dinsdag 21 februari 2017

Makkelijker kind krijgen dan behoorlijke klachtbehandeling door de SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd; wat 'n farce! Waant SVMN zich veilig?


d.d. 27-06-2016: Klacht-indiening jegens 'gezins'voogd mw. M.K. van SVMN


Indiening klacht jegens 'gezins'voogd mw. M.K. van (zogenaamd) 'Samen Veilig' Midden- Nederland - dat wat ze niet doen.. zo heten ze! Pure misleiding.

Werkelijkheid/ juiste naa
m : niet-samen, niet-veilig.
Zie ook waarschuwingsartikel: d.d. 09-03-2017.


Tevens trieste 3e kinderontvoering door - helaas - 

ziekelijk-egoistische 'moeder' na criminele BRP-RNI overschrijving bij misdadige gemeente Duiven tijdens de t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoe-zichtstelling zoals de rechtbank Gelderland juist in het belang van onze drie kinderen werd geacht...!d.d. 07-07-2016: 'Secretaris' A.V. weigert behandeling 'want' geen formulier?


'Omdat' het door de SKJ-'ontwikkelde formulier' door klager niet werd gebruikt... - ja, so what? - weigerde mw. mr. A.V. klachtinschrijving en - de be-handeling! Groenendijk pikte dat - uiteraard - niet omdat klachtindiening wettelijk vormvrij is en dit dus geen gegronde reden tot afwijzing is. Kul, mw. de secretaris!

 • Een onheuse SKJ-temporisatiestrategie; niet-behoorlijk & onbetrouwbaar!


Kortheidshalve wordt verwezen naar eerdere publicaties, bijv. d.d. 27-12-2016 waar de naam van 2e 'voorzitter' - Jacquemijns - 'geheim' - want toen nog niet als de be-handelaar benoemd/ gedwongen?! - werd gehouden en klager - dit ten onrechte! - zelfs telefonisch door een anonieme! - zij weigerde zelfs haar naam te noemen - SKJ-communicatie?mevrouw beschuldigd werd van 'ongepast gedrag'... jaja, onzin.


Een typisch geval 'de pot verwijt de ketel dat 'ie zwart ziet'! Integrale audio-opname is voorhanden; publiceren?

Ook: beklaagde SVMN 'gezins'voogd mw. M.K. werd voor haar 'verweer en repliek' steeds een wekenlange reactie-termijn toegestaan terwijl de klager maar 'heel snel' moest reageren; evident partijdig 'meten met twee maten'...!

Een voorbeeld, citaat: 'klagend burger/ vader Groenendijk werd feitelijk slechts 12 dagen 'de tijd gegeven om repliek' te geven, maar beklaagde 'gezins'-voogd M.K. 27 dagen... meer dan dubbele 'reactie-tijd' voor haar dupliek! - Ook dubbel partijdig?

 • Samengevat: de procedurele afhandeling van ingediende klacht blijkt 'ver beneden peil' en 'secretarissen' mw. mrs. A.V.C.A. maakten er 'een potje van', aldus klager; zij bewezen zich als 'partijdig en niet te vertrouwen'.Let wel: de 1e mr. C.A. 'speelde' zowel bij College van Toezicht als bij het College van Beroep de rol van 'secretaris'... onacceptabel: met twee petten op! Dit terwijl er in 3 'secretarissen' bij SKJ 'werken'.

Mogelijk: handelde zij op eigen houtje...?!


Aldus zonder - vooraf - ruggespraak met 2e vz. mr. Jacquemijns/ 2e CvT-vz. alsook zonder instemming van 'behandelende' voorzitters - mr. Mooy/ 1e CvT en mr. Van Teeffelen/ CvB? Zoals dat (b)lijkt...

d.d. 08-07-2016: Reactie op triest SKJ-'bedrog'!

Waar denken ze daar (niet) mee bezig te zijn...

 • Deze SKJ...? Weg ermee! --->


d.d. 19-07-2016: Afwijzing door CvToezicht Mooy!

Dit 'omdat' - aldus mr. Mooy - 'geen helder beeld is ontstaan van de inhoud van de klacht' en - werd op-nieuw ten onrechte gepoogd - het dossier te sluiten.

 • Andermaal kul, met nu een 'nieuwe smoes' om niet te behandelen. Schokkend; dat ziet ieder eerlijk en weldenkend lezer/ mens...!


De SKJ zoekt evident 'redenen om tot afwijzing over te gaan' en in plaats van de klager te steunen bij klachtindiening na vervelende ervaringen met de jeugd'hulp'-verlening (b)lijkt 'het beschermen van beklaagde en afwijzen van klachten'... de boventoon te voeren. Precies de omgekeerde wereld

De belangen van burger worden door deze SKJ niet-serieus genomen en het recht op een behoorlijke klachtbehandeling wordt helaas niet/ onvoldoende gerespecteerd c.q. omgezet door de - tuchtrechtelijk onafhankelijke? of primair-vriendje-van-beklaagden! - stichting, aldus deze drs. Groenendijk MSc.


Helaas kon geen foto van Mooy gevonden worden; wie kan daar helpenMijn dank. Naar spreekwoord: 'ere? wie ere toekomt' hoeft mr. Mooy dat niet ontzegd te worden.d.d. 23-08-2016CvBeroepVan Teeffelen vernietigt CvT-afwijzing/ Mooy


Wat een l#lletje...? Dat dacht ik niet, Mooy & Van Teeffelen en Stuifmeel (directeur: geen reactie).


Overzicht maandenlange, onbehoorlijke temporisatie van de klachtbehandeling!

Wat een procedurele bende... en dan werd deze SKJ - telefonische - 'smoes'; 'wij hebben het druk met voorbereidingen voor de Kerst' nog niet eens vermeld (ook weer audio voorhanden). Schokkend.


Afstraffing = vernietiging van afwijzing d.d. 19-07-2016 van 1e CvT-'voorzitter', mr. Mooy door het College van Beroep/ voorzitter dhr. mr. Van Teeffelen en terug-verwijzing naar College van Toezicht voor 'alsnog behandeling in 1e aanleg'. Dit 2 maanden na indiening...

 • Maar niet met mr. Jacquemijns als 2e CvT-'voorzitter'; onacceptabel.


d.d. 21-09-2017: Reactie op 'secretaris' A.V. na haar ongepaste 'samenvatting'

Citaat SKJ:

'Uw klacht tegen mevrouw M.K. is, zoals u bekend is middels de beslissing van de voorzitter van het College van Beroep van 23 augustus 2016, terugverwezen naar het College van Toezicht van SKJ. Met het oog op de behandeling van uw zaak door het College van Toezicht is besloten een samenvatting te maken van uw klachten. Uiter-aard - ? jaja = nee! - wordt uw eerdere correspondentie meegenomen in de procedure.

De vraag is of u kunt instemmen met onderstaande samenvatting van de klachten?

 • Neen; uiteraard niet! Want: haar - infantiele - 'samenvatting?' bereidde evident voor op een afwijzing en kwam m.i. niet/ onvoldoende overeen met de facto ingediende klachten - dit keurig op 'n rijtje en helder toegelicht...!

Ook: deze terugverwijzing naar het College van Toezicht (1e aanleg) werd pas met de toezending van de CvBeroep-beslissing/ Van Teeffelen gemeld!

De suggestie dat die informatie door de 'secretaris' al eerder met de klager werd gedeeld, is onjuist...d.d. 11-10-2016: Eis: 'orde op zaken stellen' na SKJ-'meten met 2 maten

Citaat GRN, punt 2: 

...'werd voorzitter Mooy door secretaris C.A. überhaupt over deze brief/ rappel en daarin gedane verzoeken - onder andere tot vervanging van desbetreffende secre-taris - op de hoogte gebracht? Of zond (mogelijk) secretaris C.A. betreffend mail-bericht d.d. 10-10-2016 zonder dat overleg met Mooy plaatshad?
 
 • U?/ Groenendijk kan zich namelijk niet/ nauwelijks voorstellen dat de SKJ-voorzitter zou weigeren om - tijdig - uitsluitsel te geven…' Lees verder:


d.d. 25-10-2016: Rappel aan Mooy en verzoek vervanging 'secretaris' C.A.


Citaat GRN, punt 1-2:

'Het is stuitend dat de SKJ weigert om inhoudelijk in te gaan op gegronde vragen en verzoeken, o.a. aangaande de procedurele klachtbehandeling. Evident niet-conform de vereisten van behoorlijke afhandeling zoals wettelijk vastgesteld (Awb/ H5).

 • Dit betekent dat hierbij de onafhankelijk- en betrouwbaarheid van SKJ - helaas, maar niet onverwacht - dan ook in twijfel getrokken moet worden.'

Hoe geloofwaardig = onafhankelijk, betrouwbaar en eerlijk, is SKJ? Niet...?!d.d. 01-11-2016: Dezelfde 'secretaris' C.A. bij College Toezicht en Beroep!


Hoewel de SKJ over 3 secretarissen beschikt en 'trots' op hun site vermeldt; 'ISO-9001 gecertificeerd te zijn', meent de klager - die voor een nutsbedrijf in Duitsland ooit zelf meewerkte aan het behalen van zo'n ISO-certificaat = o.a. beschrijving van bedrijfs-processen en nakoming van die gestructureerde werkwijze - dat een her-audit nodig is en deze SKJ dan hoogstwaarschijnlijk 'zal zakken'...d.d. 09-11-2016: Retourzending brieven d.d. 25-10-2016 en 01-11-2016

Citaat-SKJ: 'Voorts wil ik u in deze e-mail laten weten dat wij hangende de procedure geen stukken meer in ontvangst nemen.'


Hangende procedure maakte deze SKJ er 'een - procedurele en persoonlijke - bende van' maar... weigerde vervolgens om mijn - dientengevolge ontstane - gegronde vragen en verzoeken  te be-antwoorden c.q. om te corrigeren/ in te grijpen!

Neen, desondanks werd 'de procedure gesloten' en - een deel van de - ingediende stukken 'simpelweg = weg; retour gezonden'? Dat is klinkklare onzin.

Zo kan iedereen 't 'winnen'; 'wat je niet bevalt dat stuur je gewoon weer terug aan klager en klaar is de SKJ'? Het is een trieste 'klucht' aldaar.

 • Neen; wij zijn 'helemaal klaar met deze SKJ' die zich - wederom - als 'totaal ongeloofwaardig' bewees. Wie denken zij wel dat ze zijn...?!d.d. 05-12-2016: Mooy is wegJacquemijns/ Van Teeffelen doen niets!

 • 'Meten met 2 maten duurt voortRe: Zaak: 16.075T (Terugverwijzing)

Lees: Groenendijk; stop toch met 'zeuren'?!


Citaat-SKJ:

'Gedurende de procedure zal er alleen schriftelijk contact mogelijk zijn. Uw klacht is in behandeling genomen, de procedure loopt derhalve. Er is verweer opgevraagd. 

Daarover bent u steeds door ons op de hoogte gehou-den. - maar geen correctie van de feitelijk geconstateerde SKJ-wangedragingen van en de onheuse - telefonische - beschuldiging door de 'anonieme communicatie-mw.'!

Zodra het verweer bij ons binnen is, sturen wij dat aan u door en kunnen wij de zaak gaan inplannen voor verdere behandeling door het College van Toezicht. Die behandeling zal plaatsvinden in februari of maart 2017. Zaken worden daar nu voor ingepland. 

De heer Mooy is niet langer bij deze zaak betrokken. Hij heeft de zaak in eer?-ste aanleg afgedaan met een voorzittersbeslissing. In hoger beroep heeft de voorzitter van het College van Beroep de zaak terug verwezen naar het college in eerste aanleg. Daar zal een andere voorzitter uw zaak verder behandelen.'d.d. 05-12-2016: Directe reactie op SKJ-kul: weg met '2 petten'secretaris' C.A.! 

Betreft:

1) handhaving van mr. C.A. als behandelend secretaris is onbestaanbaar

2) feitelijke gang van zaken klachtbehandeling SKJ (b)lijkt onbetrouwbaar

3) waar is verweer van mr. Dik/ DAS-advocaten namens 'gezins'voogd M.K?


Citaat GRN: 

'Mrs. Jacquemijns en Markx... laat u zich door een herhaald, herhaald, herhaald falende 'sec-retaris' C.A. vertegenwoordigen? Ik zou daar afstand van nemen, zo lang dat nog kan zonder reputatie/ gezichtsverlies uwerzijds...

In juni 2016 werd conform alle wettelijke vereisten klacht ingediend en - pas 9 maanden later!!! zou er dan behan-deling plaatsvinden...? Enkel en alleen aan de SKJ zelf te wijten; van een behoorlijke, betrouwbare en onafhankelijke behandeling (b)lijkt geen sprake te zijn!'d.d. 07-12-2016: Toezending 'verweer' en 2e poging 'geen hoorzitting'

Ze bleven maar pogen om schriftelijke afhandeling door te drammen... neen!

Citaat SKJ:

'Bijgaand ontvangt u het verweer van mevrouw M.K.: Het College zal de klacht en het verweer onderzoeken en daarna een besluit nemen over de wijze waarop de klacht zal worden behandeld. De klacht kan eventueel op een hoorzitting behandeld wor-den. Maar wanneer de aard van de klacht zich daarvoor leent, kan deze ook alleen op de stukken worden afgedaan. Dat betekent dat het tuchtcollege de klacht behandelt zonder dat partijen worden uitgenodigd. De stukken zijn in zo’n geval voldoende. Ik verzoek u in deze fase geen stukken of reactie meer te sturen.

 • Wij streven ernaar om u binnen één maand te laten weten hoe de procedure verder vervolgd zal worden.'d.d. 07-12-2016: SKJ 'speelt verstoppertje' en breekt 2x eigen beloftes!


De onheuse SKJ-poging - wederom secretaris mr. A.V. - tot 'schriftelijke afhandeling alleen op basis van de (teruggezonden?) stukken' werd - uiteraard - niet geaccepteerd - klaarblijkelijk zijn ze 'bang' voor Groenendijk/ de waarheid - en uiteraard is...

...een hoorzitting met betrouwbare! voorzitter in 1e aanleg/ College van Toezicht - dus niet met mr. Jacquemijns! - noodzakelijk/ vereist.

'Graag' wordt beklaagde 'gezins'voogd M.K. (en haar advocate mr. Dik van het DAS-'zorgteam') nogmaals persoonlijk geconfronteerd met de door haar (cliente) aan-gerichte, enorme schade en ter directe verantwoording geroepen ten overstaan van de toehoorders van klager en - eindelijk - behandelend college van tuchtrecht?spraak!

 • Ook: partijdigheid SKJ blijkt duidelijk uit het accepteren van - weken - te laat ingediende 'dupliek' van beklaagde M.K... haar werd 'gewoon?' een nieuw indien-tijdstip toegestaan, terwijl niet! 'te laat'-ingediende stukken van klager geweigerd = retour-gezonden werden!

Dat is '
meten met twee maten'... onacceptabel.


Zelfs met een 'eigen advocaat', is beklaagde SKJ-'gezins'voogd niet in staat gebleken om tijdig te reageren en kwam zij met volgende 'rotsmoes'; 'ik had het wel op tijd verzonden maar niet aangetekend en kan het dus niet bewijzen'. De SKJ? Die slikte deze kul als 'zoete koek'... typisch; de 'ene confrere dekt de andere confrere'!

Betreft:

1) handhaving van mr. C.A. als behandelend secretaris is onbestaanbaar

2) feitelijke gang van zaken klachtbehandeling SKJ (b)lijkt onbetrouwbaar

3) wie is de (plaatsvervangend) voorzitter nu? Jacquemijns of Markx…?!

4) verweer beklaagde gezinsvoogd M. K./ mr. S. Dik - DAS

5) behandeling op openbare terechtzitting; reactie klager op nieuwe leugens vereist!


Citaat-GRN:

1) Schriftelijke en persoonlijke ondertekende beantwoording van mijn brief d.d. 01-11-2016 - zie website voor inhoud - door voorzitter van Commissie van Beroep/ dhr. mr. Van Teeffelen. 

2) Erkenning van procedurele onvolkomen-/ onjuistheden in de klachtafhande-ling door de SKJ; zie voorgeschiedenis 1e secretaris mr. Veerman, 1e CvT-voorzitter mr. Mooy en (nog = eveneens te vervangen, want gebleken ongeschiktheid) ‘secretaris’ C.A.; schriftelijk excuus met persoonlijke ondertekening door de huidige, onbekende, 2e behandelend voorzitter van de CvT - mr. Jacquemijns of mr. Markx? Wie neemt SKJ-verantwoordelijkheid?!

3) Het niet-ontvankelijk verklaren van - klaarblij-kelijk - te laat ingediende dupliek van beklaagde d.d. 07-12-2016 terwijl de wettelijke termijn reeds d.d. 05-12-2016 verliep. Indien dit 2e verweer van gemachtigde mr. Dik/ DAS wel d.d. 05-12-2016 door de SKJ ontvangen werd, staat vast dat...

...mr. C.A. loog en nietper ommegaande’ deze stukken met klager deelde, zoals zij herhaald, waar-onder d.d. 05-12-2016 nog ‘plechtig beloofde’.

 • C.A. is niet te handhaven

4) Vaststelling van behandelingsdatum op openbare hoorzitting = terechtzitting; niet in februari of maart, maar zo spoedig mogelijk; in december 2016 of januari 2017. Het is onbestaanbaar = zeker als ‘ongeloofwaardig en onbetrouwbaar’ te duiden en mo-gelijk/ onwettelijk c.q. on-regelmentair indien na klachtindiening d.d. 25-06.d.d. 14-12-2016: Is naam voorzitter een staatsgeheim? Wel volgens SKJ!

Weer temporisatie en geheimhouden, zelfs de datum van de hoorzitting werd > half jaar na indiening - nog steeds - niet vastgelegd:


Volledig SKJ-bericht - 
'Geachte? heer Groenendijk, 

Volgende week krijgt u nader bericht over de datum van de hoorzitting en de samenstelling van het College van ToezichtIn vertrouwen u thans naar behoren geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet,'

- Wederom geen afzender vermeld! – 

'A Jan van Eijcklaan 2-4 3723 BC Bilthoven 
T 0031 30 3036470 (juridische zaken) 
T 0031 30 3036473 (tuchtrechtafdeling)'Wie onzin niet pikt, wordt in diskrediet gebracht? De omgekeerde wereld!


Direct naar schokkend telefoongesprek d.d. 19-12-2016 met SKJ waar de (nog) directeur mw. drs. Stuifmeel RA (?) 'of in bespreking of op cursus zou zijn'... luistert u zelf:


 
d.d. 28-12-2016Melding 3e publicatie procedurele gang van zaken bij de SKJ

en meer... 16.075T zoals bijvoorbeeld deze steunbetuiging op Facebook ten aanzien van de onheuse beschuldiging door anonieme communicatie-mw.:W.B. Deze communicatiemedewerkster moet duidelijk op cursus want zij vergeet zelfs haar eigen naam te zeggen tijdens dit gesprek. HEEL VREEMD. Verder is het crimineel dat het wetboek weer zo gehanteerd wordt dat het SKJ daar dan alle kanten mee opkan. Behalve de goede. En de ouder die zijn kinderen al heel lang niet ziet, zo geschoffeerd wordt vanuit de "onaantastbare machtspositie". Deze vrouw is gewoon arrogant te noemen tijdens dit gesprek. En ik hoop maar dat zij zelf geen kinderen heeft.Dank beste W.B. - ik hoop dat de SKJ zich - zowel persoonlijk alsook wat betreft de stichtingsorganisatie - zal beteren; al heb ik daar een heel hard hoofd in, helaas.Voor nadere ontwikkelingen in 2017 verwijst Groenendijk naar deze publicaties:


d.d. 17-01-2017Drie kinderen ontvoerd tijdens ots van SVMN maar na klacht-indiening weigert SKJ vervolgens behandeling? Al 3 wkn te laat met hoorzitting!

d.d. 28-01-2017: Jeugd'zorg' laat kinderen tijdens ots ontvoeren; na tuchtklacht bij SKJ bewijst recht'er zich als niet te vertrouwen/ schokkend onprofessioneel.

d.d. 05-02-2017: Stasi?-praktijken bij SKJ-behandeling van klacht tegen jeugd'zorg' van 'Samen Veilig'; zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten! Schokkend.

d.d. 09-02-2017: De hoorzitting bijwonen? Vrijdag 3 maart 2017, 11:00 uur bent u welkom; laat uw eigen afkeer van SKJ, SVMN en jeugd'zorg'-NL blijken - kom ook!

d.d. 12-02-2017Jeugd'zorg' in de trieste praktijk:

 • Niet-veilig en niet-samen!

SVMN-klacht - 100% bewijs - kan uiteraard niet door zelf-beklaagde SKJ-er behandeld worden!Capaciteit, toehoorders en video-opname?!

d.d. 12-02-2017 Recente navraag over het aantal personen dat er in de zittingszaal passen en verzoek tot ingrijpen, melding de (eventuele) toehoorders van beklaagde SVMN-'gezins'voogd M.K. en verzochte toestemming voor maken video-opnames op geplande hoorzitting d.d. 03-03-2017.

Tot op heden werd van behandelend voorzitter geen beslissing ter zake vernomen, ondanks herhaald - ook door deze journalist zelf, schriftelijk, ingediend - verzoek. Dit hoewel de voorzitter de enige is die daarover kan beslissen... niet - onacceptabele - (nog) 'secretaris' mw. mr. C.A.!

 • Net als 'Jacquemijns' wordt zij niet als 'griffier' op zitting geaccepteerd!


'Voorzitterschap' op hoorzitting zelf-beklaagde Jacquemijns is onmogelijk!


d.d. 16-02-201716.075T Behandeling klacht jegens mr. Jacquemijns vereist + aanmelding - onder protest - van toehoorders (korte?) zitting d.d. 03-03-2017 vs. 'gezins'voogd M.K. van SVMN.

De gestelde termijn tot aanmelding is voor beide partijen verlopen... maar op verzoek tot melding d.d. 20-02-2017 van (eventuele) 'sympathisanten' van beklaagde werd door de SKJ - standaard - niet gereageerd... klager wordt wederom genegeerd.Ingrijpen door SKJ-bestuur verzocht - uiterlijk d.d. 22-03-2017:


Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden:

R.S. (Rutger) Hageraats (voorzitter)

Mw. J. (Jolanda) Winters-Vierhuizen (penningmeester/BPSW)
Mw. H.E. (Helen) Bakker (NIP)
Mw. E.H.M. (Ellen) Loykens (NVO)
Mw. C.M. (Tineke) de Waard (BPSW)


Citaat GRN:


5. Groenendijk herhaalt dat jegens mr. Jacquemijns formeel klacht werd inge-diend - maar genegeerd werd! - en behandeling/ ingrijpen door het SKJ-bestuur vereist is...

Ook dhr. Hageraats/ het SKJ-bestuur wordt hierbij persoonlijk/ op directe weg op verantwoordelijkheid aangesproken en uiterlijk d.d. 22-03-2017 - (nog) niets ontvangen! - verwacht Groenendijk ingrijpen door het bestuur/ dhr. Hageraats. Wordt gepubliceerd...

6. Zonder reactie van de SKJ kan het zo maar zijn dat alle partijen 'onverrichter-zake' weer naar huis kunnen gaan... gelet op de juridische mogelijkheden bij een tuchtrechtelijke behandeling.

 • Nogmaals: Jacquemijns is te vervangen door mr. Markx... of van een behoorlijke behandeling van onderliggende klacht jegens 'gezins'voogd van 'Samen Veilig' Midden Nederland kan absoluut geen sprake zijn!

Wordt vervolgd...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia