dinsdag 30 oktober 2018

Verkoop je ziel niet - word nooit advocaat! GRN heeft meer respect voor eerlijke schoenverkopers dan voor arrogante meestertjes in de rechten!GRN: Dit is zoals - arrogante! - advocaten zichzelf zien - niets goeds voor de wereld!

Meer respect voor eerlijke schoenverkopers dan voor arrogante meesters in de rechten!


Gisteren publiceerde deze volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - over zijn lopende klachtza(a)k-(en) bij;

  • de Orde = Wanorde van Advocaten:


  d.d. 29-10-2018:

   'Wan-Orde Advocaten:

  Klacht vs. ex-deken/ advocaat mr. E. van Empel.

   De - figuurlijke - messen zijn geslepen en
   video-opnames worden gemaakt...'

----------------------------En vandaag de urgente oproep aan het ministerie van Justitie en Veiligheid:


bij de onbehoorlijke = misdadige wijze van klachtbehande-ling door de Wan-Orde Arnhem-Leeuwarden:

Volhardend vader, recht-zoekend burger


Drs. E.M. Groenendijk MSc. (= GRN)
Papastraat 4  Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

Onbehoorlijke klachtafhandeling door Orde van Advocaten
in zaken met nummers: 17-591 / DB / ZWB en 18-067 / RBMinisterie van Justitie en Veiligheid (JenV)


T.a.v. ministers Grapperhaus en Dekker

Bezoekadres
Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag

Postadres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag


Bussum, 27 oktober 2018

Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,
Ministers Grapperhaus en Dekker/ Justitie en Veiligheid,


1. Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. stelt u bij deze op de hoogte van een

schokkende serie onbehoorlijke klachtafhandelingen van de Orde van Advocaten door c.q. over:

                                                      mr. O.E. Meijer --->
en  mr. E. van Empel.


2. Daarbij wordt niet alleen ‘de verkeerde volgorde’ van
klachtafhandeling door de Orde doorgedramd (eerst Meijer dan Van Empel ipv. an-dersom) maar klager GRN ook gedwongen om ‘akkoord te gaan’ met behandeling op basis van een de facto onjuiste en aldus betwiste klachtensamenvatting’ of...


   ...‘anders helemaal geen hoger beroep
       zitting’!

   Schokkend: dat is pure chantage!

   Van een behoorlijke klachtbehandeling
   zoals vereist conform Awb., is absoluut
   geen sprake!!

  • onacceptabel in een rechtstaat!


3. Hoewel GRN expliciet om mondelinge behandeling van deze Meijer-klacht in 1e aanleg verzocht - om aldus zijn klachten nader te kunnen toe lichten - werd dat door de Orde zonder nadere toelichting geweigerd en ingediende klacht zonder nader onderzoek/ toelichtingsmogelijkheid afgewezen.


4. Kortheidshalve verwijst GRN naar website - stopppasfamiliedrama.blogspot.nl:


d.d. 02-06-2018:


‘Stop met geloven in 't sprookje van de goede overheid = 'n dag & nacht-merrie;

misdadige afwijzing Meijer-klacht
door Ratten zonder Discipline!’

   • http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/stop-met-geloven-in-t-sprookje-van-de.htmld.d. 07-06-2018:


‘Feit: advocaten-'rechters' zijn niet-onafhankelijk en onbetrouwbaar... 'de ene crimineel dekt de andere' = Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden!’

   • http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/feit-advocaten-rechters-zijn-niet.htmlen d.d. 29-10-2018:


‘Wan-Orde Advocaten:

klacht vs. ex-deken/ advocaat mr. E. van Empel. De - figuurlijke - messen zijn geslepen en video-opnames worden gemaakt...’


   • https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/wan-orde-advocaten-klacht-vs-ex-deken.html


5. Gelet op de inhoud van bovenstaande publicaties inclusief alle daarin aan te klikken bewijsdocumenten en uitlegvideo’s vraagt GRN u hierbij om:


   a) onderzoek door het ministerie naar de onbehoorlij-
       ke = onwettige wijze van klachtbehandeling door de
       Orde van Advocaten (‘te vrij’ = een misdadig beroep);

   b) vernietiging van afwijzingsbeslissing d.d. 16-04-2018
       in klachtzaak jegens mr. Meijer in zaak 17-591 / DB /
       ZWB. Let wel: GRN overweegt en behoudt zich het recht
       voor om aangifte jegens desbetreffende mrs. Streefkerk,
       Groenewoud en Houtakkers te doen - en

   c) aanhouding van klachtbehandeling jegens mr. Van Empel tot a) en b).6. Betreffende 5c) verwijst GRN bovendien naar het verweer van mr. Van Empel d.d. 10-10-2018 waarin beklaagde zich juist achter te vernietigen beslissing 5b) poogt te verschuilen.


7. Hetzelfde geldt voor haar 3e punt waarin zij verwijst naar de te vernietigen beslissing waarin geoordeeld werd dat het onderzoek van Van Empel in toen-malige functie van deken ‘niet-onvolledig was’…

…dit terwijl bevestigd werd dat betwiste want onjuiste klach-ten’samenvatting’ niet ter fiattering aan klager toegezon-den maar direct aan beklaagde Meijer werd gezonden met verzoek om verweer. 

Ergo:

  • de daadwerkelijk door GRN ingediende klachten - ‘een witte sportauto’ - werd door de Orde ver-anderd - ‘een zwarte scooter

- en pas bij ontvangst van het verweer van mr. Meijer kon dit - bewuste?! - ‘malheur’ van de Orde geconstateerd en aangevochten worden. 


8. In tegendeel van datgene wat beklaagde Van Empel beweert, werden de uiteindelijk tezamen met het Meijer-verweer ontvangen Orde-klachtensamenvatting punt voor punt vergeleken met de daadwerkelijk ingediende klachtenGRN verwijst naar het klaagschrift, aanvullende correspondentie en de publicaties.

Opvallend is dat beklaagde niet bereid is om zich persoonlijk te verantwoorden en zich slechts verschuilt achter de van-rechtswege-te-vernietigen beslissing van mrs. Streefkerk c.s.! 


9. Dat de Raad van Discipline desondanks tot een - ridicuul - oordeel: ‘kennelijk ongegrond’ kwam...

...bewijst des te meer dat de klachtbehandeling door de Orde van Advocaten niet aan de wet-telijke vereisten voldoet. Uiteraard onacceptabel.


10. GRN verzoekt het ministerie J&V, ministers Grapperhaus en Dekker derhalve met klem om onmiddellijk in te grijpen door de betreffende dekens op de vingers te tikken conform 5. alsook betrokkenen tot vrijwillig terugtreden te bewegen.

Uiteraard is GRN bereid tot een nader gesprek op het ministerie en verblijft,


Met publicerende groet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia 


Verzonden: per aangetekende post d.d. 29-10-2018


Disclaimer:
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde[n] en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door geldende (privacy-) wetgeving. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde[n] en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaar-making, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen.GRN: Audio- en video-opnames van de recht- = kromzitting d.d. 29-10-2018 in Arnhem komen zsm... maar is veel werk, dank voor uw begrip!d.d. 26-102-2018: R
acheldoesstuffGRN:

  Hear, hear... mister Mosely geeft goed advies
  waar GRN zich - bij deze - graag bij aansluit!

  Verkoop je ziel niet - word nooit advocaat!

  Zelfs schoenverkopers...


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia