dinsdag 4 december 2018

GELE HESJES WETEN dat SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET ECHTER zijn dan RUTTE-3! De SINT BRENGT KADO'S - RUTTE-3 PAKT NLse VOLK ALLES AF!GRN: Echte Nederlanders hebben allen 1 belangrijke wens op hun verlanglijstje...

Applaus voor alle de-straat-opgaande-GELE-HESJES: samen bevrijden wij Nederland!


Jemig de pemig - eindelijk is het dan toch zo ver, applaus voor onszelf, dank voor alle mede-de-straat-op-gaanders in NL:

GELE HESJES VEROVEREN NEDERLAND TERUG! En ja, uiter-aard - dat is vanzelfsprekend - doet volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - daar aan ook mee!

In het belang van onze kinderen, Vrouwe Justitia en in het belang van Nederland = Rood-Wit-Blauw en GELE HESJES!RUTTE-3 vindt de roe mogelijk zelfs 'lekker'...
we gaan het meemaken - nog 'n paar nachtjes slapen!

Overal in Nederland initiatieven van mensen die bijv. een standbeeld ons GELE HESJE aantrekken of hun eigen GELE HESJE demonstratief achter het raam hangen... 

Maar ook: nieuwe GELE HESJES-chapters schieten als paddenstoelen uit de grond en Rutte-3 krijgt het daar...


...steeds benauwder van! Want als er iets is dat
voor GRN vaststaat dan is het dit:


  • RUTTE-3 IS HEEL BANG voor VREEDZAME GELE HESJES!

Het moge iedere Wakkere, Eerlijke en Zelf-nadenkende Burger duidelijk zijn waarom...

  • GELE HESJES: ZATERDAG WEER

d.d. 08-12-2018, 13:00OVERAL IN NL:

WAT VOORAF GING:d.d. 02-12-2018: 'GELE HESJES overal in NEDERLAND: de - pacifistisch - REVOLUTIONAIRE GEEST is UIT DE FLES.
d.d. 03-12-2018: 'GELE HESJES VEROVEREN NEDERLAND TERUG:


     SLUIT U ZATERDAG AAN BIJ HET VOLK!d.d. 04-12-2018: 'Waarom GELE HESJES NODIG zijn:

    Hof = Sof Den Bosch:
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Waarom GELE HESJES NODIG zijn: Hof Den Bosch - DIEN KLACHT IN over NON-BEHANDELING KLACHT over NON-BEHANDELING BEKLAG art. 12 Sv!


GRN: Of ontmaskerde Ronald Philippart - 'baas' van sof Den Bosch nu wel reageert?! En hoe hard 'ie ook rent... de waarheid achterhaalt 'm wel!


Bah: Nederland is onder Rutte 1 t/m 3 erger dan een bananenrepubliek geworden!


Waaarom GELE HESJES? Nou, dat lijkt volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - duidelijk:


maar ook onderstaande, schokkende arrogantie van het hof = SOF DEN BOSCH met (nochtans, maar voor hoe lang nog?) NEP-'PRESIDENT R. PHILIPPART die daar de scepter zwaait (= binnenkort uitgezwaaid)!

  • Wij zwaaien met GELE HESJES terug... totdat zijn witte vlag komt en 'ie mee naar Rottummerplaat mag!


RE: Wat een kul, Philippart - wie liegt er nu? Den Bosch of Arn-hel/ Van der Winkel   Van: Voorlichting Hof 's-Hertogenbosch   
   <voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl>
   Aan: drs. E.M. Groenendijk MSc.

   Ma 26 november 2018, 12:45


   Geachte heer Groenendijk,

   Uw mail is doorgestuurd naar de president 
   van het hof, de heer  - een heer??

   daar zet deze GRN grote vraagtekens bij!

Een heer doet niet net alsof er OM-stukken ontbreken; een heer plant de behandeling van beklag artikel 12 Sv. na 9 maanden eindelijk eens in... enzovoorts! - Philippart.

  • Als u het niet eens bent met de gang van zaken kunt u een klacht indienen.

Met vriendelijke groet, Communicatie & Voorlichting

Postbus 70583 - 5201 CZ ’s-Hertogenbosch - www.rechtspraak.nl - 
Volg ons op Twitter: @HofDenBosch - Gerechtshof 's-Hertogenbosch


GRN: Een klacht indienen? Een klacht?!

Zijn jullie daar bij het Paleis van Misdaad te Den Bosch wel helemaal lekker?? Aangifte doen, lijkt GRN een beter plan! Gele Hesjes voor de deur een andere optie en ga zo maar door.

Zeker is dat GRN dit niet pikt, natuurlijk niet... wat een stel misdadigers daar!Als nietszeggende en weer temporiserende 'reactie' van het sof Den Bosch op:


Van: Volhardend Vader [mailto:stoppasfamiliedrama@outlook.com] 
Verzonden: zondag 25 november 2018 21:20

Aan: Voorlichting Hof 's-Hertogenbosch <voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl>

Onderwerp: Wat een kul, Philippart - wie liegt er nu?
Den Bosch of Arn-hel/ Van der Winkel - Urgentie: Hoog

GAARNE AAN PHILIPPART DOORZENDEN - DANK!


   Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,
   Hof Den Bosch, mr. R.C.A.M. Philippart,

   kortheidshalve verwijst volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groen-
   endijk MSc. naar publicatie d.d. 25-11-2018 en verzoekt om onmiddellijke reactie!

   https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/11/paleis-van-justitie-te-den-bosch
   -mr.html Paleis van Justitie te Den Bosch/ mr. R.C.A.M. Philippart verne#kt Vrouwe
   Justitia, besodemietert burger en verdient 'n atoom-bom-vol misdadigers!

   GRN: Wat ' n geluk dat deze volhardend vader wel aan toekomstige generaties denkt!
   Als GRN ergens een atoombom kon kopen...

   In het belang van de kinderen, in het belang van Vrouwe Justitia en in belang van
   Nederland, drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo!WAT VOORAF GING:d.d. 25-11-2018:

   'Paleis van Justitie te Den Bosch = 

   ook een PALEIS van MISDAAD - want:

  • mr. R.C.A.M. Philippart verne#kt Vrouwe Justitia, besodemietert burger en...

verdient 'n atoom-bom-vol misdadigers!'GRN-BRIEF aan HOF DEN BOSCH/ Philippart herhaald - AANGETEKEND VERZONDENEnne: mevrouw of meneer van de voorlichting...

   - er werd reeds formeel klacht ingediend!

Gaarne bevestiging per ommegaande alsook de 
behandeling daarvan binnen wettelijke termijn!


Of denkt het SOF DEN BOSCH dat GRN KLACHT GAAT INDIENEN over NON-BEHAN-DELING VAN KLACHT over NON-BEHANDELING VAN BEKLAG ARTIKEL 12 SV.??

  • Ja, daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag! Neen dus.


GRN herhaalt: zijn jullie daar bij 'Communicatie en Voorlichting' wel helemaal lekker?

Of...

   allemaal misdadig bij het sof Den Bosch?
   Het (b)lijkt er sterk op!

   Onderstaande brief is duidelijk en actueel...

   PHILIPPART MOET ANTWOORDEN
   en dat ONMIDDELLIJK!!
Volhardend vader en recht-zoekend burger:


Dhr. drs. E.M. Groenendijk MSc.
Papastraat 4, Bussum
stoppasfamiliedrama@outlook.com


Betreft:

1. Brief ge’recht?’shof’ te Den Bosch/ Philippart d.d. 11-10-2018 met kenmerk 00891/2018


2. Onmiddellijke toezending van de 'geheim-gehouden' tussen-beschikking/ mr. Mintjes d.d. 08-09-2016 alsmede ambtsbericht van de officier van justitie en schriftelijk verslag van de advocaat-generaal d.d. 23-02-2018.

3. Klachtindiening jegens Philippart ivm. >8 maanden bewuste temporisatie + eis:

vaststelling van behandelingsdatum 12-Strafvorderings-procedure jegens Van Son - dit nog in 2018!Het gerechtshof = sof? Den Bosch

Tav. (nog) president ge’recht’shof Den Bosch
Dhr. mr. R.C.A.M. Philippart

p/a Postbus 70583
5201 CZ ’s-Hertogenbosch - voorlichting.hof.shertogenbosch@rechtspraak.nl
Bussum, 25 november 2018

Hof = meedoen aan doofpotterij-sof Den Bosch, Ronald Philippart,
Geachte wakkere, eerlijke en weldenkende Nederlandse medeburgers,

In reactie op uw schokkende - want onjuiste?! - brief d.d. 11-10-2018 meldt volh-ardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. (GRN) het volgende:

1. Hoe kan het dat de griffie van het hof Arnhem d.d. 25-10-2018 beweert dat zij d.d. 26-03-2018 het gehele dossier - inclusief 2x OM-stukken en de geheim-gehouden tussenbeschikking Mintjes d.d. 08-09-2018 – aan Den Bosch te hebben gezonden, Den Bosch vervolgens d.d. 28-03-2018 ontvangst van het beklag bevestigde maar nu - des-ondanks - beweren de kwaliteitsmanager en uzelf…  geen OM-stukken ontvangen te hebben en schrijft dat GRN voor de tussen-beschikking van Mintjes in Arnhem zou moeten zijn? Dat is, aldus ondergetekende niet alleen een onfatsoenlijk van het kastje naar de muur sturen maar ook bezijden de waarheid!

2. Dat kan niet, mijn’heer?’ Philippart! Want: of Arnhem loog - uw collega/ ‘president’ Van der Winkel reageert niet op publicatie d.d. 12-11-2018 - en stuurde idd. niet het gehele dossier of… en dat acht deze GRN waarschijnlijker; het hof Den Bosch onder ‘leiding’ van Philippart traineert de behandeling van 12 Strafvorderingsprocedure tegen reeds 100% bewezen; misdadige familie’recht’er Van Son doelbewust en met voorbedachten rade.

3. Dat is schokkend, ‘president’ Philippart. Het hof Den Bosch heeft klaarblijkelijk ‘schijt aan Vrouwe Justitia’ en vertrapt de belangen van recht-zoekend burger GRN… dat is misdadig, Ronald - volstrekt onacceptabel en onvergeeflijk!

GRN verwijst kortheidshalve naar meest recente publicatie d.d. 25-11-2018:


Schokkend - rechtersdictatuur-13:

Not-abelen Philippart &

<--- Van der Winkel 

bedriegen recht-zoekend burger en verkrachten tezamen Vrouwe Justitia!

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/11/schokkend-rechtersdictatuur-13-not.htmlKlachtindiening:

Op suggestie van ‘kwaliteit?’smanager Van der Pijl en grond van bovenstaande dient GRN bij deze formeel klacht in tegen ‘president’ R.C.A.M. Philippart/ Hof Den Bosch.


Klacht-1:

Hof Den Bosch (en/ of Arnhem) liegt dat ‘ie barst: Philippart of Van der Winkel liegt/ liegen?!

‘De inhoud van brief d.d. 11-10-2018 geparafeerd door beklaagde Philippart is aldus klager GRN in strijd met de waarheid; zowel beide OM-stukken alsook geheim-gehouden tussen-beschikking d.d. 08-09-2016/ Mintjes werden door hof Arnhem aan Den Bosch gezonden.’

GRN: Dat is niet alleen zeer klachtwaardig maar de facto zelfs te vervolgen naar het wetboek van Strafrecht… vindt u ook niet?!’ Of Van der Winkel en/ of Philippart liegen dat ze barsten!


Klacht-2:

Hof Den Bosch bevestigde ontvangst beklag - dient aldus dossier compleet te heb-ben/ maken ipv. dat aan burger over dragen terwijl hij daar geen invloed op  heeft.

‘Indien het hof Den Bosch betreffende stukken (2x OM en Mintjes) niet van het hof Arnhem ontvangen zou hebben, dan had beklaagde Philippart/ Den Bosch zorg moeten dragen voor het complementeren van het dossier. Dan had beklaagde zelf met collega Van der Winkel in overleg moeten treden om uit te zoeken waar die stukken gebleven zijn ipv. deze burger (terug) te verwijzen die helemaal geen controle kan uitvoeren op het interne postverkeer tussen Arnhem en Den Bosch. Let wel: Van der Winkel/ Arnhem meldde het beklag pas door te zenden als het dossier compleet was - inclusief 2x OM-stukken en de geheim-gehouden Mintjes tussen-beschikking) dus!

GRN: Het terugverwijzen naar Arnhem voor Mintjes-beschikking en weigeren om zelf naar o.a. de vereiste OM-stukken te vragen is beneden ieder peil - niet de burger maar de beide presidenten zijn verantwoordelijke voor een (in dit geval zeer on-) behoorlijke rechtsgang!


Klacht-3:

Na 8 maanden nog steeds geen behandeling beklag art. 12 Sv. inplannen terwijl daarvoor wel alle stukken aanwezig zijn en er geen reactie werd gegeven op de vraag ‘onder meer’ afhankelijk van wat dan nog?’, is als onbehoorlijk lang te duiden. Let wel: het ‘hof Den Bosch werd juist ingeschakeld om achterstanden in Arnhem weg te werken’!

GRN: Het pretenderen van het hof Den Bosch/ Philippart dat zij (onder meer) niet over de 2x OM-stukken en tussen-beschikking Mintjes beschikt - wat door Arnhem/ Van der Winkel nu juist wordt bestreden - maar desondanks geen navraag (willen? doen in Arnhem en tegelijkertijd niet  tot het inplannen van behandeling over te (willen?) gaan, is aldus recht-zoekend burger GRN niet alleen onacceptabel lang maar - gelet op 1 en 2 - formeel zelfs te duiden als rechtsweigering


Vandaag, d.d. 25-11-2018, wordt deze brief/ klachtindiening jegens ‘president’ Philippart gepubliceerd, per mail aan het hof Den Bosch gezonden en morgen d.d. 26-11-2018 per aangetekende post en uiteraard met ‘natte handtekening’ nagezonden.


Ervan uitgaande het hof te Den Bosch aldus naar behoren te hebben bericht, verblijft

met u’-in-de-nor-brengende-‘groet’,


drs. E.M. Groenendijk MSc. - luctor et emergo:
In belang van de kinderen en Vrouwe Justitia
GRN is het eens met de Heideroosjes:

Ook in Den Bosch - Vrouwe Justitia verkracht:

  • Philippart weigert recht te doen laten gelden!

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: Volhardend Vader
Wo 5-12-2018, 23:06

Aan: Hof = Sof Den Bosch, 'president' Philippart,
Geachte wakkere, eerlijke en zelf-nadenkende burgers,

Als reactie verwijst volhardend vader, recht-zoekend burger en Gele Hesser drs. E.M. Groenendijk MSc. naar recente publicatie op de site:

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2018/12/waarom-gele-hesjes-nodig-zijn-hof-den.html

Gaarne onmiddellijke reactie van dhr. Philippart... als 'ie durft?!

Met publicerende 'groet',
Groenendijk - in het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia