zondag 24 januari 2021

#SamenSlopenWeNWO-75: NEE, VANDAAG NIET WEZEN DEMONSTREREN AANGIFTE vs. MISDADIG LBIO MOEST AFGEMAAKT WORDEN... #Prioriteit


DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - VEEL DANK!
ECHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:
   KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutiePOLITIE DE GROEST/ HILVERSUM:

Van: Starrenburg, Ellen (E.) <ellen.starrenburg@politie.nl>
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 15:29
Aan: 'adjegroen@live.nl' <adjegroen@live.nl>
Onderwerp: uw aangifte


Beste heer Groenendijk, 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek, en zoals afgesproken, hier onder de aangifte-tekst

U mag in deze tekst eventuele wijzigingen aanbrengen, of toevoegingen.
Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Ellen Starrenburg, medewerkster Intake & ServiceDE GELE CAMERA/ GROENENDIJK

Van: Adje Groen [mailto:adjegroen@live.nl]
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 13:07
Aan: Starrenburg, Ellen (E.) <ellen.starrenburg@politie.nl>
Onderwerp: Re: uw aangifte


Geachte mevrouw Starrenburg,

mijn oprechte dank voor uw concept-aangifte. Helaas kon ik vanwege omstandigheden niet eerder reageren en zal mijn aanvulling/ bewijsstukken nog enkele dagen tijd ver-gen. Daarvoor vraag ik om uw begrip. Deze week zal mijn aanvulling en documentatie alsnog worden verstuurd.

Ervan uitgaande u naar behoren te hebben bericht, verblijft

met vriendelijke groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc.
PapaErik/ De Gele CameraPOLITIE DE GROEST/ HILVERSUM:

Van: Starrenburg, Ellen (E.) <ellen.starrenburg@politie.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 15:10
Aan: 'Adje Groen' <adjegroen@live.nl>
Onderwerp: RE: uw aangifte

 
Beste heer Groenendijk,

Bedankt voor uw bericht.
Ik wacht rustig uw mail af.

Met vriendelijke groet,

Ellen Starrenburg
medewerkster Intake & Service

Politie | Midden Nederland, Groest 69, 1211EA  Hilversum
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht, e-mail:ellen.starrenburg@politie.nl
T 0900-8844, Aanwezig: Onregelmatig, Afwezig: MaandagDE GELE CAMERAGROENENDIJK

Concept aangifte LBIO + 2 bijlagen, andere 2 morgen op papier (scanner stuk)

PapaEri/ Groenendijk
Zo 24-1-2021 19:22


Geachte mevrouw Starrenburg,

allereerst mijn dank voor uw geduld, dat wordt gewaardeerd.

Ten tweede: in de bijlage vindt u mijn concept-aangifte als .txt document, iets uitge-breider dan uw voorstel. Tevens zend ik u bijlage 1 en 4 (scan) maar moet bijlagen 2 en 3 op papier komen brengen omdat mijn scanner helaas (even) problemen geeft. Maandag d.d. 25-01-2021 kom ik het hele setje bij het politie-bureau De Groest in Hilversum langsbrengen en verzoek desgewenst bijlage 2 en 3 ter plekke te scannen (mijn dank bij voorbaat).

Ervan uitgaande u naar behoren te hebben bericht, verblijft

met vriendelijke groet,

Erik Groenendijk
PapaErik/ De Gele Camera


 
AANGIFTE GROENENDIJK tegen LBIO/ BOOM-HEUVELMAN

Ik doe aangifte van artikel 225 en van artikel 365.

Een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen is door mevrouw A.W. Boom Heuvelman van het LBIO, Marten Meesweg 109 te Rotterdam, valselijk op-maakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Tevens misbruikt deze ambtenaar haar gezag om mij te dwingen iets te doen, namelijk het overmaken van alimentatie voor Lina op het reke-ningnummer van haar moeder.

Ik verklaar het volgende:


ACHTERGROND:

Al jarenlang strijd ik tegen een mijns inziens ziekelijk-egoistische 'moeder' alsook tegen criminele jeugdzorg en misdadige familierechters. Voor nadere informatie over deze 'vechtscheiding' en de schokkende overheidsrol hierin, wordt kortheidshalve verwezen naar: www.stoppasfamiliedrama.blogspot.com = de eigen website over dit familiedra-ma = voortdurende, drievoudige kinderontvoering met hulp van de Nederlandse en Duitse overheid en ongekend onrecht jegens deze vader, aldus ondergetekende.

Conform de geldende beschikking van de rechtbank Arnhem heb ik, ondanks het niet-nakomen van twee-maandelijkse ouderinformatie door de moeder/ mw. S.S. waarmee vader de facto al meer dan 6 jaar geen enkele informatie en zelfs geen levensteken mocht ontvangen, altijd de kinderalimentatie voor onze dochters: Lina (nu 19), Joerdis (nu 17) en Imke (nu 15 jaar) op de rekening van mw. S.S. overgemaakt. Dit omdat ik hun vader ben/ PapaErik en dus graag voldoe aan mijn onderhoudsverplichtingen jegens onze lieve dochters.

Echter: met het bereiken van de volwassenheid/ 18 jaar van Lina per 19-11-2020, ben ik gestopt met het betalen van haar alimentatie(-deel) op de bankrekening van mw. S.S. terwijl de betalingen voor Joerdis en Imke gewoon werden voortgezet. De alimen-tatie voor Lina werd sindsdien apart gehouden, dit in afwachting van haar 'zich melden bij papa' maar helaas: geen reactie van haar kant. Ook mw. S.S. meldde zich niet per 01-12-2020 om navordering voor Lina's alimentatie te verzoeken.


LBIO = LANDELIJK BUREAU INNING ONDERHOUDSBIJDRAGEN:

Voor een duidelijk overzicht verwijs ik naar de opgestelde tijdlijn waarin alle contacten tussen mij en het LBIO/ diverse zaakbehandelaars en directeur, chronologisch staan vermeld (bijlage-1).

Gedateerd 23-11-2020 ontving ik van het LBIO 'opeens' een brief, i.o. getekend, na-mens zaakbehandelaar dhr. D. Sevenhoven met daarin een saldo-overzicht van ver-schuldige versus betaalde kinderalimentatie waaruit zou blijken dat ik een betalings-achterstand zou hebben. Aldus werd een bedrag van 1.502,62 euro gevorderd, te betalen binnen 14 dagen. 

Hoewel ik graag mijn verplichtingen jegens onze dochters nakom, meende ik dat het LBIO alvorens ik tot betaling van Lina haar alimentatie over te gaan, bewijs diende te leveren dat zij daadwerkelijk van Lina een verzoek tot inning van haar alimentatie en betaling daarvan op het rekeningnummer van mw. S.S. had ontvangen en berechtigd zou zijn aldus te vorderen. Op 24-11-2020 werd daartoe telefonisch contact opgeno-men met 1e zaakbehandelaar dhr. D. Sevenhoven en uitgelegd dat eerst bewijsvoering door het LBIO noodzakelijk geacht werd.

Gedateerd 24-11-2020 zond het LBIO/ dhr. Sevenhoven vervolgens een kopie van het aanvraagformulier, ingestuurd door mw. S.S. op 31-08-2020 en door haar ondertekend 21-09-2020. Op dit formulier staat ook een handtekening die aan onze oudste dochter Lina werd toegeschreven (= vermeende handtekening Lina-1) alsmede dezelfde datum van ondertekening als mw. S.S. en in haar handschrift (= bijlage-2)! Wederom, op 27-11-2020 werd het LBIO/ dhr. Sevenhoven telefonisch benaderd en wederom om onom-stotelijke bewijsvoering verzocht. Gespreksinhoud en gemaakte afspraken werden per mail vastgelegd en aan het LBIO verzonden.

Gedateerd 16-12-2020 zond het LBIO/ 2e zaakbehandelaar = mw. A.W. Boom-Heuvelman mij een brief met als bijlage/ kopie van een verklaring (bijlage 3) die aan Lina werd toegeschreven alsmede een 2e, vermeende handtekening van haar (= handtekening Lina-2) die echter afwijkt van de eerdere... daarentegen 'in het hand-schrift van'/ sterk lijkt op die van mw. S.S. aldus ondergetekende (bijlage-2). Ik denk dat zowel Lina-1 alsook Lina-2 handtekening niet door onze dochter maar door mw. S.S. gezet werden. Indien dit blijkt, zal eveneens aangifte jegens mw. S.S. volgen en Lina daarover eveneens (via online-video) worden bericht. Mw. Boom-Heuvelman verklaart:

                    'Bijgaand treft u aan een door Lina opgestelde verklaring. In verband
                     met de Wet op de AVG zijn privacygegevens weggehaald. De handte-
                     kening komt overeen met de handtekening op het verzoek tot inning 
                     van 21-09-2020. Lina heeft aangegeven dat de alimentatie voor haar
                     ook overgemaakt dient te worden op de rekening van haar moeder. 
                     Over de periode mei tot en met december 2020 heeft Lina recht op
                     1.528,80 euro. Ik verzoek u dit bedrag binnen 10 dagten over te maken
                     op de rekening van mw. S.S. en het LBIO een bewijs van betaling te
                     doen toekomen. Ontvangt het LBIO binnen de gestelde termijn geen
                     bewijzen van betaling, zal de inning worden overgenomen en over  ge-
                     gaan tot incassomaatregelen.'


In reactie per 23-12-2020 zond ik het LBIO een mail met daarin andermaal verzoek tot eenduidige, onomstotelijke bewijsvoering door het LBIO omdat gezonden 'kopietjes van handtekeningen en een handgeschreven verklaring' geenszins als zodanig beschouwd kunnen worden. Sterker nog: vergelijking van het handschrift van de aan Lina toege-schreven verklaring met beide handtekeningen levert een dermate opmerkelijk resul-taat op dat van 'valsheid in geschrifte' en dus ook 'misbruik van gezag' uitgegaan moet worden. Dit omdat diverse letters (mede-/klinkers) heel verschillend worden geschre-ven en aldus niet van een en dezelfde persoon (Lina) afkomstig (b)lijken te zijn. Schokkend!

Temeer nu recent een 'kerstkaart van Lina' (?) door Oma Irene werd ontvangen waaruit in vergelijking tot LBIO-verklaring/handtekeningen andermaal zeer opmerkelijke ver-schillen in zinsbouw, opmaak en lettervorming te constateren zijn (bijlage -4). 

Gedateerd 05-01-2021 zond het LBIO/ Boom-Heuvelman wederom een brief, Boom-Heuvelman waar de verklaring 16-12-2020 en handtekenin(en) wederom aan Lina werden toegeschreven. Naast eerder verschuilen achter niet aldus van toepassing zijnde AVG meende zaakbehandelaar haar macht te kunnen misbruiken door 'de deur dicht te gooien'  = verdere reactie hebben geen invloed op het dossier',
te melden:

                    'Ten aanzien van de verklaring van Lina deel ik u mede daat het LBIO
                     geen verdere bewijsplicht heeft om de echtheid van de handteke-ning 
                     aan te tonen. ... Naar aanleiding hiervan blijft het gestelde in de brie-
                     ven van 23-11-2020 en 16-12-2020 ten aanzien van Lina van toepas-
                     sing. Berekend tot en met 31-01-2021 bent u 1.725,63 euro ver-
                     schuldigd. Dit bedrag dient binnen 7 dagen overgemaakt te zijn op de
                     rekening van mw. S.S. Een bewijs van betaling dient u het LBIO te doen
                     toekomen. Voldoet u niet aan dit verzoek, zal de inning worden over-
                     genomen en overgegaan tot incassomaatregelen. Verdere reacties heb-
                     ben geen invloed op het dossier. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende
                      te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, mw. A.W. Boom-Heuvelman
                      (handtekening).


In reactie werd - onder protest - op 13-01-2021 vermeend verschuldigde 1.725,63 euro - alimentatie voor Lina, op de rekening van mw. S.S. overgemaakt. Eveneens werd LBIO-directeur dhr. L. de Bakker om ingrijpen verzocht en deze aangifte aange-kondigd. Ik ben van mening dat mevrouw A.W. Boom Heuvelman de verklaringen valselijk heeft opgemaakt en haar gezag misbruikt om mij de dwingen de alimentatie betalingen aan de moeder van Lina over te maken. Het kan niet zo zijn dat over-heidsinstanttie LBIO zelf 'bewijs'materiaal fabriceert en gebruikt als zijnde 'echt' om aldus onder dreiging van incassomaatregelen ondergetekende te dwingen te betalen.

Naar mijn stelligste overtuiging pleegde het LBIO/ mw. Boom-Heuvelman aldus valsheid in geschrifte (artikel 225) alsmede misbruik van gezag (artikel 365) waarbij zij tot tweemaal toe bevestigde dat toegezonden, handgeschreven verklaring van  Lina afkomstig zou zijn. Daarvan ben ik echter geenszins overtuigd, sterker nog bij deze wordt om handschriftonderzoek en strafvervolging van mw. Boom-Heuvelman verzocht. Ongekend onrecht, nu ook bij het LBIO... met keihard bewijs!


BEWIJSVOERING:

Bijlage-1 = tijdlijn,
bijlage-2 = handtekening mw. S.S. en vermeende handtekening Lina-1,
bijlage-3 = vermeende handtekening Lina-2 en vermeende verklaring Lina, 
bijlage-4 = kerstkaart aan Oma Irene en PapaErik 2020, bijlage-4 = tijdlijn

Aannemelijke twijfel bestaat daaruit dat:

1) de data van ondertekening in LBIO-brief op 21-09-'20 zijn beiden in het handschrift 
    van mw. S.S. en ook lijkt haar handtekening sterk op vermeende handtekening
    Lina-1

    Naar mijn mening werd vermeend Lina-1 handtekening niet door Lina maar door
    mw. S.S. gezet = eveneens valsheid in geschrifte etc... (bijlagen 2 en 3)

2) de vermeende handtekening Lina-1 in LBIO-brief 21-09-2020 wijkt opvallend af van
    de vermeende handtekening Lina-2 zoals ontvangen in LBIO-brief 16-12-2020. 

    Omdat deze Lina-2 handtekening afwijkt van Lina-1 handtekening zijn er 2 moge-
     lijkheden: of mw. S.S. zette wederom een valse handtekening namens Lina of het 
     LBIO 'knipte en plakte' deze 2e handtekening vanuit een ander formulier onder de
     aan Lina toegeschreven verklaring.

3) nauwgezette vergelijking van beide aan Lina toegeschreven handtekeningen met de
     eveneens aan haar toegeschreven verklaring leidt tot opmerkelijke verschillen in 
      taalgebruik, stijl en lettertypes/ vorming van individuele (mede-)klinkers. Het
      (b)lijkt dat de 'toevallig helemaal passende' verklaring: 

                        'Geachte meneer/mevrouw, hiermee verklaar ik, dat ik inderdaad een
                         verzoek tot inning van de kinderalimentatie bij het BIO heb inge-
                         diend - weggekopieerd deel van de tekst?!! - met vriendelijke groet,
                         vermeende handtekening Lina-2 en Lina Osasu S.'


Opvallende verschillen: de medeklinkers 'h', 'k', 't', 'l', 'n', 'v' en 's' alsmede de klinkers 'o' en 'e' zijn niet hetzelfde, maar anders in de verschillende dossierstukken.

Zo worden de 'h', 'k', 't' in vermeende Lina handtekeningen 1 en 2 bijvoorbeeld 'met een krul' geschreven terwijl die in de 'verklaring van' juist opvallend 'zonder krul' wor-den geschreven... klaarblijkelijk door twee verschillende personen. Naar mijn mening door mw. S.S. (= vervalsing handtekening Lina 1 + 2) en door mw. Boom-Heuvelman (= zelf verklaring namens Lina opstellen). Hetzelfde geldt voor de letter 'o' die in beide 'Lina'-handtekeningen met krul zijn maar in de verklaring zonder... zeer opvallend ver-schil = niet van dezelfde persoon afkomstig.

Ook ontbreekt de umlaut op de o in haar achternaam, precies zoals die ook bij de handtekening van mw. S.S. ontbreekt = andermaal opvallende overeenkomst. Even-eens blijkt de 'n' in de vermeende Lina-handtekeningen af te wijken van de 'n' in de vermeende Lina-verklaring. Terwijl Lina aldus de aan haar toegeschreven handtekening haar hoofdletter 'S' met een krul schrijft, blijken de 's-sen' in de verklaring 'los' en 'zonder krul' te zijn geschreven. Ergo: wederom afwijkend handschrift omdat niet afkomstig van dezelfde persoon, aldus ondergetekende. En ga zo maar door (bijlagen 2, 3 en 4)...

4) nauwgezette vergelijking van beide aan Lina toegeschreven handtekeningen met de eveneens aan haar toegeschreven verklaring alsmede met de twee weken geleden door Oma Irene ontvangen kaart (in Frankrijk gepost) leidt wederom tot zeer opmerkelijke verschillen in taalgebruik, stijl en lettertypes/ vorming van individuele (mede-)klinkers. Dit betreft genoemde letters waar de 'k' juist 'zonder krul' geschreven wordt in tegen- stelling tot 'de handtekeningen'  maar bijvoorbeeld ook de 'l' waarbij de vorm in de kaart (bijlage 3) niet overeenkomt met de 'l' in de aan Lina toegeschreven verklaring! Ook blijkt de 'v' de ene keer 'met krul' en de andere keer 'zonder krul' te zijn geschre-ven... dat kan 'toeval zijn' maar ook duiden op iemand die haar/ zijn best doet om in een ander handschrift te schrijven. De letter 's' wordt eveneens op 2 verschillende manieren geschreven: 'los zonder krul' en 'vast met krul'... hetzelfde geldt voor de letter 'e' die 'los/vast' wordt geschreven (bijlagen 2, 3 en 4)

Hoewel ik het LBIO herhaald verzocht heb om eenduidige, onomstotelijke bewijsvoering aangaande de echtheid van 'handtekening(en) en verklaring Lina' door bijvoorbeeld het zenden van een kopie van haar (Duitse?) identiteitsbewijs - desnoods de foto, woon-plaats en nummers afgeplakt - wordt nu juist dat geweigerd. Terwijl zo heel gemakke-lijk de echtheid van tenminste de vermeende handtekening te controleren valt...  in combinatie met meerdere handschriften, duidelijk afkomstig van meerdere personen betekent dat 'het erg stinkt bij het LBIO', aldus aangever.


CONCLUSIE:

Middels het vervalsen van handtekening(en) en/of verklaring die toegeschreven werden aan oudste dochter Lina wordt (mogelijk zonder medeweten van Lina zelf) maakt ver-dachte A.W. Boom-Heuvelman zich schuldig aan meerdere strafbare feiten waaronder 'valsheid in geschriften' en 'misbruik van gezag'. Handschrift-onderzoek door deskun-digen zal uitwijzen dat inderdaad sprake is van meerdere handschriften en dus van strafbare gedragingen door mw. Boom-Heuvelman (en mogelijk ook mw.S.S.), aldus ondergetekende.
                
Bij deze aangifte voeg ik de nodige bewijsstukken bijlage-1 toe. Bijlagen 2 t/m 4 wor-den in kopie bij politiebureau De Groest in Hilversum langsgebracht omdat - helaas - mijn thuisscanner kapot is gegaan.

Aan niemand werd het recht of de toestemming gegeven tot het plegen van genoemde feiten. Ik wil de schade verhalen op de verdachte en/of het LBIO als organisatie en wil op de hoogte gehouden worden va het onderzoek.
WAT VOORAF GING:


d.d. 23-01-2021: #SamenSlopenWeNWO-74:

     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik

zaterdag 23 januari 2021

#SamenSlopenWeNWO-74: 'FOK DE AVOND-KLOK' = NIE WIEDER NAZI'S! NL VERZET ZICH TEGEN ENGE SNORRETJES met CONTROLA-VIRUS via 5G.


DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - VEEL DANK!


ECHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:
   KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutie


   

WAT VOORAF GING:


d.d. 23-01-2021: #EvenOntspanning-1:

     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik

#EvenOntspanning-1: ZANG en MUZIEK op STATIONSPIANO HILVERSUM; TOPPIE. ALLEEN ZONDER MONDKAPJE-ZINGEN. LIJKT MIJ MAKKELIJKER!


DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - VEEL DANK! ECHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:
   KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutie
WAT VOORAF GING:


d.d. 22-01-2021: #SamenSlopenWeNWO-73:

     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik

vrijdag 22 januari 2021

#SamenSlopenWeNWO-73: ZWARTE en WITTE SCHAPEN; HOUD VAN EL-KAAR, VERENIG TEGEN SATANISCHE STAAT want DAT IS DE BOZE WOLF!


DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - VEEL DANK! ECHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:
   KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutie
WAT VOORAF GING:


d.d. 22-01-2021: #SamenSlopenWeNWO-72: 

     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik

#SamenSlopenWeNWO-72: 'VOOR HET ZINGEN DE KERK UIT'? HELEMAAL VERBODEN, GEEN KERSTMIS? SATAN HEERST NU OVER NEP-GELOVIGEN!


DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - VEEL DANK!ECHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:
   KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutie
WAT VOORAF GING:


d.d. 22-01-2021: #SamenSlopenWeNWO-71:

     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik

#SamenSlopenWeNWO-71: MIND-CONTROL-PROPAGANDA = FAKE MEDIA Hilversum met ECHTE 'CORONA-MAKER' OP T DAK = 5G-'BODY-BREAKER'!


DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - VEEL DANK! ECHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:
   KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutie
WAT VOORAF GING:


d.d. 22-01-2021: #NeoNaziHilversum-3:


 

en     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik

#NeoNaziHilversum-3: DUIVELSE - NIEUWJAARSWENS - BURGE'MEESTER' BROERTJES/ Hilversum. POLITIE KIES FAMILIE: 'A.C.A.-Iets of A.C.C.F.'?!


en


DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - DELEN - VEEL DANK!


ECHTE NEDERLANDERS STAAN ALLEMAAL SAMEN OP TEGEN NWO-DICTATUUR!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd
GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M.
Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - ROEPT NU
ALLE NEDERLANDERS MET KLEM OP:
   KOM ÓÓK IN VERZET
  VERZET - VERZET!

HET VOLK SAMEN VÉÉL STERKER
DAN STAATSGREEP PLEGENDE NWO:

  • STOP DE NU GAANDE BEZETTING VAN NEDERLAND, EUROPA en DE WERELD!

#PowerToThePeople #AllemaalSamen #GeleRevolutie
WAT VOORAF GING:


d.d. 09-01-2021: #NeoNaziHilversum-2:

d.d. 17-01-2021: #SamenSlopenWeNWO-70:d.d. 20-01-2021: #NeoNaziAdam-4:     Uw delen wordt gewaardeerd;
     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik