maandag 12 november 2018

Rechtersdictatuur-12: gigantische, criminele bende in Paleis van Misdaad te Arn-hel! Hoe kan dat nou: 'president' Van der Winkel? = (op-) sluiten!!GRN: Het is een gigantische, criminele bende in Paleis van Misdaad te Arn-hel!

Valse handtekeningen, geheime tussenbeschikking, slager poogt eigen vlees te keuren:


Neen... nep-'president' mr. Van der Winkel van het Paleis van Justitie = Misdaad te Arnhem = Arn-hel en volhardend vader, recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - zijn absoluut geen vrienden.

Sterker nog:

  • Wat een 'piep' is die heerVan der Winkel!

Wilt u weten... waarom dan?


   Leest en kijkt u svp. onder-
   staande = schokkende publicaties;
   dan begrijpt u dat GRN vindt dat die:

   <--- Van der Winkel...
   achter de tralies hoort!

   geheel conform het wetboek van Strafrecht.

   Want: wat een misdadig zooitje ongeregeld is 
   het in dat Paleis van Misdaad onder 'leiding' van
   die zelf-voldaan?-grijnzende Van der Winkel:


Schokkend. Onacceptabel en onvergeeflijk!

  • Vrouwe Justitia geketend in 'n hoek!


d.d. 19-10-2018:


'PALEIS VAN MISDAAD ARN-HEL

GRN EIST GEHEIME TUSSENBESCHIKKING 
MINTJES OP!
d.d. 25-10-2018: 'Rechtersdictatuur-10:


    Nederland is erger dan 'n bananenrepubliek!
d.d. 06-11-2018: '100% bewijs: NL is geen rechtstaat (meer)
                          maar erger dan een bananenrepubliek!GRN: In een rechtstaat wordt de individuele burger beschermd tegen de overheid - in Nederland is de overheid zelf misdadig = wordt de wet niet gerespecteerd door 'presidenten' en 'rechters;.

Ergo: Nederland is een kromstaat!
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Schokkend: Grapperhaus/ Dekker weigeren ontvangstbevestiging te zen-den op aangetekend verzonden brief = oproep tot ingrijpen bij Wanorde!!
GRN:

   Weigeren om wettelijk-verplichte 
   ontvangstbevestiging te zenden...

   op een aangetekende verzonden brief...

   kan het nog gekker?

   Toch gebeurt het bij:

   <--- Grapperhaus en Dekker?!

Als de waarheid hen pijn doet, dan weigert overheid om brief te beantwoorden!


Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - bewijst keer op keer dat:


Ook nu weigert het Ministerie van Justitie en Veiligheid = Grapperhaus en Dekker te reageren... zelfs geen ontvangst-bevestiging van GRN's brief gedateerd d.d. 27-10-2018 en aan-getekend verzonden d.d. 29-10-2018 = 100% zeker ontvangen door het ministerieJV!

  • Rarara, hoe kan dat nou...

       mr. Grapperhaus en drs. Dekker?!


   Het is wel erg opvallend dat er steeds brieven
   van/ aan het ministerie niet verstuurd worden
   en/ of 'kwijt?'raken...

   ...hoe kan dat nou?!

   Per aangetekende post verzonden
   = 100% zeker door minJV ontvangen;Direct ingrijpen door Grapperhaus/ Dekker bij de Wanorde van Advocaten in lopende zaak is ivm. onbehoorlijke = onwettige klachtbehandeling vereist!


Zou dat de 'reden' zijn waarom het ministerie (nog) niets van zich laat horen? Dat pikt deze GRN echter niet: Grapperhaus en Dekker, kan het nog gekker? Het ministerie die de wet negeert en weigert ontvangstbevestiging te zenden? 

  • Grapperhaus en Dekker die 'op tv' doen alsof ze de rechtstaat dienen maar in de praktijk duiken ze weg en (laten) zelf de wet negeren!

Dat is de waarheid en niets dan de waarheid: onacceptabel.


Grapperhaus en Dekker - antwoorden is niet alleen wettelijk vereist maar ook fatsoenlijk, nietwaar?

Uw ingrijpen bij de Wanorde van Advocaten is verplicht en urgent noodzakelijk!VOORGESCHIEDENIS in WOORD en BEELD:d.d. 30-10-2018: 'Verkoop je ziel niet - word nooit advocaat!BRIEF - OPROEP GRAPPERHAUS/ DEKKER

HERHAALD:


Bussum, 27 oktober 2018

Geachte wakkere, eerlijke, zelf-nadenkende burgers,
Ministers Grapperhaus en Dekker/ Justitie en Veiligheid,


1. Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. stelt u bij deze op de hoogte van een schokkende serie onbehoorlijke klachtafhandelingen van de Orde van Advocaten door c.q. over:

mr. O.E. Meijer en mr. E. van Empel.


2. Daarbij wordt niet alleen ‘de verkeerde volgorde’ van klachtafhandeling door de Orde doorgedramd (eerst Meijer dan Van Empel ipv. andersom) maar klager GRN ook ge-dwongen om ‘akkoord te gaan’ met behandeling op basis van een de facto onjuiste en aldus betwiste klachten’samenvatting’ of...

...‘anders helemaal geen hoger beroep zitting’! Schokkend: dat is pure chantage! Van een behoorlijke klachtbehandeling zoals vereist conform Awb., is absoluut geen sprake!! Onacceptabel in een rechtstaat!


3. Hoewel GRN expliciet om mondelinge behandeling van deze Meijer-klacht in 1e aan-leg verzocht - om aldus zijn klachten nader te kunnen toe lichten - werd dat door de Orde zonder nadere toelichting geweigerd en ingediende klacht zonder nader onder-zoek/ toelichtingsmogelijkheid afgewezen.


4. Kortheidshalve verwijst GRN naar website - stopppasfamiliedrama.blogspot.nl:

d.d. 02-06-2018: ‘Stop met geloven in 't sprookje van de goede overheid = 'n dag & nacht-merrie; misdadige afwijzing Meijer-klacht door Ratten zonder Discipline!’

   • http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/stop-met-geloven-in-t-sprookje-van-de.html

d.d. 07-06-2018:

‘Feit: advocaten-'rechters' zijn niet-onafhankelijk en onbetrouwbaar... 'de ene crimineel dekt de andere' = Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden!’

   • http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/06/feit-advocaten-rechters-zijn-niet.html

en d.d. 29-10-2018:

 ‘Wan-Orde Advocaten: klacht vs. ex-deken/ advocaat mr. E. van Empel. De - figuurlijke - messen zijn geslepen en video-opnames worden gemaakt...’

   • https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/10/wan-orde-advocaten-klacht-vs-ex-deken.html


5. Gelet op de inhoud van bovenstaande publicaties inclusief alle daarin aan te klikken bewijsdocumenten en uitlegvideo’s vraagt GRN u hierbij om:


   a) onderzoek door het ministerie naar de onbehoorlijke =
        onwettige wijze van klachtbehandeling door de Orde van 
        Advocaten (‘te vrij’ = een misdadig beroep);

   b) vernietiging van afwijzingsbeslissing d.d. 16-04-2018 in
        klachtzaak jegens mr. Meijer in zaak 17-591 / DB / ZWB.
        Let wel: GRN overweegt en behoudt Zich het recht voor 
        om aangifte jegens desbetreffende mrs. Streefkerk,
        Groenewoud en Houtakkers te doen - en

   c) aanhouding van klachtbehandeling jegens mr. Van Empel tot a) en b).6. Betreffende 5c) verwijst GRN bovendien naar het verweer van mr. Van Empel d.d. 10-10-2018 waarin beklaagde zich juist achter te vernietigen beslissing 5b) poogt te verschuilen.


7. Hetzelfde geldt voor haar 3e punt waarin zij verwijst naar de te vernietigen beslis-sing waarin geoordeeld werd dat het onderzoek van Van Empel in toenmalige functie van deken ‘niet-onvolledig was’…

…dit terwijl bevestigd werd dat betwiste want onjuiste klach-ten’samenvatting’ niet ter fiattering aan klager toegezon-den maar direct aan beklaagde Meijer werd gezonden met verzoek om verweer. 

Ergo: de daadwerkelijk door GRN ingediende klachten - ‘een witte sportauto’ - werd door de Orde ver-anderd - ‘een zwarte scooter’

- en pas bij ontvangst van het verweer van mr. Meijer kon dit - bewuste?! - ‘malheur’ van de Orde geconstateerd en aangevochten worden. 


8. In tegendeel van datgene wat beklaagde Van Empel beweert, werden de uiteindelijk tezamen met het Meijer-verweer ontvangen Orde-klachtensamenvatting punt voor punt vergeleken met de daadwerkelijk ingediende klachten. GRN verwijst naar het klaag-schrift, aanvullende correspondentie en de publicaties.

Opvallend is dat beklaagde niet bereid is om zich persoonlijk te verantwoorden en zich slechts verschuilt achter de van-rechtswege-te-vernietigen beslissing van mrs. Streef-kerk c.s.! 


9. Dat de Raad van Discipline desondanks tot een - ridicuul - oordeel: ‘kennelijk on-gegrond’ kwam... bewijst des te meer dat de klachtbehandeling door de Orde van Advocaten niet aan de wet-telijke vereisten voldoet. Uiteraard onacceptabel.


10. GRN verzoekt het ministerie J&V, ministers Grapperhaus en Dekker derhalve met klem om onmiddellijk in te grijpen door de betreffende dekens op de vingers te tikken conform 5. alsook betrokkenen tot vrijwillig terugtreden te bewegen.

Uiteraard is GRN bereid tot een nader gesprek op het ministerie en verblijft,


Met publicerende groet,

Drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia 


Verzonden: per aangetekende post d.d. 29-10-2018TOT OP HEDEN WEIGERT MINJV zelfs maar een ONTVANGSTBEVESTIGING TE ZENDEN!


LEES/ KIJK OOK:


d.d. 01-11-2018: 'Vrije vogels = beroepsgroep advocaten, f#cken het volk met voorbedachte rade;
d.d. 04-11-2018: 'Arrogante advocaten ontmaskerd:


  • minJV = Grapperhaus/ Dekker moeten ingrijpen bij Wanorde Arnhem-Leeuwarden;

       klachtbehandeling blijkt nep!'d.d. 08-11-2018: 'Ze zijn allemaal zo fake...
                          die politici, rechters, bestuurders, advocaten 


GRN: Ingrijpen Grapperhaus en Dekker...


  • maak het niet nog gekker!


d.d. 24-02-2014: Caroline Wiedenhof - 'Het gekkenhuis'

  • Max Douw, 22 februari 2014, CafĂ© den EngelWordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia