donderdag 3 augustus 2017

En bam: 'list en bedrog' = power?play van Zeelandse 'deken', mr. Lensink + beklaagd 'secretaris' mr. C.K. komt op hen terug als 'n boemerang! Au.Vanaf thuis-'vakantie-adres, heerlijk lang geslapen en niet-geschoren versus: 


Nieuwe Lensink blijkt 'meer van hetzelfde gel#l' en dient terug te treden!


Ook de nieuwe deken van de Wan!-Orde van Advocaten Zeeland-W.-Brabant - als vervanger van de vroegtijdig, stilletjes vertrokken en destijds met veel bombarie ge-presenteerde '1e vrouwelijke deken' Van Empel -


de 'heer?' mr. W.A. Lensink   -->

- '(Willem A-) Lex (ander) voor collega's - bewees zich
Een zeer slechte, onacceptabele! start = begin van het einde van 'zijn maatschappelijke carrière?'!Want:

in plaats van de 'totale onzin' = niet de waarheid maar...

...een gekunsteld, in elkaar geflanste 'realiteit' van reeds d.d. 15-04-2017 beklaagd 'secretaris' mr. C.K. te corrigeren...
 
 • controleerde hij of de feitelijke - inhoudelijke! - voorgeschiedenis niet dan wel onvoldoende
of...
 • deed hij bewust mee met de kul van zijn voorganger Van Empel + C.K. en is aldus al net zo verkeerd = m.i. crimineel (niet) bezig!

Van 'deken' Lensink werd - schandalige; 'ik doe alsof GRN gek is'; niet dus! - Citaat Lensink-1:

 • 'Uw brief van 24 juli 2017 heb ik in goede orde ontvangen. U schrijft dat ik niet persoonlijk heb gereageerd op uw e-mail van 2 juli 2017.
 • Dat is juist.
 • In de uitvoering van mijn! dekenale taak laat ik mij ondersteunen? door de stafjuristen van het bureau van de orde van advocaten.'


Reactie GRN

1. Niet geheel correct, mr. Lensink!

Want: d.d. 03-07-2017 werd u de facto - per aangetekende post en uiteraard ondertekend door Groenendijk - een expliciete brief gezonden met als datum van opstellen en, tevens, verzending per mail (als bijlage) d.d. 02-07-2017.

Waarom schreef u dan enkel 'uw e-mail' maar bevestigde wel mijn - namelijk op precies dezelfde wijze verzonden (directe mail vooraf en dan ondertekende, aange-tekende post na-zending) - brief d.d. 24-07-2017 = meer dan 4 weken later = na wettelijke termijn!


Groenendijk vraagt zich af:

'is C.K./ bent u van het padje af'

(net nieuw maar hoe lang nog) 

Wan-Orde Zeeland 'dekenLensink?2. Want: het is  weliswaar 'uw keuze' om niet zelf deze kwalijke zaak te sturen, maar 'over te laten aan' uw reeds d.d. 15-04-2017 op duidelijke wijze en gegrond-beklaagd 'secretaris' C.K./ uw stafjurist(en)'.

Dat is m.i. 'niet-verstandig' en belangrijker:

 • (eind-)verantwoordelijk blijft mr. Lensink sowieso; het ontslaat hem niet van aansprakelijkheid en 'haar (wan-!) daden zijn aldus zijn daden'. 


Citaat Lensink-2:

 • 'Mr. C.K. heeft op 3 juli 2017 uw e-mail beantwoord.'


Reactie GRN:

1. Abusievelijk werd eerst een compliment ge-geven voor de 'natte' handtekening = door een mens/ persoonlijk en dus niet een 'gescande/ di-gitale'... echter:

bij betere controle, blijkt er... weliswaar 'W.A. Lensink' onder hun brief te staan maar is deze niet herkenbaar als zijnde van 'Lex' afkomstig (slechts 'n 'krabbel').

Sterker nog: die krabbel is helemaal niet van hem, maar weer i/o = in opdracht (ook bijna onleesbaar en dat is wederom; niet-'toevallig'!) gezet door een onbekende/ anonieme mede'werk(st)er' van de Wan-Orde. Groenendijk vermoedt dat zelf-beklaagd mr. C.K. hier 'de hand in heeft', nietwaar?!2. En wederom, voor het belangrijkste deel, onjuist, mr. Lex Lensink!

Wantuw 'secretaris' C.K. schreef weliswaar 'een mailbericht' maar...

 • daarin werd niet ingegaan op de door Groenendijk geconstateerde, onacceptabele malversaties van de Wan-Orde Zeeland-W.-Brabant (over te nemen van Van Empel en sinds zijn benoeming)!Dat is niet 'reageren' maar negeren!

Doen alsof u doof en blind bent, terwijl u weet/ zou moeten weten... dat Groenendijk dat niet pikt en dat dit 'totale onzin' is!

Vernietigende conclusie:


aan - poging tot - 
doofpot' van ons diep-trieste PAS-familiedrama en verzaakt compleet in zijn dekenale taken!


Aldus volhardend vader en recht-zoekend burger drs. Erik M. Groenendijk MSc.

 • DE FEITEN STAAN VAST...

LEES, KIJK of SCROLL SVP DE


 • ONOMSTOTELIJKE BEWIJZEN!

ZIE HIERONDER:GRN: klacht tegen deken Van Empel en jegens 'secretaris ' mw. mr. C.K.:


d.d. 15-04-2017: Formele klacht-indiening jegens - nu ex-! -  deken Van Empel alsook jegens 'secretaris ' mw. mr. C.K. van de Wan-Orde Zeeland-W-Brabant:


Citaat-GRN:                                  ex-'deken' Van Empel -->

Om de behandeling voor iedere burger navolgbaar te houden, heb ik besloten om klacht-indiening jegens uw 2e deken’, mr. Van Empel, van de Orde Zeeland-W.-Brabant...


op drie hoofdpunten samen te vatten naar aanleiding van onderstaande constateringen/ vijftal feiten:


Feit-1:

 • Van door klager aangebrachte klachten werd door nep-‘secretaris’ mr. C.K. een ‘prut-samenvatting’ opgeleverd die niet/ onvoldoende overeenkwam met de daadwerkelijk ingediende klachten.


Feit-2:

Deze Bredase nep-‘samenvatting’ werd aan de be-klaagd R’damse deken Meijer gezonden...

zonder dat er goedkeuring aan/ fiattering door klager werd gevraagd en dit mogelijk...

...zonder dat de (eind-) verantwoordelijk Bredase deken Van Empel om akkoord met handelswijze werd gevraagd.


Feit-3:

Noch 'deken' Van Empel, noch haar ‘secretaris C.K. rea-geerden op enigerlei inhoudelijke wijze op mijn duidelijke melding niet-akkoord te gaan met bo-venstaande manipulaties; dat is - uiteraard -

 • onacceptabel want eenduidig, direct in strijd met een behoorlijke procesorde


Feit-4:

Met klem verwijst klager Groenendijk dat in afwachting van het vereiste ‘orde op zaken stellen’ door deken Van Empel dat zijn ‘repliek als voorlopig’ aangemerkt werd en zelfs de beklaagde naar haar verwijst aangaande mijn kritiekpunten op de Zeeland-West-Brabantse wijze van klachtbehandeling….!


Feit-5:                                                                                 

In plaats van haar secretaris C.K. te corrigeren, werd klager d.d. 10-04-2017 schaam-teloos gemeld dat:

de instructiefase tot een einde gekomen is; de deken voldoende geïnformeerd is en haar standpunt zal gaan formuleren; geen stukken meer ingediend kun-nen worden en klager verzocht wordt om af te wachten’... jaja, neen dus!

 • Dit isbedrog/ misleiding’, niet?!Wat leidt tot drie klachtpunten:

Nu ook zelf-beklaagd 2e deken mr. Van Empel werd door ‘secretaris’ C.K. tot 2-maal toe…

1. of niet voldoende gecontroleerd op de juistheid van haar ‘werk’zaamheden namens de deken/ Orde Zee-land-West-Brabant? Dat had deken Van Empel beter wel kunnen = moeten doen; zij is namelijk eindverantwoordelijk voor handelen van de secretaris.!

Werd de - nep! - klachtsamenvatting’ ter fiattering aan klager voorgelegd? Ging de deken Van Empel persoonlijk akkoord met het negeren van mijn - gegronde! - non-acceptatie van deze prut-‘samenvatting’ of handelde die mr. C.K. zonder haar instem-ming = ‘op eigen houtje’??


2. of werd deken Van Empel wel degelijk door haar ‘secretaris’ C.K. op de hoogte ge-houden en deze ernstige schending van de procesorde juist met instemming/ in op-dracht van de deken gepleegd? Dat zou nog veel erger zijn en volgens klager de wer-kelijke gang van zaken maar door hem niet te bewijzen... mogelijk dat secretaris C.K. haar bazin zal afvallen als zij geslachtofferd gaat worden, zoals gebruikelijk in dit soort ‘pijnlijke zaken’?

         Naschrift:

        Ditmaal 'andersom'... 'deken' Van Empel koos het hazenpad en de-boel-bedon-
        derende (al dan niet namens die nu ex-deken) C.K. 'moet pogen om de zaak te
        redden' en precies dat is de 'reden' waarom het hof van = sof zonder Discipline
        nu juist die klacht-indiening 'vergat'... en aldus niet over haar wangedragingen
        oordeelde = Zuidema; zie onder).


Hoe het ook zij;

De vastgestelde wan-gedragingen door nu beklaag-de nep-‘secretaris’ mw. mr. C.K...

- al dan niet met medeweten en/ of in opdracht van -

vallen onder (eind-)verantwoordelijkheid van nu beklaagde Bredase deken Van Empel.

 • De Orde van Zeeland-W.-Brabant onwaardig!

Als laatste, verzamelklacht:


3. Alle overige punten/ constateringen van onbehoorlijke gedragingen zoals in de diver-se publicaties op de ‘stop PAS-familiedrama’-site voor iedereen te lezen zijn en in de correspondentie met de Orde(n) vermeld staan waarnaar de klager kortheidshalve ver-wijst. Desgewenst zullen deze overige klachtpunten - nogmaals - netjes opgesomd worden.


Genoeg is genoeg’...

en ‘meer dan genoeg heeft klager van de machts-spelletjes?’ 

van de Wan-Orden van Advocaten-NL


'Cirkel van bedrog' Wan-Orden R'damMeijer- Zeeland/ Van Empel - C.K.:


d.d. 16-04-2017: ''Cirkel van bedrog' bij Orde van Advocaten R'dam/ Zeeland-W.-Brabant is rond; dekense hoogmoed van mrs. Meijer, Van Empel en C.K. ontmaskerd!'

Misdaad loont in NL; kinder-stelende 'moeder', Solvig S.  = de werkelijke agressor wordt geholpen en de kinder- = vader-belangen worden vertrapt! De omgekeerde wereld.


d.d. 17-04-2017: 'Vele advocaten maar ook hun gilden; de Wan-Orden van Advocaten... blijken 'gigantisch te stinken'; klacht jegens 2e deken mr. Van Empel!'
Minus 's' -->

d.d. 06-05-2017: NOvA/ CvT en hof van Discipline spannen samen!


GRN:

Hof van = sof zonder Discipline

'Welkom in de hel:

niet alleen (bijna) alle advocaten en hun gilde = NOvA en College van Toezicht maar...


 • ook de tucht'recht'spraak advocatuur blijkt nep!'
d.d. 28-05-2017: Samenspan OrdeCollege van Toezicht = niet-onafhankelijk'Conclusie:

Geen onafhankelijke tucht'recht'spraak bij advocaten/ dekens;

de Orde van Advocaten en

het College van Toezicht...


 • spannen juist samen!


d.d. 11-06-2017:  Nederland is corrupter dan een bananenrepubliek!


'Liegen;


bestaande NL-'recht'staat en bedriegen het volk?

Ja; dat (b)lijkt het geval:

d.d. 13-06-2017: Van Dijk zweeg! want al 'dag-dromend van de geraniums?'


'Criminele? tucht'recht'ers/ hof van Discipline weigert wet uit te voeren... 

nu met pensioen:

ex-'algemeen deken' mr. Van Dijk -->

en spant samen met beklaagde advocaat/ Zeelands - nu ex! - deken Van Empel...!'

C.K. meldde sluiting instructiefase = kul-'samenvatting' + deken 'ad-vies':


GRN: niet-akkoord met 'uw doordrammen'! 

d.d. 18-06-2017: Mail en brief Groenendijk aan deken Van Empel


1. Reactie op kul-brief d.d. 08-06-2017 van beklaagd secretaris C.K. (i.o. Van Empel)

2. Onderzoek niet-afgesloten; geen deken ad-vies en 1 week voor herstel; d.d. 25-06

3. Melding openbaarmaking van hele klachtdossier vs. dekens Meijer, Van Empel & Co!Citaat GRN:

'Uiteraard niet alleen een onbehoorlijk lange ‘instruc-tiefase’ maar tevens onheus omdat reeds:

d.d. 15-04-2017 formeel klacht jegens 2e deken Van Empel werd ingediend bij het hof van Discipline en zij aldus gebonden is die procedure af te wachten al-vorens nadere stappen te kunnen nemen! • De instructiefase/ het onderzoek naar klacht Meijer kan door Van Empel helemaal niet afgerond worden nu zij voorafgaand zelf beklaagd werd!


Dat weet Van Empel best c.q. dat behoort zij te weten maar… werd m.i. bewust door haar genegeerd in - vergeefse = corrupte?! - poging om 1e beklaagd deken Meijer (en zich) ‘te redden’! 

Helaas voor haar… dat doorziet ieder weldenkend, eerlijk mens; d.d. 13-06-2017 werd dit dan ook als additioneel klachtpunt bij lopend klaagschrift' bij het hof van Discipline ingediend.'Tuchtrechter advocaten (hof van = sof zonder Discipline) heult met beklaagde deken!'

en publicatie d.d. 18-06-2017:

Als 'recht'ers corrupt blijken... is volksopstand
aanstaande!C.K. meldde 'doorsturen met hun kul-dossier'? = voorsorteren op afwijzing:


d.d. 21-06-2017: Alleen mail Orde Zeeland-W.-Brabant: beklaagde C.K. aan GRN:

'Uw brief van 18 juni 2017 is in goede orde ontvang-en. Ik maak uit uw brief op dat u het met het standpunt van de deken niet eens bent.


Indien u verlangt dat de tuchtrechter zich uit-spreekt over het handelen van mr. Meijer, kunt u het dossier laten doorsturen naar de Raad van Discipline in 's-Hertogenbosch.'

en

'Het griffierecht dient ingevolge artikel 46e lid 2 binnen 4 weken na de verzend-datum van deze brief te zijn bijgeschreven op het volgende bankrekeningnummer:' GRNWat zegt 'secretaris' C.K. dus eigenlijk?

Gaat u maar met een 'kapotte zwarte scooter' = de haar in elkaar geflanste kul-'samenvatting' (niet de daadwerkelijk door mij ingediende!), naar de zitting terwijl Groenendijk met 'een witte auto' kwam en dan tevens met een...

...partijdig deken 'ad-vies' van inmiddels ex-'deken' Van Empel opgeleverd.

Let wel: na mijn klacht-indiening jegens haar persoon dus! Dat mag/ kan helemaal niet... eerst dient de klacht behandeld te worden; dus niet 'ondertussen - gewoon? neen = m.i. crimineel! - doordrammen'!

 • Neen, C.K... 'handig? voor u/ de uwen en leuk? bedacht', maar neen. Daarmee gaat Groenendijk - uiteraard - niet-akkoord!


d.d. 25-06-2017'Rutte; rot op, Rutte, Rutte, Rutte rot op!


NL-'rechtstaat' bestaat alleen in je natte? dromen!

Rutte doet niets bij 3e kinderontvoering en

...lacht uit?!'
d.d. 01-07-2017: Wisseling van bendeleden


Wan-Orde Zeeland:                 Lensink voor

                                                    Van Empel
Afbeeldingsresultaat voor banencarrousel 
en


Sof zonder Discipline:

Zuidema voor
                       Van Dijk
d.d. 01-07-2017:

'Bang om op z'n p#k getrapt te worden?-beklaagd, R'dams deken Meijer/ Orde van Advocaten trekt zich terug... weer veilig in zijn ivoren torentje!'


d.d. 02-07-2017: Mail en brief Groenendijk aan (nu ex-) deken Van Empel = Lensink


GRN: niet-akkoord met Wan-Orde...

 • 'bestel witte auto en krijg zwarte scooter'!


Betreft: K17-020

1. Geen (inhoudelijke) reactie Van Empel op brief d.d. 18-06-2017 = ontmaskerd.

2. Indiening van additioneel klachtpunt vs. Meijer nav. zijn kul-brief/ mail d.d. 26-06

3. Melding d.d. 02-07-2017 Raad voor de Rechtspraak en Ministerraad/ 2e Kamer.

4. Ook u/ deken Van Empel zal publiekelijk verantwoording gaan afleggen… 

5. Melding openbaarmaking van hele klachtdossier vs. dekens Meijer, Van Empel & Co!


Citaat-GRN:

2. ‘u’/ deken Van Empel op mijn (= per directe mail en ondertekende nazending per aangetekende post, dus zeker ontvangen door uw Wan-Orde) brief d.d. 18-06-2017 nav. zending van uw ‘ad-vies’ mbt. beklaagd, deken Meijer d.d. 08-06-2017 evenmin (inhoudelijk) reageerde!

 • Hoe kan dat nou, Van Empel?


Het hof doet alsof ze mijn klacht-indiening jegens uw persoon ‘niet meer zouden begrijpen’; ‘u’ reageert niet om mijn gemotiveerde verwerping van kul d.d. 08-06 en uw collega, 1e deken mr. Meijer poogt om met zijn ‘ad-vies’ mbt.:


Enkel 'moeder'-curator mr. Diana Hopmans
      door te drammen…               -->     

wat een kul… van ‘u’ allemaal
en dat 100% aangetoond.  

 • Hoe duidelijk is samenspan tussen u allen en dit incriminele?’ organisatie; onacceptabel.

Groenendijk geeft u desondanks nog 3 dagen bedenktijd om ‘uw ziel te redden?’

d.d. 03-07-2017 Alleen mail Orde Zeeland-W.-Brabant: beklaagde C.K. aan GRN:


RE: Van Empel valt door de mand en publiekelijk te kijk gezet...!


ma 3-7-2017 12:20
Van: C.K. c.k.@advocatenorde-bm.nl
Aan: drs. Groenendijk MSc.


170621 brief aan Groenendijk.pdf49 kB


Geachte - ? - heer Groenendijk,

Via deze weg - alleen mail terwijl expliciet om een ondertekende brief werd verzocht! - laat ik u weten uw e-mail van 2 juli 2017 - en tevens ondertekende GRN-brief! - te hebben ontvangen.


 • Anders dan u stelt...

is op uw brief van 18 juni 2017 weldegelijk gereageerd, te weten in een brief van 21 juni 2017 waarin u wordt gevraagd het griffierecht te voldoen indien u doorzending van de klacht naar de Raad van Discipline wenst.


GRN:

Maar inhoudelijk geen enkele reactie op o.a. klacht jegens C.K. ivm. haar kul-'samenvatting' en onheus, partijdig ex-deken 'ad-vies' Van Empel.


U kunt niet selectief gaan shoppen, mr. C.K. en alleen doordrammen met uw eigen - criminele! - plannetjes maar onderwijl de gefundeerde klachten negeren!

Dat is niet 'reageren' maar 'negeren'...

en neen; dat pikt Groenendijk niet!

Inmiddels wordt aangifte jegens 'secretaris' C.K. en 'deken' Van Empel serieus overwogen...Voor de zekerheid sluit ik deze brief nog eens bij. De betaaltermijn verstrijkt op 19 juli 2017.

 • Alleen indien het griffierecht wordt betaald, krijgt de klacht tegen mr. Meijer een vervolg bij de Raad van Discipline.'


GRN: pure chantage..

'kul slikken' of stik maar in 'uw - niet de mijne; maar
door C.K. in elkaar gekunstelde! - klachten'! In plaats
daarvan verkoos Groenendijk het om 'u allemaal te
ontmaskeren'... als een bende bedriegers! • Met het standpunt van de deken mag u het niet eens zijn, maar over de inhoud daarvan kan niet worden gediscussieerd.

GRN: na klacht-indiening jegens ex-deken Van Empel dient zij haar werk?zaamheden te staken en mag dan überhaupt geen 'ad-vies' meer afleveren!

Pas na behandeling van die klacht jegens haar persoon en dan enkel bij afwijzing daar-van, is zij daartoe gerechtigd en niet eerder...! Want: mijn Van Empel-klacht kan = vereist gelet op de 'simpele zaak'! namelijk ook: 'toegewezen' worden en is zij aldus niet meer als 'vooronderzoeker' te handhaven en dus ook geen partijdig kul-deken 'ad-vies'!

De melding van C.K. is dus prematuur... onheus en overduidelijk pogende om aldus 'haar eigen kul door te drammen'. Groenendijk ging niet-akkoord; ongeacht de inhoud van het letterlijk; waardeloze deken 'ad-vies', mr. C.K.!


 • De deken kan geen nieuwe klachten over mr. Meijer behandelen omdat de deken Zeeland-West-Brabant daarvoor niet is aangewezen.


GRN:geen 'nieuwe' maar een additionele klacht juist ter zake lopende behandeling waarvoor de Orde Zeeland werd aangewezen maar desondanks weigeren = wederom '4 wan-orde handen op 1 buik', gatverdamme en onacceptabel.


 • Ten slotte deel ik u mede dat mr. Van Empel op 1 juli 2017 is afgetreden als deken.

GRN: nu (pas) op de hoogte gesteld.


 • Hiermee beëindig ik de correspondentie met u.
Ik wacht af op betaling van het griffierecht.


GRN: o wat is 'secretaris/ stafjurist' C.K. bang voor haar eigen ontmaskering en publieke verontwaardiging, niet-waar?!

Met vriendelijke - ? - groet, C.K. - stafjurist'

Nederlandse 'recht'staat bestaat - helaas - alleen in Rutte's natte dromen!


d.d. 09-07-2017: 'Falende Rutte/ Blok: einde NL-'rechtstaat' weer bewezen!


 • Samenspan: 'beklaagde advocaten' Wan-Orden en hun 'rechters'/ hof van Discipline?!'


d.d. 11-07-2017'Vrouwe Justitia wordt stelselmatig verkrachtDat pikt deze Groenendijk... nooit!'zijn als kleine kleutertjes die ruzie maken om een speelgoedje en...

het echte land; ons mooie Nederland - naar de klote laten gaan!Wan-Ordesof zonder Discipline en Raad van de Rechtspraak = samenspan:


Wan-Orde Zeeland: pure chantage 

 • 'binnen 5 dagen accepteren kul-'dossier' C.K. en 'ad-vies' Van Empel of sluiten zaak en archiveren die hap' = in de prullenbak.Raad van de Recht?spraak:

 • 'Wij blijven zwijgen en gaan eerst maar eens -weken op vakantie' - was: dhr. mr. Bakker.


Zie mijn brief d.d. 02-07-2017:


Citaat GRN:


'1. Hierbij stel ik, drs. E.M. Groenendijk MSc,, uw raad op de hoogte van de schandalige zaak aangaande twee ‘Orden van Advocaten’, de NOvA zelf alsmede betreffende het verzakende hof van Discipline.

Kort samengevat gaat het daarom dat:

…de klachtbehandeling jegens de ‘zeer bijzondere moeder-curator’ mr. Hopmans door de 1e deken Meijer/ Orde Rotterdam m.i. niet-behoorlijk en niet-betrouwbaar was, der-halve ook klacht jegens werd ingediend maar die behandeling door de Zeeland-West-Brabantse deken Van Empel bleek eveneens niet-behoorlijk en niet-betrouwbaar. De jegens haar ingediende klacht werd door het hof van Discipline echter ‘eerst wel, toen opeens niet meer begrepen’ en op de formele klacht-indiening jegens deze:


 • nep-‘rechters volgden (nochtans) geen nadere stappen. Onacceptabel.en mijn brief d.d. 13-07-2017, citaat GRN:

1. Separaat aan mijn brief d.d. 02-07-2017/ formele klacht-indiening jegens de ‘recht’-ers van het hof van Discipline waarvan ik helaas nog geen ontvangstbevestiging mocht ontvangen en publicatie d.d. 10-07-2017: 

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/07/ingrijpen-advocaten-drama-vereist-maakt.html Maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?


2. Stel ik, drs. E.M. Groenendijk MSc,, uw Raad hierbij op de hoogte van de - eveneens - schanda-lige zaak aangaande de Stichting Kwaliteit?s-register Jeugd (SKJ) te Bilthoven.


 • Hoewel er ‘ontzettend veel misgaat’ = bewust geen recht wordt gedaan...

aldus Groenendijk, wordt mijn klacht over de SKJ - op dit moment - beperkt tot het volgen-de:

en lees svp. ook de temporiserende, niet-ingrijpende reactie: • d.d. 14-07-2017 van de Raad van de Recht?spraak... schokkend!

Aan alle kanten wordt gepoogd om Groenendijk 'te piepelen'... no way!en/ of publicaties mbt. 'Bakker & Co:


d.d. 10-07-2017:

'Ingrijpen advocaten-drama vereist: maakt de 'Raad voor de Rechtspraak' haar naam waar of doet mr. Bakker niets en laat rechtzoekenden stikken?' en


d.d. 19-07-2017:

'Raad voor de 'Rechtspraak' weigert meteen in te grijpen bij verkrachting Vrouwe Justitia; mr. Bakker gaat...

'eerst maar eens weken op vakantie'?!

 • Leven we in Nederland in een democratische rechtsstaat of is dat slechts nep?!

d.d. 23-07-2017crimineel samenspan Sof en Wan-Orde 100% bewezen!


'Pure chantage en crimineel samenspan tussen 'rechter' en 'verdachte/ beklaagde' bewezen: dat pikt deze volhardend vader Groenendijk niet!

Groenendijk zegt hardop: neeeeeeeeeeee, dit pikt toch niemand? Ik zeker niet!

d.d. 25-07-2017: Groenendijk aan Sof mbt. beklaagd C.K.; svp. 02-08 reactie

Citaat- GRN:

Voorts heeft u zich beklaagd over de brief van het hof d.d. 17 mei 2017, waarin aan u is bericht dat het onduidelijk was wat u van het hof verlangde en dat als u een klacht wilde indienen duidelijk diende te vermelden tegen wie en op grond waarvan


Leugen/ opmerkelijk/ fout:

a) Groenendijk verwijst naar de duidelijke voorge-schiedenis; o.a. mijn brief d.d. 25-03-2017 en de formele klacht-indiening op grond  van 5 feiten en leidend tot 3 klachtpunten, zowel jegens Van Empel alsook ‘secretaris’ C.K. in brief d.d. 15-04-2017. Duidelijk en helder.

Ook middels publicaties d.d. 16-04 en 17-04-2017 kon er geen enkele ‘onduidelijkheid bestaan wat Groenendijk van het hof verwachtte - en ook had mogen verwachten - en welke klach-ten jegens wie ingediend werden. Van het hof, presidium en/ of griffie werd geen nade-re (inhoudelijke) reactie ontvangen worden en Groenendijk mocht er derhalve vanuit gaan dat het hof de, jegens mrs. Van Empel en C.K. ingediende klachten, voldoende duidelijk waren!

b) Dat mr. C.K. het ‘niet leuk vindt’ dat zij formeel en gepubliceerd ‘verantwoording te moeten af-leggen’, is aan haarzelf te wijten; het bewezen, herhaalde wangedrag kan niet geduld worden.

Dat het hof van Discipline jegens ‘secretaris’ mr. C.K. ingediende klacht niet bevestigde = fout: ‘griffier’ mr. A.K. (vriendinnen?) en daarmee ook niet in de kul-brief d.d. 14-07-2017 vermeldde, bewijst andermaal dat ‘beklaagde (Orden)’ en ‘rechter’ (hof) samen-spannen want;

wat C.K. deed, ‘kan het daglicht niet verdragen’ en dat weet het ‘hof/ A.K.’ aldus Groenendijk zelf ook maar wenst dat niet toe te geven omdat dan het failliet van de tuchtrechtspraak advocatuur erkend zou moeten worden… precies zoals Groenendijk dat reeds - duidelijk - meldde! Betrapt.


Het presidium verkoos
eveneens ontmaskerd te worden:

 • helemaal niet onafhankelijk’ en/ of ‘conform de wet recht spreken’ maar ‘hun soort dekt hun soorthoe dan ook’. Onacceptabel.'

d.d. 27-07-2017: nieuwe 'voorzitter' Zuidema = dezelfde smerigheid!


'Schokkend:
 • Hoogste tucht'rechters' advocatuur =

hof van Discipline handelde op 'onheuse/
onwettige' wijze; onacceptabel.

Vrouwe Justitia huilt.'
                  Groenendijk strijdt:
Wordt vervolgd...
   
 • in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia; in ons aller belang!


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd;
mijn oprechte dank daarvoor...No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia