donderdag 7 juni 2018

Feit: advocaten-'rechters' zijn niet-onafhankelijk en onbetrouwbaar... 'de ene crimineel dekt de andere' = Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden!
Als vervolg op:

d.d. 05-05-2018: 'Ja, ammehoela: klachtbehandeling advocatuur is NIET-'betrouwbaar/ on-afhankelijk'!


   ‘Kennelijk ongegrond’-beslissing d.d. 07-05-2018 van de:

   niet-geachte, nep-‘voorzitter’ mr. M.F.J.N. van Osch
   met bijstand van de evenmin-geachte, nep-‘griffier’
   mr. M.M. Goldhoorn:

   Begeleidende brief/ Raad zonder Discipline

   Te-vernietigen-nep-'beschikking'

    Pagina-1; pagina-2; pagina-3; pagina-4; envelop


Logisch: GRN pikt het niet in het kruis getrapt/ hart gestoken
 te worden en trapt terug:Drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat 4 - Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:   Verzet in zaak 18-067
- mrs. Van Osch/ Goldhoorn


Raad van Discipline
Ressort Arnhem-Leeuwarden
Postbus 1236
6801 BE  Arnhem


Bussum, 04 juni 2018

Niet-geachte Raad zonder Discipline Arnhem-Leeuwarden,
Niet-geachte mr. M.F.J.N. van Osch = behandelend nep-‘rechter’,
Niet-geachte mw. M.M. Goldhoorn = behandelend nep-‘griffier’,

Geachte eerlijke, weldenkende burgers van Nederland,


In reactie op de ontvangst d.d. 08-05-2018 (per gewone en aangetekende post) van een afschrift van de ‘kennelijk ongegrond’-beslissing d.d. 07-05-2018 van de niet-geachte, nep-‘voorzitter’ mr. M.F.J.N. van Osch met bijstand van de evenmin-geachte, nep-‘griffier’ mw. M.M. Goldhoorn meldt de volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. daartegen in verzet te komen.

Want: klaarblijkelijk zijn ook die ‘Van Osch en Goldhoorn’ lid van de ‘club tegen het volk’ nu zij op zeer arrogante wijze bewezen; ‘schijt aan de wet c.q. gegronde klacht van burger(s)’ te hebben. Dat is de waarheid en zal aldus gepubliceerd worden:·     Wie denken die Van Osch, Goldhoorn en de Raad zonder Discipline wel niet dat ze zijn? Een stelletje smerige bedriegers zonder enig rechtsgevoel laat staan fatsoen! Aldus GRN.

De evidente redenen waarom zijn in de bijlage ver-
meld waarnaar GRN verwijst. ‘Hoe netter ze (zich
voor-) doen ,hoe smeriger ze zijn’… geldt ook voor
beide personen.

Dat de ‘Raad van’ in werkelijkheid een;  • Raad ‘zonder Discipline’ is…

is voor iedere eerlijk, weldenkend mens overduidelijk. Wat een nep!Slechts opgetuigd werd om de schijn van ‘rechtspraak’ op te houden terwijl bij voorbaat vaststaat dat de (doorslaggevende punten van iedere) klacht als ‘kennelijk niet-ontvan-kelijk of niet-gegrond’ wordt verklaard. Alleen bij hoge uitzondering zal een niet-zo-be-langrijke klacht of tegen een in-onmin-geraakt-lid-van-genoemde-club worden toege-wezen om ‘het toch nog niets te laten lijken’.

Dat is de feitelijke waarheid en onacceptabele gang van zaken bij alle Raden/ Wan-Orden van Advocaten in Nederland:

·       het zijn allemaal ‘ratten in (mantel)pak’ die elkaar de hand boven het hoofd houden!‘De ene crimineel dekt de andere crimineel’,

blijkt ook op Raad zonder Discipline Arnhem-Leeuwarden van toepassing te zijn; gelet op de ‘vrijspraak van beklaagd vriendinnetje Van Empel’...


...door vrindje Van Osch ongeacht alle bewijzen van het tegendeel.  • Zowel Van Osch als Goldhoorn: ontmaskerd!


Met de grootst mogelijke minachting,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitiad.d. 05-06-2018: Mailverzending


Bewijs van aangetekende verzending aan Raad zonder Discipline Arnhem-Leeuwarden


VERZET tegen ENE CRIMINEEL DEKT DE ANDERE-beslissing

  • VAN OSCH - ZAAK 18-067


Ingevolge artikelen 46j en 46h van de Advocatenwet doet klager = volhardend burger en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc.

– hierna te noemen: GRN – verzet tegen beslissing van laffe, want niet op zitting laten komen, rechter’ 

Van Osch en ‘griffier’ Goldhoorn in zaak 18-067.

REDENEN WAAROM A t/m D:A) VERKEERDE VOLGORDE: ‘ALS MOSTERD NA DE MAALTIJD’

  • = 3X BESCHIKKING TE VERNIETIGEN

Ten eerste stelt drs. GRN MSc. dat de beslissing van de Wan-Orde Arnhem-Leeuwarden - mrs. Van Osch en Goldhoorn - bewust ‘veel te laat’, feitelijk pas d.d. 07-05-2018 na klachtindiening d.d. 13-06-2017 = pas 11 maanden later, als ‘mosterd na de maaltijd’ genomen.

Dit pas nadat de oorspronkelijke klacht jegens nep-‘deken’ Meijer/ Wan-Orde Rotter-dam middels pure chantage - slikken of stikken; behandeling met betwist dossier of archivering - dit in 1e aanleg zonder behandeling op zitting door mrs. Gimbrere-Straetmans met Huysmans-van Opstal alsook in 2e aanleg door Streefkerk, Groene-woud, Houtakkers en wederom Huysmans-van Opstal - ten onrechte werd afgewezen!

Ergo: klager GRN werd gedwongen om ‘in te stemmen met klachtbehandeling jegens Meijer op basis van betwist want kul-‘dossier’ = o.a. prut-‘samenvatting’ en ‘verweer’ dus op de verkeerde en niet volledige klachten. Dit terwijl klager zich (nog) steeds op het standpunt stelde dat eerst de klacht jegens Van Empel behandeld diende te zijn voordat behandeling van de Meijer-klacht kon worden voorgenomen. Dat is de enige juiste volgorde.

Uiteraard gaat GRN niet akkoord met de doorgedramde, verkeerde volgorde van klachtbehandeling; niet eerst Meijer (afwijzen) en dan Van Empel als mosterd na de maaltijd (ook afwijzen) maar: eerst Van Empel klacht (toe te wijzen) en dan pas Meijer-klachtbehandeling.

Het moge duidelijk zijn dat nadere stappen zowel jegens uw Wan-Orde Overijssel/ Luttikhuis en Wan-Orde Rotterdam/ Lensink alsook jegens de ‘raad en ratten’ zonder Discipline in zowel Den Bosch en Arnhem/ Leeuwarden gezet zullen worden.

Dit inclusief onthullende publicatie(s) op de website, om ingrijpen-verzoekend bij ministers Rutte, Grapperhaus en Dekker alsook bij de (toepasselijke vaste) 2e Kamer (commissies) en leidend tot ‘vernietiging van rechtswege’ van beide nep-beschikkingen op basis van chantage en te voorbarig want op grond van betwist dossier waarvan de klachtbehandeling nog loopt. Dat kan niet. Dat be-grijpt ieder kind.. ‘behalve’ de mrs. in de ‘recht’en die drs. GRN MSc. nochtans wist te ontmaskeren!

GRN acht voorliggende ‘beschikking’ om bovenstaande redenen dan ook geheel niet-rechtsgeldig en verzoekt hierbij dan ook om onmiddellijke ‘vernietiging van rechts-wege‘ op grond van betreffende wetsartikelen.

Tevens verzoekt drs. GRN MSc. hierbij de deken van Wan-Orde Arnhem-Leeuwarden/ mr. Luttik-huis om in contact te treden met de Wan-Orde Zeeland West-Brabant om hen uit te leggen dat toch eerst de klachtbehandeling jegens Van Empel afgerond dient te zijn voordat er aan behandeling van de Meijer-klacht begonnen kan worden, zoals ook GRN hen herhaald aan hun - welk? kuch - verstand poogde te brengen! Dat bete-kent uiteraard dat beide nep-‘beschikkingen’ ten onrechte = in strijd met de wet/ basisprincipes van een eerlijke, onafhankelijke en betrouwbare rechtspraak werden gegeven en derhalve onmiddellijk ‘van rechtswege’ te vernietigen zijn.

Ook meldt GRN dat een ambtenaar gehouden is om zelf aangifte te doen van strafbare feiten waar-van bij deze klacht = misdaden absoluut sprake is, aldus GRN. Indien dit geweigerd wordt, maakt die persoon zich zelf strafbaar… dat u het weet (maar dat wist u al, nietwaar?)!

Uiteraard zal drs. GRN MSc. op directe weg de Wan-Orde Zeeland West-Brabant ter verantwoording roepen = om vernietiging - en (mogelijk) aangifte te doen - en de NOVA - Nederlandse Wan-Orde Van Advocaten  in Den Haag om ingrijpen verzoeken.

Waar ‘u’ klaarblijkelijk dacht ‘de klus bijna geklaard te hebben’… begint uw ondergang nu pas. Want dat staat onherroepelijk vast. De feiten spreken voor zich en de onbe-hoorlijke (non-) gedragingen Wan-Orden zijn onacceptabel en onvergefelijk. Wordt hoe dan ook - naar het Strafrecht? - vervolgd!
B) WEG MET ‘VERHAALTJES-VERTELLER(S) VAN OSCH en GOLDHOORN’

  • INHOUDELIJKE ONZIN: 

1. FEITEN = WIE (HER)SCHRIJFT IN POGING TE BLIJVEN ZAL KEIHARD VALLEN!

Voor de beoordeling van de klacht wordt, gelet op de stukken, van de volgende feiten uitgegaan:

GRN: en daar gaat het meteen al fout…

...de feiten gebaseerd op nepstukken zijn geen ‘feiten’ maar het begin van de ‘leugens en bedrog’ van de Raad zonder Discipline, ditmaal Arnhem-Leeuwarden.


1.1. Bij brief van 27 december 2016 heeft drs. GRN MSc. bij het hof van = zonder Discipline een klacht ingediend over mr. Meijer in zijn hoedanigheid van deken van de Wan-Orde Rotterdam.

1.2. Bij - 99,99% zeker: geantedateerde! = valsheid in geschrifte - beslissing van 9 januari 2017 met zaaknummer 160335 heeft de plaatsvervangend voorzitter = mr. Driessen-Poortvliet van het hof zonder Discipline de klacht van drs. GRN MSc.  over mr. Meijer voor onderzoek verwezen naar verweerster = ex-‘deken’ Van Empel. Van Empel = ex Zeeland-West Brabant heeft de klacht van GRN ver-volgens onderzocht.

1.3. In een (uitgebreide = leugenachtige) brief van 8 juni 2017 heeft verweerster klager meegedeeld dat haar verwachting is dat de tucht - zich zo noemende maar niet-volgens-de-wet-gedragende -‘rechter’ de klacht van drs. GRN MSc. over mr. Meijer op alle onderdelen ongegrond zal afwijzen.

1.4. Bij brief van 13 juni 2017 heeft drs. GRN MSc. bij het hof zonder Discipline een klacht ingediend over Van Empel = Wan-Orde Zeeland West-Brabant.

1.5. Bij beslissing van 7 augustus 2017 met zaaknummer 170050 heeft de plaatsver-vangend voorzitter van het hof zonder Discipline = mr. De Groot-van Dijken de klacht van drs. GRN MSc. over Van Empel voor onderzoek verwezen naar de deken = mr. Luttikhuis van de Wan-Orde van Advocaten Overijssel.2.       KLACHT

2.1 De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat ver-
weerster tuchtrechterlijk verwijtbaar heeft gehandeld
als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet doordat zij:


a)      Onvoldoende controle heeft uitgeoefend op de stafmedewerkster = mw. C.K. van het bureau van de Wan-Orde van Advocaten, die de klachtsamenvatting niet ter fiattering aan klager heeft voorgelegd, dan wel ermee heeft ingestemd/ de opdracht heeft gege-ven aan de stafmedewerkster om de klachtsamenvatting niet ter fiattering aan klager voor te leggen.


GRN: En ook hier gaat de Raad zonder Discipline meteen - aldus met voorbedachten rade/ bewust gepland - ‘de fout in’ door te pretenderen dat het ‘alleen maar om ak-koord gevraagd of niet’ gaat. Feitelijk handelde de klacht van drs. GRN MSc. daarom dat de daadwerkelijk ingediende klachten – als ‘witte sportauto’ betiteld’ - door be-klaagde C.K. en beklaagde Van Empel op een niet-correcte en niet-volledige wijze werden ‘samengevat’ - een ‘zwarte scooter’ - en om die reden direct aan de be-klaagde Meijer werd gezonden met verzoek om reactie.

Met andere woorden: beklaagde reageerde op de nep-klacht’samenvatting’ = zwarte scooter en niet op ingediende klachten = witte sportauto, zoals echter pas bleek bij ontvangst van die misplaatste reactie/ zijn ‘verweer’.  Zie daar de werkelijke ‘reden’ waarom be-klaagde C.K. en beklaagde Van Empel niet vooraf aan klager drs. GRN MSc. vroegen of op juiste wijze werd samengevat… enkel en alleen om ‘de klachtpunten te kunnen sturen/ bagatelliseren/ veranderen en zelfs weglaten’ zodat die dan vervolgens weer makkelijk af te wijzen zijn, zoals geschiedde.

De ‘onafhankelijke, conform de wet’-klachtbehandeling is totaal nep: ‘wie schrijft die blijft en klachtbehandelaar/ -voorbereider en vrindjes-rechter heulen met elkaar’ = doorgestoken kaart!

b)      zich tijdens haar onderzoek heeft schuldig gemaakt aan allerlei overige punten/ constateringen en onbehoorlijke gedragingen zoals die vermeld staan in diverse publicaties op de ‘stop PAS-familiedrama website’


GRN: en wederom toont de Raad zonder Discipline haar ware, duivelse aard… op geen enkele wijze wordt nader geconcretiseerd welke schokkende constateringen en onbe-hoorlijke (non-) gedragingen van mw. C.K. en ex-‘deken’ Van Empel er dan feitelijk beklaagd werden.

Andermaal weigerde Raad zonder Discipline om te vermelden wat de daadwerkelijke klachtpunten waren anders dan een vage verwijzing in plaats van het webadres: stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

Van groot belang is dat drs. GRN MSc. naar betreffende publicaties over deze zaak in het klaagschrift als een integraal bestanddeel aanduidde en verzocht om terugmelding indien het noodzakelijk zou zijn om de inhoud daarvan uitgeprint in te dienen. Daarop werd geen enkele reactie vernomen en mocht klager er vanuit gaan dat de Raad zonder Discipline akkoord ging en de inhoud = schokkende constateringen en onbehoorlijke (non-)gedragingen van C.K. en Van Empel, meegewogen zouden worden!4. BEOORDELING


Ad klachtonderdeel a)

4.3 drs. GRN MSc. verwijt Van Empel allereerst dat zij onvoldoende controle heeft uitgeoefend op haar stafmedewerkster C.K. waardoor de klachtsamen-vatting niet ter fiattering aan klager is voorgelegd, dan wel dat Van Empel daarmee heeft ingestemd/ C.K. daartoe de opdracht zou hebben gegeven.


GRN: er werd een witte sportauto ingediend maar een zwarte scooter geleverd… huh? Dat is niet wat besteld werd en neen, daar gaat deze ‘klant’ - uiteraard - niet mee akkoord! Waarom de Raad zonder Discipline, die stafmedewerkster C.K. al dan niet in opdracht van Van Empel tot het samenvatten van het door de klager opgestelde over-zicht van, puntsgewijze klachten - zeer duidelijk - overging, wordt niet verklaard.

‘Logisch ook’, want daar gaat het om:

daadwerkelijke ingediende en duidelijke klachtpunten werden onnodig = om te gaan sjoemelen en voorbereiden op afwijzing, ‘prut-samengevat’ door C.K./ Van Empel = Wan-Orde Zeeland West-Brabant en aldus ‘snel snel’ = bewust zonder fiattering om ‘voldongen feiten te creëren’ enkel aan de beklaagde Meijer gezonden. Hoe crimineel is dat?

Dat is absoluut niet ‘zoals klachtbehandeling hoort te gaan’… integendeel. Niet-onaf-hankelijk, niet-betrouwbaar en ‘smeriger dan smerig’’ = Wan-Orde Zeeland West-Brabant met stafmedewerkster C.K. en ex-deken Van Empel: dat is de waarheid en niet anders dan de waarheid. Met het volste recht en 100% bewijs herhaalt drs. GRN MSc. aldus de werkelijke feiten:

·      
Steek die zwarte scooter maar in je r##t...
en iedereen zal weten dat jullie bedriegers zijn!

Duidelijk en simpel samengevat. Dat is de waarheid… en die mag, neen; moet gezegd worden!

4.4. Van Empel voert onder meer aan dat zij in haar hoedanigheid van deken in alle lopende klachtzaken nauw contact heeft met haar stafjuristen hield en dat zij geen reden had om te twijfelen aan de inzet en de kwaliteit van de door mw. C.K. verrichte ondersteu-nende werkzaamheden. Omdat drs. GRN MSc. het niet eens was met de destijds opge-stelde samenvatting van de klacht heeft Van Empel nog bijzondere aandacht besteed bij het formuleren van haar dekenstandpunt. Niet is gebleken dat de samenvatting on-juist of onvolledig was en voor het overige is de klachtbehandeling verlopen zoals dat hoort, aldus Van Empel.


GRN: Ah, prima… daar hebben we het bewijs; Van Empel geeft toe dat zij verant-woordelijk is voor - ‘zij heeft in alle zaken nauw contact met haar stafjuristen’ = - de bewuste wan-‘prestaties’ van de medewerkster C.K. Echter: dat zij ‘geen reden had om te twijfelen aan de inzet (niet relevant voor de zaak; wat ’n onzin… de nep-‘griffier’ Goldhoorn steekt ten onrecht veren in het achterste van haar beklaagde collega in Zeeland West-Brabant) en de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden’, is grote onzin.

Uiteraard accepteert niemand de levering van een zwarte scooter als een witte sport-auto werd betiteld… maar precies dat is wat die C.K. en Van Empel deden. Neen dus! De kwaliteit van niet door klager verzochte en onnodige ‘samenvatting’ van reeds duidelijk toegelichte, puntsgewijze klachten was zo ver beneden alle peil dat deze niet alleen als ‘klachtwaardig’ maar feitelijk als zijnde ‘criminele gedraging’ van de Wan-Orde Zeeland West-Brabant aan te duiden is!

Niet is gebleken dat de samenvatting onjuist of onvolledig was’… gatverdamme! Wat een arrogantie, wat een ‘de Raad zonder Discipline schrijft en blijft’… nou niet dus. U wordt allemaal ontmaskerd en afgezet en gevangen gezet! En ja; dat is pas echte rechtspraak; lang leve het komend volkstribunaal!

Want: iedereen die de daadwerkelijk ingediende klachten van drs. GRN MSc. vergelijkt met de niet-gevraagde en niet-gefiatteerde prut-‘samenvatting’ van de Wan-Orde Zeeland West-Brabant zal vast-stellen dat daar wel degelijk een zeer groot verschil tussen bestaat en niet alle klachten volledig en juist werden weergegeven. Ergo: pure manipulatie en ‘voorsorteren op afwijzing’ door de Wan-Orde, zoals door klager steeds werd gemeld, blijkt… inderdaad het geval te zijn (geweest).


·      Geen recht maar kromspraak; onacceptabel en onvergefelijk!

Dat Van Empel wist dat hun prut-‘samenvatting’ niet door de beu-
gel kon, blijkt ander-maal daaruit dat wederom niet ingegaan
wordt om de redenen waarom drs. GRN MSc. niet akkoord ging -
witte sport-auto ingediend - met de Wan-Orde prut-‘samenvat-
ting’ - zwarte scooter - en gepoogd werd/ wordt met ‘de bijzon-
dere aandacht die werd besteed bij het formuleren van haar - corrupte! aldus klager - dekenstandpunt.’

De werkelijke reden:

·      betrapt… vervolgens; bijzondere dekenaandacht om ‘recht te l#llen = onmogelijk!


4.5 Schokkend: in de beoordeling van klachtonderdeel a) klacht-prut-‘samenvatting’ door meeheu-lend = behandelend nep-‘rechter’ mr. Van Osch met nep-‘griffier’ Goldhoorn wordt namelijk ander-maal gepoogd om de aandacht af te leiden.

Want: hierover werd niet geklaagd; ‘hoe het onder a) bedoelde onderzoek dient plaats te vinden is niet wettelijk geregeld, hetgeen betekent dat de deken een grote vrijheid toekomt in de inrichting van dat onderzoek en bij het bepalen van de reikwijdte daar-van’ - dat zij stafjuristen inschakelde; prima… maar dat zij ingediende klachtpunten liet ‘aanpassen en vergat’ = op onjuiste en onvolledige wijze liet prut-‘samenvatten’ en vervolgens zonder de voorafgaande goedkeuring van klager doorzond aan beklaagde om verweer valt buiten die gestelde vrijheid.

Anders dan klager kennelijk veronderstelt mag (en mocht) Van Empel als deken haar eigen samen-vatting geven van de klacht van klager en aldus de essentie van klager weergeven. Daarover valt verweerster geen tuchtrechterlijk verwijt te maken.

GRN: laat dat even bezinken, eerlijk en zelf-nadenkende medeburgers...


U dient een klacht in met een aantal punten. Kort en bondig, voor iedereen duidelijk en helder geformuleerd =  die witte sportauto en dan krijgt u een niet-bestelde zwarte scooter in de brievenbus geleverd… en dan heeft de dealer het ‘lef’ om te melden: ‘wij mogen bepalen wat u rijdt en welke kleur dat dan is’.

Zou u dat pikken of hard gaan lachen,  niet-betalen en een andere autoverkoper bezoeken? GRN idem dito, ware het niet dat deze dealer = de Raad zonder Discipline ‘het monopolie heeft’ en dat op meest arrogante wijze uitbuit door te melden: ‘wat zeur je nou, je hebt toch een zwarte broem-iets met twee in plaats van 4 wielen en betalen zul je nu?!’ Ja, daaaag - dat dacht GRN toch echt van niet!

Absoluut niet ‘zoals ‘n advocaat zich behoort te gedragen’, nietwaar?

  • Totaal onbehoorlijk = misdadig!


Zowel het feit dat geen fiattering voor de Wan-Orde prut- ‘samenvatting’ werd gevraagd en het feit dat na vergelijking van daadwerkelijk door klager jegens deken Meijer ingediende klachtpunten met de prut-‘samenvatting’ van C.K./ Van Empel voor iedereen duidelijk is dat...

   ...deze niet/ onvoldoende overeenkomen, vielen buiten de
   handelingsvrijheid van ex-‘dekenVan Empel.

·      Wat zij deed/ liet doen, is misdadige manipulatie en die hoogmoed wordt haar ondergang!

De wet vereist in alle klachtzaken een onafhankelijke en be-trouwbare klachtbehan-deling (H9 Awb) en daarvan was/ is - 100% onomstotelijk, zonder enige twijfel - aangetoond in zaak 18-067 geen sprake!

·      Het was en is bewezen: ‘een zooitje ongeregeld bij Wan-Orde/ C.K. en Van Empel.’


Dat voorzitter = ‘rechter’ M.F.J.N. van Osch desondanks oordeelde dat de ‘beleids-vrijheid van die ex-deken Van Empel betekent dat zij de boel kan besodemieteren/ manipuleren c.q. valsheid in geschrift te (laten) plegen’, bewijst dat ook Van Osch tot dezelfde kliek behoort = lid van ‘club tegen het volk’.

Dat er geen mondelinge behandeling op zitting plaatsvond ondanks expliciet verzoek van klager daartoe bewijst dat ook de Raad in Arnhem-Leeuwarden niet als ‘van’ maar juist ‘zonder Discipline’ aan te duiden is - feit.

·      Van Osch en Goldhoorn hebben schijt aan Vrouwe Justitia, aan klager drs. GRN MSc. en aan drie, nu drie keer ontvoerde Nederlandse meiden… dat is onacceptabel en onverge-felijk.Ad klachtonderdeel b)

4.6 Klager drs. GRN MSc. verwijt verweerster mr. Van Empel in dit klachtonderdeel dat zij zich tijdens haar onderzoek heeft schuldig gemaakt aan allerlei overige punten/ constateringen en onbehoorlijke gedragingen zoals die vermeld staan op de ‘stop PAS-familiedrama website’.

Ex-deken Van Empel heeft gemotiveerd toegelicht dat zij haar taak als deken naar behoren heeft vervuld.

Hiertegenover heeft klager zijn klacht niet onderbouwd. Klachtonderdeel b) is daarom eveneens kennelijk ongegrond.


GRN: Pardon? ‘Hiertegenover niet onderbouwd’? Ondanks expliciet verzoek werd be-handeling op zitting juist zodat een mondelinge, nadere toelichting gegeven kon wor-den… geweigerd.

Ook werd geen terugmelding ontvangen dat de Raad Arnhem-Leeuwarden niet akkoord zou gaan met verwijzing naar de website ter onderbouwing in plaats van in dat geval aangekondigde post na-zending van uitgeprinte versie van betreffende publicaties.


4.7 Op grond van voorgaande zal de nep-‘rechter’/ voorzitter Van Osch de klacht met toepassing van artikel 46j van de Advocatenwet dan ook kennelijk ongegrond verkla-ren.

Dan toch oordelen dat ‘klachtonderdeel b’ niet onderbouwd zou zijn geweest, is een keiharde leugen c.q. geen rechts- maar krompraktijken, Van Osch! Aldus ontmaskerd als ‘lid van’, net als Goldshoorn.

En neen, dit is geen ‘emotioneel natrappen van de verliezende partij’ maar de feitelijke waarheid:

·      Van Osch/ Goldshoorn van de Wan-Orde Arnhem-Leeuwarden bedrieg(en)/-t de boel!BESLISSING

De voorzitter verklaart: de klacht, met toepassing van artikel 46j van de Advocatenwet, in beide onderdelen kennelijk ongegrond.

Aldus in het openbaar uitgesproken door mr. M.F.J.N. van Osch, voorzitter, met bijstand vaan mr. M.M. Goldhoorn als griffier op 7 mei 2018

Krabbel Goldhoorn                                                  Onverifieerbare krabbel Van Osch
C) ALLE PUBLICATIES MBT. WAN-ORDEN en RADEN ZONDER DISCIPLINE

  • zijn BESTANDDEEL VERZET:

Wederom dient klager GRN bij deze alle publicaties op

stopppasfamiliedrama.blogspot.nl

ter zake de betrokken Wan-Orden en raden zonder Discipline in als integraal be-standdeel van dit verzetschrift en daarmee van het klachtdossier. Met klem wordt verwezen naar recente artikelen:


d.d. 28-05-2018:

·      ‘Grondrecht op 'eerlijke' rechtsgang door Paleizen van Misdaad Arnhem en Den Bosch keihard vertrapt - weigeren zelfs de stukken te zenden = ziek!’
en d.d. 03-06-2018:

·      ‘Rutte, Grapperhaus en Dekker... kan het nog gekker? Jawel: bij Paleizen van Misdaad te Arn-hel en Den Bosch plus bij Wan-Orden van Advocaten!’Indien de raad niet-akkoord wenst te gaan met ‘online-beschikbaarheid’ = te down-loaden… dan gaarne uw terugmelding zodat betreffende stukken uitgeprint en nagezonden kunnen worden.

Zonder reactie uwerzijds mag GRN uitgaan van uw instemming met deze handelswijze om ‘stapels papier’ te voorkomen (aldus het milieu te ontzien) en opname als integraal bestanddeel van het klachtdossier jegens Van Empel.
D) Beslissing:

  • volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. verklaart: 

de Raad van Arnhem-Leeuwarden bewijst zich onom-stotelijk en voor ieder eerlijk, weldenkend mens dui-delijk als een ‘Raad zonder Discipline’ en die nep- ‘dekens/ voorzitters/ griffiers’ bewijzen zich als niet-edel-gestrenge ratten in (mantel)-pakken.


·      Hun/ ‘uw’ hoogmoed zal tot opstand van het volk en hun/ ‘uw’ ondergang leiden!


Aldus in het openbaar uitgesproken,

te Bussum ondertekend en per aangetekende post d.d. 05-06-2018 (= ontvangst d.d. 06-06-2018 en daarmee binnen reactietermijn van 30 dagen) verzonden door drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo; volhardend vader en recht-zoekend burger - met bijstand van familie, vrienden en

  • gezond verstand/ grootste liefde voor zijn drie dochters.

Handtekening
Drs. E.M. Groenendijk MSc. 


Wordt vervolgd...


Uw delen wordt uiteraard gewaardeerd; mijn dank!

        No justiceno peace - Luctor et emergo -

       Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia!