zaterdag 9 september 2017

Onzin RvdK: ook zonder zicht te hebben op feitelijke verblijfplaats vd kin-deren kan de gezinsvoogd toezicht houden in het kader van de ots! Hoe?!
d.d. 30-08-2017Raad voor de 'Kinderbescherming' maakt meer kapot bij onze kinderen... dan je lief is!

  • Ze liet 3 meiden ontvoeren tijdens ots = SVMN; deed niets!


d.d. 18-07-2016 GRN verzoekt ingrijpen door de RvdK bij kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling!


Betreft:

- Onverwijld ingrijpen RvdK na 3e (internationale) kinderontvoering naar Duitsland vereist!

Ingrijpen vereist na de 3e internationale ontvoering sinds d.d. 27-06-2016 en onttrekking aan ondertoe-zichtstelling maar weigering van GI/ 'Samen Veilig' Midden Nederland 'ook maar iets te doen' terwijl 3 Nederlandse kinderen 'naar ook voor SVMN onbekende bestemming' zijn vertrokken!

Citaat-GRN:

'3. Zal de RvdK deze (non-) handelswijze van SVMN, nu u/ regiodirecteur Jansen - als verantwoordelijk manager - alsnog gaan corrigeren en de - evident - noodzakelijke stappen zet-ten, zoals als meest urgent te noemen zijn:

opsporing door de politie/ Polizei en terugbrengen van de drie Nederlandse kinderen; internationaal arrestatiebevel jegens de moeder (laten) uitvaardigen; wijziging gezagsverhoudingen en zorgregeling op verzoek van SVMN...

of verkiest de RvdK...
samen met de SVMN & Co-Titanic

...ten onder te gaan? Ze kozen het laatste.d.d. 02-08-2016 GRN pikt de RvdK-kul niet!


Betreft:

1. Uw kinder-en-vader-in-de-steek-laten-brief d.d. 28-07-2016/ regiodirecteur dr. B. Jansen

2. RvdK keurt 3e kinderontvoering naar Duitsland door ziekelijk-egoistische 'moeder' goed...!

3. Einde van Nederlandse 'recht'staat; openbaarmaking van onomstotelijk bewijsdossier.


Citaat-GRN:

'2. Groenendijk meent dat de RvdK met haar 9 woorden inhoudelijke reactie:


'is van mening dat de juiste procedures zijn gevolgd.'

...bewijst niet van de kinder'bescherming' maar...
juist van de 'meewerken aan kinderontvoering'-kant te zijn.

Precies tegenovergesteld aan dat wat de RvdK zou moeten doen (wettelijke taken en -bevoegd-heden) en waarvoor zij uit ons belastinggeld betaald wordt!

De RvdK laat drie Nederlandse kinderen (en hun volhardend vader) keihard in de steek en poogt het reeds aangetoonde 'failliet van de 'recht'staat' in de procedures bij het 'Paleis van Misdaad' te Arn-hel - tegen >50 'recht'ers werd aangifte gedaan; 100% bewezen! van inhoudelijk valselijk opgemaakte 'proces-verbalen/ beschikkingen' tot verkeerde handtekeningen en instemmende (nog) president mr. Blaisse aan toe (audio-opname reeds gepubliceerd) - te 'redden' en daarmee ook 'het eigen RvdK en SVMN-hachie'. Tevergeefs.'
d.d. 03-08-2016

GRN verzoekt ingrijpen RvdK!


Bussum, 03 augustus 2016

Raad voor de Kinder'bescherming',
Roeters en Jansen,

in reactie uw - bij afwezigheid ondertekend door? gaarne melding van de naam van deze, namens dr. Jansen, persoon; dank! - schokkende brief d.d. 28-07-2016, ont-vangen d.d. 30-07-2016 verwijs ik kortheidshalve naar mijn brief in de bijlage d.d. 08-02-2016 zoals deze morgen ondertekend, per aangetekende post wordt nagezonden.

Uiteraard volgt - binnenkort - publicatie op de website:

Ervan uitgaande partijen/ mr. Van der Steur, drs. Roeters, dr. Jansen alsmede het Nederlandse volk naar behoren te hebben geinformeerd en in afwachting van 'uw' reactie(s) zoals verzocht, verblijft

met volhardende vader'groet', Groenendijk


En verwijzing naar publicatie d.d. 30-07-2016:

Criminele overheid 100% bewezen:

SVMN, gemeente Duiven en provincie Gelderland keuren kinderontvoering naar Duitsland 'goed'! Schokkend.reageerde de RvdK pas meer dan 2 maanden later... 


d.d. 21-09-2016 RvdK huichelt

- dr. Benjamin Jansen --->
                                                  regiodirecteur Arnhem


Citaat-Jansen: keiharde, smerige leugen-1


'Ik heb geconstateerd dat de rechtbank Gelderland op 13 mei 2013 het gezamenlijk gezag heeft beeindigd - hoewel bewezen onterecht = k#t-streek van mr. Van Belzen! - en heeft be-paald dat mevrouw Solvig S. alleen belast wordt met de uitoe-fening van het gezag over de kinderen.

Nu moeder alleen met het gezag is belast, heeft zij de bevoegdheid te bepalen wat de woonplaats van de kinderen is. Ik ben dan ook een - hypocriet c.q. een leugenaar! - van mening dat geen sprake is van ontvoering van uw kinderen naar het buitenland.'


GRN reactie:

Gatverdamme; wat een smeerlap... mooi pak, netjes de haren gestyled en formele zinnen maar feitelijk schreef dr. Jansen enkel 'poep' en parafeerde dat met een 'B'; die 'Benjamin', toch! Wat een onzin en dat weet u dan wel behoort u (of uw juridisch adviseur) te weten. 

Want: artikel 279 wetboek van Strafrecht omvat niet alleen onttrekking aan het gezag van de andere ouder - inderdaad bij vader (nochtans) niet van toepassing -

maar ook;

...onttrekking aan het gezag = toezicht van de gecertificeerde instelling van de jeugdzorg = SVMN, zoals in casus het geval is.

'Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag (= vader) of aan het opzicht van de-gene die dit desbevoegd over hem uitoefent (= SVMN), wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geld-boete van de vierde categorie.'

Ergo:

  • ook de RvdK/ dr. Jansen en drs. Roeters deden mee aan bedrog en keurden kinderontvoering 'goed'. Schokkend.
Citaat-Jansen: keiharde, smerige leugen-2


'Uit het door u overlegde e-mailbericht van de heer

Steven S., team'leider'
van Samen Veilig Midden-Nederland,

van 11 juli 2016 - wordt nog gepubliceerd! - maak ik op dat de gecertificeerde instelling die de ondertoe-zichtstelling - t/m d.d. 03-08-2016 - uitvoerde,

van mening is dat zij het toezicht op de kinde-ren heeft kunnen uitoefenen tot aan het einde van de ondertoezichtstelling, ondanks het verblijf van de kinderen in het buitenland.'


GRN: de RvdK zegt dus 'te geloven' dat toezicht tot aan het einde van de ots, aldus door de NL-rechter in het belang van de kinderen geacht, door SVMN kon worden uitgeoefend...

dit hoewel SVMN in het buiten - = hoogst waarschijnlījk Duits -land geen enkele formele bevoegdheid heeft!

  • Dat kan natuurlijk - helemaal - niet, dr. Benjamin Jansen. En dat weet dan wel behoort u te weten!

Weer schreef u 'poep'!

Weliswaar deftige.... maar 'poep' is 'poep'!

Uw melding/ de RvdK stinkt erger dan de meest smerige drol ooit!Citaat-Jansen: keiharde, smerige leugen-3


'U stelt dat van toezicht geen sprake kan zijn geweest, omdat de gecertifi-ceerde instelling aan u heeft laten weten dat zij niet weet waar moeder met de kinderen is gaan wonen. Ik verschil daarin van mening met u.

Ook zonder zicht te hebben op de feitelijke verblijfplaats van de kinderen kan in het kader van een ondertoezichtstelling de gezinsvoogd toezicht houden op de kinderen.

De moeder heeft aangegeven hoe de gezinsvoogd contact met haar en de kinderen kon houden tot aan het einde van de ondertoezichtstelling.'GRN: de RvdK zegt dus dat de 'gezins' = moeder-voogd Marieke K. - zie klacht bij de SKJ - zonder zicht te hebben waar de kinderen wonen...

...toch toezicht op hen kan houden? Dat vindt Groenendijk knap: hoe dan?


Had SVMN daar een 'jeugdzorg-drone' rondvliegen?

Of was de methode 'hoe de moeder heeft aangegeven - bepaalde zij dat, niet SVMN?! contact met haar en de kinderen kon houden' de facto 'even bellen of mailen en dat was het'? Wat een kul.


Onmogelijk om dan effectief toezicht te houden, dr. Jansen. En dat weet u/ behoort u te weten...

  • uw 'mening' is niets anders dan het op meest smerige wijze deze Groenendijk in het vaderlijk kruis trappen.

En daar houdt hij niet van: die krijgt 'u en de rest van de RvdK' keihard terug... uiteraard. In het belang van 'de' = mijn kinderen en Vrouwe Justitia!Zelfs als moeder-voogd Marieke K. op wonderlijke wijze 'toezicht' had kunnen houden, dan nog had er niet ingegrepen kunnen worden omdat...

daarvoor dan geen juridische basis = beschikking van een Duitse rechter zou zijn!

Ergo:

SVMN kon indien noodzakelijk helemaal niet (meer) ingrijpen... maar dat vond de RvdK/ dr. Jansen eveneens 'prima'! Gatverdamme, nogmaals. Drie keer bah.


re-spons Groenendijk:


d.d. 06-09-2017

Haak allemaal aan
bij Patrick Damhuis:

Samen voor onze kinderen,

Samen tegen:
misdadige 'jeugdzorg', criminele 'rechters', hypocriete politici -

nu!d.d. 09-09-2017:

GRN eist onmiddellijk ingrijpen door Rutte, Blok,
Dijkhoff, Roeters, Jansen!

Betrefthoe kan dat nou?

  •  waarom deed en doet u allen niets?

Bent u nepper-dan-nep?


Bussum, 09 september 2017
Rutte, Blok, Dijkhoff, Roeters, Jansen,

Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,

volhardend vader en rechtzoekend  burger drs. E.M. Groenendijk MSc. meldt het volgende en eist onmiddellijk ingrijpen, uiterlijke reactie d.d. 12-09-2017

of landelijkepek en veren’- campagne zal gestart worden! Lees verder (aanklikken)...


Wordt vervolgd... in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia. 

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd en ook volgen van deze eerlijke, en 100% bewezen website; oprechte dank daarvoor!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia