zaterdag 4 maart 2017

Saboteren Wan-Orden van Advocaten een behoorlijke klachtbehandeling? 1e vrwlijke deken Van Empel 'denkt tot 9 maanden na over klacht-advies'!

Orde van Advocaten Zeeland-W-Brabant/ deken Van Empel sorteert voor op een klacht-afwijzing versus 'zeer bijzondere' curator Hopmans met partijdig 'ad-vies' van (voorafgaand) zelf-beklaagd, Rotterdamse deken Meijer:


Volgens de mooie praatjes op de site van de Wan-Orde van Advocaten:

'Als uw klacht over de deken van de lokale orde van advocaten gaat, zal een andere deken de klacht behandelen.

De tuchtrechter = 'het Hof van Discipline' wijst die andere deken aan. Zo bent u altijd verzekerd van voldoende - ??? -onafhankelijkheid bij de behandeling van uw klacht.'De praktijk blijkt echter... tegengesteld hieraan:


Stapels van - bewuste?! - fouten op elkaar... 

Waar de ene secretaris meldde 'niet aan Groenendijk gezonden' en de andere; 'niet aan de Rotterdamse deken'...? Ruim 2 maanden nodig hebben voor een interne doorzendingOp onbehoorlijke - criminele? wijze! (99.99% zeker) antedateren van een ver-wijzingsbeslissing? Et cetera; ga zo maar door.

Dat is geen 'zorgdragen voor een behoorlijke' maar... 'saboteren van klachtbehandeling'...!

Ook door het 'hof van Discipline en de Orde van Zeeland-West-Brabant te Breda/ Middelburg!

 • De 'secretaris'/ stafjurist mw. mrs. C.K. en F.O. blijken het 'niet zo nauw te nemen met de waarheid en feitelijke data - op verwijzingsbeslissing - en redelijke doorzend- en behandeltermijnen als dat - klaarblijkelijk - hun 2x bazen mrs. Van Dijk en Driessen-Poortvliet 'niet zo goed uitkomt'...


Dan besodemietert het 'Sof zonder Discipline gewoon? de boel'... schokkend!


Dat de 'secretaris', mw. mr. C.K., van/ namens de Orde van Advocaten Zeeland-West-Brabant ofte-wel de Orde Breda-Middelburg tijdens haar 'werk?-zaamheden voor bazin Van Empel'...

óf 'onder invloed is van verdovende middelen'... 

óf - wat waarschijnlijker lijkt (?; althans gehoopt) -


...zich helaas - bij voortduring - 'zeer onbehoorlijk en niet-fatsoenlijk' gedroeg/ -draagt, is voor iedere, eerlijke en weldenkende, lezer/ burger - inmiddels - over-duidelijk geworden. 

 • Het blijkt - alleen deze? - in casus een 'schijnvertoning' van Wan-orden!
Schijn behoorlijke, onafhankelijke klachtbehandeling gewekt, maar feitelijk nep:


Feitelijk: 'n grote nep, waar weliswaar gepoogd wordt om de schijn van behoorlijke klachtbehandeling - 'als u niet goed behandeld werd door bij onze beroeps-vereniging aangesloten advocaat dan kunt u bij het gilde uw grieven indienen en dan gaan wij dat 'eerlijk en onafhankelijk' (jaja in theorie/ brochures = neen in de praktijk!) beoordelen - te wekkenmaar...

...vervolgens blijkt dat ter zake de inhoudelijk nog te behandelen Hopmans-klacht...

...een schokkend partijdig en negatief 'ad-vies' door deze Rotterdamse deken Meijer aan de Raad van Discipline werd gegeven (voorafgaand aldus zelf beklaagd werdo.a. vanwege zijn evidente partijdigheid/ 'meten met 2 maten')  en... 


...blijkt ook zijn klachtbehandelaar - 'hoera'?; voor de '1e vrouwelijke deken' mr. Van Empel - te temporiseren en voor deze 'bevalling'... tenminste 6-9 maanden nodig te hebben?

Niet-persoonlijk te (willen) reageren ondanks herhaald ver-zoek en 'af te schuiven op haar zich-op-zeer-curieuze-wijze-misdragende-'secretaris' C.K.! Deken Van Empel blijft niet-'toevallig'... oorverdovend stil. En zo ziet zij eruit -->

Dit zegt 'alles' over 'dekens' MeijerVan Empel en 'namens hen-meldende' onbehoorlijke-secretaris mw. mr. C.K.!

 • Alle/ gegrond klagend burger(s) wordt (-en) genept!
Doordrammen 'ad-vies= voorgeprogrammeerde afwijzing klacht vs. Hopmans.Tegelijkertijd pogen die Wan-Orden om - 'gewoon'? neen; op abnormale wijze! - door te drammen met behandeling in 1e aanleg bij - 'weer zo'n deftige naam, maar dat betekent niet dat het 'veel/ iets voorstelt'; laat u zich svp niet misleiden of intimi-deren! - 'Raad van Discipline' van initieel klaag-schrift jegens kinder-onterende-'moeder'-curator mr. Hopmans...


...echter mét 'ad-vies' van beklaagde want partijdig gebleken-Meijer en temporisatie van zijn klachtbehandeling tot 'bijna 0,5-0,75 jaar later'! Pardon? Iedereen be-grijpt dat dit niet kan! Dat is evident 'voorsorteren op afwijzing'!Groenendijk gaat dan ook niet akkoord. Natuurlijk niet.

 • In deze 'poppenkast van - partijdige wan-orden' een gegrond klagend burger 'vertrouwen moeten stellen?' Helaas is dat feitelijk onmogelijk!


Volhardend vader en rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. stelt vast dat zowel in de Orde van Advocaten te Rotterdam/ beklaagd deken mr. Meijer en in die van Zeeland-W-Brabant/ 'afwezige' deken mr. Van Empel alsook diverse 'secreta-rissen', waaronder mr. C.K. en 'voorzitter' van Hof van Discipline/ mr. Van Dijk zich als 'niet-te-vertrouwen' bewezen gelet op onbehoorlijke 'behandeling' door de:


1) Orde? van Rotterdam; beklaagde Meijer -->

2) Orde? van Zeeland-West-Brabant alsook

3) het Hof zonder Discipline? 3x 'bah'...


 • Wat nou; een behoorlijke klachtbehandeling  is gegarandeerd...? In de praktijk: onzin! 
Luister naar het telefoongesprek dat d.d. 19-12-2016 met de Orde R'dam werd gevoerd nav. de geconstateerde partijdigheid van - aldus beklaagde - deken Meijer:

en lees desgewenst bijbehorende publicatie d.d. 02-01-2017.


Verwezen wordt ook naar recente publicaties:


'Een grote chaos/ doofpot-poging bij de Orde van Advocaten/ Meijer en Hof van Discipline/ Van Dijk: doordrammen na klacht 3e kinderontvoering?!


'Denkt u dat 'Orde van advocaten best wel deugt'? Lees dan svp de bewijzen van het tegendeel en help Vrouwe Justitia in ere her-stellen! 'Advocaten van de Orden' dek-ken elkaar... zelfs de beklaagde wordt beschermd.'

 • d.d. 13-02-2017: ZWB-deken Van Empel zwijgtsecretaris C.K. 'stoned'?

Update: 'temporiserend 1-2-tje' Hof van Discipline en Orde Zeeland-W-Brabant:


d.d. 30-01-2017 het hof van Discipline meldde per mail:

'Geachte heer Groenendijk,

Hierbij onze welgemeende - ? - excuses. De verwijzings-beslissing was reeds opgesteld, maar is door personele problemen op de griffie niet naar u verstuurd.

Ik zal ervoor zorgdragen dat deze vandaag - dus niet! -
wordt verzonden.

Mw. mr. F.O. - plv. hoofdgriffier (doorzending C.K.)

Zie publicatie d.d. 03-02-2017: 'Geknoei met vz.-beslissing 'Sof zonder Discipline'; eerst klachtoordeel vs. deken Meijer en dan pas behandeling klacht Hopmans!


Dat 'het 'Sof zonder Discipline' = opdracht uitgevoerd door 'secretaris' mr. C.K. op onbehoorlijke wijze antedateerde = 'de boel, ook chronologisch, besodemieterde' - en door mr. F.O. verzonden werd - blijkt andermaal duidelijk daaruit dat er;


   1) niet alleen gelogen werd over 'aanmaakdatum' van de
   verwijzingsbeslissing - feitelijk (99.99%) d.d. 30-01-2017
   maar gemeld was d.d. 09-01-2017 en pas 3 weken later
   aan klager werd gezonden 'omdat'... deze 'door hun personele
   problemen was blijven liggen',

   2) maar... nu blijkt ook 'de toezending aan de Orde van 
   Zeeland-West-Brabant is blijven liggen'! Hoe 'slordig'!Zoals vaststaat met recente melding van plv. mr. F.O. - die nu mijn familie-naam wel goed vermeldde; 'Groenendijk' en niet 'mijnheer Groen' waar zij kennelijk geen 'sorry' voor wilden zeggen; typisch voor arrogante Orde-opstelling, aldus klager:

Op mijn - herhaalde - vraag; 'waarom zou de correspondentie tussen de Orde en klager 'VERTROUWELIJK' moeten zijn als Groenendijk deze zelf op deze site publiceert? De 'Orde' heeft toch niets te verbergen of toch wel? En veel, aldus Groenendijk.

Ook op mijn verzoek d.d. 13-02 om het nooit-ontvangen SKJ-mailbericht d.d. 09-02 ('eerst'-/ nogmaals) toe te zenden, werd niet gereageerd en ook niets ontvangen.


d.d. 13-02-2017: mail met brief 'stafjurist' mr. C.Kdit namens zichzelf.

Citaat-1:

 • 'Op 31 januari 2017 ontving de deken een verwijzingsbeslissing van het hof van Discipline d.d. 9 januari 2017.'

Citaat-2:

 • 'Bij verwijzingsbeslissing was echter uw klacht niet bijgeslotenzodat deze per omgaande is opgevraagd. De klachtbrief werd alsnog ontvangen op 2 feb. 2017.'


Ergo:

Reeds d.d. 26-12-2016 werd klacht jegens deken Meijer ingediend en pas d.d. 30-01-2017 werd de - geantedateerde = criminele! - d.d. 09-01-2017 'verwijzingsbeslissing mr. Driessen-Poortvliet' aan deze-klacht-te-behandelen-hebbende deken Van Empel gezonden en bleek... 

 • ...ditmaal 'plv. hoofdgriffier' F.O. 'onzorgvuldig' en werd weer verzaakt.

Nu zond zij - 'daarvoor zorgdragend' - mijn klachtbrief niet mee en verstreken er wederom enkele dagen t/m d.d. 03-02-2017.

Na klacht-indiening hebben de 'wel-of-juist-niet-edel-gestrenge dames en heren' dus ruim 2 maanden nodig om tot - 99.99% bewezen - geantedateerde verwijzings-beslissing te komen en 'Meijer-klachtstukken' aan Van Empel toe te zenden...!


 • Let wel: zeer aannemelijk is dat die ver-wijzing pas d.d. 30-01-2017 werd door-gezonden omdat deze... ook pas op die datum werd opgesteld!

Is
dat geen? 'bedrog/ misleiding', Wan-Orde!


Dit is allemaal niet-'toevallig', aldus de klager Groenendijk, maar een bewuste temporisatie-strategie en hoe dan ook; 'een voortdurende, opeenstapeling van wan-'prestaties'... feit.
Wordt Orde van Advocaten bedolven onder klaagschriften of 'luie donders'?


Als ik zo lang zou doen over nakijken van een toets dan 'breken de leerlingen mijn klaslokaal af' en moet ik mij - terecht -  verantwoorden bij de 'boze ouders'.

Citaat-3:

 • 'Voorts zal mr. Van Empel u haar standpunt   mededelen, maar uitgangspunt daarbij is dat de dossiers waarvan de instructie eerder werd af-gerond dan in uw zaak, voorgaan. U moet er dus rekening mee houden dat...

 • ...tussen het moment dat u de klacht indient en het moment dat u het advies van de deken ontvangt 6 tot 9 maanden zullen verstrijken.'


Hoeveel klachten - over andere dekens dan wel advocaten/ haar gildeleden - heeft de Orde van Zeeland wel niet te behandelen? Misdragen zich dan zo veel - kennelijk bijna alle? - advocaten zich op onbehoorlijke wijze dat al uw juridische medewerkers tezamen 'onder de berg van klachten bedolven worden'? Dat zou een alarmerend signaal moeten zijn voor de Wan-Orden maar wat doen ze? De burger 'troosten met niets'... onzin! Wat zijn dan 'uw personele problemen' precies? Allemaal 'ziek, zwak of misselijk?' en 'alleen maar deeltijders in dienst'?

 • Dat zijn uw problemen die niet op de burger af te wentelen maar door het advocatengilde zelf op te lossen zijn. Groenendijk verwijst ook naar de termijnen genoemd in de Awb/ H9 klachtrecht die m.i. eveneens door de Wan-Orden zouden moeten worden nagekomen, nietwaar?!


Maar ja, wat wil je als meerdere secretarissen zelfs 2 maanden lang 'bezig zijn met interne doorzending' ...dat schiet niet op. Dat is m.i. zelfs onbehoorlijk.

Waarna vervolgens de klacht-behandelende deken mr. Van Empel nogmaals... 6-9 maanden nodig heeft om te oordelen over de - relatief simpele en alle bewijzen 'met een strik erom', zelfs ten grootste dele openbaar, aangeleverd - klacht jegens haar 'collega', de R'damse deken Meijer, te beslissen... 

...een kind krijgen gaat sneller, mw. Van Empel!


De 'reden' voor deze 'complicaties bij de zwangerschap' is simpel: de onderliggen-de klacht jegens 'zeer bijzondere' moeder-'curator' mw. mr. Hopmans 'moet en zal' behandeld worden met het partijdige = waardeloze 'ad-vies' van zelf-beklaagde want partijdig-gebleken R'damse deken Meijer.

 • Dat is voorsorteren op afwijzing door 'Raad van Discipline'... neen dus.

Van een behoorlijke, onafhankelijke en betrouwbare behandeling door de Raad van Discipline kan op deze wijze geen sprake zijn; schokkend en onacceptabel.
No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia