donderdag 12 april 2018

Hoeveel 'recht' bestaat er in Paleis van Justitie Den Bosch? Schrapt Raad van/ zonder Discipline partijdige Meijer en geeft hem 'studentenhaver'?Schrapt Raad van/ zonder Discipline partijdige Meijer en geeft hem 'studentenhaver'?


Raad van of zonder Discipline te Den Bosch... we gaan het binnenkort meemaken:


d.d. 16-04-2018 komt namelijk...

A) De uitspraak met betrekking tot klachtzaak jegens 'deken' dhr. mr. O.E. Meijer. -->

Dit als 'zoveelste opvolg-klacht' welke noodzakelijk werden na de klacht-indiening jegens de 'zeer - gemene -

 • bijzondere' moeder-curator mr. Hopmans:


d.d. 08-02-2017:

'Een grote chaos/ doofpot-poging bij Orde van Advocaten/ Meijer en Hof van Discipline/ Van Dijk:


De trieste klucht en onbehoorlijke (wan-)gedrag van - criminele?! - confrères gaat nog steeds door... een kleine opsomming, startend bij de aanvankelijke klacht-indiening je-gens de 'zeer' bijzondere' moeder-curator mw. mr. Hopmans bij de Orde van Advoca-ten, afdeling Rotterdam/ (nog) deken - akd-er - mr. Meijer:

Indiening formele klacht jegens de 'zeer bijzondere' kinder? = alleen 'moeder'-curator mw. mr. Hopmans

o.a. vanwege het keihard in de steek laten van mijn drie dochters en - dit 8 maanden lang - arrogante negeren van de heldere opdracht van rechtbank Arnhem aan alle partijen om juist:

'alles in werk te stellen om omgang te herstellen'

en zij op meest arrogante wijze telefonisch echter meldde:

 • 'het niet tot haar taak vinden te behoren om actief aan 't werk te gaan om de omgang tussen de kinderen en hun vader

- die reeds sinds april 2014 door haar ongegronde, eerdere kul = ongegrond, partijdig en onredelijke ad-vies  geblokkeerd werd -Hoe durfde 'mevrouw'... dat? En maar doorgaan met haar huichelen; wat een nep-advocaat c.q. nep-curator, bah.


Ergo: deze moeder-curator Hopmans blokkeerde de omgang al ruim 2 jaar en zelfs na-dat de rechter - mw. mr. Van Son - alle partijen de opdracht gaf om dit te bewerkstel-ligen - en de vader meerdere pragmatische oplossingsvoorstellen deed...


en hij PAS-expert dhr. J. Zander bereid vond om te onderzoek naar voortschrijdende ouder-onthechting en ook aan omgangsbemiddeling te doen -

was het Hopmans die schijt had aan de rechter en...
nog veel erger:

zij bewees aldus zelf geen enkel werkelijk inte-resse voor de kinderen en het door de rechtbank Gelderland vastgestelde belang tot omgangsherstel te hebben.

Totaal ongeschikt die Hopmans;

 • zij dient per direct van het tableau geschrapt en het werken met = tegen kinderen levenslang onmogelijk gemaakt alsmede naar het Strafrecht vervolgd te worden...

aldus volhardend vader en rechtzoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. te Bussum.Balsook jegens ex-'deken' mw. mr. Van Empel:


d.d. 13-01-2018: 'Advocaten doen alsof ze belangen van de client(en) behartigen...GRN doet zijn uiterste best om het overzicht te behouden en de namen/ verant-woordelijke griffiers/ behandelende colleges in de verschillende klachtprocedures die 'in elkaar grijpen' - de klacht jegens moeder-'curator' Hopmans kan pas (verder) behandeld wor-den als de andere klacht(en) jegens 'dekens' mrs. Van Empel en Meijer afgerond zijn. - uit elkaar te houden.
Datum
Van/ aan
Inhoud
GRN aan
Orde Rotterdam

Klacht jegens Hopmans
Commen-taar
Klaagschrift jegens 'zeer bijzondere curator' mr. Hopmans bij de Orde van Advocaten, afdeling Rotterdam ingediend met onder punt 7 ver-zoek: 'Gelet op de urgentie van deze zaak - huidige kinderontvoering - verneemt Groenendijk aldus gaarne uw nadere berichtgeving en dankt nogmaals voor uw begrip en snelle beslissing/ handelen ter zake.'

Datum
Van/ aan
Inhoud
Orde Rotterdam
aan GRN


Commen-taar
Ontvangstbevestiging door Orde Rotterdam/ Meijer en doorzending aan beklaagde mr. Hopmans met verzoek om haar verweer

Datum
Van/ aan
Inhoud
Orde Rotterdam
aan GRN


Commen-taar
Doorzending van 'verweer' beklaagde aan klager - met onjuiste da-tum; 2015 in plaats van feitelijke 2016... typefout? - en zeer opmer-kelijke vraag van deken Meijer = temporisatietactiek, aldus klager:

'Graag verneem ik van de heer Groenendijk of de reactie van mr. Hopmans voor hem afdoende is.

Indien dit niet het geval is en de heer Groenendijk de klacht wil voortzetten, zal ik mijn visie geven over de klacht. De reactie van de heer Groenendijk ontvang ik graag binnen drie weken na heden, dat wil zeggen uiterlijk 13 oktober 2016. Hoogachtend, O.E. Meijer'

Datum
Van/ aan
Inhoud
GRN aan
Orde Rotterdam


Commen-taar
Mijn reactie, in 1 zin samengevat, citaat pagina 1: 'Een ‘zeer smerige’ schandvlek op de Orde van Advocaten, afdeling R'dam die het geachte gilde van advocaten onwaardig is; aldus Groenendijk ‘van het tableau geschrapt’ moet worden; meteen!'

Datum
Van/ aan
Inhoud
Orde Rotterdam
aan GRN


Commen-taar
Deken Meijer geeft beklaagde Hopmans andermaal t/m d.d. 02-11-2016 de tijd om op mijn brief d.d. 10-10-2016 te reageren.

Datum
Van/ aan
Inhoud
GRN aan
Nederland

Publicatie website
Commen-taar
Tuchtklacht over Jeugd'zorg' bij de SKJ of over advocaat bij de Orde van Advocaten? Je wordt aan het lijntje gehouden; nep-commissies/ -deken?

'Alles is goed geregeld' in NL blijkt niet waar:

 • wij worden juist keihard misleid!

Datum
Van/ aan
Inhoud
GRN aan
Orde Rotterdam

d.d. 12-02-2018: ''Rechter' Groenewoud: slechts 1 dag de tijd gegeven... om stukken in te dienen - niet Orde Overijssel 


Maar helaas... zoals uit de audio-opnames blijkt, glipte er inderdaad 'een termijn tot indiening van (eventuele nadere) stukken/ deadline' doorheen.


De Raad meldde GRN inderdaad die termijn/ datum en GRN zijn verwijt dat er slechts '1 dag termijn gegeven werd', was niet correct. Zoals op zitting reeds als mogelijk-heid werd opengehouden en nadere verificatie werd aangekondigd. Notwithstanding/ desondanks:

De zeer terechte en belangrijke klacht jegens 'deken' Meijer staat los van de - onterechte - en 'secretariaats'klacht jegens Groenewoud/ Huysmans-van Opstal, blijft fier overeind...

 • luistert u svp. zelf naar de gefundeerde, duidelijke klacht-punten jegens 'deken' Meijer en zijn flut-'verweer' - schokkend en ontluisterend:d.d. 02-03-2018: 'Audio deel-1:

d.d. 10-03-2018: 'Audio deel-2:


GRN: nu bleek in het behandelend college als lid een CDA-er te zitten - mr. Hout (h -oe verzin je het?) akkers die nogal zeer slecht in het nieuws kwam en niet alleen de bevolking in Sittard-Geleen te schofferen maar ook disrespect voor het democratisch (rechts-)bestel te hebben, aldus GRN.


En die mijn'heer' zou dan over de belangrijke Meijer-klacht mogen meestemmen? Natuurlijk is dat niet-vertrouwenswaardig!

Veelzeggend:

 • waarom antwoordde de Raad van of juist... zonder Discipline te Den Bosch niet op de brief ter zake en concreet/ urgent verzoek van GRN aan Houtakkers om af te treden en met pensioen te gaan?


d.d. 17-03-2018: 'CDA-er A. Houtakkers schoffeert de bevolking van Sittard-Geleen en toont disrespect voor democratisch (rechts-)bestel

Het secretariaat van de Raad van/ zonder Discipline geeft geen antwoord op ver-zoek tot aftreden/ terugtrekken van mr. Houtakkers uit het college:


d.d. 03-04-2018: 'Klacht jegens mrs. Groenewoud en Huysmans-van Opstal gehandhaafd en

Maar 'genoeg geplaagd'... de Raad van/ zonder Discipline heeft gelijk, zoals op zitting reeds werd opengehouden en GRN 'trekt klacht jegens Groenewoud, Huysmans in'

maar

niet tegen 'deken' Meijer en (schijn van) onbetrouwba(a)re(heid) lid Houtakkers'. Die beide klachten blijven - uiteraard - gehandhaafd!

d.d. 10-04-2018GRN verzoekt de Raad andermaal, nu met klem, om per ommegaande - uiterlijk vrijdag d.d. 13-04-2018, 13:00 uur - te reageren terzake 'betrouwbaarheid' van mr. Houtakkers -

dit mede gelet op de aangekondigde 'beschikking' d.d. 16-04-2018 (dinsdag).
URGENT: Gaarne < 13:00 uur uw reactie - zie publicatie; dank!

 • Re: raad van discipline - klacht

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aangriffieshertogenbosch (griffieshertogenbosch@raadvandiscipline.nl)
Vrijdag, d.d. 13-04-2018, 00:29

Geachte mevrouw Van de Langenberg,
Geachte Raad van/ zonder Discipline,
Geachte eerlijke, weldenkende medeburgers,


1. in reactie verwijst GRN naar zijn publicatie d.d. 12-04-2018:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2018/04/hoeveel-recht-bestaat-er-in-paleis-van.html

Hoeveel 'recht' bestaat er in Paleis van Justitie Den Bosch? Schrapt Raad van/ zonder Discipline partijdige Meijer en geeft hem studentenhaver'?

Schrapt Raad van/ zonder Discipline partijdige Meijer en geeft hem studentenhaver'? Raad van of zonder Discipline te Den Bosch...


2. Gaarne3. Wordt gepubliceerd...


Met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

in reactie op:


Van: griffieshertogenbosch <griffieshertogenbosch@raadvandiscipline.nl>
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 11:42
Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

Onderwerp: raad van discipline - klacht


Geachte heer Groenendijk,

Bijgaand zend ik u een afschrift van mijn brief d.d. heden aan u.

Hoogachtend,

Mr Th.H.G. van de Langenberg - (Plv.) Griffier

Raad van Discipline ’s-Hertogenbsoch  - Postbus 1190 - 4801 BD  BREDA
Telefoonnummer 088-2053773 - Faxnummer 088-2053737


Wordt vervolgd...

 • uw delen wordt uiteraard (weer) gewaardeerd; mijn dank daarvoor!


  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia