maandag 2 januari 2017

Orde van Advocaten/ deken mr. Meijer (b)lijkt 'collegiaal' = partijdig bij klachtbehandeling 'zeer bijzondere' curator; nu zelf beklaagd bij Hof...!


Direct naar telefoongesprek met Orde d.d. 19-12-2016:


Dat de (nog) Rotterdamse deken te beslissen heeft op basis van d.d. 02-11-2016 ingediende stukken, zijnde; klaagschrift Groenendijk, het verweer Hopmans en repliek Groenendijk maar zonder verdere 'dupliek' van Hopmans! - want: werd feite-lijk weken 'te laat' = niet-tijdig ingediend - werd in 'zijn' = in opdracht reactie d.d. 21-12-2016 en ook in zijn persoonlijk ondertekende reactie d.d. 02-01-2017 totaal genegeerd (zie onder). Pardon?! Wie denkt mr. Meijer wel dat hij (niet) is?

Waarom geeft de deken niet, zoals fatsoenlijk geacht wordt, 'gewoon' antwoord op het duidelijke - en gegronde! - bezwaar van klager op - collegiale? = partijdige - verlenging van indientermijn met 2 weken = 11 weken na oorspronkelijke datumKlager had dit echter reeds voorzien en aldus d.d. 27-12-2016 klacht bij de voorzitter van het Hof van Discipline/ dhr. mr. Van Dijk ingediend. Want...

 • helaas blijkt er geen/ onvoldoende vertrouwen in behoorlijke en onaf-hankelijke dekenbeslissing door mr. Meijer te kunnen worden gesteld
Formele klachtindiening bij de Orde van Advocaten:


d.d. 03-09-2016 Indiening uitgebreid en punts-gewijs onderbouwd klaagschrift jegens 'zeer bijzondere curator' mw. mr. Hopmans bij de...
  
Orde van Advocaten, afdeling Rotterdam   met als (huidig) deken dhr. mr. O.E. Meijer.

d.d. 04-09-2016  Per mail als bijlage aan de Orde (met 8,15 euro verzendkosten).

d.d. 05-09-2016   Ondertekend per aangetekende post zodat (tijdige) ontvangst - in dit geval - door de Orde altijd verzekerd is.

d.d. 05-09-2016   Ontvangstbevestiging door Orde en doorzending aan beklaagde Hopmans met verzoek om verweer...

d.d. 21-09-2016   Orde van Advocaten ontvangt het verweer van de beklaagde.jegens 'zeer bijzondere' kinder?-curator mr. Hopmans:Zeer bijzondere  Hopmans
Een leugenachtige verklaring, aldus Groenendijk, maar als 'vertrouwelijkdoor de Orde aangemerkt... hoezo? Deken Meijer werd vriendelijk om zijn uitleg verzocht maar klager mocht geen verklaring ontvangen!

 • Kennelijk 'mag' de wereld niet weten hoe beklaagde zich met 'gelul in de ruimte' poogt vrij te pleiten?

Ter vermijding van '(mogelijk) staken van klachtbe-handeling' (na een openbaarmaking) werd dit verweer niet gepubliceerd maar het dekenoordeel afgewacht.

  d.d. 22-09-2016   Doorzending van 'verweervan be-klaagde Hopmans met onjuiste datum; 2015 in plaats van 2016...? en volgende - opmerkelijke! want uiteraard overbodige - dekenvraag:

  • 'Graag verneem ik van de heer Groenendijk of de reactie van mw. mr. Hopmans voor hem afdoende isIndien dit niet het geval is en de heer Groenendijk de klacht wil voortzetten, zal ik mijn visie geven over de klacht.De reactie van de heer Groenendijk ontvang ik graag binnen drie weken na heden, dat wil zeggen uiterlijk 13 oktober 2016. Hoogachtend, O.E. Meijer


  d.d. 10-10-2016:   Mijn reactiein 1 zin samengevat, citaat pagina 1:

  • 'Beklaagde is een schandvlek; het advocatengilde onwaardig en dient, aldus deze klager, per direct ‘van het tableau te worden geschrapt!'

  d.d. 11-10-2016   Wederom ondertekend en per aangetekende post gezonden.

  d.d. 12-10-2016   Deken Meijer geeft beklaagde Hopmans andermaal t/m...

  d.d. 02-11-2016   ...de tijd om op mijn brief d.d. 10-10-2016 te reageren
  Beklaagde en de Orde laten 9 wkn verstrijken en is dan 'collegiaal partijdig'!


  Inmiddels eind december 2016... de echte kerstboom gehaald en mooi versierd. Rui9 weken na sinds het laatste contact en 6 weken later dan door de deken voor de reactie van beklaagde gestelde termijn... noch van beklaagde advocaat Hopmans, noch van deken Meijer werd tot dan iets vernomen! Rarara, hoe kan dat? Werden zij soms door Sint en Zwarte Piet 'in de zak meegenomen...?


  Het is schokkend dat er maanden na klachtindie-ning in een 'simpele' = duidelijke zaak de Orde van Advocaten/ afd. Rotterdam nog steeds geen beslissing van de deken mr. Meijer voorligt. Het (gestelde) vertrouwen van klager in deze afdeling/ deken is dan ook tot een winters peil gedaald


  • Gelet op de verstreken reactietermijn meent klager dat de deken op basis van d.d. 02-11-2016 al dan niet ingediende stukken dient te beslissen.


  d.d. 18-12-2016   Deze gegronde boodschap 
  en melding van publicatie van dit artikel aan de Orde van Advocaten/ mr. Meijer per kort mailbericht leest u hier.

  d.d. 19-12-2016   Deken Meijer 'heeft het (te) druk gehad' en - dus-krijgt de beklaagde Hopmans opnieuw 2 weken (niet 1, zoals ik telefonisch zei) uitstel voor indienen van een dupliek? Kul. Dat is 'meten met twee maten'; te laat is te laat...!

  d.d. 19-12-2016   Orde van Advocaten: 'iedereen heeft het nu druk met de Kerst enzo'...? Nogmaals het telefoongesprek met duidelijk verzoek tot melding van onacceptabele termijnverlening voor mr. Hopmans - zelfs zonder schriftelijk verzoek van beklaagde daartoe = in strijd met de eigen leidraad van de Orde!

  Klager Groenendijk gaat, per omgaande d.d. 19-12-2016, niet akkoord met deze 'collegiale' = partijdige 2e kans... die wordt aan de burger(s) ook niet gegeven; bovendien mag van 'confreres' verwacht worden dat beiden/ het eigen secretariaat aan termijnplanning doet/-n. Dat is namelijk professioneelnietwaar?!

  Formele klachtindiening jegens de deken Meijer bij het Hof van Discipline  d.d. 26-12-2016   Reactie op onacceptabele brief mr. Meijer d.d. 21-12-2016, tevens formele klacht-indiening jegens betreffende (nog) R'damse deken bij het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten...

  voorzitter dhr. mr. Van Dijk.

  d.d. 27-12-2016   Als bijlage per mailbericht aan de Orde Rotterdam en tevens ondertekend per aangetekende post aan het Hof van Discipline te Den Haag nagezonden.


  Van het Hof van Discipline werd nochtans geen ontvangstbevestiging van klachtin-diening ontvangen, maar hoeft ook niet; binnen 10 werkdagen. Klager heeft geduld.


  'Als door een wesp gestoken', reageerde deken Meijer nu wel persoonlijk en per ommegaande... maar blijkt 'Oost-Indisch doof' en dramt 'gewoon' door en accepteert alsnog de - veel en veel te late - dupliek van beklaagde Hopmans - < 3 mnd. later!

  • Daarmee wordt - uiteraard en nog steeds - niet akkoord gegaan, geachte deken Meijer. Neen.

  Op gemelde klachtindiening jegens zijn persoon ivm evident partijdige opstelling gaat deze deken in zijn reactie d.d. 02-01-2017 niet in...? Wat een - misplaatste - arrogantie; dat is functie-onwaardig. Eens kijken wat het Hof van Discipline/ mr. Van Dijk met de klachtindiening jegens deze R'damse deken Meijer doet... 

  Zie (herhaalde) melding d.d. 03-01-2017 per mailbericht! Wordt vervolgd...
  No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

  Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
  Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

  Mannendiscriminatie in het NL-familie'recht': moeders zijn zielig, vaders altijd 'n lul en jeugdzorg, politie, rechters onafhankelijk/ professioneel?!


  In hetzelfde schuitje... moeder Nadia/ Insiya en vader ErikLina, Jördis, Imke

  'Moeder ontvoerde Insiya is wanhoop nabij' was de kop op de voorpagina van de Telegraaf d.d. 24-12-2016 en op internet staat dit artikel te lezen. In de krant zelf een dubbele pagina 'special' met als titel: 'Af en toe huilt ze hartverscheurend'.

  Op vrijdag d.d. 23-12-2016, 20:51 uur schreef deze 'vader-in-hetzelfde-schuitje' een hart onder de riem aan moeder Nadia:

  • 'Dezelfde rechten en plichten voor moeders en vaders; terug met Insiya en terug met Lina, Jördis en Imke. Link naar artikel.
         Sterkte... ik begrijp wat je doormaakt. Erik'

  En reageerde zij zaterdag d.d. 24-12-2016, 13:30 uur als volgt, lief:

  • 'Beste Erik, Bedankt voor je bericht. Ik wens je heel veel sterkte. Geen ENKEL ouder mag dit meemaken, ongeacht of het de moeder of vader is. Kinderen zijn geen strijdmiddelen en horen niet te worden 'mis-bruikt' in grote mensen problemen.
         Inderdaad beste Nadia, helemaal mee eens.

  • Ik hoop dat er snel verbetering komt in jouw situatie en in elk ander situatie waarbij een ouder de ander ouder het moeilijk dan wel on-mogelijk maakt. Dit mag geen enkel ouder of kind meemaken.  


  • ALLE Kinderen zijn belangrijk. Ook de kinderen waarvan wij niets vernemen. 

         De media geven geen enkele aandacht aan
         een 3x kinderen-ontvoerende 'moeder' S.S.
         en criminele jeugd'zorg' en dito 'recht'ers.

         Dat is niet-'toevallig' maar het trieste ver-
         schil tussen vrouw/ man; de eerste wordt
         door de media geholpen - en terecht - maar vaders in vergelijkbare situatie
         niet. Hoezo? Waarom wordt er dan niet bericht? Dat is mannendiscriminatie!

  •  Heel veel sterkte! Groet, Nadia'
           Dank beste Nadia, houd vol. Tot je Insiya weer in de armen kunt sluiten...


  Ook ik blijf mij verzetten tegen het 'stelen van drie kinderen' door - in ons PAS-familiedrama - hun 'moeder S.S.' en in 2017 over de schandalige, negatieve rol van 'politie, 'hulp'verlening en 'recht'ers', met alle bewijzen erbij, publiceren.

  • Tot ook deze vader 'zijn' LinaJördis en Imke weer in mijn armen kan sluiten... in mijn hart zijn ze altijd.


  Inmiddels 1015 dagen geen omgang; kunt u zich dat voorstellen? Hoe dat voelt? Voor hen en mij? Dat wens je je ergste vijand, laat staan je eigen drie dochters niet toe... maar dat is wel wat mijn ex-'Lebensabschnittsgefährte' samen met de 'hulp'verlening de kinderen/ vader 'toebedeelde'. Dan denk je alleen aan jezelf!

  Ook de door de rechtbank Arnhem vastgestelde belregeling wordt al maanden genegeerd en na 3e kinderontvoering d.d. 27-06-2016, dus tijdens de t/m d.d. 03-08-2016 lopende ondertoezichtstelling... zelfs geen enkel levensteken. Onze kinderen worden door hun 'moeder?' verstopt op een onbekende locatie, ergens in Duitslandhoe ziekelijk-egoïstisch ben je dan? Dat is onacceptabel...

   'Moeder' S.S.:
   • 'Ich sorge dafuer dass du die Kinder nie mehr siehst'...?

   ...dwingt deze vader (mogelijk) tot bekendmaking van jouw identiteit, foto en opsomming van haar/ jouw mis-daden tegen de kinderen - en hun vader. Wordt vervolgd.

   Dan dondert haar leugenverhaal met grote krokodillen-tranen in elkaar... onze drie meiden hebben recht op de gehele waarheid over hun beide ouders. Mama en papa.
   Ook wat vader te zeggen heeft - en bewijzen kan! Niet dus dat wat ze al jaren van hun 'moeder' S.S. & Co horen.

   Dan blijkt het echte verhaal opeens heel anders te zijn; pre-cies omgekeerd. De waarheid/ echte liefde duurt het langst.
   Vaders zijn 'altijd slecht' en moeders 'altijd goed'... wat een kinderlijke onzin!

   Reeds 2x eerder publiceerde deze volhardend vader van drie prachtige dochters, tevens rechtzoekend burger drs. Groenendijk MSc. over 'het verschil in aandacht' bij ontvoerende vader in verhouding tot een ontvoerende moeder - zoals in het eigen PAS-familiedrama, dit al sinds 2008. Als een 'vader' het kind ontvoert, dan komt dat groot in de media...

   Dat is het verhaal dat graag aan de 'gewone burger' opgedrongen wordt. Wel zo 'simpel uit te leggen' en anno 2017 'politiek correct?' - makkelijk 'scoren' dus - maar kloppen doet het niet!

   • Als een 'moeder' het kind/ de kinderen ontvoert - feitelijk in 80% van de 'zaken' dan is diezelfde media-/ politieaandacht meestal 'ver te zoeken'.


   Dat is 'meten met twee maten', maar waarom? Vaders houden net zo veel van hun kind of kinderen... daar wordt echter (bijna) nooit aandacht aan besteed? Hoezo? 'Moeten' de mannen maar 'stoer? zijn' en 'wachten tot de kinderen groot zijn, dan komen ze vanzelf naar je toe'?

   Neen dus. Kinderen hebben juist tijdens het opgroeien hun vaders nodig, nu dus, niet pas later als ze volwassenen zijn. Al die jaren missen? Dat is niet goed voor kinderen/ vaders; ook zij hebben elkaar nodig. Dat is pas stoer, echte vaders! Die alles doen voor 'eigen vlees & bloed'... jarenlang. 

   Vaders zijn niet steeds 'de boemannen' en niet alle moeders zijn 'zielig en moeten beschermd worden'! De echt zielige, zeker. Dat staat buiten kijf, net als 'door hun vrouw mishandelde mannen'. Met hen voel ik mee. Maar juist die andere 'types' maken levens kapot, 'zonder' dat je iets aan kunt doen? Dat pikt vader niet...!

   • De waarheid/ echte liefde duurt het langst; feiten liegen niet... wordt gepubliceerd, mw. S.S. en haar helpers laten mij geen andere keuze.


   Want: wat als een 'goede?' moeder na scheiding... een grote 'bitch'/ h-ex wordt ? En gaat 'liegen en bedriegen'? Daarbij geholpen wordt door jeugd-'zorgers' en de 'recht'ers dat allemaal 'geloven' en goedkeuren? Dan zitten kinderen klem, worden in een onmogelijk loyaliteitsconflict gedwongen, mogelijk al jarenlang gehersenspoeld en wordt hun eigen vader(s) zonder reden(en) van hen afgepakt... en omgekeerd. Dat is onbestaanbaar.


   • Maar verdrietige realiteit voor tienduizenden kinderen en hun vaders. 'Dankzij' een ziekelijk-egoïstische ouderkromme familie-'recht' en zieke jeugd'hulp'verlening. Alleen daar maken zij zich 'sterk' voor... laf.
   Artikelen over Nadia - Insiya - Shehzad versus ErikLina, Jördis en Imke - S.S.

   d.d. 20-10-2016

   Vader ontvoert Insiya; groot alarm, uiteraard. Echter: als moeder 3x onze Lina, Jördis en Imke ontvoert, doen de politie, ministerie en media niets?!
    

   • Wie kinderen ontvoert, ongeacht... of vader of moeder, is heel verkeerd bezig!

   d.d. 30-12-2016 

   Vader ontvoert kind en moeder is zielig; alle media erop. Maar ontvoert een moeder drie dochters 3x in samenwerking met criminele jeugd'zorg'/ 'recht'ers... dan niets?! Geen media, geen 2x familierechercheurs.
    

   • Kleine, arme Insiya blijft klemzitten tussen ouders; nu PAS aanstaande?   'Het is een nachtmerrie en houdt gewoon niet op'... helaas totaal herkenbaar!


   Citaat-1:

   'Wat Nadia enorm steekt, is dat zij heeft gewaarschuwd dat haar ex Insiya wilde ontvoeren. Hij deed al eerder een poging. Wanneer was dat? Dat was in januari 2016. Heb je daar aangifte van gedaan? Daar heb ik aangifte van gedaan. En wat is er met de aangifte gebeurd? Die is in onderzoek geweest, maar door een - jaja, hoe verzin je het - miscommunicatie is 'ie uiteindelijk niet aangehouden. Inmiddels staat Hemani op de internationale opsporingslijst maar India werkt niet mee. Een oplossing lijkt ver weg.'

   Opvallend-1de politie deed (eerst) niets met haar aangifte van toen dreigende kinderontvoering tot het te laat was en nu is oplossing verder weg dan ooit...
   Citaat-2:

   'Hij wil mij op een of andere manier in India hebben. Op mijn knieën... smekend. Zodat hij weer het gevoel kan hebben dat hij macht heeft over mij.'

   Opvallend-2:
   de ontvoerende partner wil (weer) macht over zijn of haar ex-partner en doet dat middels het stelen van de gezamenlijke kinderen naar het buitenland!   Samengevat:

   1) politiejeugd'hulp'verlening en 'recht'-ers in eigen PAS-familiedrama verzaken en

   2) de ex-partner misbruikt kind(eren) om eigen ziekelijk-egoistische 'belangen' door te drammen over de ruggetjes van de minder-jarige(n) en (op)rechte rug van ex-partner.

   Politie, jeugdzorg en rechters niet zo 'onafhankelijk/ professioneel' als beweerd!

   Terwijl bij kinderontvoeringenvechtscheidingen er voornamelijk naar 'de ouders' wordt gewezen - waarbij dan 1 van de 2, meestal de vader als 'zondebok' wordt neer-gezet en hoe dan ook? 'aan het kortste eind trekt'; het kind/ de kinderen gaan 'altijd' naar de moeder - meent Groenendijk dat juist de rol van de 'overige betrokken? partijen?' zoals politie, jeugd'hulp'verlening en 'recht'ers - volstrekt ten onrechte! - onderbelicht blijft terwijl ze wel 'alles' bepalen. Met welk 'rechten conform welk wetsboek dan...?

   • Zijn die 'hulp'verleners/ is 'de overheid' echter wel zo 'professioneel' en 'onafhankelijk' als vereist is en ze - zelf - beweren? Neen! Absoluut niet.


   Daar gaat namelijk veel te veel - en meer dan bij normaal 'waar gehakt wordt, vallen spaanders' - fout... het (b)lijkt 'n bewuste, vooropgezette strategie te zijn voor 'geld en macht'. Zeker in ons diep-trieste PAS-familiedrama, aldus vader Groenendijk.

   Opvallende zaak waar de VK over berichtte: 'Politie en justitie hebben gelogen in zedenzaak'.

   en blogger Beens bewees met filmpje
   'Gelekt rechtbank had vonnis al klaar', dat de 'recht'staat in ernstig verval is... zeker in Paleis van Misdaad te Arn-hel.   Maar toch zitten ze er 'gewoon' nog - waaronder eindverantwoordelijk rechtbank-president mw. mr. Blaisse. Hoezo? Wat een schijnvertoning! Wat een nep!   No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

   Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
   Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia