dinsdag 16 januari 2018

Wilt u ook NIET vergiftigd worden door chemtrails boven onze hoofden? Wat doet de regionale politiek in Gooise Meren...? GRN stemadvies volgt!


Chemtrails zijn hartstikke echt; we worden vergiftigd vanuit de lucht!


Goois Democratisch Platform Chemtrails-standpunt? Publicatie en stemadvies!

Op 13 jan. 2018, om 15:24 heeft volhardend vader, recht-zoekend burger en inwoner van de gemeente Gooise Meren/ Bussum het volgende geschreven:Geacht Goois Democratisch Platform, geachte heer Kruijt,

1. zo gezegd, zo gedaan; bij de nieuwjaarsreceptie - d.d. 08-01-2018  - van de gemeente Gooise Meren  werd u door GRN

  • een 'gezond en chemtrail-vrij 2018' gewenst

en zijn wij (kort) in gesprek geweest over dit verontrustende thema. Nogmaals dank daarvoor!

2. Kortheidshalve verwijst volhardend vader, recht-zoekend burger en imwoner van Bussum naar zijn goed-gelezen publicatie ter zake:

d.d. 10-01-2018 Omhoogkijkende, verontruste burger GRN zegt: STOP CHEMTRAILS maar burgemeester Goois Meren roemt 'samen - vergiftigd worden? - gevoel'!
http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/01/omhoogkijkend-verontrust-burger-grn.html


3. Gaarne verneemt GRN of (nader) met de fractie in gesprek bent geweest over 'hoe chemtrails ook in Gooise Meren te stoppen' en welk standpunt door uw fractie wordt ingenomen = welke concrete stappen het Goois Democratisch Platform al dan niet gaat zetten? GRN verwijst daarbij nogmaals naar zijn brief d.d. 04-01-2018 (bijlage) en hoopt spoedig (schriftelijk) van u te vernemen!


Uiteraard zal GRN de imwoners van Gooise Meren op grond van uw reactie(s) 'n passend 'chemtrail stem-advies' voor de komende gemeenteraadsverkiezingen geven.

Met verontruste burgergroet,

drs. E.M. Groenendijkj MSc. - Luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
Re: GDP Chemtrails-standpunt? Publicatie en stemadvies!


Jelmer Kruyt <j.kruijt@raadgooisemeren.nl>
za 13-1-2018 21:08
Aan: drs. Groenendijk MSc.

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Beste heer Groen,

Dank voor uw mail. Ik had het wel op prijs ge-steld als u vooraf had aangegeven dat u ons gesprek opnam en wilde gaan publiceren

Ik heb denk ik duidelijk aangegeven hoe wij hierover denken.

Het is een gemeente overstijgend issue, waar wij desalniettemin als gemeente aandacht voor kunnen vragen bij provincie en/of Rijk. Bij onze partij bestaat tevens de mogelijkheid om dit onderwerp zelf als initiatief te publiceren op ons platform en bij voldoende steun via onze GDP op de politieke agenda te krijgen.


Ik wens u nog een prettig weekend. 

Met vriendelijke groet,

Jelmer Kruyt

Goois Democratisch Platform
Gemeenteraad Gooise Meren

===============================

W   www.gooisdemocratischplatform.nl 
T    06 246 827 66
E    j.kruijt@raadgooisemeren.nl

Dank en groet,; succes bij de verkiezingen en frisse lucht gewenst!


Van: Erik Groenendijk
di 16-1-2018 21:17
Aan: Jelmer Kruyt (j.kruijt@raadgooisemeren.nl)
Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.


Bussum, 16 januari 2018

Geachte heer Kruyt, geacht GDP,

1. Graag gedaan; uiteraard stel ik alle betrokkenen op de hoogte van mijn publicatie(s) - met open vizier en in het volle zonlicht!

Ter zake uw opmerking dat u 'liever vooraf op de hoogte wenst te zijn gebracht van audio-opname en publicatie', begrijp ik tot op zekere hoogte. Normaliter loopt GRN niet rond om iedereen op te nemen, maar de ervaring leerde hem dat 'vooraf opname aan-kondigen' of leidt tot 'dan zegt ik niets' of 'dan zeg ik iets anders'... als u begrijpt wat ik bedoel; vast wel.

In het 'publieke domein', in het gemeentehuis en u in functie van fractieleider van uw partij, in gesprek met een potentiele kiezer over belangrijk, maatschappelijke thema; 'stop chemtrails'... dat moet kunnen... het volk heeft het recht om te weten of de par-tij(en) te vertrouwen zijn = in de wandelgangen hetzelfde zeggen/ doen als 'in de krant op tv/ internet', nietwaar? GRN meent van wel.


2. Goed nieuws: u heeft 'de GRN-test' met positief resultaat doorstaan; u heeft mij vriendelijk, serieus en inhoudelijk te woord gestaan en ongeacht de inhoud van uw partijprogramma, levert dat in ieder geval een 'toegankelijkheidsplus' op voor het komende GRN-gemeenteraadsstemadvies!

Op de inhoud van mijn vraag/ wens: 'wij willen een Chemtrail-vrij Nederland en hoe kunt u ons daarbij (mogelijk) helpen dit te bereiken?', werd mondeling en per mail een partij-standpunt ingenomen (zie uw mail) . GRN hoopt dat GDP ook zelf nadere, concrete stappen (richting provincie en/ of Rijk) ter zake zal willen zetten.

3. Dank voor uw 'goed weekend' en ditmaal: 'veel succes gewenst bij de komende gemeenteraads-verkiezingen!', waar u GRN vast nog wel eens zult gaan tegenkomen...

Met vriendelijke burgergroet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. - inwoner Gooise Meren
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justita
Re: PvdA Chemtrails-standpunt? Publicatie en stemadvies!


Van: Lars Voskuil <l.voskuil@raadgooisemeren.nl>
Verzonden: zaterdag 13 januari 2018 18:08
Aan: Erik Groenendijk
Onderwerp: Re: PvdA Chemtrails-standpunt? Publicatie en stemadvies!


Geachte heer Groenendijk,

Dank voor uw mails. We zijn elkaar inderdaad niet meer tegen ge-komen tijdens de nieuwjaarsreceptie, anders had ik u daar graag gesproken. Dat vooruitzicht was ook de reden dat ik niet gereageerd had op uw mail van 4 januari.

Mijn fractie heeft altijd veel aandacht gehad voor de kwaliteit van onze leefomgeving, zowel qua geluid, als qua bodem, water en luchtverontreiniging. Ik begrijp uw zorg dan ook goed als u zich uitspreekt tegen de toenemende verontreiniging.

Daarbij moet ik wel opmerken dat ik niet geheel overtuigd ben van het be-staan van Chemtrails, anders dan wat de normale condensatiestrepen van vliegtuigen zijn. Ik mis daarvoor de objectieve wetenschappelijke onderbou-wing waar ik, als iemand die zelf veel wetenschappelijk onderzoek gedaan heeft, toch erg aan hecht.

Dat neemt niet weg dat verontreiniging in het algemeen en (onzichtbare) luchtveront-reiniging in het bijzonder wel onze nadrukkelijke aandacht verdient. Het effect op het klimaat en ons leefmilieu is immers groot.


De combinatie van luchtverontreiniging, pesticiden zoals Roundup en andere nicotinoiden, en het ver-schralen van de biodiversiteit leidt nu al tot een sterke afname van bijvoorbeeld de aantallen en di-versiteit van de insecten. Insecten die cruciaal zijn voor bijvoorbeeld de bevruchting van gewassen, als voedsel voor andere diersoorten en als 'schoonma-kers' van onze wereld. Dat zijn allemaal zorgwek-kende zaken die snelle en nadrukkelijke aandacht verdienen. Dat doet mijn fractie dan ook regelmatig. Zo hebben wij onlangs nog het college gevraagd om het gebruik van Roundup, ondanks de verruiming van het Europese verbod, en andere pesticiden in Gooise Meren onmiddellijk te staken.

Voor een deel kunnen wij deze problematiek op gemeente niveau adresseren. Voor een belangrijk deel ligt dit echter op provinciaal, landelijk, Europees of mondiaal niveau. Ook daar vragen wij de aandacht voor de aanpak hiervan, via onze partijlijnen en daar buiten. Die aandacht zullen wij in de komende jaren blijven geven, waarbij wij streven naar een duurzaam, klimaatbestendig Gooise Meren, waar biodiversiteit versterkt wordt en verontreiniging teruggedrongen wordt.


Dank nogmaals voor uw mail en de stukken die u stuurde, Wellicht dat wij elkaar in de toekomst nog eens spreken. Vanzelfsprekend bent u altijd van harte welkom om uw standpunt tijdens een fractievergade-ring toe te komen lichten als u daar prijs op stelt.

Met de beste wensen voor een gif en verontreinigingsvrij 2018, met vriendelijke groet,

Lars Hj. Voskuil

Fractievoorzitter PvdA Gooise Meren
Statenlid PS NH
E: lars.voskuil@pvda-gooisemeren.nl
Dank, groet en succes bij de verkiezingen en frisse lucht gewenst!


Van: Erik Groenendijk
di 16-1-2018 21:34
Aan: Lars Voskuil (l.voskuil@raadgooisemeren.nl)
Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Bussum, 16 januari 2018

Geachte heer Voskuil, geachte PvdA,

1. Dank voor uw reactie op mijn brief van d.d. 04-01-2018 aangaande; 'wij willen een chemtrail-vrij Gooise Meren', inderdaad jammer dat wij elkaar niet tegenkwamen op de receptie maar er komen vast nog meer kansen!


2. Uw uitnodiging om mijn standpunt over Chemtrails toe te lichten, zou zeker nuttig kunnen zijn om u/ de PvdA (meer) te overtuigen dat 'die strepen niet normaal, maar pure volksvergiftiging zijn!' maar nochtans hebben andere zaken prioriteit. Op het internet kunt u echter veel meer informatie en ook: bewijzen vinden, succes!


3. Uw standpunt ter zake Chemtrails zal worden meegenomen bij het komende stemadvies van GRN en (weer) op de site worden gepubliceerd met een pluspunt voor 'reactie naar burger(s)'! GRN wenst de PvdA succes bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Met niet-minder-verontruste burgergroet,

drs. E.M. Groenendijkj MSc. - Luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Respect voor de kiezer in Gooise Meren of negeren van het volk?


De overige partijen in de gemeenteraad van Gooise Meren: VVD, D66, CDA, Groen-Links, 50Plus, Gewoon GooiseMeren en Hart voor BNM reageerden (nochtans) geheel niet ondanks herhaalde oproep...

  • zo wordt voor iedereen duidelijk op wie wij niet gaan stemmen!


Respect voor de kiezer(s) is 1e vereiste...

om door ons gekozen te worden;

'beste 'vertegenwoordigers'!

Wordt vervolgd...

  • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia