zondag 5 februari 2017

Stasi?-praktijken bij SKJ-behandeling van klacht tegen jeugd'zorg' van 'Samen Veilig'; zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten! Schokkend.


Rechter: 'alles doen voor omgangsherstel'; SVMN deed helemaal niets! Klacht!


Wat voorafgingjegens 2e behandelend SKJ-'voorzitter' van het College van Toezicht (CvT) - mw. mr. Jacquemijns - onacceptabel - werd d.d. 24-01-2016 bij het College van Beroep (CvB) - voorzitter dhr. mr. Van Teeffelen formeel klacht ingediend vanwege ernstige onvolkomenheden, non-beantwoording van de correspondentie/ gegronde kritiek en het herhaald 'meten met twee maten' in de procedurele behandeling van onderliggende klachtzaak.

 • Ergo: je dient een klacht in tegen SVMN en bent dan - hoe schokkend! - genoodzaakt om de klachtbehandelaar te beklagen vanwege hun kul...!


Dit jegens 'gezins'voogd van 'Samen Veilig' Midden Nederland (SVMN), mw. M.K. waartegen reeds d.d. 28-06-2016 klacht werd gedaan maar nochtans geen behandeling plaatsvond...nu > 8 maanden laterDat is meer dan schokkend. Van behoorlijke klachtbehandeling zoals wettelijk vereist (H9 Awb.) is geen sprake. Absoluut niet; integendeel.Deze volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. verwijst voor de diep-trieste voorgeschiedenis 'kortheidshalve' naar recente publicaties:


d.d. 07-01-2017: 'Drie meiden in familiedrama hun goede vader afgepakt door ziekelijk-egoïstische ‘moeder’, criminele jeugd’zorg’ en misdadige ‘recht’-ers...! De trieste waarheid over het familie'recht' = kromstaat Nederland anno nu.'

d.d. 17-01-2017: 'Drie kinderen ontvoerd tijdens ots van SVMN maar na klacht-indiening weigert SKJ vervolgens behandeling? Al 3 weken te laat met hoor-zitting! PAS-familiedrama versus 'Samen Veilig' en SKJ - kort voor 3e ontvoering!'

d.d. 27-01-2016: 'Naam SKJ-voorzitter 'geheim' gehouden? Wat een kul. Als je verzakende jeugd'zorg' beklaagt, dan (b)lijkt de tucht-'recht'er ook erg raar te doen?! Wie onzin niet pikt, wordt in diskrediet gebracht? Dat is de omgekeerde wereld!'

d.d. 28-01-2017: 'Jeugd'zorg' laat kinderen tijdens ots ontvoeren; na tuchtklacht bij SKJ bewijst recht'er zich als niet te vertrouwen/ schokkend onprofessioneel. SKJ pretendeert nu 'goed bezig te zijn' en 'vergeet' onbehoorlijke behandeling?'
Geen onafhankelijke behandeling Jacquemijns/ Van Teeffelen - CvB zwijgt.

Waar maakt klager Groenendijk zich nu eigenlijk 'zo druk om'? Wat klopt er niet?


1. Waarom werd het klaagschrift jegens SVMN - tijdig en conform de (wettelijk; vorm-vrije) vereisten d.d. 03-09-2016 ingediend - door 1e behandelend voor-zitter van het College van Toezicht (CvT) - dhr. mr. Mooy, desondanks met kul-'argumenten; afgewezen?

2. Waarom weigerde de 1e CvT-voorzitter Mooy als-ook 1e behandelend 'secretaris' A.V. mijn gegronde, procedurele vragen te beantwoorden?

3. Waarom werd 'in plaats daarvan' de door Mooy-afgewezen = 'niet-ontvankelijk ver-klaarde klacht ongevraagd aan het College van Beroep doorgezonden?


4. Waarom weigerde de SKJ om de naam van deze 2e behandeld voorzitter - mr. Markx of mr. Jacquemijns; de laatste blijkt 'de pineut te zijn' - bekend te geven tot kort voor nu ontvangen uitnodiging voor monde-linge klachtbehandeling in 1e aanleg?

5. Waarom is de aangekondigde hoorzitting niet in de openbaarheid - naar het Tuchtrecht! - maar in een SKJ-achterkamertje/ kantoorpand in Bilthoven?

6. Waarom weigerde 2e CvT-voorzitter Jacquemijns toestemming te verlenen voor het maken van audio-/ video-opnames? Wat heeft de SKJ eigenlijk te verbergen?

7. Waarom weigerde ook de CvBeroep-voorzitter, dhr. mr. Van Teeffelen te reageren op mijn verzoek 'orde op zaken te stellen' mbt SKJ-malversaties?


Zie artikel d.d. 28-01-2017 voor - mijnerzijds wel onderbouwde antwoorden.


Samengevat: omdat ze dondersgoed weten dat ze 'erg verkeerd (niet) bezig zijn...


 
 'Lollige' CvB-er Van Teeffelen
... slechts willen doordrammen met reeds voor-geprogrammeerde klacht-afwijzing jegens de...

...zeer partijdige, onredelijke, niet-deskundige en zelfs criminele! aldus klager - 'gezins'voogd mw. M.K. (ook: SVMN-team'leider' dhr. S.S.  blijkt niet eens geregistreerd te staan; waarom niet?!)...

en tegelijkertijd een behoorlijke afhandeling con-form de behoorlijkheidsvereisten te pretenderen.

Jaja, daar trapt niemand (meer) in; dure mantel-/ maatpakken, de marmeren paleizen en praatjes' of juridische adviezen overtuigen geen enkel zelfdenkend burger (meer)!


Het onheuse 'spelletje' van klachtbehandelaar SKJ en beklaagde SVMN:

 • d.d. 24-01-2017 werd het CvB/ voorzitter Van Teeffelen met klem opgeroepen om 'orde op zaken te stellen' met...

 •  d.d. 25-01-2017 verzending/ nadere toelichting  en nogmaals;
  
 • d.d. 29-01-2017 herinnering en melding publicatie maar - helaas...

...tevergeefs! En daar is niets 'lolligs' aan; over de ruggetjes van de kinderen! SKJ-directeur Stuifmeel 
Ondanks de gestelde dead-line d.d. 30-01-2017 en rappel/ herinnering en aangetekende postverzending bleef het 'oorverdovend stil'. Maar waarom toch?

 • Klaarblijkelijk voelen zij zich... betrapt!

Zowel vanuit het CvT; mr. Jacquemijns, vanuit het CvB - mr. Van Teeffelen en vanuit SKJ-stichtings-organisatie/ drs. Stuifmeel RA mocht helaas geen inhoudelijke reactierepliek vernomen worden. 

Ook dat is 'n - alleszeggend en typisch - standpunt:


 • 'Wie zwijgt, stemt toe'... geldt ook in deze casus - jarenlang en voort-durend diep-triest PAS-familiedrama en inderdaad: Groenendijk...

...publiceert niets dan de gehele waarheid over de evident niet-betrouwbare SKJ - die nota bene zelf beklaagd moest worden - en initieel beklaagde 'Samen Veilig'.
Stasi-achtige praktijken bij de SKJ en uitnodiging besloten hoorzitting


Iedereen doorziet inmiddels het 'interne 1-2-tje' tussen de - evidente/ aldus klager Groenendijk zeer - partijdige, niet-onafhankelijke en onbetrouw-bare SKJ en dito beklaagde jeugd-'zorgers'. 'Uw praatjes vullen geen gaatjes' (meer). Daaraan verandert ook de uiteindelijk ontvangen uitnodiging voor een besloten hoorzitting, zonder toestemming voor opnames - ter verificatiedoeleinden - niets...


 • Leest u de - absurde! - uitnodiging d.d. 18-01-2017 per mailbericht ont-vangen - niet per post en niet ondertekend; terwijl de klager om 'papieren' correspondentie en 'natte' handtekening verzocht werd - in volledigheid svp. zelf maar na, mijn dank!


Klaarblijkelijk acht de SKJ controle over de aanwe-zigen 'erg belangrijk' en past maatregelen bij de uitnodiging tot hoorzitting - pas > 8 maanden na klacht-indiening... dat zijn schokkende 'doorloop-tijden'! - toe die met 'Stasi-praktijken' te verge-lijken zijn, aldus klager. Een gedeelte uit ontvangen uitnodiging - voelt u zich ook 'zeer welkom bij de SKJ'? niet klager 'staat terecht', maar de bewust-verzakende SVMN-'gezins'voogd M.K.! - citaat:

 •  Besloten hoorzitting 

De hoorzitting is een besloten zitting. Dit betekent dat in beginsel geen andere personen dan de procespartijen aanwezig mogen zijn bij de zitting. Uiteraard mogen partijen zich wel door één persoon, een gemachtigde, laten bijstaan. Deze persoon moet met naam en toenaam aan de secretaris worden medegedeeld. Als uw gemachtigde geen advocaat is, ontvangen wij graag uw machtiging.

Aanwezigheid van andere personen ter zitting, toehoorders, is slechts toegestaan met toestemming van de voorzitter. Deze toestemming moet voor 17 februari 2017 worden verzocht. Toehoorders mogen ter zitting niet het woord voeren.


Wij zullen de wederpartij in kennis stellen van de namen van eventuele toehoorders

Wij vernemen graag voor 17 februari 2017 of u ter zitting zult verschijnen al dan niet in aanwezigheid van een gemachtigde


en wie u eventueel als toehoorder mee wilt nemen


In verband met de beperkte ruimte bij SKJ vragen wij u om maximaal 15 minu-ten voor het begin van de hoorzitting aanwezig te zijn.Bij binnenkomst dient u zich te kun-nen legitimeren. Dit geldt ook voor diegenen die u begeleiden

Vragen


Als u naar aanleiding van deze e-mail vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen

SKJ 'zet wereld op zijn kop' en eerzaam klager is de 'kop van Jut'? Neen!

 • Pardon-1wat zegt u daar Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren?!
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen?


Dat poogde klager Groenendijk de facto herhaald... maandenlang, terwijl de zich pas d.d. 18-01-2017 met uitnodiging bekend-willen-makende, 2e behandelend CvT-'voorzitter' Jacquemijns nu juist steeds 'geen sjoege gaf'! Rarara, hoe kan dat?

 • Dat is: 'A zeggen/ opschrijven, maar feitelijk juist Z doen/ omzetten'... een typische 'werk'wijze, waarmee Groenendijk ook bij andere 'professionals'/ 'hulp'verleners geconfronteerd werd. 'Ze' draaien 'simpel' alles om; pas op!


Wie doet er hier nu 'erg raar'? De 'wel-of-juist-niet-edel-gestrenge' voorzitter Jacquemijns (en voorganger Mooy plus CvB-voorzitter Van Teeffelen alsmede 3x 'secretarissen') of wel-edel-geleerde-en-gegrond-klagende burger Groenendijk... Ik denk dat de eerlijke, weldenkende mede-Nederlanders het niet al te moeilijk zullen vinden om daarover te oordelen! Dat denkt de SKJ mijn inziens zelf ook...

Vandaar dat de doofpot gepoogd wordt te hanteren en geplande hoorzitting 'niet-openbaar' werd verklaard. Hoezo? Wat valt er te verbergen; waarom kan beklaagde SVMN-'gezins'voogd zich niet 'gewoon' publiekelijk verdedigen? Zij deed toch 'niets verkeerds'... dan hoef je ook niet 'bang te zijn' of je 'keihard te moeten schamen', zo leerde onze oma haar kleinkinderen (dank daarvoor!). Zijn 'ze' bang dat de waarheid naar buiten komt en hebben SKJ en SVMN kennelijk wel 'veel' te verbergen...?


 • Pardon-2wat zegt u daar Stelselmatig Kindermishandeling Justificeren?!

Dat de SKJ het verschil tussen (eventuele) gemachtigde en toehoorder(s) uitlegt (overbodig, maar dat hindert niet), is prima en dat klager Groenendijk zich dient te legitimeren om te bewijzen dat de dan (eventueel) verschenen persoon inderdaad deze klager is, eveneens. Hetzelfde geldt - naar ik mag aannemen? - ook voor de SVMN-beklaagde mw. M.K. en gemachtigde, DAS - 'Team Zorgsector' - advocaat mw. mr. Dik?!

Dat een toehoorder zich niet met de zaak mag bemoeien en stil dient te blijven... is ook helder; het woord 'toe-hoorder' zegt precies wat er van diegene(n) verwacht wordt; diegenen mogen horen/ luisteren... niet-spreken dus/ zich nergens inmengen.


Dat de SKJ slechts een beperkt aantal plaatsen in de zittingszaal(-tje?) ter be-schikking heeft en dat er bij een overwel-digend aantal toehoorders dan eventueel een 'wie het eerste komt, kan nog wel naar binnen'-beleid zou moeten voeren...

...is ook begrijpelijk.

Als BHV-er weet ik dat u anders - en terecht - problemen met de brandweer zou krijgen.

Echter:

 • Waarom stelt de SKJ het voor-aanmelden van toehoorders en hun legitimatie ter plekke als vereiste tot (stil) bijwonen van de hoorzitting?
  
 • Wat voor belang heeft de SKJ om daarvan - zelfs vooraf - op de hoogte te (willen) zijn? Het (b)lijkt: 'Big Sister is watching you', nietwaar?!
  
 • Waarom zouden - daar bovenop! - deze gegevens ook nog (voorafgaand aan zitting) met de beklaagde SVMN gedeeld moeten worden? Dat zou een ernstige schending van de privacy van de toehoorders betekenen zonder dat daarvoor enig concreet doel mee beoogd wordt of belang bij is!


Klager Groenendijk meent dat dit een onheuse, Stasi-achtige opstelling van de SKJ is die de grenzen van het betamelijke overschrijdt... schokkend; onbestaanbaar! Het 'gemene spel' over de ruggetjes van drie minderjarigen en de (op)rechte rug van vader Groenendijk is (binnenkort) echter uitOnacceptabel; 'n schijnvertoning!


Ook: ...een behoorlijke, inhoudelijke behandeling van tuchtklacht jegens de SVMN-'gezins'voogd M.K. is onder voorzitterschap van Jacquemijns onmogelijk. Want: haar klacht-afwijzing staat bij voorbaat vast; onacceptabel... want onbehoorlijk.

Ten allerlaatste male wordt College van Beroep/ (nog) 'lachende' voorzitter Van Teeffelen met klem verzocht om 'orde op zaken te stellen' en aldus:


     1. allereerst de, aldus klager, niet-betrouwbare mr. Jacquemijns te vervangen
     door voorzitter mw. mr. Markx.

     2. ten tweede verneemt klager Groenendijk gaarne expliciete, duidelijke SKJ-
     antwoorden op bovenstaande vragen... wij zijn benieuwd naar uw inhoudelijke
     'motivatie/ argumentatie' voor de genoemde SKJ-'eisen'!

     3. ook op eerder gestelde vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van het verbieden
     van video-opnames - zelfs zonder beklaagde 'gezins'voogd in beeld te nemen!
     - werden tot op heden geen behoorlijke repliek ontvangen.


Indien de SKJ - Van Teeffelen - zou beslissen om toch nog het enige juiste te willen doen, dan ver-wacht Groenendijk uiterlijk d.d. 09-02-2017 zijn schriftelijke en persoonlijk ondertekende reactie te hebben mogen ontvangen.

 • Mede namens drie ontvoerde dochters; onze dank. Nu al 1049 dagen geen omgang!


Ook 'hogerop' blijken de verantwoordelijken afwezig en niets te willen doen!


Kortheidshalve wordt verwezen naar de aangifte d.d. 28-08-2016 maar desondanks nog steeds... geen strafvervolging door het 'Openbaar Ministerie' = aldus 'Overheids Misdadigers'/ met voorzitter mr. Bolhaar van het College Procureurs-generaal en zijn makkers' als de (eind-)verantwoordelijke(n)... 

Zie d.d. 16-08-2016Ophangende Rijksrecher-che schuift - onmogelijk! - af op het OM Den Haag; corrigeert College Procureurs-generaal eigen staf-dienst? Rijksrecherche/ 088-6992800 verbreekt telefoonverbinding ivm audio-opname door alles vastleggende burger?!

Zijn voormalig politieke baas, mr. Van der Steur, moest recent al aftreden - oh neen, hij hield 'de eer' - welke dan? - aan zichzelf... jaja, wat een k(n)ul! Daaaag!


In vervangend minister Blok - aan ons been - kan ook geen vertrouwen gesteld worden gelet op zijn eerdere negeren en in-de-steek-laten-van-3-ontvoerde-NL-kinderen...


Van zijn nog twee maanden vervangend ministerschap op MinVJ; het ministerie van Doofpotten en Jokkebrokken is dan ook niets goeds te verwachten. Vrouwe Justitia huilt.Ook MinBZK-minister dr. Plasterk werd aangesproken op de 100% bewezen; criminele gemeente Duiven/ Gelderland, o.a. burgemeester De Lange maar hij desondanks meende - straffeloos? en op zeer hautaine wijze - te kunnen beweren:

 • 'Na onderzoek en contact met gemeente Duiven niets verkeerds of straf-baars te kunnen ontdekken aan het uitschrijven uit de BRP en in-schrijven in het RNI-deel van drie door de rechtbank Arnhem onder toezicht van de - hoezo? nog - gecertificeerde instelling voor de jeugd'zorg' - SVMN - gestelde kinderen...'


Werkelijk ongelofelijk, maar toch 100% waar!


Leest u daarvoor svp zelf de bewijzen en de zeer  ontluisterende reactie van m.i. gemene en niet-zielige Plasterk maar na: d.d. 18-10-2016

Of kijk naar deze video-oproep aan Plasterk:

Flopper-Rutte houdt mooie verhalen over 'recht'staat, maar weigert omzetting!

Gezien de falende minister-ploeg werd 'primus inter pares'; de (nog) minister-president drs. Rutte herhaald opgeroepen om 'orde op zaken te stellen' en zijn;Helaas... ook Rutte bleek nog 'Oost-Indisch doof' te zijn - van het Toppers-concert? - en bewijst zich wederom als nep-minister-presidentRespect moet je verdienen; dat krijg je niet kado. Ook niet als je 'toevallig' en nog maar heel even de MP bent!


  
 


 • Het is feitelijk '1 pot nat' en allemaal deden ze niets...!


Zij dienen zich - tenminste - diep te schamen, maar zelfs dat... doen ze niet - want aldus bewust gepland/ afgesproken en over de rug(getjes) van drie minder-jarige meiden en hun goede vader uitgevoerd om zelf maar 'buiten schot te blijven', nietwaar? - bah!

Het is van groot maatschappelijk belang dat deze misstanden aan het daglicht worden gebracht en...
 
...de betrokken personen - dit zowel publiekelijk alsook formeel - de vereiste ver-antwoording af zullen gaan leggen
Met 'open vizierwerd de SKJ/ onacceptabele en zelf beklaagde, 2e behandelend 'voorzitter' mr. Jacquemijns alsook de 'lachende' voorzitter, mr. Van Teeffelen van het College van Beroep over publicatie en directe verzoeken bericht: zie het mail-bericht d.d. 05-02-2017.


Wordt vervolgd.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia