduidig 'partijdig-collegiaal' op = mat met twee maten ten aanzien van indien-termijnen, hield zich niet aan de eigen leidraad van de Orde en weigerde om gegronde en gepaste vragen ten aanzien van de klacht-'behandeling' - de procedurele gang van zaken' - te beantwoorden.
Ondanks expliciete vermelding van jegens deken Meijer d.d. 26-12-2016 ingediende klacht en de recente feitelijke publicaties over 'wan-behandeling' onder leiding van deze R'damse deken (een bijbaan; mijnheer is ook 'gewoon' advocaat bij AKD - pas op, kies een ander, zou ik aanbevelen!) weigerde mr. Meijer om inhoudelijke repliek te geven op de ge-constateerde wan-'prestaties' c.q. 'klachtbeleid van/ -behandeling door de Rotterdamse Orde'.

Net doen alsof de neus bloedt... en eerder reeds gepoogd hebbende om deze zich-correct gedragende burger/ vader Groenendijk - aldus ten onrechte - 'te waarschuwen zich netjes te gedragen?' Wat een onzin in plaats van... 'de aanval te kiezen', zou het beter zijn als de Orde wat beter in de spiegel zou kijken en aan 'intro-spectie/ verbeter-management' moeten (gaan) doen! Want:


  • 'De pot verwijt de ketel dat 'ie zwart ziet', is het passende spreekwoord. 'Meer dan genoeg', heb ik van uw - en uw soort mensen - kul-praatjes!Hoe duidelijk wilt u het nog hebben, beste medeburger/ Nederlander? Word wakker; we worden genept... ook door de Orde van Advocaten/ R'dam - deken Meijer?! Die afwijkt van de eigen leidraad - zelfs als dat zijn 'goed? recht' zou zijn - en evident met twee maten meet, zelf wekenlang de eigen administratie niet op orde blijkt te hebben en dat met een slap telefonisch 'excuusje' - werd niet geaccepteerd - wenste af te doen! Die met twee maten mat; de beklaagde collega-advocaat 'met fluwelen handschoenen' behandelde en weken/ te laat ingediende 'dupliek'... des-ondanks accepteerde! Hoezo? Daar zit een 'partijdig luchtje aan', nietwaar?!


Als een klager te laat is, worden de stukken niet-(meer) geaccepteerd en altijd niet-ontvankelijk verklaard, zoals in de leidraad van de Orde vermeld staat;
'andersom' dient dan - uiteraard! -
hetzelfde te gelden, nietwaar?!

De R'damse deken mr. Meijer misbruikte aldus - op arrogante wijze - zijn macht, meent Groenendijk; dit o.a. door niet in te willen gaan op gegronde kritiek op gang van zaken; door non-be-antwoording van mijn kritische vragen/ verzoeken en zijn doordrammen op een evident partijdige en aldus 'voorgeprogrammeerde afwijzing', wedden...?! De laatste deken-melding voor toezending van zijn 'ad-vies' (wordt gepubliceerd) sprak al boekdelen:


  • 'Ik meld u expliciet dat het niet de bedoeling is dat u (beiden) nog nadere brieven en/of stukken inbrengt. Deze zullen in beginsel worden geretourneerd.'


Waarom hij niet hetzelfde deed met de 9 weken te laat ingediende 'dupliek'?! Als klager Groenendijk - tijdig en gegrond - stukken indient worden deze inhoudelijke niet beantwoord/ genegeerd, maar als de beklaagde college-advocaat Hopmans dat weken later doet, dan vindt deken Meijer dat allemaal prima... jaja.Wij kunnen allemaal optellen; 1 + 1 = 2 en uw eigen/ deze R'damse deken mr. Meijer 'falen in deze casus' dient door het Hof van Discipline behandeld te worden...


na formele klachtindiening d.d. 26-12-2016 - punt 3.

Wordt vervolgd; zowel jegens dhr. mr. Meijer als jegens 'zeer bijzondere' mw. mr. Hopmans en uiteraard te zijner tijd gepubliceerd. De waarheid mag, nee, moet gezegd worden.
Ook het Hof van Discipline (b)lijkt zelf gedisciplineerd te moeten worden!

Want: waarom werd van het Hof van Discipline/ voorzitter dhr. mr. Van Dijk tot op heden geen enkele reactie ontvangen op formele klachtindiening jegens de deken Meijer? Zoals dit conform de eigen regels van de advocatuur/ het beroepsgilde van advocaten zowel per mailbericht alsook op papier, ondertekend en per aange-tekende post werd verzonden naar Den Haag... en d.d. 03-01-2017 nog een rappel per mail werd verstuurd. De wettelijke termijn tot zenden van een ontvangstbe-vestiging is reeds lang verstreken...


Klaarblijkelijk weigert ook het Hof van Discipline = dan 'Sof van Dubieuzen'/ voorzitter mr. Van Dijk om orde op zaken te stellen en de tijdig en conform vereisten ingediende klacht jegens R'damse deken mr. Meijer te behandelen? Waar is ook dit landelijke 'Sof-gilde' niet mee bezig? Voelen zij zich allemaal 'onaantastbaar' in hun 'ivoren torens/ luxe (kantoor-)panden' en hoe zit het eigenlijk met de moraal van niet alleen de advocaten maar ook met de hun beroeps-'leiders'...? Nogmaals: gedwongen winkelnering...!

Groenendijk is daarvan overtuigd dat het 'allemaal nep' is; om ons bezig te houden in de hoop dat wij opgeven of erger.


Als de burger volharding toont, dan... wordt - uiteindelijk - de klacht hoe dan ook afgewezen. Slechts op kleine punten/ bij kleine zaken of bij hoge uitzondering wordt er wel eens een 'advocaatje opgeofferd', maar als er 'andere belangen of grote namen in het spel? zijn' dan blijkt... het Hof van Discipline de jegens de R'damse deken Meijer ingediende klacht geheel te negeren! Wat een nep, voorzitter Van Dijk
Of gaat u beweren dat 'geen klacht jegens deken Meijer werd ontvangen'? Ondanks aangetekende postverzending, de her-haalde mailberichten en openbaarmaking op deze website? Voorzitter mr. Van Dijk... waarom reageert u niet? Het Hof van Discipline is toch uw organisatie, waar ulandelijk - met de scepter zwaait?!

Heeft u ook 'drukke werkzaamheden waardoor klachtindiening jegens deken Meijer is blijven liggen'...? Wanneer denkt u tot klachtbehandeling jegens Meijer over te gaan? U zult toch zelf ook kunnen begrijpen dat een dekenadvies na formele klachtindiening jegens mr. Meijer bij uw Hof van Discipline van generlei waarde is...?


En welke conclusie gaat er over het Hof of Sof getrokken worden? Deze Groenendijk en ook heel Nederland is benieuwd of mr. Van Dijk (alsnog) de wet en eigen richtlijnen/ klachtregels zal gaan volgen...

...u zult dan ook - wederom - een korte, door drs. Groenendijk MSc. ondertekende brief - gedateerd d.d. 22-01-2017 - per aangetekende post ontvangen met laatste oproep tot herstel uwerzijds; zoals deze hier weer gepubliceerd
En d.d. 23-01-2017 per aangete-kende post nagezonden werd.


Gaarne ontvang ik uw schriftelijke en door mr. Van Dijk persoonlijke ondertekende reactie uiterlijk d.d. 28-01-2017. In de tussentijd zal de feitelijke gang van zaken bij de R'damse Orde nader gepubliceerd worden... wie denken 'deze advocaten' wel niet dat ze zijn/ voorstellen?! Dat is mij meer dan helder, u inmiddels toch ook?


  • Klaarblijkelijk wenst(e) deze voorzitter dhr. mr. Van Dijk zelf ook getuchtigd te worden middels openbaarmaking van feitelijke non-behandeling na formele klachtindiening jegens deken Meijer...


Dat is nog het meest schokkende - van laag tot hoog; 1 pot nat? met - kennelijke klacht-weigering?! Of ontvangt Groenendijk uiterlijk komende zaterdag gepaste respons van het Hof van Discipline/ (nog) voorzitter mr. Van Dijk? U wordt nader bericht...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia