zaterdag 17 maart 2018

CDA-er A. Houtakkers schoffeert de bevolking van Sittard-Geleen en toont disrespect voor democratisch (rechts-)bestel = aftreden en met pensioen!GRN dacht dat ze zich bij het CDA zorgen zouden maken over hun ziel...?
Of dat zo is, zal blijken: vertrekt mr. A. Houtakkers of... blijft 'ie plakken?

GRN: 'geen woorden, maar daden' - aan schijnheilige CDA-praatjes hebben we niets!

Waar staat het CDA nuwerkelijkvoor? Dat wat ze landelijk uit marketing-oogpunt zeggen - de 'mooie beloftes' die nooit worden nagekomen:


Publieke gerechtigheid

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van menselijke waardigheid.

De overheid is er om samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een betrouwbare overheid - niet in Geleen-Sittard; daar besturen ze o.a. zonder de Rekenkamer te respecteren! - stelt duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.


of is het feitelijk toch eerder zoals ze in Friesland wel durven zeggen:

"Tijdens de bijeenkomsten kwamen vooral de zorgen over de samenleving naar voren en dan met name het wantrouwen dat er heerst.

Voor het CDA de vraag:

 • hoe kan het vertrouwen in de samenleving terugkeren en wat kan het CDA hieraan bijdragen?

Tamminga: ,,We zijn een wij-partij in een ik-samenleving. We moeten van wantrou-wen naar vertrouwen. Daarom moeten wij als CDA ook een herkenbaar profiel heb-ben.”


Tot nu toe blijkt echter dat het CDA Sittard-Geleen er onder leiding van dhr. Lebens - wel heel 'aparte opvattingen' op na houdt, aldus GRN. Grijpt regionalebaas in en verzoekt Houtakkers vriendelijk om 'te vertrekken'?d.d. 17-03-2018: 'GRN rekent 1 + 1 = 2 en

CDA-er A. Houtakkers toont zich ongeschikt voor iedere publieke functie


 • Dus: weg ermee -  vrijwillig of desnoods (nood-)gedwongen!

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: cda.sittard-geleen@home.nl; houtakkers@boelszanders.nl


Geachte CDAgeache heer Lebens,
mijnheer Houtakkers,

Geachte eerlijke, nadenkende Sittard-Geleenders/ NL-ers,

1. Volhardend vader en recht-zoekend burger, drs. E.M. Groenendijk MSc., acht de op-stelling van uw raadslid; dhr. A. Houtakkers ter zake de Rekenkamer Geleen-Sittard niet alleen zeer arrogant maar toont ook zijn klaarblijkelijke disrespect voor het democratische (rechts-)bestel.


2. Persoonlijk mocht GRN dhr. Houtakkers ook 'leren kennen' bij zijn nevenactiviteit als 'lid van de Raad van of juist zonder Discipline te Den Bosch' en

acht zijn geloofwaardigheid - en daarmee ook die van de gemeenteraad en de regionale CDA - gelijk het absolute nulpunt. (-273,15 graden Celsius)

GRN rekent 1 + 1 = 2 en laat geen spaan heel van A. Houtakkers; raadslid/ advocaat/ rechter die 't beter weet? dan Rekenkamer Geleen-Sittard! 

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/03/grn-rekent-1-1-2-en-laat-geen-spaan.html stoppasfamiliedrama.blogspot.nl

Na kapitaalvernietiging in gemeente Sittard-Geleen zoeken Houtakkers & Co 'n andere Of mr. A. Houtakkers deze les (in het Engels) wel begrijpt... en vrijwilig - overal - met pensioen gaat?!


3. GRN verzoekt dhr. Houtakkers dan ook 'de eer? aan zichzelf te houden' en zich onmiddellijk terug te trekken uit alle publieke functies, waaronder gemeente-raad Geleen-Sittard en

zijn 'bij-schnabbelen' middels deelname aan zittingen bij de Raad van/ zonder Discipline.


In afwachting van uw spoedige, gedsiciplineerde? reactie, verblijft

met 'geschokte' groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia          -    Verzonden: 17-03-2018


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

GRN rekent 1 + 1 = 2 en laat geen spaan heel van A. Houtakkers; raads-lid/ advocaat/ rechter die 't beter weet? dan Rekenkamer Geleen-Sittard!


Na kapitaalvernietiging in gemeente Sittard-Geleen zoeken Houtakkers & Co 'n andere


Of mr. A. Houtakkers deze les (in het Engels) wel begrijpt...

 

Zie de uitzending: 'De onderstroom' d.d. 16-03-2018

 • ir. Heijnen - die heeft gelijk dat hij opstapt (1:39 minuten)
vs.
 • mr. Houtakkers - die huichelt en is ongeloofwaardig (vanaf 1:50 min.), aldus GRN


NOS: De gemeentelijke Rekenkamer, wie kent hem niet? Bijna 'iedereen', blijkt:Dat vrijwel niemand in Sittard-Geleen zijn Reken-kamer kent, vindt voorzitter Thijs Heijnen niet erg. Wel dat er niets met zijn onderzoeken wordt gedaan. Daarom stapt hij nu op.


   Ir. M.A.E.M. (Thijs) Heijnen) - voormalig vz.      
   Mijn belangstelling voor het functioneren van de
   overheid in het algemeen en voor de grote uit-
   dagingen, waarvoor de gemeenten worden gesteld, vormen voor mij de drijfveer om
   actief bij te willen dragen aan het verbeteren en optimaliseren van...

Elke gemeente heeft een eigen Rekenkamer: een onafhankelijke organisatie die onder-zoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeen-telijk beleid.


De bevindingen van de Rekenkamer moeten door de gemeenteraad worden besproken. Maar dat is in Sittard-Geleen de afgelopen vier jaar niet één keer gebeurd"Ik hoef geen gelijk te krijgen, daar gaat het me niet om.

Maar er moet wel serieus met een Rekenkamer worden omgegaan."

Nu gebeurt dat niet, vindt Heijnen.

 • "Als er op dit moment geen enkel rapport in de raad komt, dan kun je dat niet serieus nemen."


drs. GRN MSc. 'kent' mr. Houtakkers en steunt ir. Heijnen: aftreden die Andries!GRN: inderdaad, die mr. A. Houtakkers is met dergelijke arrogante, totaal misplaat-ste opvattingen niet serieus te nemen, nietwaar?!! Niet als gemeenteraadslid en ook niet als lid bij de Raad van Discipline te Den Bosch...


d.d. 10-03-2018: 'Audio deel-2: arrogantie ten top 


Rv/zD: Raad van/ zonder Discipline te Den Bosch met;

voorzitter: dhr. mr. J.D. Streefkerk en leden: mw. mr. A. Groenewoud, dhr. mr. A. HOUTAKKERS en als 'griffier': zelf-beklaagde mw. mr. I.J.M. Huysmans-van Opstal

'He, die man ken ik', dacht GRN toen hij CDA-er Andries Houtakkers bij Nieuwsuur zag vertellen dat hij 'de Rekenkamer wel degelijk serieus neemt'...

waarop hij meteen dacht: 'dat gelooft toch niemand'?! GRN in ieder geval niet. Laat u niet misleiden door 'nette pakken' en 'verradelijk lachen' maar verkies 'inhoud boven schijn' en denk altijd zelf na... dank u!


Het feitelijk (non-)handelen van Houtakkers & Co staat namelijk in directe tegenstelling tot vermelde uitspraken. Hij zegt; 'A' te vinden maar deed 4 jaar lang; 'Z'... aan dat soort types hebben we niets en bewijzen zelf dat zij niet betrouwbaar zijn:

 • GRN denkt dat wij Houtakkers niet (meer) serieus kunnen nemen!


Bestuurlijke arrogantie in Geleen-Sittard is in slecht Nederlands:   'zum Kotzen'!


mr. Andries Houtakkers:

Raadslid Andries Houtakkers van coalitiepartij CDA herkent zich niet in de verwijten. Volgens hem zijn de rapporten van de Rekenkamer wel degelijk besproken

 • niet in de gemeenteraad, maar wel in commissies.

Houtakkers is het niet eens met de kritiek van de Rekenkamer.


"We hebben ook nog commissies die onderdeel uitmaken van het hele bestel. En daarin worden de Rekenkamer-rapporten gewoon besproken."

 • "Als de gemeente zonder Rekenkamer zit, benoemen ze een nieuwe."


Voor mij'; hoe arrogant kun je zijn? Is Andries 'anders dan anderen'? Neen!


De wet vereist behandeling in de raad en als o.a. de voorzitter van de Rekenkamer opstapt omdat hij zich niet serieus genomen voelt vanwege die non-behandeling, dan negeren Houtakkers cum suis dat en...

   benoemen ze 'gewoon' een andere!

GRN meent dat die Andries en trawanten daar-mee niet alleen de Rekenkamer'ir. Heijnen een


onterechte! trap na geven' maar ook de bevolking in Geleen-Sittard schofferen!

 • Niet te handhaven en volstrekt ongeloofwaardig!

Houtakkers
& Co pogen ondertussen 'simpelweg' door te drammen:LinkedIn vacatures: leden RekenkamercommissieGemeente Sittard-Geleen 3 dagen geleden geplaatst

Functiebeschrijving - Doelstelling en taken rekenkamercommissie
Van de rekenkamercommissie wordt verwacht dat zij minstens drie onderzoeken per jaar verzorgt.

 • De onderzoeken hebben als achterliggend doel het publiek verantwoording afleggen over het ge-voerde bestuur. Voor raad, college en ambtelijke organisatie hebben de rapporten een leereffect.

De rekenkamercommissie heeft een eigen verantwoordelijk-heid en bevoegdheid in het bepalen van de onderzoeksob-jecten. In de gemeente Sittard-Geleen worden de onder-zoeksprogramma's van de raad, het college en de gemeentelijke accountant op elkaar afgestemd in de commissie begroting en verantwoording. Het is wenselijk dat de re-kenkamercommissie aan dit afstemmingsoverleg deelneemt. De rekenkamercommissie verstrekt onderzoeksopdrachten, begeleidt de externe onderzoekers, formuleert con-clusies en aanbevelingen en verzorgt een voorstel aan de gemeenteraad. Het uitvoeren van onderzoeken door de leden van de rekenkamer zelf vindt de gemeenteraad minder gewenst. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijke secretaris.

De rekenkamercommissie is een commissie van de gemeenteraad ingesteld op grond van artikel 81oa Gemeentewet. De commissie functioneert verder als onaf-hankelijk orgaan. De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het functioneren van de commissie.

Wat is dat toch met die advocaten? Ze (b)lijken idd. allemaal niet-te-vertrouwen!


GRN: En wie is die 'Andries' dan wel niet dat hij meent de Rekenkamer Sittard-Geleen in de praktijk denkt te kunnen negeren? Hulde voor de dappere voorzitter Heijnen die opstapt omdat hij wel serieus genomen wenst te worden en onze oplossing voor Andries Houtakkers is simpel doch doeltreffend;


 • 'We nemen zeker een andere advocaat!'

Welk advocatenbureau in Maastricht laat iede-re weldenkende burger in NL dus links liggen? Inderdaad, dat van 'Andries' en partners:


Sinds 1 juli 2017 is Andries managing part-ner. Samen met Jeroen Oehlen, Chantal van Oijen en Johan Verhagen vormt hij het dagelijks bestuur van Boels ZandersAndries Houtakkers is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, alsmede ambtenarenrecht. Ook is Andries lid van het team onderwijs. Andries studeerde aan de Radboud Universiteit en sinds 1984 werkzaam als advocaat. Vanaf 1999 is Andries als partner verbonden aan Boels ZandersVan 2002 tot 2009 was Andries al managing partner.

 • A. Houtakkers was Deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Maastricht van 1997 tot 2001. 


d.d. 21-01-2018: 'Ook advocatuur is pure zwendel:d.d. 09-02-2018: 'GRN adviseert met klem om Kroon advocatenkantoor met mr. W.W.P. Mei te mijden;


 • de nieuwe locatie is vlakbij 'het Dievenpaadje' - hoe toevallig?!'

En ja, mw. mr. J.P.M. Sio te Breda... ook over 'u' en uw advocatenkantoor zal nog op zeer negatieve wijze en met begeleidende uitlegvideo worden gepubliceerd!


Waarschuwing vooraf: ga aub. nooit naar die - misschien - zielige-ogende maar, aldus GRN, zeer gemene Anna Sio;

MR. J.P.M. (ANNA) SIO - is sinds 2004 werkzaam als advocaat eerst bij Sio & Matze Advocaten en daarna bij Sio Advocatuur tot 1 september 2017. Vanaf 1 september 2017 heeft zij de overstap gemaakt naar Advocatenkantoor Schouten Legal. Mr Sio is afgestudeerd in de richting Internationaal Recht aan de Open Universiteit en Tilburg University.


GRN: Zijn deze 'advocaten' allemaal lid van 'de club tegen het volk'? GRN denkt van wel, althans: ze schuren aan tegen en doe mee met... word aub. wakker, beste medeburgers; 'advocaatjes' werken (op 0,001% uitzondering na) niet in uw belang - hoewel u hen daar duizenden euro's voor be-taalt/ -de - maar samenspannen met de corrupte macht!

 • Zelfs als u 'helemaal gelijk heeft en dat 100% bewijst'... u verliest het toch! Nederland is geen 'recht'- maar een kromstaat, punt. Zie ook:d.d. 02-02-2018: 'NL is allang geen 'democratische rechtsstaat' meer;


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia