zondag 11 november 2018

Pluk nep-rechters en te-dik-betaalde PAUW maakt reclame voor misdadi-ge carrieremove OM - Nieuwenhuizen (Den Bosch)/ Hoogendijk (A'dam)!

Dit is wat 'de overheid' = voor de 'elite' er over zegt:OverheidsMisdadigers - OM


d.d. 08-11-2018:

   'Hoofdofficieren Hoogendijk en Nieuwenhuizen
   vervolgen loopbaan bij de rechtspraak' - OM

GRN: Bij de 'recht'spraak?

  • Kromspraak, dat is 'niets dan de waarheid' daar!


   Jet Hoogendijk, hoofdofficier van parket Midden-
   Nederland en Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier
   van parket Den Haag, verlaten per 1 april 2019
   het Openbaar Ministerie om strafrechter te worden.

    Hoogendijk wordt rechter bij de rechtbank in
    Amsterdam;

    Nieuwenhuizen wordt raadsheer bij het gerechtshof in
    Den Bosch.

De overstap van beiden is op hun eigen verzoek en initiatief.Uitzending d.d. 08 november 2018:

Naschrift:

De gemaakte, bovenstaande opname van het tv-beeld werd nog voor publicatie... 'Wereldwijd geblokkeerd' - dan weet u hoe GRN in de gaten wordt gehouden! big brother is watching you, ook als je niets anders doet dan de waarheid publiceren:

  • Nederland is een politiestaat!Kijkt u dan bij PAUW zelf betreffende uitzending? Klik link hieronder:


d.d. 08-11-2018: TVBlik

Twee hoofdofficieren stappen op bij het Open-baar Ministerie. Bart Nieuwenhuizen, Den Haag, en Jet Hoogendijk, Utrecht, verlaten begin april hun positie en gaan een opleiding volgen tot rechter. In een halfjaar tijd zijn vijf gezichtsbepalende hoofdoffi-cieren vertrokken bij het OM.

De oorzaak zou een 'verslechterde werksfeer' zijn. Momenteel loopt een onderzoek naar vermeende integriteitsschendingen binnen het OM. Resultaten van dat onder-zoek worden eind 2018 verwacht. Hoogendijk en Nieuwenhuizen praten over hun keu-ze.GRN mbt. Nieuwenhuizen in 2016; van misdadig OM naar misdadig hof Arn-hel:


GRN heeft nog heel wat appeltjes te schillen met:

  • de misdadige OM-ers: mrs. NIEUWENHUIZEN en HOOGENDIJK die ONGESCHIKT ALS 'RECHTER' zijn - stop benoeming per 01-04-2019!:
Meer bewijzen zien? Lees/ kijk dan svp. ook:d.d. 06-11-2016:


    'Het OM (b)lijkt niet te vertrouwen;

    Kul van Hovj Nieuwenhuizen en non-reactie:

  •  Rutte, Plasterk, Van der Steur en Bolhaar bij criminele gemeente!

---


d.d. 27-11-2018:


'Wettelijke scheiding van Rijksrecherche en

Openbaar Ministerie (b)lijkt niet gewaarborgd
te zijn en de...

  • criminele gemeente Duiven niet vervolgd?'

---


d.d. 03-12-2016: 'NL is anno 2016 een politiestaat

waar de(ze) brave burger/ docent GRN wordt achter-
volgd door 'slimme camera's' en 'betrouwbare?' overheidshelpers!'

Criminele gemeente Duiven bewezen maar...


---


d.d. 10-10-2018:


    Rechtersdictatuur-8:

    Hoe kan dat nou, nep-Ollongren?

    Dat 100% bewezen...


---

d.d. 24-09-2018:


    'Ondermijning NL:

    OM-crimineel mr. G. van der Burg --->
    op propagandatoer bij Buitenhof maar...


    
    kun je in 'zijn bovenwereld' vinden!'GRN beklaagt zich over nep-hovj en binnenkort nep-'rechter' mr. Nieuwenhuizen:


drs. E.M. Groenendijk MSc.

Papastraat 4,  Bussum
stopppasfamiliedrama@outlook.comBetreft:

   1. Reactie op kul-brief OM Den Haag d.d. 24-11-2016/
       Hoofdofficier van justitie mr. Nieuwenhuizen

   2. Vaststellingen en conclusies mbt onjuiste organisatie/
       afhandeling van Rijksrecherche-meldingen

   3.To do-‘lijst voor het OM Den Haag; ontvangst van verzochte
       reactie uiterlijk d.d. 03-12-2016Openbaar Ministerie = Arrondissementsparket Den Haag

T.a.v. Hoofdofficier van justitie, mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen
Postbus 20302
2500 EH  Den  HaagBussum, 26 november 2016

Geacht OM Den Haag/ hoofdofficier Nieuwenhuizen,
Geachte eerlijke, weldenkende Nederlanders,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 24-11-2016 (naderhand gedateerd), ontvangen d.d. 25-11-2016 als reactie op mijn brief d.d. 22-10-2016 (verzonden d.d. 07-11-2016) bericht ik u als volgt.

1.       andermaal (b)lijkt hovj mr. Nieuwenhuizen ‘persoonlijk verward’, gelet op het feit dat, ook hij, wederom met geen enkel woord repte over de 100% bewezen, criminele gemeente Duiven te Gelderland - die d.d. 27-06-2016 op illegale wijze ‘groen licht’ gaf voor de huidige internationale kinderontvoering terwijl de rechtbank Gelderland hen juist in ieder geval t/m d.d. 03-08-2016 onder toezicht van m.i. be-wust, falende ‘gecertificeerde instelling voor jeugdzorg ‘Samen Veilig’ Midden Ne-derland stonden - en ook in zijn 2e brief (1e d.d. 28-09-2016) ‘vergat’ als zijnde mijn primaire melding in zijn, aldus niet-volledige ‘samen’vatting:


Citaat 1:

Uw - ? - verzoek
Uit uw brief van 22 oktober 2016 maak ik op dat het niet eens bent met de wijze waarop ik klacht beoordeeld heb. Allereerst uit uw zorgen over het feit dat tele-foontjes bedoeld voor de Rijksrecherche binnenkomen bij het Openbaar Ministerie (hierna: OM). Daarnaast stelt u dat de Dienst Verwerking Openbaar Ministerie (hierna: DVOM) en het OM elkaar tegenspreken. Verder geeft u aan dat mijn brief inhoudelijke onjuistheden bevat. U verzoekt om erkenning van en excuus voor deze onjuiste weergaven. Ten slotte schrijft u dat verwijzing naar de Nationale ombuds-man ongepast is.’


Mijn reactie:

1.1. Juist ‘daar waar het om gaat’, te weten het strafrechtelijk aanpakken van de 100% criminele (nu nog) burgemeester van Duiven te Gelderland, De Lange en zijn gemeentesecretaris Papjes en teamleider Hoogstraten… werd door hovj Nieuwe-nhuizen verzwegen en genegeerd.

Hoe kan hovj Nieuwenhuizen nu echter de primaire melding van Groenendijk betreffende criminele gemeente Duiven ‘vergeten’ in zijn - aldus onvolledige - ‘samen’vatting van ‘uw klacht…?!

Kortheidshalve verwijst Groenendijk bijvoorbeeld naar opening van zijn brief d.d. 22-10-2016, citaat:

In reactie op het uitblijven van enige reactie van de Rijksrecherche zelf - het juiste CPG- aanspreekpunt voor melding van de 100% bewezen, criminele gemeente Duiven/ Gelderland; zowel schriftelijk als (ge-poogd) telefonisch benaderd - en de brief van mr. Nieuwenhuizen/ Hoofdofficier van justitie d.d. 28-09-2016 meldt deze volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk het volgende:

1. vaststaat dat Groenendijk d.d. 19-07-2016 tweemaal poogde om in aanvulling op de schriftelijke melding ook telefonisch bij de Rijksrecherche aan te kloppen om hun ingrijpen jegens reeds 100% bewezen, criminele gemeente Duiven/ Gelder-land op te treden.

Ook de Rijksrecherche/ directeur Trip alsook het College Procureurs-generaal/ voorzitter Bolhaar en het Ministerie van Veiligheid en Justitie/ minister Van der Steur reageerden nochtans in het geheel niet op de melding van de criminele gemeente Duiven/ Gelderland…

…rarara, hoe kan dit nou in de Nederlandse ‘recht’s- of juist kromstaat? Onacceptabel.

1.2. het is ‘zeer opvallend’ - aldus Groenendijk de facto ‘rechtsweigering?’/ het meten met 2 maten - dat de hovj van het OM Den Haag/ mr. Nieuwenhuizen op geen enkele wijze ingaat op de burger-melding van de criminele gemeente Duiven/ Gelderland die - wettig en overtuigend bewezen - contrair de geldende beschikking van de rechtbank Gelderland handelde… daar zou, naast de Rijksrecherche, toch ook het OM Den Haag interesse voor moeten tonen; als dienaar/ ambtenaar van het wetboek van Strafrecht?!

Maar neen, net als ‘de rest van genoemde not-abelen’, verzwijgt ook hovj Nieuwen-huizen juist deze primaire melding van criminele gemeente die internationale kinderontvoering mogelijk maakte en poogt om de aandacht af te leiden middels focus op de secundaire, klachtbehandeling in verband met het - zonder andere aan-leiding dan mijn melding het telefoongesprek op te nemen - verbreken van de verbin-ding door het OM-Servicecenter. Ergo: terwijl het op de website vermelde nummer van de Rijksrecherche gebeld werd, kreeg Groenendijk een OM-medewerker - waar mr. Nieuwenhuizen de verantwoordelijkheid voor meldde te dragen - aan de lijn…? 

Schokkend onjuist.

Criminele gemeente Duiven - niet reageren en niets doen - en ophangen telefoon - alle focus daar-op, verwarring stichten en klager in diskrediet (pogen te) brengen; dat is  zoals de ‘werk’wijze van het Arrondissementsparket Den Haag onder de (nog) lei-ding van mr. Nieuwenhuizen door Groenendijk nu begrepen wordt…

1.3. mag mr. Nieuwenhuizen nogmaals daarop gewezen worden dat niet alleen bij de Rijksrecherche, het College-Procureurs-generaal en het Ministerie van ‘Veiligheid en Justitie’ herhaald schriftelijk - alsook gepoogd; - telefonisch melding werd gedaan van deze 100% criminele gemeente Duiven te Gelderland maar zij daarop wei-geren te antwoorden, laat staan in te grijpen zoals wettelijk vereist is, aldus volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk. Schokkend!

Mag hovj Nieuwenhuizen daarop gewezen worden dat d.d. 29-08-2016 jegens ‘heren’/ cri-minelen? De Lange, Papjes en Hoogstraten bij de politie aangifte werd gedaan onder PL-nr.: 2016 272 171. Dat daar, inmiddels bijna 3 maanden later, geen enkele reactie/ beslissing van uw collega-(h)ovj mocht worden ontvangen, belooft weinig goeds… andermaal (b)lijkt gepoogd te worden om de doofpot te hanteren. Tever-geefs.

Mag mr. Nieuwenhuizen ook verwezen worden naar publicatie d.d. 06-11-2016 op de PAS-website:


Alle personen en (overheids-)organisaties die zich schuldig maakten aan strafbare (non-)gedragingen zullen door Groenendijk ‘exposed’ en door OM/ RR naar het Strafrecht vervolgd (moeten) worden…!

Mogelijk ook in het eigen arrondissement van hovj Nieuwenhuizen, ter zake aangifte d.d. 23-08-2015 jegens mr. A.A.A.M. Schreuder/ vicevoorzitter van het gerechtshof Den Haag, in zijn hoedanigheid als ‘vooronderzoeker’ bij het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam werd - 15 maanden later - nog steeds geen beslissing genomen…! Dit ter-wijl die zaak eenvoudig is: op de te’recht’zitting was als griffier een ‘mevrouw’ aanwe-zig - naam bekend - maar op beschikking/ proces-verbaal bleek door een ‘heer’ van een ‘griffier’-handtekening ondertekend te zijn - naam bekend. Ergo: zowel mr. Schreuder alsook de op ’recht’szitting aanwezige griffier alsook onbevoegd-onderte-kenaar maakten zich strafbaar aan een ambtsmisdrijf en dienen vervolgd te worden… PL-0900 nr.: 2015 256 397. Nietigheid van rechtswege.

1.4. daarmee (b)lijkt hovj Nieuwenhuizen inderdaad de ‘trieste rol te spelen, zoals die hem in het kader van in de doofpot willen stoppen van PAS-familiedrama en de criminele, gemeentelijke overheidsrol daarin - na overleg met Rijksrecherche en/ of College Procureurs-generaal en/ of MinisterieVJ en/ of Paleis van Misdaad te Arn-hel -  werd toebedeeld, aldus Groenendijk.

Dit ondanks het voorafgaande, oprechte verzoek/ de waarschuwing van Groenendijk om zich ‘niet op onheuse wijze voor het karretje van derden te laten spannen’. Hovj Nieuwenhuizen verkoos anders.

1.5. naar mijn juridische kennisstand is hovj Nieuwenhuizen namelijk op grond van artikel 162 Sv. wettelijk verplicht om, nu hij op de hoogte werd gebracht van criminele gemeente Duiven, om zelf aangifte te doen! Waarom hij dat klaar-blijkelijk naliet, is voor Groenendijk een ‘raadsel’…?!


Artikel 162

1. Openbare colleges en ambtenaren die in de uitoefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast, zijn verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen, met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan de officier van justitie of aan een van zijn hulpofficieren,

a. indien het misdrijf is een ambtsmisdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, dan wel

b. indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daarbij een bijzondere ambtsplicht heeft geschonden of daarbij gebruik heeft gemaakt van macht, gele-genheid of middel hem door zijn ambt geschonken, dan wel

c. indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waarvan de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.


Citaat 2:

‘Uw klacht van 4 augustus 2016 betreft een klacht in de zin van Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuurs-recht (hierna: Awb) . Wellicht ten overvloede deel ik u mee dat geen beroep kan worden ingesteld inzake de behandeling  van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan (art. 9:3 Awb). Ik licht u desondanks middels deze brief graag één en ander toe in de hoop uw zorgen weg te kunnen nemen.’


Mijn reactie:

De inhoud van hoofdstuk 9 van de Awb. is Groenendijk inderdaad bekend. Daarnaast: met ‘gespeeld aardige?’ toelichting neemt u mijn zorgen geenszins weg. Mij bekruipt eerder het beklemmende gevoel van ‘grote hypocrisie’ aan de kant van het OM Den Haag…2.       ook inhoudelijk (b)lijkt hovj Nieuwenhuizen ‘de plank volledig mis te slaan’, aldus Groenendijk:


Citaat 3:

‘Beoordeling van uw verzoek:

Uit uw brief blijkt allereerst dat u bezwaar heeft tegen het feit dat telefoontjes die bestemd zijn voor de Rijksrecherche bij het Servicecenter van het Openbaar ministerie binnenkomen. U stelt dat het schokkend is dat de wettelijke schei-ding van de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie door de huidige inrich-ting van het Servicecenter niet gewaarborgd is.’


Mijn reactie:

2.1. Het is inderdaad wettelijk onjuist dat nu telefoongesprekken/ -burgermeldingen die enkel voor de Rijksrecherche bestemd zijn - via op hun RR-website vermelde telefoonnummer - desondanks door een medewerker van het OM-’Service?’center worden aangenomen! Niet voor niets zijn de beide overheidsinstanties van elkaar gescheiden; met huidige inrichting van het ‘OM Service?’-center is de vereiste, wettelijke scheiding de facto niet gewaarborgd

Nu de Rijksrecherche voor de vervolging van strafbare (non-)gedragingen van ambte-naren - inclusief (mogelijk) gepleegd door het OM zelf - verantwoordelijk is, is het on-bestaanbaar dat dito melding van bijvoorbeeld een ‘criminele OM-er’ eerst… bij het OM zelf terecht komt! Dat klopt natuurlijk niet en maakt het wel ‘erg gemakkelijk’, maar niet correct, om hoog op een lijst van - vermeend - integere landen/ justitieel apparaat te staan, aldus Groenendijk.


Citaat 4:

‘Graag wil ik u de gang van zaken omtrent binnenkomende telefoongesprekken uit-leggen. Het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche zijn inderdaad twee geschei-den organisaties. Om praktische redenen worden beide organisaties ondersteund door het Servicecenter. Bij het Servicecenter zijn medewerkers van het Openbaar Ministerie werkzaam. Wanneer een telefoontje bestemd is voor de Rijksre-cherche wordt doorverbonden naar de Rijksrecherche. De medewerkers van het Servicecenter zullen geen inhoudelijke reactie geven, waardoor de scheiding van de organisaties niet in het geding zijn’


Mijn reactie:

2.2. Terwijl scheiding van de Rijksrecherche en het Openbaar Ministerie wettelijk ver-eist is, maar in de praktijk van ‘doorschakelen naar het OM-Service?center’ niet gerealiseerd wordt en aldus een burgermelding over bijvoorbeeld een criminele OM-er bij het OM zelf terecht komt, beperkt de ‘uitleg’ van hovj Nieuwenhuizen zich tot: ‘uit praktische redenen’…?

Wat een kul-antwoord; een ‘dood-doener’ en daarmee een volstrekt onvoldoende ‘toelichting’! Als een burger ‘om praktische redenen’ op de fiets door een rood ver-keerslicht rijdt - geen enkel andere deelnemer in zicht, bijvoorbeeld - dan krijgt hij/ zij tóch een bekeuring van de motoragent die achter een pilaar stond te wachten. Welis-waar was door rood-rijden - daarbij niemand in gevaar brengend – een praktische oplossing maar betalen moet je toch… waarom zou dat bij het OM anders zijn? Niet.

Dat hovj Nieuwenhuizen ook na deze, eerdere, uitleg ter zake in 2e instantie meent dat de huidige organisatie van het Servicecenter ‘door de beugel kan’, is schokkend. Hij bevestigt daarmee ‘totaal ongeschikt’ te zijn voor zijn hoofd-officiersfunctie, aldus Groenendijk.

Vanzelfsprekend is de wettelijke scheiding tussen Rijksrecherche en Openbaar Ministerie ook bij het telefonische contact met de burger te garanderen, bijvoorbeeld door een ‘eigen RR-Servicecenter’ op te richten. Na de eigen ervaringen met ISO-certificering - ook post- en telefoonafhandeling - en gegeven deze wettelijke vereiste maar in deze OM-praktijk ‘geen/ onvoldoende waarborging’, meent Groenendijk dat de verantwoordelijk hoofdofficier van justitie niet gehandhaafd kán blijven!

2.3.  De melding van hovj Nieuwenhuizen dat wanneer een telefoontje voor de Rijksrecherche bestemd is, er ook met hen doorverbonden wordt, is de facto in casus onjuist gebleken.

Bij de 1e poging om de Rijksrecherche schriftelijke melding ook telefonisch te bereiken, werd geheel ten onrechte de telefoonverbinding verbroken. Bij de 2e poging van Groenendijk werd enkel herhaald dat ‘er toch echt eerst aangifte bij de politie ge-daan zou moeten worden’ en ondanks het herhaalde verzoek van Groenendijk ge-weigerd om met de Rijksrecherche door te verbinden. Zoals ook hovj mr. Nieuwen-huizen middels transcripties van beide telefoongesprekken werd aangetoond en op de site voor iedereen te controleren/ horen is!

Dat ‘telefoontjes voor de Rijksrecherche door Service?center van het OM worden door-geschakeld’, zoals mr. Nieuwenhuizen beweert, blijkt in casus niet het geval te zijn (geweest). Niet alleen is er geen sprake van wettelijk vereiste scheiding van Rijks-recherche en OM maar blijkt er ook niet door-geschakeld te worden met de Rijks-recherche, ook niet als daar expliciet om wordt verzocht.

Terwijl hovj Nieuwenhuizen doet voorkomen alsof dit OM-Service?center enkel een ‘te-lefonisten-functie’ vervult en er geen inhoudelijke reacties gegeven worden, blijkt dit in de praktijk van deze casus toch anders te zijn geschied. In plaats van door te verbin-den na melding van een criminele gemeente, werd verwezen naar de politie. Groenen-dijk maakt zich grote zorgen over de opleiding en deskundigheid van deze OM-Service?centermedewerkers; zij (b)lijken niet in staat goed te oordelen/; handelen terwijl juist ‘alle alarmbellen zouden moeten afgaan bij melding van de criminele gemeente Duiven te Gelderland’. Precies het omgekeerde geschiedde; de criminele gemeente wordt nochtans niet vervolgd en de gegrond klagende burger wordt gepoogd ‘af te poeieren of zoet-te-houden’…?!

Of het OM-Service?center dat wederom zal doen als Groenendijk binnenkort schriftelijk en telefonisch melding maakt van bijvoorbeeld een criminele rechercheur of officier van justitie? Jazeker; volgens de ‘vriendelijke mevrouw L.’ moet er altijd eerst aan-gifte bij de politie worden gedaan… wat een kul. Door deze - onjuiste, want aangifte juist bij de Rijksrecherche vereist - procedurele (terug)-verwijzing nam het OM-Service?center/ betreffende medewerker wel degelijk inhoudelijk stelling c.q. nam invloed op (de uitkomst van) de melding.

De bewering van mr. Nieuwenhuizen dat de wettelijk vereiste scheiding tussen de Rijksrecherche en het OM Den Haag gewaarborgd zou zijn, vindt geen bewijs in de feiten. Sterker nog; er bestaat geen scheiding van beide organisaties en naar de Rijksrecherche werd ondanks gegrond, herhaald verzoek daartoe niet doorverbonden. Ergo: het OM Den Haag voelt zich betrapt en wenst geen noodzakelijke verandering aan te brengen… deze hovj Nieuwenhuizen is niet te handhaven, aldus Groenendijk!

2.4. Dat mr. Nieuwenhuizen nu met zijn ‘vriendelijke? aanbod tot uitleg’ wederom suggereert dat drs. Groenendijk MSc. ‘het niet helemaal begrijpt’ en hem ‘van zijn? ongelijk poogt te overtuigen’, dit terwijl juist hij zelf een opmerkelijk = zeer twijfelachtig standpunt blijft innemen, is ‘de wereld op zijn kop’.

Deze klaarblijkelijke poging tot in diskrediet brengen van Groenendijk c.q. het in twijfel trekken van de juistheid van feitelijke vaststelling toont het ware gezicht van het OM Den Haag. Niet deze burger Groenendijk, maar juist hovj Nieuwenhuizen heeft juridische bijles nodig… nietwaar?!


Citaat 5:

‘Daarnaast stelt u dat het Openbaar Ministerie en de DVOM elkaar tegenspre-ken en liegen. Uit de stukken leid ik af dat u dit stelt omdat de medewerker Facilitair Beheer van het DVOM u heeft bericht dat uw klacht zag op de handelswijze van een medewerker van de Rijksrecherche. Na doorzending van de klacht bleek mij dat het ging om een medewerker van het Servicecenter, in dienst van het Openbaar Ministerie.

Het misverstand dat ontstaan is bij de medewerker van de DVOM is dus her-steld voorafgaand aan de behandeling van uw klacht. Wel kan ik begrijpen dat de informatievoorziening hieromtrent verwarrend is geweest voor u. Ik bied u daarvoor mijn welgemeende excuses aan.’


Mijn reactie:

2.5. Als DVOM schrijft ‘het was een Rijksrecherche-medewerker’ en het OM schrijft ‘het was een OM-er’ dan trekt Groenendijk de conclusie dat 1 van beiden niet de waar-heid spreekt. Dan is er geen sprake van ‘u stelt dat’, maar van ‘het staat vast dat’… feitelijk.

Ook hier poogt hovj Nieuwenhuizen om deze vaststelling ten onrechte ‘in twijfel te trekken’ terwijl deze tegengestelde bewering van DVOM versus het OM Den Haag middels de schriftelijke berichten juist onomstotelijk vaststaat. Daar bestaat geen enkel misverstand over!

2.6. Vrijdag d.d. 05-08-2016 werd per aangetekende post formeel klacht gedaan je-gens de telefoon-verbinding-verbrekende Service?center-medewerker en dinsdag d.d. 09-08-2016 werd ontvangst daarvan door de DVOM per mailbericht bevestigd (conform? art. 9:6). Het OM Den Haag zelf bevestigde ontvangst van mijn klaag-schrift per d.d. 10-08-2016.


Conform Awb. dient het OM Den Haag dan binnen een termijn van 6 weken (art. 9:11 lid 1) de klacht te hebben behandeld. Er werd na 4 weken geen melding conform art. 9:18 lid 3 ontvangen. Pas d.d. 28-09-2016 reageerde het OM/ hovj Nieuwen-huizen ten eerste male… dat is 7 weken later. Te laat dus… feit.

De bewering van hovj Nieuwenhuizen dat ‘het misverstand dat ontstaan is bij de me-dewerker van de DVOM dus is hersteld voorafgaand aan de behandeling van uw klacht’ is feitelijk onjuist.

De facto handelde het OM Den Haag niet, tijdig, conform wettelijke vereisten tot klachtafhandeling/ hoofdstuk 9 Awb. en blijkt de ‘vrijpleitende?’ melding van mr. Nieu-wenhuizen juist 100% bewijs van een ‘niet de (gehele) waarheid schrijvende’-hoofdofficier. Als OM Den Haag zijnde zelf wettelijke termijn tot klachtbehandeling niet (willen?) nakomen en dan ‘te laat (en ongepast)-reageren’ als zijnde een ‘herstel’ te melden? Wat een totale onzin!

Een ‘uitleg’ die niet te begrijpen is omdat deze, aldus Groenendijk, niet correct is. Dat is niet verwarrend, maar ‘gewoon onjuist’; hovj Nieuwenhuizen (b)lijkt ‘een verward persoon’ te zijn? Althans zijn ‘logica’ is volstrekt onnavolgbaar en zijn bewering; ‘het misverstand bij de DVOM-medewerker voor-afgaande aan klachtbehandeling te heb-ben hersteld’, bewijst zich als zijnde onjuist want niet binnen de wettelijke termijn. Te laat is te laat, mr. Nieuwenhuizen… daar kunt u zich niet meer op beroepen!

2.7. Bij Groenendijk is geen sprake van verwarring, maar klaarblijkelijk enkel bij de DVOM en het OM Den Haag/ hovj Nieuwenhuizen zelf. Een aldus Groenendijk niet-gemeend ‘excuus’ voor niet-bij-klager-bestaande ‘verwarring’ en tegelijkertijd ook geen sanctie (althans geen melding daarvan) jegens desbetreffende DVOM-medewerker… neen, dat kan niet worden aangenomen!

Sterker nog: Groenendijk overweegt formele stappen jegens hovj Nieuwenhuizen te nemen waar-onder aangifte bij de Rijksrecherche en publicatie van zijn brief d.d. 24-11-2016 en deze repliek.

2.8. Zeer opmerkelijk is tevens dat hovj Nieuwenhuizen geheel niet reageert op mijn repliek ter zake zijn aangetoond onjuiste bewering dat de OM-medewerker de telefoonverbinding met ‘reden’ verbrak - met klem wordt verwezen naar 8. en 9. in brief Groenendijk d.d. 22-10-2016.

Wie zwijgt stemt toe. Uit het feit dat mr. Nieuwenhuizen geen dupliek geeft maakt Groenendijk op dat hij erkent dat de medewerker van het OM ‘Service?-center inderdaad niet om het enkele feit van melding van opname van het telefoongesprek had moeten verbreken alsook dat bellende burger zich niet ‘dwingend, aanvallend of op onprettige wijze’ gedroeg, zoals hovj Nieuwenhuizen in zijn 1e brief d.d. 28-08-2016 ten onrechte suggereerde/ als ‘zijn zienswijze’ meldde.

Groenendijk laat zich niet ten onrechte door hovj Nieuwenhuizen ‘in diskrediet breng-en’, althans die suggestie te wekken, de - gepubliceerde - audio-opname van dit telefoongesprek  spreekt voor zich!


Citaat 6:

‘Verder schrijft u dat ik mij ten onrechte aangesproken voel door hetgeen u in uw brief geschre-ven heeft over het Openbaar Ministerie Amsterdam en Midden-Nederland. Uit uw schrijven maak ik op dat uw opmerkingen niet tegen mij persoonlijk gericht zijn. Ik wijs u erop dat ik ook in dat geval uw opmer-kingen zeer ongepast vind en dat deze bovendien niet onderbouwd worden. Ik werp uw aantijgingen dan ook verre van mij.’


Mijn reactie:

2.9. Pas nadat hovj Nieuwenhuizen daarop in mijn brief d.d. 22-10-2016 aangesproken werd, maakte hij in zijn 2e brief een ‘aanpassing’ van zijn eerdere, onjuiste bewe-ring dat mijn opmerkingen in de brief d.d. 22-10-2016 op zijn persoon zouden doelen.

Pas in 2e instantie, beweert nu dat hij ook als Groenendijk zijn opmerkingen over het OM Amsterdam en het OM Midden Nederland zou slaan, dat eveneens zeer ongepast te vinden? en dat deze niet on-derbouwd? zouden worden. Feitelijk werd het OM Den Haag wel degelijk geïnformeerd over de zaak betreffende het MinOCW en ook op de website werd daarover gepubliceerd, zie d.d. 23-10-2016:


Hoewel reeds d.d. 14-08-2016 per brief aan het OM Den Haag/ collega-hovj’s mr. C.J.L. van Dam en mr. drs. L. Hennink-Weyers onder punt 9. de 3x geweigerde aangifte jegens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen/ De Lange en Peijnenburg in herinnering werd gebracht, is het hovj mr. Nieuwenhuizen die ‘een standaard afpoeier-zin opschreef en ondertekende’

In dit geval zal dat als een boemerang op de uitoefening van zijn functie terugkomen… zijn bewering blijkt andermaal onjuist te zijn. Mijn beweringen ten aanzien van het OM Amsterdam en OM Midden Nederland zijn geheel correct en worden te zijner tijd nader toegelicht op de website.

2.10.         Ook: hoewel zijn boude bewering zich als ‘onjuist’ bewees en hovj Nieu-wenhuizen pas in 2e instantie leek te begrijpen dat hij met uitspraken over het OM Amsterdam en Midden Nederland aldus niet werd bedoeld, ‘presteert’ hij het desondanks om - nog steeds -  ‘uw aantijgingen dan ook verre van mij te wer-pen’. Hoezo ‘ik werp uw aantijgingen verre van mij’? Dat is niet correct…!

U speelt verbouwereerd te zijn als Groenendijk zich met alle reden en bewijzen daar-van = gegrond kritisch toont over het OM A’dam en MidNL en voelt zich persoonlijk aangevallen terwijl juist op de vaststelling van de ‘onheuse beweringen en (non-)han-delswijzen’ van/ door het OM Den Haag door mr. Nieuwenhuizen niet wordt gereageerd (zie 2.7)… dat is inderdaad niet te begrijpen; ongepast.

Als u nu had geschreven; ‘uw aantijgingen jegens hen, dan was dat acceptabel ge-weest… ook u mag uw mening hebben maar dient deze wel te baseren op de feiten die u dan dient te checken voordat er allerlei - onjuiste/ ongepaste - uitspraken op schrift worden gezet! Zo niet, dan bent u/ is de hovj Nieuwenhuizen enkel bezig om ‘verzakende collega’s van het OM A’dam en MidNL in bescherming te nemen’, aldus Groenendijk.


Citaat 7:

Wellicht ten overvloede deel ik u mede dat u zich met klachten over het handelen van medewerkers van parket Midden-Nederland zult moeten richten tot het betref-fend parket.’


Mijn reactie:

2.11.         Klaarblijkelijk niet ten overvloede, maar hoognodig deel ik u hierbij expli-ciet mede dat u mij niet ongevraagd ‘tips hoeft te geven over wie of wat ik zou moeten doen’. Gelet op de klachtin-diening jegens de DVOM/ OM Den Haag d.d. 05-08-2016 is mij de Awb./ indienen bij het juiste loket en klachtenprocedure bekend, is uw ‘vriendelijke ?uitleg’ aldus volstrekt ongepast.

Beperkt u uw ‘doceren’ dan ook alstublieft tot diegene die daaraan behoefte hebben/ daarom zelf vragen. De(ze) burger wordt niet alleen geacht de wet te kennen, maar sommige kunnen en doen dat ook daadwerkelijk goed… nu hovj Nieuwenhuizen nog; zie aanhouden van wettelijke termijn!

Daarnaast meldt Groenendijk dat ‘klacht doen jegens beide hoofdofficieren van het OM Amsterdam en het OM Midden Nederland bij dezelfde OM’s volstrekte zinloos is. Bei-den zullen klachten jegens zichzelf gaan afwijzen… daarom is de Rijksrecherche nu juist opgericht, nietwaar?! Hun 3x weigeren van (laten) opnemen van aangifte je-gens in samenspan liegende BOA-directeur mr. De Lange/ KAC-secretaris mr. ing. Peijenenburg verdient vervolging naar wetboek van Strafrecht, aldus Groenendijk.


Citaat 8:

‘Wanneer u hiertoe over wenst te gaan adviseer ik u dringend gepast taalgebruik te hanteren.’


Mijn reactie:

2.12.         En weer gaat hovj Nieuwenhuizen maar door met ‘negatief doen over Groe-nendijk’ en andermaal totaal ongepast advies geven; ‘ik adviseer u dringend ge-past taalgebruik te hanteren’? Wat nou ‘ongepast’? Waar slaat dat op, waar staat dat dan? Nergens wordt er gescholden of gelogen door Groenendijk… doe eens even normaal, man! Dat hovj Nieuwenhuizen niet gewend is aan eerlijke burgers die volhardend en gegrond weerwoord geven op de ‘juridische kul in hautaine volzinnen’, is echter ‘zijn probleem, dat hij zelf over zich afriep’… klaarblijkelijk kan de hovj niet tegen zijn verlies!

Deze evidente poging om Groenendijk ten onrechte in diskrediet te brengen door te suggereren dat ongepast taalgebruik aangewend zou worden, bewijst dat hovj Nieu-wenhuizen het ‘op argumenten’ niet kan winnen en nu ‘als een wilde? poogt om burger te slaan’ met onjuiste beweringen. Wat een loze praatjes… die geen gaatjes vullen!


Citaat 9:

‘Ten aanzien van uw laatste opmerking, te weten dat het ongepast zou wijn om u te verwijzen naar de Nationale Ombudsman, wil ik u erop wijzen dat verwijzing naar de Nationale Ombudsman op basis van art. 9:12 lid 2 Awb. de voorgeschreven proce-dure is. De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke organisatie die naar een klacht kan kijken nadat de klacht beoordeeld is door de organisatie waar de klacht betrekking op heeft. Ik heb u derhalve louter op uw rechten in deze gewezen.’


Mijn reactie:

Groenendijk herhaalt het inderdaad totaal ongepast te vinden dat zijn schriftelijke en telefonische, herhaalde melding van de bewezen criminele gemeen-te Duiven te Gelderland tot op dit moment nog niet strafrechtelijk werd vervolgd - zeker gelet daarop dat hun illegale BRP/ RNI-overschrijving leidde tot huidige, 3e, internationale kinderontvoering - en ook het OM Den Haag ‘meedoet aan het in de doofpot willen stoppen van dit PAS-familiedrama en niet-willen aanpakken van een criminele gemeentelijke overheid die contrair de geldende beschikking van de rechtbank Gelderland handelde’.

In plaats van dat dood te zwijgen/ te negeren, de aandacht op de klachtbehandeling van ophangen door het Service?center pogen af te leiden en naar de Nationale Ombudsman te verwijzen, had hovj Nieuwenhuizen zelf aangifte moeten doen jegens de gemeente Duiven c.q. tot strafvervolging bij zijn collega aldaar kunnen aandringen en zelf de eigen OM Den Haag zaken beter moeten regelen, aldus Groenendijk. Maar niets van dat alles… schokkend en uiteraard; onacceptabel. Wie denkt deze hovj mr. Nieuwenhuizen dat hij is en wat niet/ wel te kunnen c.q. moeten doen? Ongeschikt en ongepast.

Wederom ‘had mr. Nieuwenhuizen louter gepoogd om de burger op zijn rechten in deze te wijzen.’? Denkt u nu werkelijk dat Groenendijk dat gelooft? Neen dus. Ook OM Den Haag/ mr. Nieuwenhuizen (b)lijkt in werkelijkheid (vrijwel) geen enkel respect voor de rechten van deze burger te hebben, gelet op zijn (non-) handelswijzen en onjuiste beweringen zoals eenduidig en concreet werd onderbouwd.


Citaat 10:

‘Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend, A.J.A.M. Nieuwenhuizen Hoofdofficier van justitie’


Mijn reactie:

Ik vertrouw erop mr. Nieuwenhuizen/ hovj OM Den Haag duidelijk te hebben geïnformeerd dat deze volhardend vader/ rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. geenszins genoegen kan nemen met uw schrijven d.d. 24-11-2016. Uw gemelde ‘hoogachting’ vertaalt zich namelijk helaas niet in - uw - feitelijke OM-daden… integendeel.3.       Gelet op bovenstaande meent Groenendijk van Nieuwenhuizen te mogen verwachten:


3.1. Erkenning van zijn onjuiste beweringen ten aanzien van mijn persoon zoals bovenstaand werd beschreven en zijn schriftelijk, persoonlijk en oprecht alsmede ter zake doende excuses.

3.2. Behandeling van mijn klaagschrift jegens DVOM-medewerker - aldus mr. Nieuwenhuizen onjuist meldend, maar dat ‘gelooft’ Groenendijk eigenlijk niet… wat zegt dhr. C.H. daar zelf van? - conform Awb. en herziene uitspraak alsmede melding van de opgelegde sanctiebepaling.

3.3. Erkenning van geen/ onvoldoende scheiding van telefoongesprekken voor de Rijksrecherche of het Openbaar Ministerie. Onmiddellijk herstel en doorschakeling met de Rijksrecherche onder het RR-nummer zonder de tussenkomst van een OM-Service?center is vereist.

3.4. Onmiddellijke aangifte dan wel collega hovj’s daarvan overtuigen om de vereiste strafvervolging van de gemeente Duiven/ De Lange, Papjes en Hoogstraten - alsnog - te starten en zending van schriftelijke bevestiging daarvan.

3.5. Openbare aankondiging van zijn persoonlijk terugtreden als hoofdofficier van justitie binnen één maand na heden, dit op grond van gebleken, totale onge-schiktheid.

Uw reactie/ beslissing ter zake mijn punten 3.1 t/m 3.4 verwacht volhardend vader en rechtzoekend burger Groenendijk uiterlijk d.d. 03-12-2016 te hebben ontvangen.


Ervan uitgaande het OM Den Haag naar behoren te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw = mr. Nieuwenhuizen zelf (persoonlijk ondertekend; dank) reactie verblijft,

Met volhardende, rechtzoekende ‘groet’,


drs. E.M. Groenendijk MSc. - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.

Verzending:
Deze brief werd d.d. 27-11-2016 gepubliceerd en d.d. 28-11-2016 ondertekend en per aangetekende post aan het OM Den Haag/ hovj mr. Nieuwenhuizen verzonden.
d.d. 19-02-2007: balint256GRN: Hetzelfde dient met mrs. Nieuwenhuizen en Hoogendijk te geschieden...

treedt u maar binnen en dan: bam, dicht met die deurenDat is de waarheid en niets dan de waarheid die gezegd moet worden:In het belang van Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland!

Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia