donderdag 15 augustus 2019

HOE ZIT DAT NU, BURGEMEESTER NANNING MOL: BEWAKINGSCAMERA'S VAN TALPA IN LARENS BOS? VINDT U DAT PASSEND of ook SCHOKKEND!?
HOE ZIT DAT NU, BURGEMEESTER NANNING MOL - CAMERA'S IN LARENS BOS?!


En natuurlijk werd er door volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staats-vijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - ge-woon PapaErik - naast BEKLAG bij TALPA/ JOHN DE MOL ook NAVRAAG GEDAAN bij het GOOIS-NATUUR-RESERVAAT/ KARIN KOS en nu bij...

DE GEMEENTE LAREN - BURGEMEESTER NANNING MOL:

   BIG BROTHER IN...
   HET LARENSE BOS:
    VINDT U DAT PASSEND?
     
     WERD daar TOESTEMMING voor GE-
     VRAAGD door Talpa en door Laren
     VERLEEND? GAARNE UW UITLEG...

 • Vindt U ook niet dat dit VERBODEN MOET ZIJN/ IS?!

GRN vindt BEWAKINGSCAMERA'S IN HET BOS VAN GNR bij het ECODUCT LARENSHOOGT...

   SCHOKKEND en ONACCEPTABEL!

   LAAT JOHN DIE BOLLEN MAAR OP ZIJN EIGEN 
   TERREIN HANGEN, NIETWAAR NANNING?!


Gaarne verneemt GRN binnen 1 week na heden - stoppasfamiliedrama@outlook.com - en dankt bij voorbaat voor uw toelichting/ stellingname...

BIG BROTHER IN HET BOS - SCHOKKEND - nogmaals!


Betekenisdefinitie:

 • Wat betekent Nanning? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Nanning. Je kunt ook zelf een definitie van Nanning toevoegen.

1 Nanning is een jongensnaamnaam en betekent "dienst, genade". De naam stamt af van Nan.
Bron: betekenis-babynamen.nl

2 Nanning is de hoofdstad van de autonome regio Guangxi. De bevolking hier gebruikt meestal een Kantonees dialect, Zhuang of Guangxihua als moederspreektaal.
Bron: nl.wikipedia.orgd.d. 04-07-2019: AD

   'OPMERKELIJKE BRIL'-FOTO

   'Nanning Mol nieuwe burgemeester van Laren'

    Nanning Mol (38) is gisteravond verkozen tot 
    nieuwe burgemeester van de gemeente Laren
    in Noord-Holland.d.d. 23-07-2019: Laarderscourant


LAREN - Burgemeester Rinske Kruisinga (69)
is bijna 'waarnemer' af. Officieel in september,
maar per 1 juli aanstaande heeft ze de huur
van de ambtswoning aan de Stationsweg op-
gezegd.Big Brother in het Larense bos - hoe kan dat, burgemeester Mol?!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie

Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: Gemeente Laren/ burgemeester Nanning Mol
Do 15-8-2019 20:22


Geachte gemeente Laren, geachte burgemeester Mol,

Kortheidshalve verwijst Gele Hesser GRN naar onderstaande publicatie:


HOE ZIT DAT NUBURGEMEESTER NANNING MOL

BEWAKINGSCAMERA'S VAN TALPA IN LARENS BOS?

VINDT U DAT PASSEND of ook SCHOKKEND!?

https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/08/hoe-zit-dat-nu-burgemeester-nanning-mol.html

Gaarne verneemt GRN uiterlijk d.d. 25-08-2019 van U over

 • 'Big Brother in het bos'!

Met Gele Groet, drs. E.M. Groenendijk MSc. 
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland
Ontvangstbevestiging


noreply@laren.nl
Do 15-8-2019 20:23

 • Hartelijk dank voor uw e-mail.

Dit is een automatisch antwoord namens de BEL Combinatie, de werkorganisatie van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

Binnen twee werkdagen ontvangt u antwoord
op uw email.

 •    Bij eenvoudige vragen ontvangt u een inhoudelijk antwoord.
 •    Bij complexere vragen geven wij u een duidelijke termijn waarbinnen u een antwoord kunt verwachten.

N.B. Spam en/of acquisitie wordt niet in behandeling genomen.
Met vriendelijke groet, BEL CombinatieWAT VOORAF GING:


d.d. 13-08-2019

     'DE MOL: je 'UTOPIA is PASSÉ' na:


       WORDT door GRN NIET GEPIKT!!'

d.d. 15-08-2019: 'BOMENKAP en CHEMTRAILS in NL DEREN
                            de BOSWACHTERS NIET maar...


d.d. 15-08-2019: 'Verkiest JOHN DE MOL/ TALPA 'ZAKELIJKE OVEREENKOMST' = AFKOOP-SOM bóven AANGIFTE tegen AGRESSIEVE MEDEWERKER?
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

BOMENKAP en CHEMTRAILS in NL DEREN de BOSWACHTERS NIET maar... wél BIG BROTHER-BEWAKINGSCAMERA'S IN HET BOS: leg eens uit, GNR?!
WIST HET GRN VAN DE BIG BROTHER BEWAKINGSCAMERA'S IN HET LARENSE BOS?!


En toen volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER, 'staatsvijand nr. zoveel'
en NATUUR-LIEFHEBBER drs. E.M. Groenendijk
MSc. - gewoon PapaErik - nog even verder nadacht over het TALPA-INCIDENT in het LARENSE BOS...

VROEG HIJ ZICH AF: HOE KAN DAT NOU?

 • BIG BROTHER IN HET BOS?!


ZOU DÁT MET INSTEMMING VAN HET GOOIS-NATUUR-RESERVAAT ZIJN GEBEURD?
WETEN DIE DAARVAN?

KRIJGEN DIE DAARVOOR BETAALD?

Sinds d.d. 14-01-2019 is mw. KARIN KOS daar de nieuwe DIRECTEUR... en zij wordt bij deze nogmaals gevraagd om UITLEG te VERSCHAFFEN. Gele dank bij voorbaat!Mailbericht aan GOOIS-NATUUR-RESERVAAT:

d.d. 29-10-2018: 'Lia Dorana - Tante en oom in Laren ( 1965 )'
Een retrospectief van musicus Addy Kleijngeldd.d. 14-08-2019
op: gooisnatuurreservaat@gnr.nl


Geacht GNR, geachte mevrouw Kos,

Totaal verbaasd was Bussums burger Groenendijk toen hij gisteren in het Larense bos...

...twee bewakingscamera's zag hangen.

Dit bij 'Utopia' aan de kant van het ecoduct Laarder-oogt op perce(e)l(en) LRN01 A5340 - LRN01 A4479. Hoe kan dat?

Videobewaking op openbaar terrein zijnde GNR-terrein! Werd daar toestemming voor gevraagd en verleend door GRN? Door de gemeente Laren? Werd de gemeente-raad daarover ingelicht? Of werden die camera's door Talpa zónder toestemming in het bos opgehangen? Op eigen terrein - LRN01 A5435 - mag Talpa al dan niet camera's ophangen maar NIET in het bos, toch?!

Gaarne verneemt GRN per ommegaande concrete antwoorden van verant-woordelijk GNR-directeur K. Kos. Dit naar aanleiding van 'Talpa-aanval' op GRN in dat gebied (waarvan camerabeelden voorhanden)... GRN houdt graag de juiste personen/ organisaties verantwoordelijk voor hun 'bijdrage'... 

Tot slot verwijst GRN naar de website: www.stoppasfamiliedrama.blogspot.nl waar e.e.a. reeds gepubliceerd werd.

In afwachting van uw spoedigste reactie, verblijft
met groene groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. ACHTERGROND-INFORMATIE GOOIS-NATUUR-RESERVAAT/ DIRECTEUR KOS:d.d. 20-12-2018: Goois Natuur Reservaat - GNR:


Vanaf 14 januari 2019 heeft het Goois Natuurreservaat een nieuwe directeur-rentmees-ter. Karin Kos neemt dan het stokje over van Karen Heerschop onder wiens leiding veel tot stand is gekomen. Zo is het bestuur hervormd, de financiële positie van het Goois Natuurreservaat structureel verbeterd, de profileringsstrategie neergezet en is er een start gemaakt met brede fondsenwerving. Nu ook de reorganisatie is afgerond treedt er een nieuwe fase in. Tijd om na bijna drie jaar de leiding over te dragen aan Kos.

Doelstelling

Goois Natuurreservaat werd in 1932 opgericht, met als doel:

 • De instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrij-ging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden,en aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.


Deze formulering is opgenomen in de statuten, en vormt de basis voor het denken en handelen van Goois Natuurreservaat.

Visie

In de visie van de stichting leveren de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erf-goed (samen het "natuurschoon") een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mens. Het behoud van deze waarden in het Gooi vindt Goois Natuurreservaat daarom van groot belang voor de bezoekers en bewoners van de streek, voor nu en later.


Iedereen dient de natuur en het landschap te kunnen ervaren en dient er kennis over te kunnen vergaren. De verkregen ervaringen en inzichten zullen leiden tot sympathie voor natuurbescherming, een voorwaarde voor duurzaam behoud van de terreinen.

De stichting is bovendien van mening dat de voor het Gooi kenmerkende flora en fauna, los van de beteke-nis voor het welzijn van de mens, recht hebben op voldoende leefruimte van een goede kwaliteit. Om het ecologisch functioneren van de natuurterreinen of – op grotere schaal – de Gooise stuwwallen te kunnen waarborgen, moet over eigendoms- en bestuurs-grenzen heen worden gekeken. Uiteindelijk gaat het om het Gooi als deel van de Heuvelrug, en als schakel in de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland.

Het Goois Natuurreservaat zelf is ongeveer 2.800 hectare groot.

Missie

Goois Natuurreservaat heeft van de Gooise gemeen-schap de opdracht gekregen voor haar de natuur-waarden, de landschappelijke waarden en de cultuur-historische waarden van het buitengebied voor toe-komstige generaties veilig te stellen. Het is de taak van Goois Natuurreservaat hiervoor gronden te ver-werven en als natuurgebied te beheren. Daarnaast werken we aan herstel van aangetaste waarden en aan ontwikkeling van natuurwaarden op bijvoorbeeld cultuurgronden of in voormalige productiebossen.

Als belangenbehartiger van de Gooise natuur wil Goois Natuurreservaat de knelpunten die buiten
haar bereik liggen oplossen door het beleid van
de verantwoordelijke instellingen te beïnvloeden
en door mogelijkheden voor samenwerking te be-
nutten. Op deze wijze willen we...


Goois Natuurreservaat heeft ook een belangrijke taak als gastheer. Ze maakt het mo-gelijk dat bezoekers op hun eigen manier van de terreinen genieten, voor zover dat verenigbaar is met de beheeropdracht. Ook proberen we het publiek te interesseren voor de natuurhistorie en de ecologische betekenis van de terreinen.


GNR: Het (laten) ophangen/ dulden van BIG BROTHER BEWAKINGSCAMERA'S IN HET BOS....

 • PAST NIET BIJ HET GOOIS NATUUR RESERVAAT, mw. KOS!d.d. 16-06-2018: 'Waarom maken 'natuurorganisaties'/ de boswachter zich niet druk om giftige chemtrails?


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

Verkiest JOHN DE MOL/ TALPA 'ZAKELIJKE OVEREENKOMST' = AFKOOP-SOM bóven AANGIFTE tegen AGRESSIEVE MEDEWERKER? 'REALITY-TV'!!
'UTOPIA' van TALPA-TV = JOHN DE MOL Jr. bewaakt door AGRESSIEVE-MEDEWERKER:


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - KIJKT NOOIT NAAR TALPA-PRUT-PROGRAMMA'S:

ÓÓK NIET NAAR 'UTOPIA', NOOIT NIET.

Maar dat hij DOOR een TALPA-MEDEWERKER AGRESSIEF WERD BEJEGEND... DÁT PIKT GRN VAN NIEMAND - OOK NIET VAN 'DE MOL'-PEOPLETJES, natuurlijk niet!


Mogelijk dat TALPA-BAAS: JOHN DE MOL bereid is om een 'ZAKELIJK VOORSTEL' aan GRN TE DOEN? Eens onderzoeken hóe het er al dan niet wérkelijk aan toe gaat bij TALPA?

BEGRIJPT de heer DE MOL dat:   En: HOE GAAN WIJ DIT NU - als 'gentlemen?' -
   OPLOSSEN, JOHN?

   GRN biedt TALPA = JOHN DE MOL Jr.
   de MOGELIJKHEID om IN OVERLEG
   TE TREDEN en aldus TOT EEN SCHIK-
   KING TE KOMEN...Er wordt door GRN  absoluut géén enkel persoonlijk winstbejag nagestreefd!

Dus, mijnheer De Mol: gaarne verneemt GRN
uiterlijk morgen via het mailadres:

 • stoppasfamiliedrama@outlook.com

of u bereid bent met De Gele Camera in gesprek te gaan, als gentlemen? Indien, dan gaarne maandag een afspraak...

GROENENDIJK GROET,

IN HET BELANG VAN DE KINDEREN, VROUWE JUSTITIA en...

 • in het belang van NEDERLAND!


WAT VOORAF GING:


d.d. 15-08-2019: 'EINDE 'UTOPIA', JOHN DE MOL met je
                           AGRESSIEVE TALPA-MEDEWERKER die...


NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


Het vervolg:


Talpa-agressieveling bij Utopia-terrein!


Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.
Van: drs. E.M. Groenendijk MSc.
Aan: utopiawebredactie@talpa.tv

Do 15-8-2019 12:39


Geachte Utopia-redactie, geachte heer De Mol,

Kortheidshalve verwijst Gele Hesser GRN naar onderstaande publicatie:

#RealityTV #GentlemensAgreement #JohnDeMol Verkiest JOHN  MOL/ TALPA 'ZAKELIJKE OVEREENKOMST' = AFKOOP-SOM bóven AANGIFTE tegen AGRESSIEVE MEDEWERKER? 'REALITY-TV'!! https://stoppasfamiliedrama.blogspot.com/2019/08/verkiest-john-de-mol-talpa-zakelijke.html

Gaarne reactie van de heer De Mol, uiterlijk morgen.

Met Gele Groet,

drs. E.M. Groenendijk MSc. 
In het belang van de kinderen, Vrouwe Justitia en Nederland


Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

OIA-41: KINDEREN HALSEMA moeten ONDER TOEZICHT JEUGDZORG ge-steld worden voor OPVOEDHULP - GELIJKE MONNIKEN, GELIJKE KAPPEN!
KINDEREN HALSEMA dienen ONDER TOEZICHT JEUGDZORG gesteld te worden!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - maakt zich oprecht:

GROTE ZORGEN over de OPVOED-KWALITEIT? van OUDERS HALSEMA gelet op het STRAFBARE GEDRAG van HUN 15-JARIGE ZOON...

DAAROM DOET GRN namens Ouders In Actie
- OIA - hierbij:


Veilig Thuis Amsterdam:

Wilt u advies of heeft u hulp nodig voor een ander en/of uzelf? Dan kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Veilig Thuis doorbreekt onveilige situaties en biedt perspectief, waardoor mensen weer toe-komst hebben. U kunt vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de telefoon, die aandachtig naar uw verhaal luistert, uw vragen beantwoordt en advies geeft. Ook kijkt de hulpverlener samen met u of en zo ja welke professionele hulp er nodig is.


OIA acht het zéér IN HET BELANG VAN DE KINDEREN...

dat zij ONDER TOEZICHT VAN JEUGDZORG GESTELD WORDEN en...

   FAMILIE HALSEMA aldus noodzakelijk
  gebleken OPVOEDHULP c.q. PASSEN-
  DE BEHANDELING KAN KRIJGEN!

Dát doen 'ze' bij VOLKSE KINDEREN en VOLKSE GEZINNEN namelijk OOK ALTIJD:

 • GELIJKE MONNIKEN, GELIJKE KAPPEN!

WAT VOORAF GING:


d.d. 09-08-2019: 'STAATSTROLLEN/Neo-NSBers: TEGEN DE MUUR van Mussert MET JULLIE! Enne:d.d. 14-08-2019: 'HaHaHALSEMA OPGEPAKT met NEP-WAPEN na
                            INBRAAK op WOONBOOT: 'ZO MOEDER, ZO ZOON?'


d.d. 12-08-2019: 'OIA-40: WORDT Gele Hesser GRN NU - IMPLICIET - BEDREIGD?Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

EINDE 'UTOPIA', JOHN DE MOL met je AGRESSIEVE TALPA-MEDEWERKER die GELE HESSER GRN AANVIEL en TEGENHIELD op OPENBAAR TERREIN!!
PERFECTE SAMENLEVING 'UTOPIA' wordt bewaakt door AGRESSIEVE TALPA-LING!


Volhardend vader, recht-zoekend burger, overtuigd GELE HESSER en 'staatsvijand nr. zoveel' drs. E.M. Groenendijk MSc. - gewoon PapaErik - pikt het niet dat hij...

AANGEVALLEN WERD door een AGRESSIEVE TALPA-MEDEWERKER op OPENBAAR TERREIN!


Die TALPA-TYFUSLIJER...
 
   UTOPIA = AGRESSIEVE BENDE!!

TALPA WORDT VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN:

 • DIT GAAT nog EEN GROTE STAART KRIJGEN, JOHN!WAT VOORAF GING:


d.d. 14-08-2019: TI-TA-TERINGLIJERS
                           bij TALPA-TV!

UTOPIA blijkt IN HET ECHT helemaal NIET IDEAAL... INTEGENDEEL zelfs:


d.d. 13-08-2019: 'DE MOL: je 'UTOPIA is PASSÉ
na:


d.d. 13-08-2019: 'UTOPIA 2.0 = CAMERA'S IN OPENBAAR BOS en...NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW:


GRN: Op naar het politiebureau...
Wordt vervolgd...


     Uw delen wordt gewaardeerd;

     daarvoor mijn oprechte dank!


No justiceno peace Luctor et emergo
Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussumdrs. E.M. Groenendijk MSc./ PapaErik
In het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia